Termíny zápisů do 1.tříd pro školní rok 2020/2021

Informace o základních školách obvodu Ostrava-Jih

Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

odbor školství a kultury

 

Termíny zápisů do 1.tříd pro školní rok 2020/2021

 

Vážení rodiče předškoláků, jelikož se blíží termíny zápisu dětí do 1. tříd, nabízíme Vám přehled základních škol zřizovaných Městským obvodem Ostrava – Jih a zároveň základní informace o zápisu. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k plnění povinné školní docházky podle § 36 odst.4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

 Dokumenty k zápisu:

 • rodný list dítěte, je-li dítě cizí státní příslušník, tak doklad o povolení jeho trvalého pobytu

 • pokud byla dítěti odložena povinná školní docházka, tak originál rozhodnutí o odkladu

 • v případě, že zákonný zástupce bude žádat odklad povinné školní docházky, doloží společně s žádostí také doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pokud zákonný zástupce nedoloží u zápisu oba posudky, bude vyzván, aby takto učinil nejpozději do 30.4.2020)

 • u dítěte, které dovrší 6-ti let v období září – prosinec 2020, je podmínkou přijetí doporučující vyjádření školského poradenského zařízení

 • u dítěte, které dovrší 6-ti let v období leden-červen 2021, je podmínkou přijetí vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře

 

Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

 

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.


Během celého měsíce dubna mohou zákonní zástupci přihlásit dítě do jimi vybrané školy elektronickým podáním nebo  poštou, termín osobního podání přihlášky si domluví zákonný zástupce dítěte s ředitelem školy (telefonicky, e-maile ap). Přihlášku mohou zákonní zástupci poslat rovněž poštou.


Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4).

viz.informace MŠMT

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021

 

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

 1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.
 2. pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovit dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

 Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Pokud škola vyžaduje doložení rodných listů, platí, že stačí jejich doložení prostou kopií dálkovým způsobem. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

 

Přehled škol 

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A.Kučery 20, příspěvková organizace

  Zaměření školy :

Rrozum

Aaktivita

Ddovednosti

Oochrana

Sspolupráce

Ttvořivost

 

Škola nabízí 

 • kompletně zrekonstruované školní budovy

 • vstřícný a ochotný přístup

 • plavecký výcvik pro žáky všech ročníků formou výuky, volitelného předmětu, zájmového útvaru v rámci školy i školní družiny

 • výuku angličtiny od 1. ročníku v malých skupinách s rodilým mluvčím s návazností na angličtinu v mateřské škole

 • výuku v moderní učebně výpočetní techniky a multimediálních učebnách s interaktivní tabulí, dramatické učebně či keramické dílně s keramickou pecí

 • elektronickou žákovskou knížku – možnost kontroly známek

 • projektové dny s alternativní výukou

 • možnost navštěvovat školní družinu od 6:00 do 16:00 hod. (hra na flétnu, angličtina, plavání...)

 • kvalifikovanou pomoc dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, reedukační péči

 • úspěšnost žáků při vstupu na SŠ a víceletá gymnázia

 • širokou nabídku zájmových kroužků

 • velký výběr sportovních aktivit v rámci vyučování i v odpoledních hodinách (spolupráce se sportovními kluby – volejbal, basketbal, softbal, taekwon-do)

 • jsme partnerskou školou ŠSK Ostrava – Blue Volley (Ostraváček)

 • akce pro rodiče s dětmi : Mikulášská nadílka, Velikonoční jarmark, dětský karneval, Den Země, sportovní den, Den slabikáře ...

 • akce pro předškoláky – Školička, spolupráce osmáků s předškoláky a patronát deváťáků nad prvňáčky, návštěva předškoláků v 1. třídách

 • dopravní výchovu na školním dopravním hřišti, v areálu školy Zelenou učebnu, nově vybudované moderní atrium

 • zotavovací akce pro žáky, lyžařský výcvik

 • pořádání poznávacích zájezdů (Polsko, Vídeň, Drážďany,..), odpolední a víkendové akce pro děti

 • stravování ve školní jídelně – výběr ze dvou hlavních jídel, automat na mléčné výrobky a ovocné šťávy – škola je zapojena do projektu Ovoce do škol

 • letní prázdninovou činnost – Společně na hřišti (červen – říjen)

 • více informací na : www.zsakucery.cz

 

 

Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková organizace

 

Škola nabízí :

 • výbornou dopravní dostupnost

 • polohu mimo hlavní komunikace

 • příjemné prostředí rekonstruované školy

 • spolupráce s MFK Vítkovice, Vítkovickou střední PŠ, sportovním gymnáziem v Ostravě – Zábřehu, s Ostravskou univerzitou – reciproční činnost studentů, odborné praxe

 • od 1. ročníku 1 třída se sportovním zaměřením (chlapci-kopaná, dívky-házená)

 • rozšířená výuka Tv ve sportovních třídách (v 1.-5.roč. 3 hodiny týdně, 6.-9.roč. 5 hodin týdně), běžné třídy bez navýšení

 • výuka AJ od 1. ročníku, rodilý mluvčí ve výuce na 1. i 2. stupni, výuka metodou CLIL na 2. stupni

 • 2. cizí jazyk od 7. ročníku (NJ, RJ)

 • odborné učebny s interaktivní technikou

 • speciální pedagogicá péče, péče pro žáky s poruchami učení, prevence logopedické péče, podpora speciálního pedagoga

 • školní časopis Klegováček

 • ozdravné a poznávací pobyty pro žáky na I. i II. stupni, lyžařské kurzy, exkurze pro žáky 9. tříd, adaptační pobyt 6. ročník

 • akce pořádané školou : Karneval, Noc s Mikulášem, Rozloučení se Slabikářem, Sportovní den, Den Země, Den jazyků, jarmarky a další

 • klub Předškoláček pro budoucí prvňáčky vždy v úterý odpoledne 15:30 – 16:30

 • školní družina v budově školy od 6:00 – 16:30 hodin

 • zájmové kroužky ve školní družině, Metoda dobrého startu a další

 • pobyt a výuka žáků v prostoru Zeleného atria

 • preventivní programy – spolupráce s Centrem sociálních služeb

 • škola je zapojena do projektů Ovoce a zelenina do škol, školní mléko

 • více informací na : www.zsklegova.cz

 • e-mail: sekretariat@zsklegova.cz, tel.596 787 663, 604 284 598

 

 

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace

 

Škola nabízí :

 • kvalitní tým pedagogů, jehož cílem je co nejefektivněji naučit žáky vědomostem a dovednostem ve škole

 • vstřícný a ochotný přístup

 • třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka: rozšířenou výuku anglického jazyka v malých skupinách hravě od 1. třídy, výukovou metodou CLIL v předmětu svět práce (vyrábění a tvoření) a výtvarná výchova, kvalifikované pedagogy s dlouholetými zahraničními zkušenostmi, individuální přístup, podporu talentu a přípravu k mezinárodním zkouškám Cambirdge English YLE

 • třídu s všestranným zaměřením: výuku anglického jazyka v malých skupinách hravě od 1. třídy, individuální přístup, podporu talentu, badatelské aktivity

 • rozmanitou nabídku kroužků: pěvecké sbory, hru na flétnu, keramiku, jógu, florbal, sportovní hry, tenis, anglický jazyk, badatelský klub, klub logických a deskových her, vědecký kroužek a kroužek matematiky, přímo v naší škole vyučuje hru na hudební nástroje a zpěv ZUŠ Dr. Leoše Janáčka

 • nadstandardně vybavené učebny fyziky, chemie, přírodopisu a matematiky, moderní tělocvičnu s odpruženou podlahou, velkou školní zahradu

 • připravujeme moderní jazykové laboratoře pro 1. a 2. stupeň, dvě nové PC učebny s nejmodernější technikou ICT, učebnu matematiky a robotiky, badatelskou učebnu pro 1. stupeň

 • netradiční trávení přestávek – ping-pong, stolní fotbal, knihovna, pobyt venku nebo v tělocvičně, hraní si se stavebnicemi

 • možnost navštěvovat školní družinu od 6:00 do 16:30 hod.

 • úspěšnost žáků při vstupu na střední školy a víceletá gymnázia

 • kvalifikovanou pomoc dětem se speciálními vzdělávacími potřebami

 • péči o talentované děti – poskytování individuálního přístupu a inspirativních výukových materiálů

 • účast žáků v soutěžích na různých úrovních

 • služby poradenského centra – školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, asistenti pedagoga

 • stravování ve školní jídelně – možnost výběru ze dvou hlavních jídel, oběd č. 2 „Vitalis-vaříme zdravě“, široký výběr zeleniny v salátovém baru

 • zapojení do mnoha projektů od městských až po evropské: projektu pro systematickou podporu rozvoje technického, přírodovědného talentu a čtenářské gramotnosti, projektu Šablony II, IROP, Přírodní zahrada, Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol, Erasmus plus

 • spolupráci s Ostravskou univerzitou – praxe studentů z ČR i ze zahraničí

 • spolupracujeme s MŠ, VŠB, Světem vědy a techniky, Pedagogicko-psychologickou poradnou, Gymnáziem F.Hajdy a se sportovními kluby

 • v rámci dlouholeté tradice pěvecké sbory, reprezentaci školy na hudebních soutěžích, festivalech a koncerech v republice i v zahraničí

 • v rámci rozvoje výtvarného talentu tvůrčí dílny, výstavy, výtvarné soutěže; keramickou dílnu s keramickou pecí

 • projekt „Malí a velcí kamarádi“ - spolupráce žáků 1. a 9. ročníku – celoroční patronát starších kamarádů nad prvňáčky, pořádání společenských akcí

 • preventivní programy pro žáky

 • žákovský parlament – aktivní účast žáků na dění ve škole, školní časopis

 • elektronickou žákovskou knížku Bakaláři

 • pořádání akcí pro žáky – Den Země, Den dětí, Májové veselí, sportovní turnaje ve vybíjené, basketbalu, florbalu a ping pongu, bruslení, projektové dny

 • pořádání akcí pro rodiče a děti ve spolupráci se SRPŠ – vánoční jarmark, tvůrčí dílny, spaní ve škole

 • Klub předškoláčků – příprava na školu pro budoucí prvňáčky

 • pořádání turistických a ozdravných pobytů hrazených z dotace MMO

 • pořádání výjezdových lyžařských kurzů a poznávacích zájezdů

 • více informací na : www.zskrestova.cz,

 • tel.: 596 713 298, mobil : 724 077 221, e-mail : zskrestova@zskrestova.cz

 

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace

 Škola nabízí :

 • výuku anglického jazyka s rodilým mluvčím

 • třídy s menším počtem žáků – individuální přístup

 • od 1. ročníku výuku anglického jazyka

 • od 7. ročníku výuku druhého jazyka (na výběr: španělský, ruský a německý jazyk)

 • úzkou spolupráci s Mateřskou školou Mitušova 90, Mateřskou školou Mitušova 6 a Mateřskou školou Harmonie

 • přípravku pro předškoláky v termínech: 3.3, 10.3., 17.3., a 24.3.2020 vždy od 15:30 do 16:30

 • výuku podle kvalitního vzdělávacího programu „Klíče pro život“

 • výuku ve specializované logopedické třídě 1.- 3. ročník

 • příjemné prostředí rekonstruované školy

 • širokou nabídku zájmových kroužků v odpoledních hodinách

 • individuální přístup k dětem, reedukační péči – mnohaleté zkušenosti v práci se žáky s poruchami učení

 • výuku v moderních multimediálních učebnách s interaktivní tabulí

 • pořádání zahraničních jazykových pobytů (Paříž, Londýn)

 • stravování ve školní jídelně – výběr ze dvou hlavních jídel, automat na mléčné výrobky a ovocné šťávy – škola je zapojena do projektu Ovoce do škol

 • polohu mimo hlavní komunikace

 • kvalifikovanou pomoc speciálního pedagoga, školního psychologa a sociálního pedagoga

 • architektonicky zajímavě řešené výukové prostory školy

 • školní družinu se širokou nabídkou kroužků (keramický, sportovní, aerobic, výtvarný, dramatický) s provozní dobou od 6:00 do 17:00 hodin

 • pořádání škol v přírodě, lyžařských a sportovních kurzů

 • pořádání akcí pro rodiče s dětmi : Vánoční jarmark, Velikonoční výstavka, Den Země, Karneval, kroužky pro rodiče s dětmi

 • zapálený, vstřícný a přívětivý kolektiv zaměstnanců

 • po předchozí telefonické domluvě t.č. 736 761 940 nebo 724 059 338 je možno navštívit kterékoliv dopoledne výuku

 • mob.:736 761 940, e-mail:pail@zsmitusova16.cz

 • více informací na :www.zsmitusova16.cz

 

Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvková organizace

 Škola nabízí :

 • výbornou dopravní dostupnost, polohu mimo hlavní komunikace

 • moderně vybavené kmenové třídy i odborné učebny

 • výuku s využitím moderních iPadů

 • podporu nadaných a talentovaných žáků (diagnostika, individualizovaná výuka, exkurze, projektové dny...)

 • školní klubovnu Lukin s interaktivní tabulí, školní knihovnou a relaxační částí

 • na škole působí školní psycholog – poskytujeme pomoc při výukových a výchovných problémech žáků

 • výuku anglického jazyka od 1. ročníku

 • od 7. ročníku – výuku 2. cizího jazyka (ruský nebo německý jazyk)

 • tradice zřizování specializovaných tříd – mnohaleté zkušenosti v práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 • poskytování podpory individuálně integrovaným žákům v úzké spolupráci s pedagogicko-psychologickými poradnami a speciálně-pedagogickými centry

 • individuální logopedická péče – odborná náprava řeči

 • webové stránky tříd a podpůrné materiály do výuky na webu školy

 • výuku plavání ve 2. a 3. ročníku

 • žákovský parlament – aktivní účast žáků na dění ve škole

 • širokou nabídku kroužků v odpoledních hodinách dle zájmu žáků (robotika, výtvarný, pohybový, turistický, dramatická výchova, čtenářský klub...)

 • školní pěvecký sbor Lukášek

 • školní družina v samostatné revitalizované budově umožňuje žákům větší možnost odpočinkových činností a změnu prostředí po ukončení výuky

 • v rámci školní družiny nabízíme ranní i odpolední provoz s nabídkou zájmových kroužků (divadelní kroužek, Kutílek, Pohybáček, Sportuj ve škole a další dle aktuálního zájmu žáků)

 • každoroční organizace lyžařského a snowboardového kurzu, dotované ozdravné pobyty pro žáky 1. i 2. stupně

 • projekt „Předškolák Lukášek“ - dopolední klub pro předškoláky, který nabízí seznámení se s prostředím školy a zábavné aktivity rozvíjející dovednosti důležité pro přechod z MŠ do ZŠ

 • zapojení do projektů EU „Ovoce do škol“, „Mléko do škol“

 • elektronickou žákovskou knížku (možnost průběžné kontroly známek a docházky žáků rodiči)

 • možnost přípravy k mezinárodním zkouškám Cambridge English YLE (bezplatně v rámci kroužku)

 • zapojení žáků do soutěží na různých úrovních

 • účast v mezinárodních projektech e-Twinning, Erasmus+ (partnerství škol v rámci EU)

 • individuální péči a citlivý přístup k žákům

 • info@zslukasove.cz, tel.: 596 784 723, mobil : 724 056 852

Po předchozí telefonické domluvě (tel.596 784 723) je možno navštívit kterékoliv dopoledne výuku v 1. ročnících. Více informací na : www.zslukasove.cz.

 

 Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace

(Fakultní škola Ostravské univerzity, Spolupracující škola s Mensou ČR)

 Škola nabízí:

 • výuku žáků s intelektovým nadáním

 • rozšířenou výuku cizího jazyka a matematiky, logiku a osobnostní výchovu od 1. ročníku

 • využívání cizího jazyka i v jiných předmětech (M, TV, Př, Hv, PČ aj.)

 • rodilého mluvčího

 • enviromentální výchovu

 • výuku matematiky podle metody prof.Hejného (učebnice Fraus)

 • široký výběr volitelných předmětů (konverzace v Aj, Fj, Rj, ekologická praktika, informatika, sportovní, logika, šachy aj.)

 • tzv. digitální hnízda ve třídách (notebooky pro práci žáků ve výuce)

 • moderně vybavené odborné i kmenové učebny (interaktivní tabule, počítače, notebooky, vizualizéry, dataprojektory, 3D tiskárnu, aj.)

 • uzamykatelné šatní skříňky pro jednotlivé žáky

 • projektovou a badatelskou, konstruktivistickou výuku, podporu sebehodnocení žáků

 • organizaci tematických odpolední pro žáky (exkurze, soutěže, pokusy, pracovní dílny, besedy s odborníky)

 • kvalifikovanou pomoc speciálního pedagoga dětem nadaným, se speciálními vzdělávacími potřebami

 • využití informačního centra s nadstandardně vybavenou knihovnou s celodenním provozem a programem do 17:00 hod. - zdarma

 • hřiště s umělým trávníkem a lehkoatletickou tartanovou dráhou, dětské hřiště

 • „Klub předškoláků“ (příprava na školu pro budoucí prvňáčky, poradenská činnost pro jejich rodiče) – zdarma

 • velkou školní zahradu s naučnou stezkou, skleníkem, ekologickou učebnou a učebnou v přírodě (získali jsme mezinárodní titul Ekoškola)

 • širokou nabídku zájmových kroužků (Robotika, Klub nadaných dětí, Čtenářský klub, Zajímavá matematika, Věda nás baví, Šachový kroužek, Deskové hry, Anglický jazyk, Vědecké pokusy, Gymnastika, Lehká atletika, Sportovní hry, Hra na flétnu, Sborový zpěv, Keramika, Florbal, Informatika, Výtvarný kroužek aj., aktivity v rámci Školního informačního centra)

 • zapojování žáků do soutěží na různých úrovních (městská – mezinárodní)

 • školy v přírodě (1. i 2. stupeň), lyžařské kurzy (i pro 1. i 2. stupeň), výuka plavání ve 2. a 3. ročníku

 • odpolední a víkendové akce ve spolupráci s rodiči – zájezdy do zahraničí, cyklovýlety, vodácké víkendy, turistiku, lyžařské zájezdy, tvůrčí dílny, akce s posezením u táboráku, exkurze, vzdělávací kavárny s rodiči aj.

 • bohatý program ve školní družině (6:00 – 17:00)

 • možnost dietní a bezlepkové stravy ve ŠJ

 • zapojujeme se do mnoha projektů od městských až po evropské

 • možnost využití výdejního automatu na mléčné výrobky, ovoce a zeleninu - zdarma

 • netradiční trávení přestávek (ping-pong, stolní fotbal, knihovna, pobyt venku)

 • zapálený, vstřícný a příjemný kolektiv zaměstnanců

 • spolupracujeme s MŠ, VŠB, Světem vědy a techniky, SPŠCH, Ostravskou Univerzitou, Menzou ČR, Pedagogicko - psychologickou poradnou a Gymnáziem F.Hajdy, aj.

 • více informací na : www.zsprovaznicka.cz, tel. : 596 789 850

 

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Dubina, V.Košaře 6, příspěvková organizace

Škola nabízí :

 • Školičku“ - přípravu budoucích prvňáčků hravou formou: od 3.2.2020 každé pondělí od 15:00 hod.

 • rozšířenou výuku tělesné výchovy zaměřenou na volejbal

 • školní volejbalový oddíl (součást Volejbalové akademie Ostrava)

 • výuku s tablety iPad, notebooků, interaktivních tabulí, dataprojektorů

 • logopedickou péči pro žáky 1. tříd pod vedením speciálního pedagoga

 • uplatňování inkluzivního vzdělávání v rámci projektu MMO „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“ (pilotní škola) s podporou nadaných dětí

 • úzká spolupráce s pedagogickou poradnou

 • individuální odpolední doučování a příprava na výuku

 • odborné služby Školního poradenského pracoviště (školní psycholog, metodik prevence, výchovný poradce, speciální a sociální pedagog, školní asistent)

 • výuku anglického jazyka od 1. třídy

 • další cizí jazyk od 7. ročníku (ruský, německý)

 • zaměření školy na enviromentální výchovu (v roce 2018 škola získala titul EKOŠKOLA)

 • moderně vybavené odborné učebny výpočetní techniky, multimediální třídy, hudebnu, školní knihovnu, fyziku a další specializované učebny

 • slovní a formativní hodnocení žáků

 • výuku plavání ve 2. a 3. ročníku

 • účast žáků na soutěžích a olympiádách

 • předmět speciální pedagogické péče pro žáky s podpůrnými opatřeními prováděnou kvalifikovanými speciálními pedagogy

 • zájmové kroužky v odpoledních hodinách (keramický, turistický - s výlety o víkendech, sportovní hry, volejbalový)

 • keramickou dílnu s pecí a hrnčířským kruhem

 • školní družinu, chystáme otevření školního klubu

 • sportovní aktivity v rámci Asociace školních sportovních klubů

 • školní jídelnu

 • školní svačinky o velké přestávce ve škole

 • svačinkový a nápojový automat

 • zapojení do projektů MŠMT, MŽP, SMO, „Celé Česko čte dětem“, „Ovoce a zelenina do škol“, „Mléko do škol“, „Kola pro Afriku“, Místní akčí plán Ostrava, Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve měste Ostrava, Přírodní zahrady, účast v mezinárodních projektech aj.

 • mimoškolní činnost – dotované školy v přírodě pro 1. i 2. stupeň, lyžařské a snowboardové kurzy

 • tradiční akce školy pro rodiče s dětmi – vánoční a velikonoční jarmark, Den Země, Zahradní slavnost, adventní Zpívání na schodech

 • spolupráci se ZUŠ dr. Leoše Janáčka v O.-Vítkovicích – výuka na naší škole v odpoledních hodinách

 • výuka předškoláků v prostorách školy

 • více informací na : www.kosare.cz, kosare@kosare.cz tel.595 700 048

 

 Základní škola Ostrava-Dubina, F.Formana 45, příspěvková organizace

(Fakultní škola Ostravské univerzity, škola spolupracuje s Mensou ČR)

Nabídka školy :

 • výborná dopravní dostupnost, poloha mimo hlavní komunikace

 • bezbariérový přístup

 • internetové připojení ve všech prostorech školy

 • elektronická žákovská knížka

 • moderně vybavené kmenové třídy i odborné učebny

 • velká školní zahrada s hracími prvky

 • multifunkční hřiště

 • venkovní učebna

 • divadélko, dvě tělocvičny, keramická dílna a keramická pec

 • ve výuce využíváme tablety, iPad a interaktivní tabule

 • robotika ve výuce – práce s Ozoboty

 • individuální péče a citlivý přístup k žákům

 • ve škole působí školní psycholog, speciální pedagog, sociální pedagog, asistenti pedagoga a školní asistent

 • úzká spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami a speciálně-pedagogickými centry

 • péče o nadané a talentované žáky

 • odborná učebna pro žáky vyžadující speciálně pedagogickou péči

 • relaxační místnosti

 • reedukační péče

 • velmi úzká spolupráce s Mateřskou školou Františka Formana

 • klub Předškoláček – od února pravidelně každý týden v odpoledních hodinách příprava na školu hravou formou, kluby vedou budoucí paní učitelky 1. tříd

 • přípravná třída pro děti s odloženou školní docházkou nebo děti pětileté

 • výuka čtení genetickou metodou

 • žákovský parlament – aktivní účast žáků na dění ve škole

 • výuka plavání pro žáky 2. a 3. tříd

 • rozšířená výuka cizích jazyků, anglický jazyk od 1. ročníku, ve vybraných třídách a předmětech HV, TV a Přírodopis výuka cizojazyčně metodou CLIL

 • od 7. ročníku výběr dalšího cizího jazyka – ruský, německý, francouzský jazyk

 • rodilý mluvčí na francouzský jazyk

 • účast v mezinárodních projektech e-Twinning, Erasmus+ (partnerství škol v rámci EU), škola získala šest certifikátů kvality

 • škola je zapojena ve dvou projektech jako spolupracujicí škola – OKAP, DIGI INOVACE-BEZPEČNĚ, EFEKTIVNĚ, ZÁBAVNĚ

 • jsme fakultní školou Ostravské Univerzity

 • na škole působí oddíl Blue Volley

 • zapojení do projektů Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol

 • účast žáků v soutěžích, olympiádách a přehlídkách s výbornýmí úspěchy

 • škola klade důraz na zdravé vztahy a zdravý životní styl, získali jsme titul Škola podporující zdraví

 • pravidelně pořádáme ozdravné pobyty, školy v přírodě, lyžařské kurzy, odpolední a víkendové akce, spaní ve škole – Noci s Andersenem

 • velké množství mimoškolních akcí pro žáky i širokou veřejnost – Drakiáda, Lampionový průvod, tematicky zaměřené tvůrčí dílny, karnevaly, Vánoční jarmark, Školní ples, charitativní akce, Den dětí, Radovánky na Formance, Rozloučení s prázdninami

 • informační centrum s knihovnou pro žáky

 • široká nabídka volnočasových aktivit – bezplatné kroužky, míčové hry, volejbal, tenis, fotbal, dramatický, dovedné ruce, keramika, malý kuchtík, výtvarný, badatelské kluby, čtenářské kluby, kluby deskových her, fotografický

 • získáváme dotace na ozdravné pobyty dětí, na podporu talentovaných žáků – Talentmanagment, na výuku v cizím jazyce – CLIL, na obědy zdarma

 • škola je zapojena do víceletého projektu města Ostravy – Rovný přístup ve vzdělávání III a Šablony 2019

 • umožňujeme trávit přestávky netradičně (ping-pong, stolní hry, žebřiny, žíněnky, relaxační kouty, atrium)

 • nápojový a svačinkový automat

 • pět oddělení školní družiny v provozu od 6:00 – 17:00 hod.

 • školní jídelna poskytuje výběr mezi dvěma hlavními jídly, na základě žádosti vaříme i dietně

 • zapálený, příjemný a vstřícný kolektiv pracovníků školy

 • více informací na : www.zsfformana.cz

 • e-mail: sekretariát@zsfformana...cz, tel: 596729619, 725975571

 

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Bělský Les, B.Dvorského 1, příspěvková organizace

(Fakultní škola Ostravské univerzity, spolupráce s Opavskou univerzitou)

Co Vaše dítě na naší škole čeká a co škola nabízí?

 • od dubna 2x měsíčně akce „Školákem na zkoušku“,

 • kamerový bezpečnostní systém

 • zkušený a stálý pedagogický kolektiv, velmi dobře hodnocen ČŠI

 • moderní, příjemné a estetické prostředí, odborné učebny, škola po revitalizaci

 • projekty EU Erasmus + s možností výjezdů žáků do zahraničí

 • výuku s tablety, výuku žáků s intelektovým nadáním

 • školní jídelna – výběr z 2 jídel, bezlepková dieta, nové židle a stoly

 • velkou úspěšnost žáků při vstupu na SŠ a víceletá gymnázia

 • netradiční metody výuky, projektové vyučování

 • spolupráci s FC Baník Ostrava (fotbal), HC Ridera Vítkovice (hokej), Snakes Ostrava (basketbal), SSK Vítkovice (atletika)

 • od 1. roč. výuka AJ

 • od 1. ročníku sportovní třída (atletika, basketbal) s dotací 3 hodiny Tv

 • na prvním stupni mají i nesportovní třídy hodinu tělesné výchovy navíc

 • od 4. ročníku 1 hodina informatiky

 • od 6. ročníku sportovní třídy (atletika, basketbal) s dotací 5 hodin Tv

 • ve 2. a 3. ročníku plavecká výuka (dotace 20 h + 20 h)

 • práce v redakci našeho školního časopisu a školního rozhlasu, spolupráce s Jižními listy, vydávání Literárních sešitů

 • naše televizní studio Bělák, školní parlament

 • péče pro děti s poruchami učení – PI, PSPP pod vedením speciálního pedagoga

 • školní poradenské pracoviště

 • ŠD (provoz 6:00 – 16:30)

 • velký výběr mimoškolních činností, na škole pracuje Centrum sportu (keramika, papírové modelářství, vaření, rukodělné a výtvarné kroužky, deskové hry...)

 • naše škola je bezbariérová

 • netradiční přestávky a zvonění na začátku a konci hodin – šachy a člověče nezlob se, stolní tenis

 • projekt „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“ a mléčný automat

 • adaptační pobyt pro 6. ročník, ozdravné pobyty na 1. stupni

 • lyžařské výcviky na 1. a 2. stupni

 • kroužky deskových her, doučování, čtenářské kluby v rámci Šablony 2

 • projekt pro nadané žáky

 • jsme nositeli značek a certifikací „Rodiče vítání“, „Aktivní škola“, Asociace aktivních škol

 • prezentace žáků i školy v telvizi a v tisku

 • každá třída na 1.stupni má svou bylinkovou zahrádku

 • více informací na : www.zsdvorskeho.eu

 

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace

Škola nabízí :

 • miniškoličku pro budoucí prvňáčky každou středu odpoledne od poloviny února

 • zaměření na bilingvní výuku cizích jazyků, informační a komunikační technologie, cizí jazyky a sport

 • třídy s bilingvní výukou některých předmětů v angličtině od 1. ročníku; např. MAT, Prv, Hv, VV, Př, Z, D, TV, PEK, a to i s rodilými mluvčími

 • výuku AJ v běžných třídách od 1. třídy

 • individuální přístup a podporu nadaných sportovců, spolupracujeme s několika ostravskými kluby – judo, fotbal, basketbal, volejbal ad.

 • Internetové připojení ve všech učebnách školy

 • výuku psaní všemi deseti od 7. do 9. ročníku

 • logopedickou péči pro žáky s vadami řeči; reedukační péči pro žáky s poruchami učení; kompletní poradenské pracoviště včetně psychologa a speciálního pedagoga

 • nově vybudované školní hřiště s umělým povrchem

 • samozřejmostí jsou moderně vybavené odborné učebny výpočetní techniky, multimediální třídy, fyzika-chemie, hudebna a další specializované učebny

 • školní družinu s mnoha aktivitami od 6:00 do 17:00

 • kroužky – anglická konverzace, programování, tvorba webových aplikací, pěvecký sbor, keramika, sportovní hry, šikovné ruce, dramatický kroužek, výtvarná tvorba, taneční kroužek, počítače, deskové hry a jiné

 • lyžařské kurzy a ozdravné pobyty s dotací města každý rok, mezinárodní projekty s výjezdy žáků do zahraničí ERASMUS+

 • více informací na: www.kosmonautu15.cz

 

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Škola nabízí :

 • bezpečné a prátelské prostředí otevřené spolupráci s rodinou

 • příjemné a moderní prostředí školy s profesionálním a zkušeným kolektivem pedagogů s přiměřenými požadavky na žáky (v duchu zásady: „mnohdy méně znamená více“)

 • bezbariérový vstup do školy

 • využívání elektronické žákovské knížky v rámci programu Bakalář

 • projektové dny, které doplňují běžnou výuku

 • služby školského poradenského pracoviště (školní psycholog, speciální pedagog, výchovný poradce, metodik prevence, sociální pedagog)

 • péči o nadané a talentované žáky

 • podpora speciálního pedagoga pro žáky – speciální pedagogická péče pro žáky s poruchami učení, reedukace (speciálně pedagogické postupy, které rozvíjí narušené nebo nevyvinuté funkce zabezpečující dovednosti čtení, psaní, počítání a další motorické funkce dětí)

 • podpora školního psychologa při výchovných a osobních problémech žáků školy

 • preventivní programy zaměřené na různá témata (drogy, sexualita, komunikace, atd.)

 • program „Předškoláček“, který nabízí budoucím žákům 1. třídy a jejich rodičům možnost seznámit se s prostředím školy a metodami výuky prostřednictvím pestrých a zábavných aktivit

 • ukázkové hodiny v prvních třídách pro děti a rodiče z mateřské školy i pro veřejnost

 • úzkou spolupráci s naší mateřskou školou na ulici Patrice Lumumby 14 v Ostravě-Zábřehu

 • výtvarnou soutěž Ostrava očima dětí

 • netradiční trávení přestávek (stolní fotbal, knohovna, pobyt venku)

 • exkurze pro žáky

 • výuku anglického jazyka od 1.třídy a druhého cizího jazyka od 7. třídy (ruský jazyk) s využitím digitálních jazykových učeben na 2. stupni ZŠ (ROBOTEL)

 • výuku v moderních učebnách výpočetní techniky a multimediálních učebnách s interaktivní tabulí, digitální jazykovou učebnu, odborné učebny pro výuku přírodovědných předmětů chemie a přírodovědy

 • školy v přírodě pro žáky 1. stupně a lyžařské i snowboardové kurzy pro žáky 2. stupně s dotační podporou projektu Magistrátu města Ostravy

 • zapojujeme se do mnoha projektů od městských až po evropské, projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava!, projekt Cele Česko čte dětem, Sportuj ve škole, projektové dny v rámci projektu Podpora

 • plaveckou výuku žáků 2. a 3. tříd

 • dopravní výuku na dopravní škole – teorie a praxe

 • podpora žáků při účasti na různých soutěžích a olympiádách

 • rozvoj čtenářské gramotnosti žáků v rámci čtenářských dílen a školních projektů (škola má k dispozici bohatý knižní fond školní knihovny), každý rok Noc s Andersenem, Svátek slabikáře

 • školní družinu a její projektové dny pod vedením kreativních vychovatelek (provoz 6:00 – 16:30 hod.)

 • pro žáky 1. stupně rozšířená možnost sportovního vyžití zdarma v rámci projektu „Sportuj ve škole“, který hradí MŠMT

 • kroužky, které probíhají na půdě školy – keramika, deskové hry, basketbal, házená a další pohybové aktivity sportovníého klubu Ostraváček

 • podpora výtvarných činnosti, plně vybavena keramická dílna s pecí i hrnčířským kruhem

 • dobré podmínky pro výuku praktických činností (cvičná školní kuchyně)

 • zapojení rodičů a žáků do dění školy – Žákovksá rada, Spolek rodičů při ZŠ Kosmonautů 13

 • akce pro děti: Den dětí, „Noc s Andersenem“, Broučkiáda – lampionový průvod, koloběžkové závody, společné odpoledne s opékáním a dále ve spolupráci se Spolkem rodičů při ZŠ – Velikonoční jarmark, Mikuláš, Vánoční dílny

 • rozvoj Vašich dětí v rámci školy ve spolupráci s dalšími institucemi – Středisko volného času, Ostrava-Zábřeh, p.o. (doučování zdarma) a Domov pro seniory Čujkovova (exkurze a návštěvy zařízení, komunikace a hraní her se seniory)

 • spolupráce s organizacemi: Národní divadlo Moravskoslezské, Divadlo loutek Ostrava, PČR, RENARKON, kulturní dům Akord, Vysoká škola Báňská – Technická univerzita. Svět techniky a Dolní oblast Vítkovic

 • zapojení do projektů „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“

 • e-mail : skola@zskosmonautu13.cz

 • více informací na : www.zskosmonautu13.cz

 

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace

Co nabízíme?

 • příjemné prostředí v zástavbě nízkých domů

 • bezpečné prostředí pro žáky

 • výbornou dopravní dostupnost (blízko školy je zastávka tramvaje i autobusu) a zároveň polohu mimo hlavní komunikace

 • bezbariérovost

 • výuku angličtiny od 1. ročníku

 • pro žáky 1. ročníku nabízíme jak klasické metody výuky, tak i prvky alternativních metod výuky (genetická metoda čtení, matematika profesora Hejného)

 • druhý cizí jazyk od 6. ročníku (NJ)

 • elektronickou žákovskou knížku s možností kontroly známek

 • individuální práci s talentovanými žáky (talentmanagement)

 • služby poradenského centra (školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, asistenti pedagoga)

 • uplatňování inkluzivního vzdělávání v rámci projektu Magistrátu města Ostravy „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“

 • školní družinu (ranní od 6:00 do 7:40 hod. a odpolední od 11:40 do 16:30 hod.) a zájmové kroužky a aktivity uměleckého, přírodovědného i sportovního charakteru ve spolupráci s našimi učiteli a ostravskými sportovními kluby (IT a robotika, výtvarné činnosti, modelářský kroužek, pěvecký kroužek, atletika, judo, házená)

 • spolupráci s Ostravskou univerzitou na bázi praxí studentů a dalších recipročních aktivit

 • přípravy a realizace lyžařského a snowboardového výcvikového kurzu, školy v přírodě – každoročně (v Jeseníkách nebo Beskydech)

 • usilujeme o získání statutu „Fakultní školy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity“

 • zapojení žáků do soutěží na různých úrovních (od školní, přes městskou, okresní, krajskou až po celostátní)

 • vstřícný a příjemný kolektiv zaměstnanců školy

Vybavení školy

 • odborné i kmenové učebny s interaktivní technikou

 • volnočasové aktivity

 • školní družina s novým vybavením v samostatné budově

 • školní hřiště s umělým povrchem dostupné nejen pro výuku, ale také v odpoledních hodinách pro veřejnost

 • skleník pro výuku přírodovědných předmětů i mimo ně

 • uzamykatelné šatní skříňky pro žáky 2. stupně

Metody

 • předmět speciální pedagogické péče pro žáky s poruchami učení zajištěnou odborníkem na speciální pedagogiku, poskytování podpory individuálně integrovaným žákům ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálně pedagogickým centrem

 • individuální přístup k dětem – mnohaleté zkušenosti v práci se žáky s prouchami učení

 • podpora inovativních metod a forem výuky s využitím nových technologií ve výuce

 • podpora přírodovědných a technických předmětů v rámci projektových dnů

Projekty školy

 • tematicky zaměřené projektové dny a akce pro žáky: Pasování prvňáčků, Den jazyků, Mikulášská nadílka, Andělský den, Velikonoční jarmark, Den Země, den technických oborů a přírodovědných předměrů...

 • projektovou výuku a podporu sebehodnocní žáků

 • nabízíme žákům možnost poznávacích zájezdů

 • automat na ovocné šťávy

 • zapojení do projektu Ovoce do škol a Mléko do škol

 • klub „Předškoláček“ v odpoledních hodinách

S kým spolupracujeme?

 • žákovský parlament, který se podílí na akcích školy a na spolupráci mezi vedením školy a žáky

 • nově vzniklý spolek rodičů a přátel školy Březinka, z.s.

 • spolupráce s organizacemi na výuce i mimoškolních aktivitách: Divadlo loutek Ostrava, knihovny, Policie České republiky, Městská policie Ostrava, Ostravská univerzita, Vysoká škola báňská – Technická univerzita, Svět techniky a Dolní oblast Vítkovic, Krajské vojenské velitelství, AHOL, Střední průmyslová škola – Zengrova

Více informací: www.zs-brezinova.cz

e-mail: reditel@zs-brezinova.cz

Tel.: 596 784 375, 605 405 955,

Po předchozí domluvě je možné školu navštívit kdykoliv včetně návštěvy ve výuce v 1. ročníku. Velice rádi Vás i Vaše děti po škole provedeme.

 

Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace

(Fakultní škola Ostravské univerzity)

Program školy :

 • od září 2020 otevíráme 1. třídu pro žáky se zvýšeným zájmem o školní úspěchy (v klidovém prostoru školy, nadstandardní vybavení třídy, využívání školních tabletů, rodilý mluvčí pravidelně ve výuce, moderní metody, menší počet žáků ve třídě, zapojení do projektu Talentmanagement)

 • rozšířená výuka cizích jazyků

 • Aj. od 1.třídy

 • druhý cizí jazyk od šesté třídy dle výběru žáků (německý, ruský, francouzský)

 • bilingvní vyučování ve vybraných předmětech na 1. i 2. stupni

 • rozšířená taneční a pohybová výuka (rozšířená výuka Tv)

 • výuka pod vedením odborníků

 • v současnosti nabízíme toto zaměření jako jediná ZŠ v Moravskoslezském kraji

 

Motto školy : Nám na Vašich dětech záleží!!

 

Metody :

 • moderní výuku s inovativními postupy a metodami

 • výuky čtení v 1.třídách genetickou a analyticko-syntetickou metodou

 • již 5 let metoda prof.Hejného v matematice

 • projektové vyučování

 • výuka psaní všemi deseti od 5.ročníku

 • individuální péče a přístup k dětem s poruchami učení, reedukace

 • logopedická péče přímo ve škole

 • školní psycholog, speciální pedagog, sociální pedagog

 • vstřícnost a ochota pedagogů

 • 2 rodilí mluvčí ve výuce

Vybavení školy :

 • výuku realizujeme v příjemném prostředí zrekonstruované školy

 • 19 kmenových učeben s interaktivními tabulemi

 • 2 počítačové učebny

 • odborné učebny pro výuku přírodovědných předmětů chemie a přírodovědy

 • chemická laboratoř

 • bezbarérový přístup do školy

 • moderní školní knihovna s PC, Internetem pro žáky a relaxačním koutkem

 • moderně vybavená cvičná kuchyňka

 • výtvarná učebna s keramickou pecí

 • nové školní dílny

 • relaxační místnost

 • multifunkční školní hřiště (hřiště s uměným trávníkem a lehkoatletickou tartanovou dráhou a přírodní crossovou dráhou)

 • uzamykatelné šatní skříňky pro žáky

Nabízíme :

 • elektronickou žákovskou knížku

 • týdenní tematické plány s úkoly a učivem pro žáky na webu školy

 • působení školního poradenského centra (psycholog, soc.pedagog)

 • poznávací výlety pro nadané žáky zdarma

 • víkendové výlety

 • ozdravné pobyty s dotací MMO

 • besedy s odborníky

 • školní časopis Áčko

 • turistické kurzy

 • zahraniční zájezdy a exkurze

 • spolupráci se zahraničnimi školami

 • spolupráci se Spolkem rodičů

 • tradiční akce : Drakiáda, Vánoční, Velikonoční jarmarky, Maškarní ples, soutěže aj.

 • nově vybavená oddělení školní družiny (6:00-16:30)

 • stravování ve školní jídelně

 • účast a zapojování žáků do soutěží na všech úrovních (městská-mezinárodní)

 • bohatou mimoškolní činnost (více než 20 zájmových kroužků na škole – většina zdarma, z oblasti jazykové, sportovní, výtvarné, matematické, osobnostní, dramatický a čtenářský kroužek)

 • polohu školy mimo hlavní komunikace, ale s výbornou dopravní dostupností

 • přípravnou třídu pro děti s odkladem školní docházky

 • „Miniškolička“ pro budoucí prvňáčky

 • vstřícný a ochotný spolupracující učitelský sbor

Projekty školy :

 • zapojení do projektu Ovoce do škol, Mléko do škol (na 1. i 2. stupni)

 • Talentmanagement

 • Šablony II

 • Dotační programy

 • e-Twinning

 • Projekt Ostraváček

 • jsme fakultní školou Ostravské univerzity

 

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace

Škola nabízí :

 • Den Země: 22.4.2020

 • podporu rozvoje tří klíčových gramotností – čtenářské, matematické a technické

 • anglický jazyk od 1. ročníku

 • druhý cizí jazyk od 7.ročníku

 • dotované 14 denní ozdravné pobyty

 • plavání pro žáky 2. a 3. ročníku

 • soutěž Technická dovednost žáků

 • adventní koncerty, vánoční a velikonoční jarmark

 • podporu zdravých stravovacích návyků – ovoce a mléko do škol

 • kroužky na škole – rukodělné (keramika, technická dovednost), sportovní (florbal, volejbal), aj.

 • ekologické aktivity v oblasti enviromentální výchovy (Den Země, Den vody, exkurze, projektové ny)

 • zapojování žáků do soutěží na různých úrovních (městská – mezinárodní)

 • tréninky basketbalu přímo ve škole

 • kvalifikovanou pomoc speciálního pedagoga dětem se speciálními vzdělávacími potřebami i dětem nadaným

 • preventivní aktivity pro žáky (besedy, exkurze aj.)

 • šatní skříňky pro jednotlivé žáky od 3. ročníku

 • školní družinu se širokou nabídkou zájmových kroužků

 • hodinu pohybu navíc v rámci školní družiny

 • ranní a odpolední provoz školní družiny (od 6:00 do 17:00 hod.)

 • možnost docházky do školní družiny i během některých vedlejších prázdnin se zajištěním svačin a obědů

 • multifunkční sportovní hřiště nejen k výuce, ale i k trávení volného času odpoledne

 • zapojujeme se do projektů od městských až po evropské

 • miniškoličku pro předškolní děti – návštěvy předškolních dětí v jejich budoucích prvních třídách – MŠ Výškovická 120A („pastelková školka“) a MŠ Volgogradská 4

 • poradenskou činnost pro rodiče budoucích prvňáčků

 • logopedickou prevenci v MŠ

 • různé tematicky zaměřené kroužky v mateřské škole

 • kvalitní stravování ve školní jídelně

 • možnost dietní a bezlepkové stravy ve školní jídelně

 • spolupráci s mateřskými školami, se Světem vědy a techniky, se Střední průmyslovou školou O-Vítkovice (Zengrova ul.), s Ostravskou univerzitou, Pedagogicko-psychologickou poradnou, VŠB – projekt Zlepši si techniku a dalšími

 • více informací na : www.skolavolgogradska.cz

 

Základní škola Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvková organizace

Škola nabízí :

 • partnerství s hokej.klubem HC Vítkovice Ridera (uvolňování žáků – hokejistů na tréninky a zápasy)

 • klub Předškoláček pro budoucí prvňáčky jednou týdně

 • využívání tabletů ve výuce

 • výuku plavání pro žáky 2. a 3. ročníku

 • individuální šatní skříňky pro každého žáka

 • školní stravování v budově školy

 • školní klub s bohatým programem a mimoškolními aktivitami (plavání, bruslení, jízda na koni, vaření, sport.hry)

 • příměstský tábor pořádaný školním klubem o jarních a letních prázdninách

 • školní družinu s provozní dobou od 6:00 do 16:30 a v rámci ní kroužky keramiky, zpívání a sportovních her

 • vánoční a velikonoční tvůrčí dílny pro žáky a rodiče

 • reedukační péči pro žáky s poruchami učení

 • služby školního sociálního pracovníka působícího přímo na škole

 • preventivní programy

 • idividuální logopedickou péči

 • elektronickou žákovskou knížku

 • kvalitní a moderní vybavení pro výuku informatiky, WiFi připojení v celém objektu školy

 • nově vybavenou učebnu fyziky a výpočetní techniky

 • ozdravné týdenní pobyty pro žáky v Jeseníkách a Beskydech, dvoutýdenní školu v přírodě

 • lyžařský výcvikový kurz pro žáky 1. a 2. stupně

 • učebny na 1. stupni a všechny odborné učebny jsou vybavené multimediální tabulí

 • venkovní víceúčelové hřiště

 • zapojení do projektu Ovoce a Mléko do škol

 • ukázkové hodiny pro děti a rodiče MŠ

 • více informací o škole najdete na: www.zsjugoslavska.cz

 

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace

Škola nabízí :

 • nadstandardní vybavení 1. tříd

 • třídy s rozšířenou výukou informatikya výpočetní techniky

 • výuku v moderních multimediálních učebnách s interaktivní tabulí

 • využívání tabletů, notebooků a vizualizéru ve výuce

 • kvalitní vybavení pro výuku v oblasti informatiky a výpočetní techniky

 • od 1. ročníku výuku anglického jazyka

 • od 7. ročníku výuku druhého jazyka (německý a ruský jazyk)

 • rodilého mluvčího

 • jazykové učebny

 • širokou škálu volitelných předmětů

 • lyžařské kurzy pro 2. stupeň a plavecká výuka pro žáky na 1. stupni

 • výukové výjezdy a sportovně turistické výjezdy žáků do zahraničí

 • výuku ve venkovní přírodovědné učebně

 • projektové dny s alternativní výukou

 • zapojování žáků do soutěží na různých úrovních města až po celostátní úroveň

 • školní informační centrum s nadstandardně vybavenou knihovnou a internetovou studovnou pro žáky

 • pořádání knihovnických lekcí na podporu čtenářské gramotnosti

 • školní časopis

 • volnočasové zóny pro žáky

 • žákovský parlament

 • nově zrekonstruovaný sportovní areál (multifunční hřiště, atletické dráhy)

 • hřiště otevřeno pro širokou veřejnost

 • široká nabídka sportovního vyžití pro žáky v odpoledních hodinách ve spolupráci s mnohými sportovními institucemi a partnery

 • pořádání akcí pro rodiče s dětmi (tvůrčí dílny, hudební a dramatická vystoupení, sportovní aktivity a další

 • služby školního poradenského pracoviště (školní psycholog, metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, sociální pedagog, školní asistent)

 • logopedická péče

 • kariérový poradce pro vycházející žáky

 • preventivní programy

 • stravování ve školní jídelně – výběr ze dvou obědů, dopolední svačinky

 • možnost využití výdejního automatu na mléčné výrobky

 • zapojení do projektu Ovoce do škol

 • školní družinu (provozní doba od 6:00 do 17:00) v samostatné budově

 • mimoškolní činnost ve školním klubu „Šemík“ se širokou nabídkou kroužků (keramický, výtvarný, taneční, pohybové hry, florbal, badminton, flétna, šikulky)

 • keramickou dílnu s keramickou pecí a hrnčířským kruhem

 • škola je zapojena v mnoha projektech

 • spolupráce s Ostravskou univerzitou

 • při škole pracuje Spolek rodičů při ZŠ

 • organizace příměstských táborů

 • škola je bezbariérová

 • více informací na : www.zshorymirova.cz

 

Základní škola Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace

Škola nabízí :

 • výuku podle vzdělávacího programu s názvem „Základní škola s ekologickým zaměřením“

 • využití výhodného umístění školy v blízkosti Bělského lesa při výuce a v odpoledních aktivitách školní družiny a školního klubu

 • velmi pěkné prostředí školní družiny a školního klubu s bohatou nabídkou zájmových kroužků pro volný čas dětí od 6:00 – 17:00 hod., např.: keramika a výtvarná výchova, kroužek šikovných rukou, vaření, sportovní hry, florbal, plavání angličtina hrou, francouzština, šachy, taneční kroužek, flétna, badminton

 • kvalitní vybavení školy výpočetní a audiovizuální technikou s připojením na Internet ve všech třídách vybavených dataprojektory s PC, moderně vybavené odborné učebny výpočetní techniky, jazykové učebny, hudebna, učebna fyziky

 • projektové dny s alternativní výukou ve všech ročnících

 • úzkou spolupráci s MŠ Srbská a MŠ Staňkova, čteme našim malým kamarádům

 • hravou přípravku pro předškolní děti prostřednictvím zážitkového programu „Těšíme se do školy“. Od ledna 2020 do března 2020 pro předškoláky proběhnou výukové hodiny v ZŠ „Těšíme se do školy „ a dále se setkají ve škole na akcích jako např. Vánoční jarmark a tvůrčí dílny

 • výuku žáků 1. a 2. ročníku v příjemném a klidném prostředí budovy školní družiny v moderních multimediálních učebnách s interaktivní tabulí, mimo ruch hlavní budovy

 • plavecký výcvik pro žáky 2. a 3. ročníku

 • výuku anglického jazyka od 1. ročníku v méně početných skupinách

 • rozšířená výuka tělesné výchovy od 6 – 9. ročníku

 • opravené sportovní školní hřiště

 • zrekonstruované třídy na budově ŠD

 • školní zahrada „Výuka v přírodě“

 • pravidelné autogramiády známých sportovců

 • školní minizoo, skleník s okrasnými květinami

 • revitalizovaná budova ŠD

 • revitalizace tělocvičny školy

 • nová atletická dráha+nová multimediální sportovní učebna ve škole

 • výuku německého jazyka od 8. ročníku

 • výuku informatiky od 4. ročníku

 • možnost volitelných předmětů v 5. ročníku (člověk a příroda, konverzace v Aj)

 • výuku psaní na klávesnici od 8. ročníku

 • individuální přístup k dětem, reedukační péči pro žáky s poruchami učení

 • předmět Speciální pedagogická péče (speciální pedagog)

 • týdenní ozdravné pobyty v krásném prostředí Beskyd a Jeseníků, vícedenní školní výlety v celé ČR, lyžařské a snowboardové výcviky, kulturní akce, exkurze, (ZOO, Lesní škola, OZO, Polsko, Hasiči, Hvězdárna aj.)

 • netradiční trávení přestávek – ping-pong, stolní fotbal, čtenářská učebna, Minozoo

 • prostor pro názory žáků – školní časopis Srbák

 • přípravu chutných obědů, pro žáky 1. až 9. ročníku i dopoledních svačinek v rámci projektu školní jídelny „Jíme zdravě“

 • výběr ze dvou jídel v školní jídelně

 • zapojení do projektu „Ovoce do škol“

 • více informací na : www.zs-srbska.cz

 

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace (Fakultní škola Ostravské univerzity)

Škola nabízí :

 • kvalitní vyvážené vzdělávání ve všech vzdělávacích oblastech – škola byla v uplynulých letech ohodnocena jako „kvalitní škola“ a má statut fakultní školy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity

 • od 1. ročníku výuka anglického jazyka

 • od 7. ročníku výuka druhého cizího jazyka (německý a ruský jazyk)

 • výuka metodou CLIL (částečně cizojazyčně) ve vybraných předmětech na 2. stupni

 • plavecký výcvik pro žáky 2. a 3. ročníku

 • adaptační pobyty, školy v přírodě, lyžařský a turistický kurz

 • výběr z řady zájmových kroužků organizovaných přímo ve škole: keramika, dramatický, sportovní, veselá věda, flétna, pěvecký sbor, stolní tenis...

 • od února „Školička pro předškoláky“, která hravou formou připraví budoucí prvňáčky na vstup do naší školy

 • vybavení školy moderní vzdělávací technikou

 • dlouholeté zkušenosti s individuálním (domácím) vzděláváním

 • výuku zpestřenou doprovodnými vzdělávacími akcemi, besedami a výchovnými programy a projektovými dny

 • pořádání zajímavých společných akcí pro žáky i rodiče – vánoční a velikonoční jarmark, školní soutěže, tvůrčí dílny

 • školní poradenské pracoviště: školní psycholog, sociální pracovník, metodik prevence, výchovní poradci

 • speciální pedagogickou péči a pedagogickou intervenci pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 • školní družinu pro žáky 1. až 5. ročníku v provozu denně od 6:00 do 16:30

 • školní jídelnu v budově školy s možností dietního stravování: bezlepkově a bezlaktózově

 • více informací na : www.zsserikova.cz