Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Zápis do 1.tříd pro školní rok 2019/2020-termíny a informace

Poslední změna: Pondělí 25.02.2019 09:03
Informace o základních školách obvodu Ostrava-Jih

Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury

 

 

Termíny zápisů do 1.tříd pro školní rok 2019/2020

 

Vážení rodiče předškoláků, jelikož se blíží termíny zápisu dětí do 1. tříd, nabízíme Vám přehled základních škol zřizovaných Městským obvodem OstravaJih a zároveň základní informace o zápisu. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k plnění povinné školní docházky podle § 36 odst.4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

 

K zápisu si vezměte s sebou :

 • občanský průkaz, rodný list dítěte, je-li dítě cizí státní příslušník, pak i doklad o povolení jeho trvalého pobytu

 • v případě, že již byla dítěti odložena povinná školní docházka, vezměte originál tohoto rozhodnutí

 • v případě, že zákonný zástupce bude žádat odklad povinné školní docházky, doloží společně s žádostí také doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pokud zákonný zástupce nedoloží u zápisu oba posudky, bude vyzván, aby takto učinil nejpozději do 31.5.2019)

 • u dítěte, které dovrší 6-ti let v období záříprosinec 2019, je podmínkou přijetí doporučující vyjádření školského poradenského zařízení

 • u dítěte, které dovrší 6-ti let v období leden-červen 2020, je pomínkou přijetí vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře

 

 

Přehled škol a termíny zápisu :

 

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A.Kučery 20, příspěvková organizace

 

2.4.2019 od 12:00 do 18:00

3.4.2019 od 12:00 do 17:00

 

Zaměření školy :

Rrozum

Aaktivita

Ddovednosti

Oochrana

Sspolupráce

Ttvořivost

 

Škola nabízí :

 • Den otevřených dveří : 28.3.2019, 15:00 – 16:00 hod.

 • kompletně zrekonstruované školní budovy

 • vstřícný a ochotný přístup

 • plavecký výcvik pro žáky všech ročníků formou výuky, volitelného předmětu, zájmového útvaru v rámci školy i školní družiny

 • výuku angličtiny od 1. ročníku v malých skupinách s rodilým mluvčím s návazností na angličtinu v mateřské škole

 • výuku v moderní učebně výpočetní techniky a multimediálních učebnách s interaktivní tabulí, dramatické učebně či keramické dílně s keramickou pecí

 • elektronickou žákovskou knížku – možnost kontroly známek

 • projektové dny s alternativní výukou

 • možnost navštěvovat školní družinu od 6:00 do 16:00 hod. (hra na flétnu, angličtina, plavání...)

 • kvalifikovanou pomoc dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, reedukační péči

 • úspěšnost žáků při vstupu na SŠ a víceletá gymnázia

 • širokou nabídku zájmových kroužků

 • velký výběr sportovních aktivit v rámci vyučování i v odpoledních hodinách (spolupráce se sportovními klubyvolejbal, basketbal, softbal, taekwon-do)

 • jsme partnerskou školou ŠSK Ostrava – Blue Volley (Ostraváček)

 • akce pro rodiče s dětmi : Mikulášská nadílka, Velikonoční jarmark, dětský karneval, Den Země, sportovní den, Den slabikáře ...

 • akce pro předškolákyŠkolička, spolupráce osmáků s předškoláky a patronát deváťáků nad prvňáčky, návštěva předškoláků v 1. třídách

 • dopravní výchovu na školním dopravním hřišti, v areálu školy Zelenou učebnu, nově vybudované moderní atrium

 • zotavovací akce pro žáky, lyžařský výcvik

 • pořádání poznávacích zájezdů (Polsko, Vídeň, Drážďany,..), odpolední a víkendové akce pro děti

 • stravování ve školní jídelněvýběr ze dvou hlavních jídel, možnost nákupu ve školním bufetu, automat na mléčné výrobky a ovocné šťávyškola je zapojena do projektu Ovoce do škol

 • letní prázdninovou činnostSpolečně na hřišti (červenříjen)

 • více informací na : www.zsakucery.cz

 

 

Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková organizace

 

2.4.2019 od 12:00 do 18:00

3.4.2019 od 12:00 do 17:00

 

Škola nabízí :

 • Den otevřených dveří : 14.3.2019 od 15:00 hod.

 • výbornou dopravní dostupnost

 • polohu mimo hlavní komunikace

 • příjemné prostředí rekonstruované školy

 • spolupráce s MFK Vítkovice, Vítkovickou střední PŠ, sportovním gymnáziem s Ostravskou univerzitou – reciproční činnost studentů, odborné praxe

 • od 1. ročníku 1 třída se sportovním zaměřením (chlapci-kopaná, dívky-házená)

 • rozšířená výuka Tv ve sportovních třídách (v 1.-5.roč. 3 hodiny týdně, 6.-9.roč. 5 hodin týdně), běžné třídy bez navýšení

 • výuka AJ od 1. ročníku

 • 2. cizí jazyk od 7. ročníku (NJ, RJ)

 • odborné učebny s interaktivní technikou

 • speciální pedagogicá péče, péče pro žáky s poruchami učení, prevence logopedické péče, podpora speciálního pedagoga

 • školní časopis Klegováček

 • ozdravné a poznávací pobyty pro žáky na I. i II. stupni, lyžařské kurzy, exkurze pro žáky 9. tříd, adaptační pobyt 6. ročník

 • akce pořádané školou : Karneval, Noc s Mikulášem, Rozloučení se Slabikářem, Sportovní den, Den Země, Den jazyků, jarmarky a další

 • klub Předškoláček pro budoucí prvňáčky vždy v pondělí odpoledne 15:3016:30

 • Školní družina v budově školy od 6:0016:30 hodin

 • zájmové kroužky ve školní družině, Metoda dobrého startu a další

 • pobyt a výuka žáků v prostoru Zeleného atria

 • preventivní programyspolupráce se společností Bílý nosorožec

 • škola je zapojena do projektu Ovoce a zelenina do škol, školní mléko

 • více informací na : www.zsklegova.cz

 • e-mail: sekretariat@zsklegova.cz, tel.596 787 663, 604 284 598

 

 

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace

 

2.4.2019 od 13:00 do 18:00

3.4.2019 od 13:00 do 17:00

 

Škola nabízí :

 • Den otevřených dveří : 26.3.2019, 15:00 – 17:00 hod.

 • třídy s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy

 • v rámci rozšířené Hv hra na zobcovou flétnu, možnost docházky do jednoho ze tří školních pěveckých sborů, reprezentaci školy na hudebních soutěžích, festivalech a koncertech v republice i v zahraničí

 • spolupráci se ZUŠ dr. Leoše Janáčka v Ostravě-Vítkovicíchvýuka v odpoledních hodinách v místnostech naší školy

 • v rámci výuky rozšířené Vv tvůrčí dílny, realizace tradičních i netradičních technik, výstavy, vernisáže, výtvarné soutěže

 • pořádání akcí pro žáky – Den Země, Den dětí, Májové veselí, sportovní turnaje (vybíjená, floorball), bruslení, projektové dny

 • pořádání akcí pro rodiče a děti ve spolupráci se SRPŠ – vánoční jarmark, tvůrčí dílny, spaní ve škole

 • výuku anglického jazyka od 1. ročníku, od 7. ročníku výuku ruského či německého jazyka

 • výuku v odborných učebnách s interaktivní technikou

 • výuku plavání ve 2. a 3. ročníku

 • projekt „Malí a velcí kamarádi“ - spolupráce žáků 1. ročníku a 9. ročníku – celoroční patronát starších kamarádů nad prvňáčky, pořádání společných akcí

 • Klub předškoláčků od 23. října 2018 do 4. června 2019 (každé druhé úterý, 15:4516:45 hod. - viz.webové stránky školy)

 • účast žáků v soutěžích na různých úrovních

 • revitalizovanou budovu školy a školní družiny

 • webové stránky tříd, výukové materiály na webu školy

 • žákovský parlament – aktivní účast žáků na dění ve škole

 • elektronickou žákovskou knížkumožnost kontroly známek

 • v odpoledních hodinách školní družinu a zájmové kroužkykeramika, výtvarný kroužek, sborový zpěv, tenis, jóga, hra na flétnu, doučování anglického jazyka, turistický kroužek, přírodovědný kroužek, fyzikální kroužek, matematický kroužek, matematika pro deváťáky, něco navíc z češtiny a matematiky pro žáky 4. ročníku

 • školní družinu v samostatné budově, provoz od 6:00 do 16:30 hod. (kroužky v ŠD – výtvarný a pohybové hry)

 • školní časopis

 • stravování ve školní jídelně – možnost výběru ze dvou hlavních jídel (oběd č. 2 „Vitalis-vaříme zdravě“)

 • zapojení do projektůOvoce do škol“ a „Mléko do škol“

 • reedukační péči pro žáky s poruchami učení

 • služby poradenského centra (školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, asistenti pedagoga)

 • úspěšnost žáků při vstupu na střední školy a víceletá gymnázia

 • pořádání turistických a ozdravných pobytů, škol v přírodě – hrazeno z dotace MMO

 • pořádání výjezdových lyžařských kurzů pro žáky 1. a 2. stupně

 • pořádání poznávacích zájezdů do Polska a Vídně

 • spolupráci se sportovními kluby – sportovní aktivity v odpoledních hodinách (ŠSK Ostrava – Ostraváček (rozvoj dovedností dětí v míčových hrách), tenis, Cyklokoružky...)

 • spolupráci s Ostravskou univerzitou – praxe studentů, reciproční činnosti studentů

 • více informací na : www.zskrestova.cz,

 • tel.: 596 713 298, mobil : 724 077 221, e-mail : zskrestova@zskrestova.cz

 

 

 

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace

 

2.4.2019 od 12:00 do 18:00

3.4.2019 od 12:00 do 17:00

 

Škola nabízí :

 • Den otevřených dveří : 20.3.2019

 • třídy s menším počtem žáků – individuální přístup

 • od 1. ročníku výuku anglického jazyka

 • od 7. ročníku výuku druhého jazyka (na výběr: španělský, ruský a německý jazyk)

 • úzkou spolupráci s Mateřskou školou Mitušova 90, Mateřskou školou Mitušova 6 a Mateřskou školou Harmonie

 • přípravku pro předškoláky v termínech: 5.3, 12.3., 20.3., a 26.3.2019 vždy od 15:30 do 16:30

 • výuku podle kvalitního vzdělávacího programuKlíče pro život“

 • výuku ve specializované logopedické třídě 1.- 3. ročník

 • příjemné prostředí rekonstruované školy

 • širokou nabídku zájmových kroužků v odpoledních hodinách

 • individuální přístup k dětem, reedukační péčimnohaleté zkušenosti v práci se žáky s poruchami učení

 • výuku v moderních multimediálních učebnách s interaktivní tabulí

 • pořádání zahraničních jazykových pobytů (Paříž, Londýn)

 • stravování ve školní jídelně – výběr ze dvou hlavních jídel, automat na mléčné výrobky a ovocné šťávy – škola je zapojena do projektu Ovoce do škol

 • polohu mimo hlavní komunikace

 • kvalifikovanou pomoc speciálního pedagoga a školního psychologa

 • architektonicky zajímavě řešené výukové prostory školy

 • školní družinu se širokou nabídkou kroužků (keramický, sportovní, aerobic, výtvarný, dramatický) s provozní dobou od 6:00 do 17:00 hodin

 • pořádání škol v přírodě, lyžařských a sportovních kurzů

 • pořádání akcí pro rodiče s dětmi : Vánoční jarmark, Velikonoční výstavka, Den Země, Karneval, kroužky pro rodiče s dětmi

 • zapálený, vstřícný a přívětivý kolektiv zaměstnanců

 • po předchozí telefonické domluvě t.č. 736 761 940 nebo 724 059 338 je možno navštívit kterékoliv dopoledne výuku

 • mob.:736 761 940, e-mail:pail@zsmitusova16.cz

 • více informací na :www.zsmitusova16.cz

 

 

 

 

Základní škola a mateřská škola MUDr.E.Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvková organizace

 

2.4.2019 od 12:00 do 18:00

3.4.2019 od 12:00 do 17:00

 

Škola nabízí :

 • Den otevřených dveří : 21.3.2019

 • výbornou dopravní dostupnost, polohu mimo hlavní komunikace

 • moderně vybavené kmenové třídy i odborné učebny

 • výuku s využítím moderních iPadů

 • školní klubovnu Lukin s interaktivní tabulí, školní knihovnou a relaxační částí

 • na škole působí školní psycholog – poskytujeme pomoc při výukových a výchovných problémech žáků

 • výuku anglického jazyka od 1. ročníku

 • od 7. ročníku – výuku 2. cizího jazyka (ruský nebo německý jazyk)

 • tradice zřizování specializovaných tříd – mnohaleté zkušenosti v práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 • poskytování podpory individuálně integrovaným žákům v úzké spolupráci s pedgogicko-psychologickými poradnami a speciálně-pedagogickými centry

 • individuální logopedická péče – odborná náprava řeči

 • webové stránky tříd a podpůrné materiály do výuky na webu školy

 • výuku plavání ve 2. a 3. ročníku

 • žákovský parlamentaktivní účast žáků na dění ve škole

 • širokou nabídku kroužků v odpoledních hodinách dle zájmu žáků (výtvarný, pohybový, turistický, dramatická výchova, čtenářský klub...)

 • školní pěvecký sbor Lukášek

 • školní družina v samostatné revitalizované budově umožňuje žákům větší možnost odpočinkových činností a změnu prostředí po ukončení výuky

 • v rámci školní družiny nabízíme ranní i odpolední provoz s nabídkou zájmových kroužků (divadelní kroužek, Kutílek, Pohybáček, Sportuj ve škole a další dle aktuálního zájmu žáků)

 • každoroční organizace lyžařského a snowboardového kurzu, dotované ozdravné pobyty pro žáky 1. i 2. stupně

 • projekt „Předškolák Lukášek“ - dopolední klub pro předškoláky, který nabízí seznámení se s prostředím školy a zábavné aktivity rozvíjející dovednosti důležité pro přechod z MŠ do ZŠ

 • zapojení do projektů EU „Ovoce do škol“, „Mléko do škol“

 • elektronickou žákovskou knížku (možnost průběžné kontroly známek a docházky žáků rodiči)

 • školní akce – např. „Pasování prvňáčků“, „Čtenářský maraton“, „Noc s Andersenem“, „Vánoční jarmark“ a další

 • možnost přípravy k mezinárodním zkouškám Cambridge English YLE (bezplatně v rámci kroužku)

 • zapojení žáků do soutěží na různých úrovních

 • účast v mezinárodních projektech e-Twinning, Erasmus+ (partnerství škol v rámci EU)

 • individuální péči a citlivý přístup k žákům

 • info@zslukasove.cz, tel.: 596 784 723, mobil : 724 056 852

Po předchozí telefonické domluvě (tel.596 784 723) je možno navštívit kterékoliv dopoledne výuku v 1. ročnících. Více informací na : www.zslukasove.cz.

 

 

Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace, příspěvková organizace

(Fakultní škola Ostravské univerzity, Spolupracující škola s Mensou ČR)

 

2.4.2019 od 13:00 do 18:00

3.4.2019 od 13:00 do 17:00

 

Škola nabízí:

 • Den otevřených dveří : 14.3.2019, 8:00 – 11:40 hod. výuka  

                                                  15:00 – 17:00 hod. s programem

 • výuku žáků s intelektovým nadáním

 • rozšířenou výuku cizího jazyka a matematiky od 1. ročníku

 • využívání cizího jazyka i v jiných předmětech (matematika, tělesná výchova)

 • rodilého mluvčího

 • enviromentální výchovu

 • speciální pedagogickou péči

 • výuku matematiky podle metody prof.Hejného (učebnice Fraus)

 • široký výběr volitelných předmětů (konverzace v Aj, Fj, Rj, ekologická praktika, informatika, sportovní, geografický seminář aj.)

 • tzv. digitální hnízda ve třídách (notebooky pro práci žáků ve výuce)

 • moderně vybavené odborné i kmenové učebny (interaktivní tabule, počítače, notebooky, vizualizéry, dataprojektory, 3D tiskárnu, aj.)

 • uzamykatelné šatní skříňky pro jednotlivé žáky

 • projektovou a badatelskou, konstruktivistickou výuku, podporu sebehodnocení žáků

 • organizaci tematických odpolední pro žáky (exkurze, soutěže, pokusy, pracovní dílny, besedy s odborníky)

 • kvalifikovanou pomoc speciálního pedagoga dětem nadaným, se speciálními vzdělávacími potřebami

 • využití informačního centra s nadstandardně vybavenou knihovnou s celodenním provozem a programem do 18:00 hod. - zdarma

 • hřiště s umělým trávníkem a lehkoatletickou tartanovou dráhou

 • Klub předškoláků(příprava na školu pro budoucí prvňáčky, poradenská činnost pro jejich rodiče)zdarma

 • velkou školní zahradu s naučnou stezkou, skleníkem, ekologickou učebnou a učebnou v přírodě (získali jsme mezinárodní titul Ekoškola)

 • širokou nabídku zájmových kroužků (Robotika, Klub nadaných dětí, Čtenářský klub, Zajímavá matematika, Věda nás baví, Šachový kroužek, Deskové hry, Anglický jazyk, Vědecké pokusy, Gymnastika, Lehká atletika, Sportovní hry, Hra na flétnu, Sborový zpěv, Keramika, Florbal, Informatika, Výtvarný kroužek aj., aktivity v rámci Školního informačního centra)

 • zapojování žáků do soutěží na různých úrovních (městskámezinárodní)

 • školy v přírodě (1. i 2. stupeň), lyžařské kurzy (i pro 1. i 2. stupeň), výuka plavání ve 2. a 3. ročníku

 • odpolední a víkendové akce ve spolupráci s rodičizájezdy do zahraničí, cyklovýlety, vodácké víkendy, turistiku, lyžařské zájezdy, tvůrčí dílny, pasování prvňáčků, akce s posezením u táboráku, exkurze, aj.

 • bohatý program ve školní družině (6:0017:00)

 • možnost dietní a bezlepkové stravy ve ŠJ

 • zapojujeme se do mnoha projektů od městských po evropské

 • možnost využití výdejního automatu na mléčné výrobky, ovoce a zeleninu - zdarma

 • netradiční trávení přestávek (ping-pong, stolní fotbal, knihovna, pobyt venku)

 • zapálený, vstřícný a příjemný kolektiv zaměstnanců

 • spolupracujeme s MŠ, VŠB, Světem vědy a techniky, SPŠCH, Ostravskou Univerzitou, Menzou ČR, Pedagogicko - psychologickou poradnou a Gymnáziem F.Hajdy, aj.

 • více informací na : www.zsprovaznicka.cz, tel. : 596 789 850

 

 

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Dubina, V.Košaře 6, příspěvková organizace

 

2.4.2019 od 12:00 do 18:00

3.4.2019 od 12:00 do 17:00

 

Škola nabízí :

 • Den otevřených dveří : 14.3.2019, 9:00 – 15:00 hod.

 • Prohlídku školy pro rodiče budoucích přvňáčků: 11.3.2019 v 16:00 hod.

 • Školičku“ - přípravu budoucích prvňáčků hravou formou: od 11.2. - 27.5.2019, každé pondělí 15:30 – 16:15 hod.

 • rozšířenou výuku tělesné výchovy zaměřenou na volejbal-nově!

 • výuku s tablety iPad

 • logopedickou péči pro žáky 1. tříd pod vedením speciálního pedagoga

 • uplatňování inkluzivního vzdělávání v rámci projektu MMO „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“ (pilotní škola)

 • služby Školního poradenského pracoviště (školní psycholog, metodik prevence, výchovný poradce, speciální a sociální pedagog, školní asistent)

 • výuku anglického jazyka od 1. třídy

 • další cizí jazyk od 7. ročníku (ruský, německý)

 • zaměření školy na enviromentální výchovu: v roce 2018 škola získala titul EKOŠKOLA

 • moderně vybavené odborné učebny výpočetní techniky, multimediální třídy, hudebnu, školní knihovnu, fyziku a další specializované učebny

 • výuku plavání ve 2. a 3. ročníku

 • předmět speciální pedagogické péče pro žáky s vývojovými poruchami učení prováděnou kvalifikovanými pedagogy

 • zájmové kroužky v odpoledních hodinách (keramický, turistický - s výlety o víkendech, sportovní hry, dramatický, šachový apod.)

 • keramickou dílnu s keramickou pecí a hrnčířským kruhem

 • školní družinu a školní jídelnu s výběrem ze dvou jídel

 • školní svačinky o velké přestávce ve škole

 • zapojení do projektůCelé Česko čte dětem,Ovoce a zelenina do škol“, „Mléko do škola“, „Kola pro Afriku“ aj.

 • mimoškolní činnostdotované školy v přírodě pro 1. i 2. stupeň, lyžařské a snowboardové kurzy

 • tradiční akce školy pro rodiče s dětmi – vánoční a velikonoční jarmark, Den Země, Zahradní slavnost

 • spolupráci se ZUŠ dr. Leoše Janáčka v O.-Vítkovicíchvýuka na naší škole v odpoledních hodinách

 • více informací na : www.kosare.cz, kosare@kosare.cz tel.595 700 048

 

 

 

Základní škola Ostrava-Dubina, F.Formana 45, příspěvková orgaizace

(Fakultní škola Ostravské univerzity)

 

2.4.2019 od 13:00 do 18:00

3.4.2019 od 13:00 do 17:00

 

Nabídka školy :

 • Den otevřených dveří : 1.4.2019, 8:00 – 17:00 hod.

 • výborná dopravní dostupnost, poloha mimo hlavní komunikace

 • bezbariérový přístup

 • internetové připojení ve všech prostorech školy

 • elektronická žákovská knížka

 • moderně vybavené kmenové třídy i odborné učebny

 • velká školní zahrada s hracími prvky

 • divadélko, dvě tělocvičny, multifunkční hřiště, keramická dílna a keramická pec

 • ve výuce využíváme tablety a interaktivní tabule

 • robotika ve výuce – práce s Ozoboty

 • individuální péče a citlivý přístup k žákům

 • ve škole působí školní psycholog, speciální pedagog i asistenti pedagoga, úzká spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami a speciálně-pedagogickými centry

 • péče o nadané a talentované žáky

 • speciální učebna pro žáky vyžadující speciálně pedagogickou péči

 • relaxační místnosti

 • reedukační péče

 • velmi úzká spolupráce s Mateřskou školou Františka Formana

 • klub Předškoláček – od února pravidelně každý týden v odpoledních hodinách příprava na školu hravou formou, kluby vedou budoucí paní učitelky 1. tříd

 • žákovský parlament – aktivní účast žáků na dění ve škole

 • výuka plavání pro žáky 2. a 3. tříd

 • výuka anglického jazyka od 1. ročníku

 • pro žáky 1. ročníku nabízíme jak alternativní metody výuky (genetická metoda čtení, comenia script), tak i klasické metody výuky (analyticko-syntetická metoda čtení, klasické psací písmo)

 • ve vybraných třídách probíhá výuka v předmětech HV, TV, a Př metodou CLIL – cizojazyčně

 • od 7. ročníku výběr dalšího cizího jazyka – ruský, německý, francouzský jazyk

 • rodilý mluvčí na francouzský jazyk

 • účast v mezinárodních projektech e-Twinning, Erasmus+ (partnerství škol v rámci EU)

 • škola je zapojena v různých projektech jako spolupracujicí škola

 • jsme fakultní školou Ostravské Univerzity

 • na škole působí oddíl Blue Volley

 • zapojení do projektů Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol

 • účast žáků v soutěžích, olympiádách a přehlídkách s výbornýmí úspěchy

 • škola klade důraz na zdravé vztahy a zdravý životní styl a usiluje o zapojení do programu Škola podporující zdraví

 • ozdravné pobyty, školy v přírodě, lyžařský kurz

 • velké množství mimoškolních akcí pro žáky i širokou veřejnost – Lampionový průvod, tvůrčí dílny, karnevaly, Vánoční jarmark, pasování prvňáčků, Den dětí...

 • informační centrum s knihovnou pro žáky

 • široká nabídka volnočasových aktivit – bezplatné kroužky, Buď fit, míčové hry, badminton, volejbal, dovedné ruce, keramika, malý kuchtík, výtvarný, matematický, počítačový...

 • získáváme dotace na ozdravné pobyty dětí, obědy zdarma

 • umožňujeme trávit přestávky netradičně (ping-pong, stolní hry, žebřiny, žíněnky, relaxační kouty, atrium)

 • pět oddělení školní družiny v provozu od 6:00 – 18:00 hod.

 • školní jídelna poskytuje výběr mezi dvěma hlavními jídly, na základě žádosti vaříme i dietně

 • vedeme děti ke komunikaci, toleranci, porozumění

 • více informací na : www.zsfformana.cz

 • e-mail: sekretariát@zsfformana...cz, tel: 596729619, 725975571

 

 

 

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Bělský Les, B.Dvorského 1, příspěvková organizace (Fakultní škola Ostravské univerzity), spolupráce s Opavskou univerzitou)

 

2.4.2019 od 12:00 do 18:00

3.4.2019 od 13:00 do 17:00

 

Co Vaše dítě na naší škole čeká a co škola nabízí?

 • Den otevřených dveří : 19.3. a 20.3.2019 v současných 1. třídách, 8:00 – 10:00

Přednáška školní psycholožky dne 19.3.2019 od 15:30 hod. v naší MŠ

Ukázková hodina matematiky podle prof. Hejného dne 12.3.2019 od 16:30

 • od dubna 2x měsíčně akceŠkolákem na zkoušku“,

 • kamerový bezpečnostní systém

 • zkušený a stálý pedagogický kolektiv

 • moderní, příjemné prostředí, odborné učebny, škola po revitalizaci

 • výběr výuky matematiky od 1. třídy, podle prof. Hejného či klasická metoda

 • výuku čtení i genetickou metodou

 • projekty EU Erasmus + s možností výjezdů žáků do zahraničí

 • výuku s tablety, výuku žáků s intelektovým nadáním

 • školní jídelna – výběr z 2 jídel, bezlepková dieta, nové židle a stoly

 • kvalifikovanou pomoc speciálního pedagoga dětem s poruchami učení

 • velkou úspěšnost žáků při vstupu na SŠ a víceletá gymnázia

 • netradiční metody výuky, projektové vyučování

 • spolupráci s FC Baník Ostrava (fotbal), HC Ridera Vítkovice (hokej), Snakes Ostrava (basketbal), SSK Vítkovice (atletika)

 • od 1. roč. výuka AJ

 • od 1. ročníku sportovní třída (atletika, basketbal) s dotací 3 hodiny Tv

 • na prvním stupni mají i nesportovní třídy hodinu tělesné výchovy navíc

 • od 4. ročníku 1 hodina informatiky

 • od 6. ročníku sportovní třídy (atletika, basketbal) s dotací 5 hodin Tv

 • ve 2. a 3. ročníku plavecká výuka (dotace 20 h + 20 h)

 • práce v redakci našeho školního časopisu (2. místo v ČR) a školního rozhlasu, spolupráce s Jižními listy, vydávání Literárních sešitů

 • naše televizní studio Bělák, školní parlament

 • péče pro děti s poruchami učení – PI, PSPP pod vedením speciálního pedagoga

 • školní poradenské pracoviště vedené zkušenou školní psycholožkou

 • ŠD (provoz 6:0016:30)

 • velký výběr mimoškolních činností, na škole pracuje Centrum sportu (keramika, papírové modelářství, vaření, rukodělné a výtvarné kroužky, deskové hry...)

 • naše škola je bezbariérová

 • netradiční přestávky a zvonění na začátku a konci hodin – šachy a člověče nezlob se, stolní tenis

 • projekt „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“ a mléčný automat

 • adaptační pobyt pro 6. ročník, ozdravné pobyty na 1. stupni

 • lyžařské výcviky na 1. a 2. stupni

 • kroužky deskových her, doučování, čtenářské kluby v rámci Šablony 2

 • jsme nositeli značek a certifikací „Rodiče vítání“, „Aktivní škola“, Asociace aktivních škol

 • více informací na : www.zsdvorskeho.eu

 

 

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková orgnaizace

 

2.4.2019 od 12:00 do 18:00

3.4.2019 od 12:00 do 17:00

 

Škola nabízí :

 • Den otevřených dveří : 28.3.2019, 15:00 – 18:00 hod.

 • miniškolička pro budoucí prvňáčky každou středu odpoledne od poloviny února

 • zaměření na bilingvní výuku cizích jazyků, informační a komunikační technologie, cizí jazyky a sport

 • třídy s bilingvní výukou některých předmětů v angličtině od 1. ročníku; např. MAT, Prv, Hv, VV, Př, Z, D, TV, PEK, a to i s rodilými mluvčími

 • výuku AJ v běžných třídách od 1. třídy

 • individuální přístup a podporu nadaných sportovců, spolupracujeme s několika ostravskými klubyjudo, fotbal, basketbal, volejbal ad.

 • Internetové připojení ve všech učebnách školy

 • výuku psaní všemi deseti od 7. ročníku

 • logopedickou péči pro žáky s vadami řeči; reedukační péči pro žáky s poruchami učení; kompletní poradenské pracoviště včetně psychologa a speciálního pedagoga

 • nově vybudované školní hřiště s umělým povrchem

 • samozřejmostí jsou moderně vybavené odborné učebny výpočetní techniky, multimediální třídy, fyzika-chemie, hudebna a další specializované učebny

 • školní družinu s mnoha aktivitami od 6:00 do 17:00

 • kroužky – anglická konverzace, programování, tvorba webových aplikací, pěvecký sbor, keramika, sportovní hry, šikovné ruce, dramatický kroužek, výtvarná tvorba, taneční kroužek, počítače, deskové hry a jiné

 • lyžařské kurzy a ozdravné pobyty s dotací města každý rok, mezinárodní projekty s výjezdy žáků do zahraničí ERASMUS+

 • více informací na: www.kosmonautu15.cz

 

 

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organiazce

 

2.4.2019 od 12:00 do 18:00

3.4.2019 od 12:00 do 17:00

 

Škola nabízí :

 • Den otevřených dveří : 28.3.2019

 • moderní a hezké prostředí školy s přátelským kolektivem žáků a pedagogů

 • bezbariérový přístup do školy a pomoc asistentů pedagogů žákům

 • klasické metody a formy výuky zaměřené na individuální rozvoj žáka

 • výuku anglického jazyka od 1.třídy a ruského jazyka od 7. třídy; také s využitím digitálních jazykových učeben na 2. stupni ZŠ

 • školy v přírodě, ozdravné pobyty, lyžařské kurzy pro žáky 2. stupně s využitím dotačních programů

 • plaveckou výuku žáků 2. a 3. tříd

 • rozvoj čtenářské gramotnosti žáků v rámci čtenářských dílen a školních projektů (máme k dispozici bohatý knižní fond školní knihovny)

 • školní družinu s širokou nabídkou kroužků (provoz 6:00 – 16:30 hod.), např. keramického

 • zapojení rodičů a žáků do dění školy, např. do Žákovské rady, Spolku rodičů při ZŠ Kosmonautů 13, školního jarmarku

 • rozvoj Vašich dětí v rámci spolupráce školy s řadou institucí a organizací

 • e-mail : skola@zskosmonautu13.cz

 • více informací na : www.zskosmonautu13.cz

 

 

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace

 

2.4.2019 od 12:00 do 18:00

3.4.2019 od 12:00 do 18:00

 

Den otevřených dveří: datum dne otevřených dveří upřesníme, sledujte naše webové stránky www.zs-brezinova.cz

Co nabízíme?

 • příjemné prostředí v zástavbě nízkých dom
 • bezpečné prostředí pro žáky
 •  výbornou dopravní dostupnost (blízko školy je zastávka tramvaje i autobusu) a

     zároveň polohu mimo hlavní komunikace

 •  bezbariérovost
 •  výuku angličtiny od 1. ročníku
 •   pro žáky 1. ročníku nabízíme klasické metody výuky, tak ji prvky alternativních metod

      výuky (genetická metoda čtení, matematika profesora Hejného)

 •   druhý cizí jazyk od 6. ročníku (NJ)
 •   elektronickou žákovskou knížku s možností kontroly známek
 •   individuální práci s talentovanými žáky (talentmanagement)
 •   služby poradenského centra (školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální

      pedagog, asistenti pedagoga)

 •   uplatňování inkluzivního vzdělávání v rámci projektu Magistrátu města Ostravy

      „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava!

 •   v odpoledních hodinách školní družinu (ranní od 6:00 do 7:40 a odpolední od 11:40

      do 16:30) a zájmové kroužky a aktivity uměleckého, přírodovědného i sportovního

      charakteru ve spolupráci s našimi učiteli a ostravskými sportovními kluby (IT a

      robotika, výtvarné činnosti, modelářský kroužek, pěvecký kroužek, atletika, judo,

      házená)

 •   spolupráci s Ostravskou univerzitou na bázi praxí studentů, přípravy a realizace

       lyžařského a snowboardového výcvikového kurzu, školy v přírodě - každoročně (v

       Jeseníkách nebo Beskydech), dalších recipročních aktivit

 •   usilujeme o získání statutu „Fakultní školy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity“
 •   zapojení žáků do soutěží na různých úrovních (od školní, přes městskou, okresní,

       krajskou až po celostátní)

 •   vstřícný a příjemný kolektiv zaměstnanců školy

Vybavení školy

 •   odborné i kmenové učebny s interaktivní technikou
 •   volnočasové zóny
 •   školní družina s novým vybavením v samostatné budově
 •   školní hřiště s umělým povrchem dostupné nejen pro výuku, ale také v odpoledních

      hodinách pro veřejnost

 •   skleník pro výuku přírodovědných předmětů i mimo ně
 •   uzamykatelné šatní skříňky pro žáky 2. stupně

Metody

 •   předmět speciální pedagogické péče pro žáky s poruchami učení zajištěnou

      odborníkem na speciální pedagogiku, poskytování podpory individuálně

      integrovaným žákům ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou a

      speciálně pedagogickým centrem

 •  individuální přístup k dětem – mnohaleté zkušenosti v práci se žáky s poruchami

     učení

 •   podpora inovativních metod a forem výuky s využitím nových technologií ve výuce
 •   podpora přírodovědných a technických předmětů v rámci projektových dnů

Projekty školy

 •  tematicky zaměřené projektové dny a akce pro žáky: Pasování prvňáčků, Den

      jazyků, Mikulášská nadílka, Andělský den, Velikonoční jarmark, Den Země, den

      technických oborů a přírodovědných předmětů…

 •   projektovou výuku a podporu sebehodnocení žáků
 •   nabízíme žákům možnost poznávacích zájezdů
 •   automat na ovocné šťávy
 •   zapojení do projektu Ovoce do škol a Mléko do škol
 •   klub „Předškoláček“ zapsané na naší školu v odpoledních hodinách

S kým spolupracujeme?

 •  žákovský parlament, který se podílí na akcích školy a na spolupráci mezi vedením

      školy a žáky

 •   nově vzniklý spolek rodičů a přátel školy Březinka, z.s.
 •   spolupráce s organizacemi na výuce i mimoškolních aktivitách: Divadlo

      loutek Ostrava, knihovny, Policie České republiky, Městské policie Ostrava,

      Ostravská univerzita, Vysoká škola báňská – Technická univerzita, Svět techniky a

      Dolní oblast Vítkovic, Krajské vojenské velitelství, AHOL, Střední průmyslová škola -

      Zengrova

Více informací:

Tel.: 596 784 375, 605 405 955, e-mail: reditel@zs-brezinova.cz

Více informací na: www.zs-brezinova.cz

Po předchozí domluvě je možné školu navštívit kdykoliv včetně návštěvy ve výuce v 1.ročníku. Velice rádi Vás i Vaše děti po škole provedeme.

 

 

Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace

(Fakultní škola Ostravské univerzity)

 

2.4.2019 od 12:00 do 18:00

3.4.2019 od 13:00 do 17:00

 

Program školy :

 • Den otevřených dveří : 26.2.2019, 19.3.2018 (po domluvě možno kdykoliv)

 • od září 2019 otevíráme 1. třídu pro nadané žáky (v klidovém prostoru školy, nadstandardní vybavení třídy, využívání školních tabletů, rodilý mluvčí pravidelně ve výuce, moderní metody, menší počet žáků ve třídě, zapojení do projektu Talentmanagement)

 • rozšířená výuka cizích jazyků

 • Aj. od 1.třídy

 • druhý cizí jazyk od šesté třídy dle výběru žáků (německý, ruský, francouzský)

 • bilingvní vyučování ve vybraných předmětech na 1. i 2. stupni

 • rozšířená taneční a pohybová výuka (rozšířená výuka Tv)

 • výuka pod vedením odborníků

 • v současnosti nabízíme toto zaměření jako jediná v Moravskoslezském kraji

 

Motto školy : Nám na Vašich dětech záleží!!

 

Metody :

 • moderní výuku s inovativními postupy a metodami

 • výuky čtení v 1.třídách genetickou a analyticko-syntetickou metodou

 • již 5 let metoda prof.Hejného v matematice

 • projektové vyučování

 • výuka psaní všemi deseti od 5.ročníku

 • individuální péče a přístup k dětem s poruchami učení, reedukace

 • logopedická péče přímo ve škole

 • školní psycholog, speciální pedagog, sociální pedagog

 • vstřícnost a ochota pedagogů

 • 2 rodilí mluvčí ve výuce

Vybavení školy :

 • výuku realizujeme v příjemném prostředí zrekonstruované školy

 • 19 kmenových učeben s interaktivními tabulemi

 • 2 počítačové učebny

 • odborné učebny pro výuku přírodovědných předmětů chemie a přírodovědy

 • chemická laboratoř

 • bezbarérový přístup do školy

 • moderní školní knihovna s PC, Internetem pro žáky a relaxačním koutkem

 • moderně vybavená cvičná kuchyňka

 • výtvarnou učebnu s keramickou pecí

 • nové školní dílny

 • relaxační místnost

 • multifunkční školní hřiště (hřiště s uměným trávníkem a lehkoatletickou tartanovou dráhou a přírodní crossovou dráhou)

 • uzamykatelné šatní skříňky pro žáky

Nabízíme :

 • elektronickou žákovskou knížku

 • týdenní tematické plány s úkoly a učivem pro žáky na webu školy

 • působení školního poradenského centra (psycholog, soc.pedagog)

 • poznávací výlety pro nadané žáky zdarma

 • víkendové výlety

 • ozdravné pobyty s dotací MMO

 • besedy s odborníky

 • školní časopis Áčko

 • turistické kurzy

 • zahraniční zájezdy a exkurze

 • spolupráci se zahraničnimi školami

 • spolupráci se Spolkem rodičů

 • tradiční akce : Drakiáda, Vánoční, Velikonoční jarmarky, Maškarní ples, soutěže aj.

 • nově vybavená oddělení školní družiny (6:00-16:30)

 • stravování ve školní jídelně s výběrem dvou jídel

 • účast a zapojování žáků do soutěží na všech úrovních (městská-mezinárodní)

 • bohatou mimoškolní činnost (více než 20 zájmových kroužků na škole – většina zdarma, z oblasti jazykové sportovní, výtvarné matematické, osobnostní, dramatický a čtenářský kroužek)

 • polohu školy mimo hlavní komunikace, ale s výbornou dopravní dostupností

 • přípravnou třídu pro děti s odkladem školní docházky

 • Miniškoličkapro budoucí prvňáčky

 • vstřícný a ochotný spolupracující učitelský sbor

Projekty školy :

 • zapojení do projektu Ovoce do škol, Mléko do škol (na 1. i 2. stupni)

 • Talentmanagement

 • Grammy

 • Šablony II

 • Dotační programy

 • e-Twinning

 • Projekt Ostraváček

 • Pryč s nudou

 • jsme informačním centrem Moravskoslezského kraje

 • jsme fakultní školou Ostravské univerzity

 

 

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace

 

2.4.2019 od 13:00 do 18:00

3.4.2019 od 13:00 do 17:00

 

Škola nabízí :

 • Den otevřených dveří : 14.3.2019

 • Velikonoční jarmark/dílny: 17.4.2019

 • Den Země: 24.4.2019

 • Miniškolička pro předškolní děti – návštěvy předškolních dětí v jejich budoucích prvních třídách – MŠ Výškovická 120A („pastelková školka“) a MŠ Volgogradská 4

 • Anglický jazyk od 1. ročníku

 • Německý jazyk od 8.ročníku

 • Ozdravné pobyty – dotace Magistrátu města Ostravy a MS kraje

 • plavání pro ZŠ a MŠ

 • projektové dny

 • soutěž Technická dovednost žáků

 • Adventní koncerty, Vánoční jarmark, Ovoce do škol

 • kroužky na škole – rukodělné (keramika, technická dovednost), sportovní (florbal, volejbal), aj.

 • ekologické aktivity v oblasti enviromentální výchovy

 • projekty ke čtenářské gramotnosti

 • školní sportovní a kulturní soutěže pro žáky I. a II. stupně

 • hodina pohybu navíc v rámci školní družiny

 • logopedická prevence v MŠ

 • taneční kroužek v mateřské škole

 • kvalitní školní kuchyně

 • více informací na : www.skolavolgogradska.cz


Základní škola Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvková organizace

 

2.4.2019 od 13:00 do 18:00

3.4.2019 od 13:00 do 17:00

 

Škola nabízí :

 • Den otevřených dveří : 19.3.2019

 • partnerství s hokej.klubem HC Vítkovice Ridera (uvolňování žáků – hokejistů na tréninky a zápasy)

 • klub Předškoláček pro budoucí prvňáčky jednou týdně

 • výuku anglického jazyka od 1.ročníku

 • výuku plavání pro žáky 2. a 3. ročníku

 • individuální šatní skříňky pro každého žáka

 • školní stravování v budově školy

 • školní klub s bohatým programem a mimoškolními aktivitami (plavání, bruslení, jízda na koni, vaření, sport.hry)

 • příměstský tábor pořádaný školním klubem o jarních a letních prázdninách

 • školní družinu s provozní dobou od 6:00 do 16:30 a v rámci kroužky keramiky a sportovních her

 • vánoční a velikonoční tvůrčí dílny pro žáky a rodiče

 • reedukační péči pro žáky s poruchami učení

 • služby školního speciálního pedagoga působícího přímo na škole

 • preventivní programy

 • idividuální logopedickou péči

 • elektronickou žákovskou knížku

 • kvalitní a moderní vybavení pro výuku informatiky, WiFi připojení v celém objektu školy

 • nově vybavenou učebnu fyziky a výpočetní techniky

 • ozdravné týdenní pobyty pro žáky v Jeseníkách a Beskydech

 • lyžařský výcvikový kurz pro žáky 1. a 2.stupně

 • učebny na 1.stupni a všechny odborné učebny jsou vybavené multimediální tabulí

 • venkovní víceúčelové hřiště

 • zapojení do projektu Ovoce a Mléko do škol

 • ukázkové hodiny pro děti a rodiče MŠ

 • více informací o škole najdete na : www.zsjugoslavska.cz

 

 

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace

 

2.4.2019 od 13:00 do 18:00

3.4.2019 od 13:00 do 17:00

 

Škola nabízí :

 • Den otevřených dveří : 19.3.2019

 • od 1. ročníku výuku anglického jazyka

 • od 6. ročníku rozšířenou výuku informatiky a výpočetní techniky

 • od 7. ročníku výuku druhého jazyka (německý a ruský jazyk)

 • širokou škálu volitelných předmětů

 • výuku pro žáky s tělesným postižením (škola je bezbariérová)

 • výuku v moderních multimediálních učebnách s interaktivní tabulí

 • využívání tabletů, notebooků a vizualizéru ve výuce

 • lyžařské kurzy pro 2. stupeň a plavecká výuka pro žáky na 1. stupni

 • školní informační centrum s knihovnou a internetovou studovnou pro žáky

 • pořádání knihovnických lekcí na podporu čtenářské gramotnosti

 • služby školního poradenského pracoviště (školní psycholog, metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, sociální pedagog)

 • preventivní programy

 • kvalitní vybavení pro výuku v oblasti informatiky a výpočetní techniky

 • výuku ve venkovní přírodovědné učebně

 • nově zrekonstruovaný sportovní areál (multifunkční hřiště, atletické dráhy)

 • pořádání akcí pro rodiče s dětmi (tvůrčí dílny, hudební a dramatická vystoupení, sportovní aktivity a další)

 • projektové dny s alternativní výukou

 • stravování ve školní jídelně – výběr ze dvou obědů, dopolední svačinky

 • možnost využití výdejního automatu na mléčné výrobky

 • zapojení do projektu Ovoce do škol

 • školní družinu (provozní doba od 6:00 do 16:30)

 • mimoškolní činnost ve školním klubuŠemíkse širokou nabídkou kroužků (keramický, výtvarný, taneční, pohybové hry, florbal, badminton, flétna, šikulky)

 • keramickou dílnu s keramickou pecí a hrnčířským kruhem

 • více informací na : www.zshorymirova.cz

 

 

Základní škola Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace

 

2.4.2019 od 13:00 do 18:00

3.4.2019 od 14:00 do 17:00

 

Škola nabízí :

 • Den otevřených dveří : 21.3.2019, 8:00 – 17:00 hod.

 • výuku podle vzdělávacího programu s názvemZákladní škola s ekologickým

zaměřením

 • využití výhodného umístění školy v blízkosti Bělského lesa při výuce a v odpoledních aktivitách školní družiny a školního klubu

 • velmi pěkné prostředí školní družiny a školního klubu s bohatou nabídkou zájmových kroužků pro volný čas dětí od 6:0017:00 hod., např.: keramika a výtvarná výchova, kroužek šikovných rukou, vaření, sportovní hry, florbal, plavání angličtina hrou, francouzština, šachy, taneční kroužek, flétna, badminton

 • kvalitní vybavení školy výpočetní a audiovizuální technikou s připojením na Internet ve všech třídách vybavených dataprojektory s PC, moderně vybavené odborné učebny výpočetní techniky, jazykové učebny, hudebna, učebna fyziky-chemie

 • projektové dny s alternativní výukou ve všech ročnících

 • úzkou spolupráci s Srbská a Staňkova, čteme našim malým kamarádům

 • hravou přípravku pro předškolní děti prostřednictvím zážitkového programuTěšíme se do školy. Od listopadu 2018 do února 2019 proběhne šest výukových hodin a čtyři setkání na akcích školy, např. Počítání s Krtečkem, Krtek a písmenka, Vánoční jarmark a tvůrčí dílny

 • výuku žáků 1. a 2. ročníku v příjemném a klidném prostředí budovy školní družiny v moderních multimediálních učebnách s interaktivní tabulí, mimo ruch hlavní budovy

 • plavecký výcvik pro žáky 2. a 3. ročníku

 • výuku anglického jazyka od 1. ročníku v méně početných skupinách

 • rozšířená výuka tělesné výchovy od 6. ročníku

 • opravené sportovní školní hřiště

 • zrekonstruované třídy na budově ŠD

 • školní zahrada „Výuka v přírodě“

 • pravidelné autogramiády známých sportovců

 • školní minizoo, skleník s okrasnými květinami

 • revitalizovaná budova ŠD (ukončení jaro 2017)

 • revitalizace tělocvičny školy (ukončení květen 2019)

 • výuku německého jazyka od 8. ročníku

 • výuku informatiky od 4. ročníku

 • možnost volitelných předmětů v 5. ročníku (člověk a příroda, konverzace v Aj)

 • výuku psaní na klávesnici od 8. ročníku

 • individuální přístup k dětem, reedukační péči pro žáky s poruchami učení

 • předmět Speciální pedagogická péče (speciální pedagog)

 • týdenní ozdravné pobyty v krásném prostředí Beskyd a Jeseníků, vícedenní školní výlety v celé ČR, lyžařské a snowboardové výcviky, kulturní akce, exkurze, (ZOO, Lesní škola, OZO, Polsko, Hasiči, Hvězdárna aj.)

 • netradiční trávení přestávekping-pong, stolní fotbal, čtenářská učebna

 • prostor pro názory žákůškolní časopis Srbák

 • přípravu chutných obědů, pro žáky 1. a 2. ročníku i dopoledních svačinek v rámci projektu školní jídelny „Jíme zdravě“

 • zapojení do projektu „Ovoce do škol“

 • více informací na : www.zs-srbska.cz

 

 

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace (Fakultní škola Ostravské univerzity)

 

2.4.2019 od 13:00 do 18:00

3.4.2019 od 13:00 do 17:00

 

Škola nabízí :

 • Den otevřených dveří : 26.2.2019, 8:00 – 17:00 hod.

 • kvalitní vyvážené vzdělávání ve všech vzdělávacích oblastech – škola byla v uplynulých letech ohodnocena jako „kvalitní škola“ a má statut fakultní školy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity

 • výuku podle kvalitního vzdělávacího programuŠkola pro život, život do školyvedenou kvalifikovanými učiteli, zkušenými učiteli

 • filosofii školy, kde výuka a vzdělávací aktivity jsou prioritou školy, ostatní aktivity jsou jen doplňkové

 • výuka dvou cizích jazyků od 7.ročníku

 • skvělou úspěšnost žáků při vstupu na střední školy i víceletá gymnázia

 • od února „Školičkupro budoucí prvňáčky, která hravou formou připraví budoucí prvňáčky na vstup do naší školy

 • výborné vybavení školy moderní vzdělávací technikou

 • příjemné, estetické a bezpečné prostředí školy

 • individuální přístup k dětem se vzdělávacími problémy a k nadaným dětem

 • dlouholeté zkušenosti s individuálním (domácím) vzděláváním

 • výuku zpestřenou doprovodnými vzdělávacími akcemi, besedami a výchovnými programy

 • zapojení školy do vzdělávacích projektů i projektů pro žáky, např.Ovoce do škol

 • školní družinu pro žáky 1. až 5. ročníku

 • školní jídelnu v budově školy

 • nabízíme možnost dietního stravování: bezlepková dieta a bezlaktozová dieta

 • možnost ovlivňovat práci a činnost školy ze strany rodičů prostřednictvím Školské rady

 • výběr z řady zájmových kroužků organizovaných přímo ve škole

 • pořádání zajímavých společných akcí pro žáky i rodičevánoční a velikonoční jarmark, ozdravné pobyty, školní soutěže, tvůrčí dílny

 • více informací na : www.zsserikova.cz

Akce dokumentů

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka


Úřední hodiny »