Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Jednací řád Rady městského obvodu Ostrava-Jih

Poslední změna: Středa 20.03.2019 13:28 by Škubal Roman vypršelo
Jednací řád rady

                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

Jednací řád

Rady městského obvodu

Ostrava-Jih

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah:

Článek:

 

1 - Úvodní ustanovení

2 - Pravomoci rady

3 - Schůze rady

4 - Účast členů rady na schůzi rady

5 - Podklady pro jednání rady

6 - Průběh jednání rady

7 - Usnesení rady a hlasování

8 - Dotazy, připomínky a podněty členů rady

9 - Ukončení a přerušení schůze rady

10 - Zápis ze schůze rady

11 - Zabezpečení a kontrola plnění usnesení rady

12- Komise rady

13 - Další povinnosti účastníků jednání rady

14 - Informování sdělovacích prostředků

15- Jiná ustanovení

16 - Závěrečná ustanovení

 

Příloha č. 1 – Pokyny ke zpracování, předkládání a rozesílání materiálů pro jednání rady, včetně adresátů materiálů a usnesení.

Rada městského obvodu Ostrava-Jih (dále jen „rada“) vydává tento svůj jednací řád v souladu
s ustanovením § 101 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění změn
a doplňků.

 

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

(1)       Jednací řád rady upravuje přípravu a svolávání, průběh schůze, usnášení a kontrolu plnění usnesení rady, jakož i další věci související s jejím jednáním.

(2)       V oblastech upravených tímto jednacím řádem, jakož i o dalších zásadách svého jednání rozhoduje rada v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, (dále jen „zákon o obcích“)
a Obecně závaznou vyhláškou města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Článek 2

Pravomoci rady

 

(1)       Rada je výkonným orgánem obce podle ust. § 99 zákona o obcích v oblasti samostatné působnosti a v rozsahu svěřeném Obecně závaznou vyhláškou města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy. Dále plní úkoly obsažené v ustanovení § 102 zákona
o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků.

(2)       Při výkonu samostatné působnosti odpovídá rada zastupitelstvu městského obvodu.

Článek 3

Schůze rady

 

(1)       Schůze rady se obvykle konají pravidelně podle schválených termínů schůzí rady, pokud starosta nestanoví jinak.

(2)       Podle potřeby, zejména k projednávání závažných otázek, může starosta svolat i schůzi rady mimo stanovený termín.

(3)       Schůze rady jsou neveřejné.

(4)       Schůze rady se zúčastňují:

a)  tajemník úřadu městského obvodu,

b)  vedoucí odboru podpory volených orgánů a zapisovatelky z odboru podpory volených orgánů, referátu organizačního,

c)  vedoucí odboru právního úřadu městského obvodu.

(5)       Zaměstnanci zařazení do odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, kultury a školství
a odboru podpory volených orgánů nebudou na schůzi přítomni při projednávání personálních otázek.

(6)       Rada může k jednotlivým materiálům přizvat navrhovatele, popř. další osoby.

Článek 4

Účast členů rady na schůzi rady

 

(1)       Členové rady jsou povinni zúčastnit se každé schůze rady. Nemohou-li se ze závažných důvodů schůze rady zúčastnit, jsou povinni se řádně omluvit.

(2)       Omluvy s uvedením důvodu se podávají starostovi zpravidla nejpozději dva dny před schůzí rady. Neúčast na části schůze rady omlouvají členové rady předsedajícímu ústně v průběhu schůze a je o tom pořízen záznam v zápise schůze.

(3)       Svoji účast stvrzují členové rady podpisem do prezenční listiny.

(4)       Nesejde-li se dostatečný počet členů rady, stanoví předsedající náhradní termín pro konání schůze rady.

Článek 5

Podklady pro jednání rady

 

(1)       Schůzi rady připravuje starosta. Organizační a technické otázky s tím spojené zajišťuje odbor podpory volených orgánů, referát organizační ve spolupráci s oddělením informačních systémů.

(2)       Rada jedná a usnáší se zpravidla na základě materiálů, které mohou předkládat:

a)  členové rady,

b)  tajemník úřadu městského obvodu,

c)  vedoucí odboru podpory volených orgánů,

d)  vedoucí oddělení veřejných zakázek.

 

(3)       Odpovědnost za přípravu materiálů, jejich vyhotovení, a další náležitosti, tj. obsahovou, právní bezchybnost, gramatickou správnost a celkovou úpravu mají navrhovatelé.

Odbory, samostatná oddělení projednají:

a) Připravovaný materiál, dle potřeby, s odborem právním a případně i jinými odbory
a odděleními, o kterých se zmiňuje důvodová zpráva.

b) Materiál s těmi, kterým navrhují úkoly nebo jichž se návrh usnesení dotýká, popřípadě
si vyžádají posouzení nebo stanovisko (podle potřeby projednají připravovaný materiál
s příslušnou komisí rady).

(4)       Předkládané materiály pro schůzi rady se soustřeďují ve stanoveném termínu na odboru podpory volených orgánů, referátu organizačním, viz Příloha č. 1 tohoto jednacího řádu „Pokyny ke zpracování, předkládání a rozesílání materiálů pro jednání rady, včetně adresátů materiálů a usnesení“.

Článek 6

Průběh jednání rady

 

(1)       Schůzi rady řídí starosta nebo jím pověřený místostarosta (předsedající).

(2)       Schůzi rady zahajuje předsedající. Není-li při zahájení jednání přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů, ukončí předsedající schůzi rady a starosta svolá schůzi rady k témuž programu v náhradním termínu, nejpozději do 14 dnů.

(3)       Rada je schopna jednat a usnášet se pouze, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejich členů.

(4)       V zahajovací části schůze rady předsedající oznámí počet přítomných, konstatuje počet jmenovitě omluvených a neomluvených členů rady. V úvodu předsedající předloží radě návrh programu schůze rady, vč. způsobu projednávání jednotlivých bodů programu.

Předsedající určí, který z místostarostů nebo členů rady spolu s ním podepíše zápis rady
(§101, odst. 3 zákona o obcích).

(5)       Členové rady, tajemník úřadu městského obvodu, vedoucí odboru podpory volených orgánů mohou navrhnout změnu nebo doplnění programu o projednání neodkladných záležitostí.
V těchto případech vždy navrhovatel předloží písemný návrh usnesení. Projednaný návrh
na doplnění programu schvaluje rada.

(6)       Předkladatel má právo stáhnout předložený materiál v průběhu jednání rady.

(7)       Předsedající uděluje k jednotlivým bodům programu slovo předkladateli. Ten stručně charakterizuje obsah předkládaného materiálu a zdůvodní jím navrhované závěry. Po odpovědi předkladatele na dotazy členů rady zahájí předsedající rozpravu. Po skončení rozpravy předsedající zformuluje závěr jednání včetně případných změn předloženého návrhu usnesení. Ředitelé příspěvkových organizací a organizačních složek se jednání o přijetí návrhu usnesení rady již neúčastní.

(8)       Pokud jsou k projednávané problematice předložena samostatná stanoviska (např. komisí), udělí předsedající slovo zástupci tohoto orgánu. V případě, že zástupce tohoto orgánu není přítomen, seznámí radu se stanoviskem orgánu předkladatel ještě před zahájením rozpravy.

(9)       Do rozpravy se přihlašují členové rady zvednutím ruky, předsedající udělí slovo všem,
kteří o něj požádají.

(10)     Členové rady jsou oprávněni vyžádat si k projednávané problematice nebo k jednotlivým otázkám, které jsou obsaženy v materiálu, nebo se vyskytnou během jednání, vyjádření účastníků jednání, zaměstnanců úřadu městského obvodu, orgánů, které si rada zřídila nebo zástupců organizací, které zřídilo nebo založilo zastupitelstvo.

(11)     Rada může v průběhu jednání hlasováním bez rozpravy body programu přesunout nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo i více bodům programu. Rada se může usnést na omezujících opatřeních podle průběhu jednání.

(12)     Předsedající může pověřit formulací závěrů jednání včetně případných změn předloženého návrhu usnesení jiného člena rady nebo tajemníka úřadu městského obvodu, vedoucí odboru podpory volených orgánů.

(13)     Ve složitějších případech určí předsedající členy rady, tajemníka úřadu městského obvodu nebo vedoucí odboru podpory volených orgánů, aby návrh závěrů dodatečně upřesnili.
V tomto případě může předsedající odložit projednávání předmětného materiálu na příští schůzi rady či přerušit průběh jednání rady.

(14)     Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen rady, o jeho návrhu se hlasuje
bez rozpravy s tím, že slovo dostanou před hlasováním ti účastníci schůze, kteří byli před návrhem na ukončení diskuze přihlášeni nebo k projednávané záležitosti ještě nevystoupili.

(15)     V průběhu schůze rady je všem účastníkům zakázáno používat mobilní telefony.

Článek 7

Usnesení rady a hlasování

 

(1)       Rada přijímá usnesení k jednotlivým bodům programu ihned po jejich projednání. Dbá přitom, aby nebyla přijímána nová usnesení, jestliže dané úkoly jsou dostatečně zajištěny dřívějším usnesením rady, nebo jestliže zabezpečení úkolů či řešení problematiky je v působnosti
a možnostech předkladatele.

(2)       Návrhy usnesení připravují navrhovatelé v časové a věcné souvislosti s přípravou zpráv, ekonomických rozborů a jiných materiálů.

(3)       Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání. Závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulovány stručně, adresně s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů.

(4)       O návrhu usnesení dává předsedající hlasovat zpravidla aklamací.  Hlasování se provádí prostřednictvím hlasovací jednotky. V případě nefunkčnosti hlasovacího zařízení zdvižením ruky pro návrh, proti návrhu nebo se lze hlasování zdržet. Z výsledku hlasování musí být patrno, kdo je pro návrh, kdo je proti a kdo se zdržel.

(5)       Člen rady nebo tajemník úřadu městského obvodu může navrhovat, aby se o jednotlivých bodech navrženého usnesení hlasovalo odděleně.

(6)       Je-li návrh na usnesení předložen ve variantách, popřípadě jsou-li předloženy protinávrhy
či pozměňující návrhy, hlasuje se následovně:

a)  Je-li radě předkladatelem předkládáno usnesení ve dvou nebo více variantách, hlasuje rada nejprve o variantě předkladatele. Schválením jedné varianty se považují ostatní
za nepřijaté.

b)  Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, které nejsou do návrhu usnesení zahrnuty,
dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o ostatních částech návrhu.

(7)       Nepřijme-li rada navržené usnesení nebo žádnou z navržených variant, může předsedající ustanovit pracovní skupinu, která v průběhu jednání rady vypracuje nový návrh usnesení.

(8)       V případě, že se při jednání rady projeví nové okolnosti a podmínky, které vyžadují podstatně přepracovat předloženou zprávu a návrh usnesení, může rada rozhodnout, že o věci bude jednat na své příští schůzi anebo rozhodnout o stažení materiálu z programu.

(9)       Seznam materiálů, které rada projednala, ale hlasováním nebylo přijato žádné usnesení,
se uvede v „Přehledu usnesení rady městského obvodu“ s textem: „Materiály, k nimž nebylo usnesení přijato“.

(10)     Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů rady.

(11)     Má-li starosta za to, že usnesení rady v otázkách samostatné působnosti je nesprávné, pozastaví jeho výkon a předloží věc k rozhodnutí na nejbližším zasedání zastupitelstva.

(12)     Člen rady nebo tajemník úřadu městského obvodu jsou oprávněni požádat o zaprotokolování svého stanoviska do zápisu, pokud je odlišné od stanoviska rady.

Článek 8

Dotazy, připomínky a podněty členů rady

 

(1)       Členové rady mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na tajemníka úřadu městského obvodu, vedoucí odborů a oddělení, předsedy komisí a zvláštních orgánů a ředitele organizací zřízených nebo založených zastupitelstvem a požadovat od nich vysvětlení.

(2)       Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně. Připomínky, jejichž obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření, odpovídá dotazovaný písemně, nejdéle
do 14 dnů.

(3)       Pokud tazatel vysloví nespokojenost s vyřízením dotazu, zaujímá k tomu konečné stanovisko rada.

Článek 9

Ukončení a přerušení schůze rady

 

(1)       Předsedající prohlásí schůzi rady za ukončenou, byl-li vyčerpán program schůze rady.

(2)       Jiné ukončení nebo přerušení schůze schvaluje rada na návrh člena rady nebo tajemníka úřadu městského obvodu, a to ze závažných důvodů, zejména pokud nastaly skutečnosti znemožňující řádný průběh schůze rady.

(3)       Předsedající rovněž prohlásí schůzi rady za ukončenou, klesne-li počet přítomných členů rady pod nadpoloviční většinu. V tomto případě schůzi rady svolá opětovně nejpozději do 14 dnů ke zbývajícímu programu starosta.

(4)       Jednání rady končí nejpozději v 19:00 hodin. O pokračování schůze rady nad stanovený časový limit dá předsedající hlasovat.

 

Článek 10

Zápis ze schůze rady

 

(1)       O průběhu jednání se pořizuje písemný zápis a zvukový záznam, který je uchováván po dobu 5 let, pokud není zákonem stanoveno jinak.

(2)       Zápis dokladuje průběh schůze. Jeho součástí je originál prezenční listiny přítomných
na schůzi rady.

(3)       Zápis ze schůze rady obsahuje tyto údaje:

a)  počet přítomných členů rady,

b)  schválený pořad schůze rady,

c)  průběh a výsledek hlasování,

d)  přijatá usnesení.

 

(4)       Zápis se vyhotovuje nejpozději do 7 dnů po schůzi rady a je spolu s usnesením, výsledky hlasování uložen na odboru podpory volených orgánů, referátu organizačním k nahlédnutí členům zastupitelstva a zveřejněn na webových stránkách městského obvodu.

(5)       Zápis, usnesení, výsledky hlasování a CD se zvukovým záznamem jsou archivovány
na odboru podpory volených orgánů, referátu organizačním v souladu se spisovým řádem.

Článek 11

Zabezpečení a kontrola usnesení rady

 

(1)       Usnesení rady se vyhotovuje jedenkrát písemně (originál). V elektronické podobě se vkládá
do úložiště pro členy zastupitelstva. Anonymizovaná verze usnesení se zveřejňuje
na webových stránkách městského obvodu.

(2)       Kontrolu plnění úkolů uložených usneseními provádí rada průběžně.

(3)       Kontrolu plnění usnesení předkládá odbor podpory volených orgánů, referát organizační.

Článek 12

Komise rady

 

(1)       Komise rady jsou iniciativními a poradními orgány rady.

(2)       Rada jmenuje předsedy a členy komisí. Ukládá komisím úkoly v oblasti samostatné působnosti.

(3)       Rada stanoví, ke kterým druhům projednávaných materiálů zpracuje komise své stanovisko, popř. určí materiál, který před projednáním v radě projedná komise rady. Stanovisko komise rady má doporučující povahu.

(4)       Komise rady se může obrátit na radu s iniciativním návrhem v kterékoliv věci patřící do její působnosti.

Článek 13

Další povinnosti účastníků jednání rady

 

(1)       V souladu s ustanovením § 83 odst. 2 zákona o obcích člen zastupitelstva, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů),
je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost projednávat. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhoduje tento orgán obce hlasováním.

(2)       Obdobně postupují předsedové komisí a zvláštních orgánů rady, vedoucí odborů a oddělení
a ředitelé příspěvkových organizací a organizačních složek zřízených zastupitelstvem.

Článek 14

Informování sdělovacích prostředků

 

(1)       Podle povahy věci poskytuje informace starosta nebo jím pověřený místostarosta, popř. určený člen rady a zaměstnanec odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury, oddělení vztahů s veřejností.

(2)       Osoby, oprávněné k poskytování oficiálních informací, jsou povinny respektovat pokyn rady týkající se rozsahu a obsahu informací a tento Jednací řád Rady městského obvodu Ostrava-Jih v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění změn
a doplňků.

Článek 15

Jiná ustanovení

 

(1)       Písemné návrhy, připomínky a podněty občanů adresované orgánům obce se soustřeďují
na odboru podpory volených orgánů, který je postupuje příslušným odborům a oddělením ÚMOb Ostrava-Jih a ty připravují podklady pro jejich projednávání a vyřízení v radě.

(2)       Vzhledem k neveřejnému jednání rady jsou podkladové materiály pro její jednání určeny výhradně pro potřeby adresátů. Není dovoleno tyto materiály postupovat jiným osobám,
popř. je dále rozmnožovat a rozšiřovat. Výjimku z tohoto ustanovení povoluje rada.

(3)       Při nakládání s materiály obsahujícími osobní údaje si členové rady městského obvodu počínají v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, zejména s jeho zásadami tak, aby osobní údaje byly zpracovávány pouze
za stanoveným účelem a nebyly zpřístupněny osobám, které k jejich zpracování nejsou oprávněny.

(4)       Materiály jsou fyzicky uchovávány pouze na zabezpečených místech (minimálně zámkem).
V digitální podobě jsou uloženy na nosičích dat zabezpečených minimálně heslem.

(5)       Rada městského obvodu shromažďuje podkladové materiály, popřípadě jiné materiály,
ke kterým přichází do kontaktu ze své činnosti, pouze po dobu nezbytně nutnou,
a to včetně údajů, které jsou zaznamenány v pracovních verzích dokumentů
a elektronické poště.

(6)       V případě, že dojde k porušení zabezpečení osobních údajů, ohlásí tuto skutečnost člen rady městského obvodu do 24 hodin od okamžiku, kdy k tomuto porušení došlo,
a to odpovědné osobně za oblast ochrany osobních údajů (viz Příloha č. 1 Směrnice
č. 5/2018 – Vnitřní směrnice o ochraně osobních údajů).

(7)       Usnesení v elektronické podobě jsou zpřístupněna občanům na internetových stránkách www.ovajih.cz. Z důvodů ochrany osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňována upravená verze dokumentu.

(8)       Tiskové opravy usnesení:

a)  Tiskové opravy musí být zpracovány v systému elektronického zpracování materiálu
 pro radu.

b)  Tiskové opravy usnesení rady, týkající se zřejmých přepisů a neměnící obsah usnesení, provede navrhovatel dle metodické příručky pro zpracovatele materiálů do RMOb, ZMOb po dohodě s odborem podpory volených orgánů, referátem organizačním. Tisková oprava se uvede na závěr písemného usnesení z následující schůze rady.

c)  Tiskovou opravu nelze provést v případě, že podstatně mění přijaté usnesení (např. chybně uvedené obchodní jméno, označení stran smlouvy o převodu majetku, č. parc. a pod.).

Článek 16

Závěrečná ustanovení

 

(1)                   Při zastupování, kdy je nutné pracovat na uživatelském účtu nepřítomného tvůrce (zpracovatele, předkladatele), sdělí tento heslo svému zástupci nebo umožňuje-li to aplikace, nastaví předem v aplikaci svého zástupce.  V případě, že se nepodařilo kontaktovat dotyčného, aby toto heslo sdělil sám, požádá vedoucí příslušného útvaru správce systému o změnu hesla daného uživatele. Uživatel, kterému bylo heslo změněno, je povinen ihned po nástupu
do zaměstnání provést jeho aktualizaci.

(2)       Jednací řád Rady městského obvodu Ostrava-Jih byl schválen radou městského obvodu
dne 02.03.2006 pod č. usn. 4533/69.

(3)       Úpravy a doplnění Jednacího řádu Rady městského obvodu Ostrava-Jih byly schváleny radou městského obvodu dne 26.06.2008 pod č. usn. 2610/48 včetně přílohy s účinností
od 01.07.2008, dne 17.02.2011 pod č. usn. 341/9, dne 02.02.2012 pod č. usn. 1792/39,
dne 27.11.2014 pod č. usn. 79/2, dne 22.10.2015 pod č. usn. 1644/41, dne 28.01.2016
pod č. usn. 2100/53, dne 24.05.2018 pod č. usn. 6851/167 a dne 30.08.2018 pod č. usn. 7355/180  účinností od 01.09.2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1

Pokyny ke zpracování, předkládání a rozesílání materiálů pro jednání rady, včetně adresátů materiálů a usnesení

 

Materiály odevzdávané na odbor podpory volených orgánů, referát organizační:

 

(1)       Materiály pro schůzi rady jsou odbory, samostatná oddělení povinny odevzdat na odbor podpory volených orgánů, referát organizační v předem stanoveném termínu odborem podpory volených orgánů.

(2)       Materiály se předkládají odboru podpory volených orgánů, referátu organizačnímu
v 1 písemném vyhotovení formátu A4 (originál s podpisy aktérů) vytištěné jednostranně a dále v elektronické podobě systému elektronického zpracování. Elektronická verze musí obsahovat kompletní soubor příloh ve formátu pdf. Navrhovatel je povinen ověřit
si správnost a úplnost předkládaného materiálu.

(3)       Odbor podpory volených orgánů, referát organizační provede PDF export souboru materiálů určených pro schůzi rady a vloží jej v  předem stanoveném termínu odborem podpory volených orgánů.

Materiály předkládané po termínu a v den konání rady:

 

(1)       Materiály, které jsou zařazeny na program schůze rady po termínu po předchozím schválení starostou, budou rozdány radním nejpozději v den konání rady.

(2)       Odbory a samostatná oddělení předají materiál zařazovaný na program schůze nejpozději
v den konání rady odboru podpory volených orgánů, referátu organizačnímu, v elektronické podobě, v písemném vyhotovení formátu A4 s podpisy aktérů a podpisem starosty,
vč. příslušného počtu kopií.

Skartace materiálů:

 

(1)       Po skončení schůze rady městského obvodu zajistí radní skartaci svých písemných podkladových materiálů, popř. tímto pověří odbor podpory volených orgánů.

 

Materiály pro jednání rady obsahují:

 

(1)       Titulní list s podpisy předkladatele, zodpovědné osoby a zpracovatele včetně návrhu usnesení a čísla, které přiděluje odbor podpory volených orgánů, referát organizační.

(2)       Důvodovou zprávu, která musí obsahovat zejména:

a)  Zhodnocení dosavadního stavu.

b)  Rozbor potřeby nové úpravy.

c)  Odůvodnění navrhovaných opatření a jejich ekonomický důsledek, včetně krytí rozpočtem nebo dotacemi.

d)  Stanovisko odborů a oddělení ÚMOb zainteresovaných na předkládaných materiálech. Stanoviska mohou být připojena jako samostatný dokument přílohou důvodové zprávy.

e)  Stanovisko právního odboru k předkládanému materiálu tam, kde to vyžaduje povaha věci, vždy však u návrhů zřizovacích listin, jejich změn a doplňků, návrhů obecně závazných právních norem, schvalovaných zásad a vnitřních předpisů. Stanoviska mohou být připojena jako samostatný dokument přílohou důvodové zprávy.

f)  Stanovisko komise rady, pokud se k materiálu vyjadřovala. Stanovisko může být připojeno jako samostatný dokument přílohou důvodové zprávy.

 

(3)       Ostatní přílohy.

 

Označení materiálů

 

(1)       Materiál pro RMOb

(2)       Materiál pro RMOb půjde do ZMOb

(3)       Veřejná zakázka (vypsání/zrušení veřejné zakázky)

(4)       Přínos (materiály personální povahy)

(5)       Tisková oprava usnesení RMOb

 

Přístup k materiálům rady v úložišti mají:

 

(1)       členové rady,

(2)       tajemník úřadu městského obvodu,

(3)       odbor podpory volených orgánů, referát organizační.

                      

                                                                 

Akce dokumentů