11. Opravné prostředky

  • o odvolání rozhoduje věcně příslušný orgán státní správy
  • odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádostí o poskytnutí informace se podává písemně poštou na podatelně úřadu, do 15 dnů ode dne jeho doručení (ve smyslu poučení uvedeném v rozhodnutí)
  • o odvolání ve věci samostatné i přenesené působnosti obvodu rozhoduje Magistrát města Ostravy
  • poskytovatel, který vydal rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace, připravuje podklady pro jednání odvolacího orgánu
  • odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání ve smyslu správního řádu
  • proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat
  • rozhodnutí o odmínutí žádosti je přezkoumatelné soudem
  • stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen stížnost) se podává písemně poštou na podatelně úřadu, do 30 dnů od doručení sdělení, jímž byl žadatel odkázán na zveřejněnou informaci, jímž bylo žadateli oznámeno odložení žádosti z důvodu, že požadované informace se nevztahují do působnosti povinného subjektu, nebo jímž bylo žadateli oznámeno, že za poskytnutí informace bude povinný subjekt požadovat úhradu. Stížnost lze také podat do 30 dnů ode dne, kdy uplynula základní či prodloužená lhůta pro poskytnutí informace, aniž byla informace poskytnuta nebo bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti
  • poskytovatel informace ve lhůtě nejvýše 7 dnů od doručení stížnosti informaci, jíž se stížnost týká, žadateli poskytne, vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu.
  • o stížnosti ve věci samostatné i přenesené působnosti obvodu rozhoduje Magistrát města Ostravy