Odpovědi na žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Informace dle zákona 106/1999 Sb.

Odpovědi 2018

ne

DatumObsahMat.ÚplataEvid
08.01.2018 materiály z 144. schůze RMOb Ostrava-Jih image.pdf ne 4/2018
10.01.2018 náklady na provoz parkovacích objektů v letech 2016-17 v MěOb Ostrava-Jih image.pdf ne 2/2018
10.01.2018 vánoční výzdoba 2015-17 v Městském obvodu Ostrava-Jih image.pdf ne 1/2018
15.01.2018 výše nájemného v nebytových prostorech v nem. spravovaných MěOb O.-Jih image.pdf ne 5/2018
18.01.2018 stanovisko k bezúplat. nabytí účelové komunikace parc. č. 272, k. ú. Dubina image.pdf ne 7/2018
24.01.2018 materiály z 144. schůze RMOb O.-Jih a informace k participativnímu rozpočtu image.pdf ne 8/2018
25.01.2018 dotazy k účelové dotaci poskytnuté společnosti TopHelpPlus s. r. o. image.pdf ne 6/2018
31.01.2018 financování vánoc 2016 - výzdoba, provoz v. trhů, úklid, doprava v. stromu image.pdf ne 10/2018
06.02.2018 počty zaměstnanců a mzdové náklady na ÚMOb Ostrava-Jih image.pdf ne 15/2018
08.02.2018 parkování na chodníku na ul. Rottrova v Ostravě-Zábřehu image.pdf ne 11/2018
12.02.2018 rekonstrukce chodníků, rekonstrukce Mjr. Nováka 34, studie prašnosti O.-Jih image.pdf ne 12/2018
16.02.2018 rekonstrukce dětských hřišť a sportovišť v letech 2015-18 v O.-Jihu image.pdf ne 13/2018
16.02.2018 rekonstrukce ul. Alejnikovova v Ostravě-Zábřehu image.pdf ne 14/2018
19.03.2018 údržba a opravy chodníků v MěOb Ostrava-Jih image.pdf ne 16/2018
26.03.2018 FC OSTRAVA-JIH, z. s. - dostavba tréninkového hřiště s umělým povrchem image.pdf ne 17/2018
16.04.2018 konkurzní řízení na funkce ředitelů ZŠ a MŠ v Městském obvodu Ostrava-Jih image.pdf ne 18/2018
02.05.2018 FC OSTRAVA-JIH, z. s. - dostavba tréninkového hřiště s umělým povrchem II. image.pdf ne 19/2018
04.05.2018 konkurzy na ředitele ZŠ a MŠ v Ostravě-Jihu image.pdf ne 20/2018
16.05.2018 poskytnutí spisu na údržbu veřejné zeleně PČR a vzdělání Mgr. Sibinského image.pdf ne 21/2018
17.05.2018 faktury za údržbu veřejné zeleně v městském obvodě Ostrava-Jih r. 2012-14 image.pdf ne 23/2018
17.05.2018 částky vynakládané na pokos veřejné zeleně v letech 2015-17 v O.-Jihu image.pdf ne 22/2018
28.05.2018 informace o nájmu pozemků pod garážemi  na ul. Kpt. Vajdy image.pdf ne 24/2018
04.06.2018 kontrola dodržování povinností nájemců v domě na ul. V. Košaře 125/4 image.pdf ne 25/2018
08.06.2018 počet voličů a voličské průkazy pro prezidentské volby 2018 image.pdf ne 28/2018
08.06.2018 odměna za právní služby za stupování MěOb Ostrava-Jih v právním sporu image.pdf ne 26/2018
20.06.2018 přestupky na úseku chovu zvířat image.pdf ne 29/2018
21.06.2018 počty zaměstnanců a mzdové náklady na ÚMOb Ostrava-Jih image.pdf ne 30/2018
25.06.2018 výběrová řízení na posty ředitelů ZŠ  a MŠ v městském obvodě Ostrava-Jih image.pdf ne 32/2018
25.06.2018 stav chodníků na území městského obvodu Ostrava-Jih image.pdf ne 31/2018
04.07.2018 úkony AK KLIMUS & PARTNERS s. r. o.  a nová parkovací místa v Ostravě-Jihu image.pdf ne 37/2018
09.07.2018 vybrané materiály ze schůzí  RMOb Ostrava-Jih z r. 2014-18 image.pdf ne 42/2018
09.07.2018 úkony AK KLIMUS & PARTNERS s. r. o.  a nová parkovací místa v Ostravě-Jihu image.pdf ne 35/2018
12.07.2018 přestupek dle tiskového zákon a žádost o uveřejnění odpovědi image.pdf ne 36/2018
13.07.2018 basketbalové a skateparkové hřiště na ul. J. Matuška v Ostravě-Dubině image.pdf ne 38/2018
16.07.2018 agility park na ul. J. Matuška v Ostravě-Dubině image.pdf ne 43/2018
16.07.2018 koncepce dopravy v Ostravě-Jihu image.pdf ne 39/2018
17.07.2018 soudní spory vedené městským obvodem Ostrava-Jih image.pdf ne 41/2018
17.07.2018 KZOJ a výstavby předprostoru OC Kotva image.pdf ne 40/2018
23.07.2018 stížnosti občanů 2015-18, finanční podpory 2015-18 image.pdf ne 44/2018
23.07.2018 stížnosti na rušení nočního klidu a veřejného pořádku za období 2017-18 image.pdf ne 45/2018
24.07.2018 kontejnerová stání v městském obvodě Ostrava-Jih image.pdf ne 48/2018
24.07.2018 materiál z 174. schůze RMOb Ostrava-Jih image.pdf ne 47/2018
24.07.2018 materiál z 173. schůze RMOb Ostrava-Jih image.pdf ne 46/2018
30.07.2018 oprava dětských hřišť na ul. J. Maluchy image.pdf ne 49/2018
01.08.2018 koše v městském obvodě Ostrava-Jih  označených QR kódy image.pdf ne 50/2018
03.08.2018 kontejnery na ul. A. Gavlase v Ostravě-Dubině image.pdf ne 54/2018
07.08.2018 poplatky za uzavírání manželství mimo stanovenou dobu nebo st. místnost image.pdf ne 55/2018
10.08.2018 trest. stíhání - Podnik byt. hosp.Ostrava, Ostrava 3, státní podnik, " v likvidaci" image.pdf ne 57/2018
22.08.2018 technický stav dětských hřišť na ul A. Gavlase a  J.Matuška image.pdf ne 60/2018
23.08.2018 poškození kontejnerů na odpad Ostravě-Jihu image.pdf ne 59/2018
23.08.2018 úpravy okolí na ul. Srbská v Ostravě-Výškovicích image.pdf ne 58/2018
28.08.2018 likvidace nefunkčních pískovišť v Ostravě-Jihu image.pdf ne 61/2018
04.09.2018 poškození kontejneru na ul. A. Gavlase 33/4 image.pdf ne 62/2018
05.09.2018 sportovní areál na ul. Pavlovova image.pdf ne 63/2018
05.09.2018 opravy hřišť v Ostravě-Jihu image.pdf ne 64/2018
05.09.2018 Svatováclavské slavnosti piva image.pdf ne 65/2018
05.09.2018 rekonstrukce ul. Podhájí image.pdf ne 66/2018
06.09.2018 demolice pískoviště na ul. Straňkova image.pdf ne 67/2018
12.09.2018 dopravní značení v ulici Na Výspě image.pdf ne 68/2018
17.09.2018 možné zneužití služebního vozidla v rámci senátorské kampaně image.pdf ne 69/2018
20.09.2018 odstranění pískoviště na ul. Staňkova II image.pdf ne 73/2018
22.09.2018 OC Odra - pronájem pozemků image.pdf ne 71/2018
25.09.2018 dokumentace stavu bourání OC Odra image.pdf ne 84/2018
26.09.2018 informace poskytnuté PČR ve věci veřejných zakázek na údržbu veřejné zeleně image.pdf ne 72/2018
01.10.2018 bourání zbývajících základů OC Odra a oplocení pozemku OC Odra image.pdf ne 74/2018
04.10.2018 výsadba nových dřevin na parcele p. č. 740/4 v k. ú. Výškovice u Ostravy image.pdf ne 75/2018
08.10.2018 zrušení pískoviště na ul. Staňkova 13 image.pdf ne 76/2018
10.10.2018 počet osob přihlášených k trvalému pobytu v O.-Jihu v měsíci září 2018 image.pdf ne 79/2018
10.10.2018 nemožnost  průchodu hřištěm na ZŠ a MŠ Košaře image.pdf ne 78/2018
17.10.2018 zímní údržba místních komunikací III. a IV.  třídy v MěOb Ostrava-Jih  image.pdf ne 81/2018
18.10.2018 materiál č. 66 z 183. schůze RMOb Ostrava-Jih image.pdf ne 80/2018
23.10.2018 rekonstrukce a demolice OC Odra image.pdf ne 82/2018
29.10.2018 průchod pozemkem ZŠ a MŠ V. Košaře 6, parc.č. 73/47, k. ú. Dubina image.pdf ne 85/2018
31.10.2018 bourání azbestocementových materiálů v OC Odra image.pdf ne 86/2018
05.11.2018 odstranění azbestu z kanalizačního odpadu a bytových domů image.pdf ne 87/2018
09.11.2018 bourání OC Odra image.pdf ne 89/2018
12.11.2018 rekultivace části svažité louky na ul. Výškovická v Ostravě-Výškovicích image.pdf ne 90/2018
26.11.2018 dokumentace k domu na ul. Srbská 270/21 v Ostravě-Výškovicích image.pdf ne 91/2018
28.11.2018 žádost o kopii dopisu čj. JIH/082192/18/VZP/Hal image.pdf ne 92/2018
02.12.2018 žádost o kopii přílohy smlouvy č. 422/16/OMJ/IE-12-804577/VB/001 image.pdf ne 93/2018
03.12.2018 kolaudační souhlas k cyklostezce "Proskovická-Blanická" image.pdf ne 94/2018
11.12.2018 zápis jednání majetkové komise o poz. p.č. 566/68, k. ú. Zábřeh nad Odrou image.pdf ne 98/2018
11.12.2018 kopie úředního záznamu ze spisu INF 89/2018 image.pdf ne 95/2018
14.12.2018 počet spáchaných přestupků zakrývání obličeje při sportovním utkání image.pdf ne 96/2018
17.12.2018 údaje o zastupitelích městského obvodu Ostrava-Jih image.pdf ne 97/2018
27.12.2018 přítomnost azbestu ve stavbě bývalého OC Odra image.pdf ne 99/2018