9. Žádosti o informace

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, se podávají písemně poštou na adresu úřadu, na podatelně úřadu nebo na příslušném odboru úřadu v souladu se Směrnicí upravující postup při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.Ústně lze podat žádost:

  • telefonicky
  • osobně (na sekretariátech jednotlivých odborů).

Písemně lze podat žádost:

  • poštou (k rukám vedoucího odboru)
  • předáním písemné žádosti na podatelnu nebo na sekretariát odboru
  • na formuláři žádosti o poskytnutí informace (k dispozici na informacích úřadu).

Elektronickou poštou lze podat žádost: