Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Reklama na veřejné zeleni

Poslední změna: Úterý 10.10.2017 12:10 by jih419

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

Ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranství a přiznání se k místnímu poplatku za účelem umístění reklamního zařízení na území městského obvodu Ostrava-Jih dle Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Ostravy č. 4/2016, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Reklama na veřejné zeleni

 2. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Fyzická osoba (občan) nebo právnická osoba (dále jen „poplatník“), které je místní poplatek vyměřen nebo s nímž je úhrada sjednána, případně jím zmocněná osoba.

 3. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínkou ohlášení užívání veřejného prostranství za účelem umístění reklamního zařízení a přiznání se k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství je skutečnost, že fyzická nebo právnická osoba fakticky užívá toto prostranství některým ze způsobů uvedeným v zákoně číslo 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a dle Obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy číslo 4/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

  Veřejným prostranstvím v tomto případě rozumíme veřejnou zeleň a parky přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, bez ohledu na oplocení daného prostoru a vlastnictví k tomuto prostoru, mimo samotného vlastníka (viz osvobození a úlevy v obecně závazné vyhlášce statutárního města Ostravy  číslo 4/2016 ve znění pozdějších předpisů.

 4. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Poplatník se dostaví k vyřízení ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranství za účelem umístění reklamního zařízení a k přiznání k místnímu poplatku, nejpozději 5 pracovních dní před zamýšleným zahájením užívání.

 5. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
  odbor dopravy a komunálních služeb
  Horní 3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka

 6. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Kde nás najdete

  Adresa:
  Edisonova 792/82
  700 30 Ostrava-Hrabůvka

  Adresa elektronické podatelny:
  posta@ovajih.cz
  Tato podatelna přijímá také podání opatřená elektronickým podpisem od kvalifikované certifikační autority uznávané orgány státní správy (První certifikační autorita, a. s., eIdentity, a. s. nebo PostSignum QCA).

  ID datové schránky: 2s3brdz

  IČ: 00845451

  DIČ: CZ00845451

  Klikněte na mapu

   

  Úřední hodiny

  Pondělí a středa:  8:00 - 12:00  13:00 - 17:00

  referent ostatní správy
  599430275 209 / Radnice, budova B
 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • fyzická osoba předloží platný občanský průkaz, popř. náhradní doklad totožnosti – cestovní pas
  • právnická osoba (podnikatelský subjekt) doloží platné živnostenské oprávnění nebo výpis z obchodního rejstříku
  • snímek mapy (kupř. http://gisova.ostrava.cz/webmaps/mapaz/viewer.htm) se zakreslením přesného umístění příslušného reklamního nebo informačního zařízení (označit kupř. křížkem) + výpis z katastru nemovitostí týkající se parcely, na které má být reklamní nebo informační zařízení umístěno
  • jednoduchý technický popis nebo grafický návrh nebo nákres ručně s okótováním plochy zabraného pozemku a pohledové plochy
  • v případě žádosti o povolení užívání veřejného prostranství na sporných místech, kde by mohli ohrožovat bezpečnost silničního provozu (travnaté pásy u hlavních silničních tahů, v blízkosti přechodů pro chodce a pod.) je nutný předchozí souhlas Policie ČR, MŘ - DI Ostrava, Výstavní 55, Ostrava-Vítkovice
  • v případě zastoupení žadatele doložit plnou moc
 8. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Místní poplatek je možno platit v hotovosti na pokladně Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, v době pokladních hodin (možná platba kartou), také prostřednictvím složenek na pobočkách České pošty a. s. nebo bezhotovostním převodem (platebním příkazem) z bankovního účtu plátce na účet příjemce.

  Vše až po přihlášení místního poplatku a následného přidělení variabilního symbolu k platbě. Bez přiděleného variabilního symbolu platbu neuskutečňujte, nebyla by správně přiřazena!

   

  Dle přílohy číslo 2 obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostrava číslo 4/2016  místní poplatek činí:

  • základní denní sazba 20 Kč na 1m2 zabrané plochy

  nebo

  • měsíční paušál 500 Kč na 1 m2 zabrané plochy
 9. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  • Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 5 pracovních dní před zahájením užívání veřejného prostranství.
  • Poplatek je splatný nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství (viz obecně závaznou vyhlášku statutárního města Ostravy číslo 4/2016).
 10. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  • zákonný zástupce
  • ustanovený zástupce
  • zmocněnec – na základě plné moci
  • společný zmocněnec, společný zástupce
  • prokurista
 11. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Součinnost při vyřizování žádosti, např. urychleným odstraněním případných nedostatků a vad žádosti.

 12. Elektronická služba, kterou lze využít
 13. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  • Pořádkovou pokutu do výše 500.000 Kč může správce daně uložit tomu, kdo nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, která mu byla stanovena zákonem nebo správcem daně – nesplní-li ohlašovací povinnost k místnímu poplatku (§ 247 odst. 2 zákona číslo 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).
  • Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek (§ 11 odst. 3 zákona číslo 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).
 14. Kontaktní osoba

  referent ostatní správy
  599430275 209 / Radnice, budova B
 15. Popis byl naposledy aktualizován

  10.10.2017