Odbor hospodářské správy

Řeší:

Zabezpečuje komplexně správu movitého majetku sloužícího přímým potřebám úřadu a k zabezpečení materiálně technických podmínek podstatných k činnosti úřadu i orgánů obvodu. Provádí správu autoprovozu pro potřeby úřadu. Zajišťuje správu informačního systému úřadu. V rámci podpory uživatelů informační sítě zajišťuje metodickou, poradenskou a školící činnost,
zabezpečuje slučitelnost technických a programových prostředků. Zajišťuje plnění úkolů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, integrovaného záchranného systému, krizových řízení, hospodářských opatření pro krizové stavy při obraně státu a ochraně utajovaných informací.

Členění odboru

  • oddělení hospodářské správy
  • oddělení informační systém