Senior expres jih

-

SLUŽBA SENIOR EXPRES

- službou „Senior expres“ se rozumí poskytování přepravy seniorů bydlících na území statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih za zvýhodněných podmínek

- forma přepravy odpovídá svou kvalitou běžnému výkonu taxi služby, na používané vozidlo jsou kladeny vyšší nároky ve smyslu schopnosti přepravovat osoby se zdravotním omezením, včetně invalidního vozíku

- přeprava je provozována subjektem odlišným od statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih, jeho jménem, na vlastní nebezpečí, a to na základě smlouvy o přepravě mezi Taxi službou, Beáta Wollinová, Údolní 375/21, Darkovice a Městským obvodem Ostrava-Jih, Horní 791/3, Ostrava-Harbůvka

-na poskytování služby není právní nárok

- maximální počet jízd, které je v rámci služby jedna oprávněná osoba s případným doprovodem využít, jsou čtyři jízdy za kalendářní měsíc. Jízdou se rozumí přeprava osoby určené objednavatelem k přepravě z nástupního místa do výstupního místa, případná přeprava osoby určené objednavatelem k přepravě z výstupního místa zpět do nástupního místa je považována za další jízdu

KOMU JE SLUŽBA URČENA

- osobám, jejichž trvalý pobyt je na území statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a současně dovršily věk 77 let nejpozději ke dni podání žádosti (dále jen „oprávněná osoba“) - případně se může jednat i o osobu, která je touto oprávněnou osobou výslovně označena jako doprovod. Každá oprávněná osoba může mít pouze jednu osobu, kterou označí jako doprovod a tyto osoby musí být po celou dobu jízdy přepravovány společně.

ŽÁDOST O UŽÍVÁNÍ SLUŽBY SENIOR TAXI

- žádost se podává písemně na odboru hospodářské správy, spolu s žádostí je nutno předložit průkazovou fotografii žadatele (formát např. na řidičský průkaz) a občanský průkaz. Na fotografii musí být současná nebo identifikovatelná podoba žadatele. V případě podání žádosti zmocněncem žadatele je nutno doložit plnou moc (žádost a vzor plné moci je k dispozici na odboru hospodářské správy).

- podání žádosti je bezplatné

- kontrolu oprávněnosti podání žádosti provede zaměstnanec odboru hospodářské správy

- oprávněné osobě bude vystaven průkaz

PRŮKAZ OPRAVŇUJÍCÍ K UŽÍVÁNÍ SLUŽBY SENIOR EXPRES

- průkaz Senior expres vydává zaměstnanec odboru hospodářské správy, budova A,, pondělí a středa 8:00-12:00, 13:00-17:00

- vydání průkazu je bezplatné, převzetí osobně nebo na základě plné moci zmocněnci

KRITÉRIA SLUŽBY

- službou je přeprava oprávněných osob z nástupního místa do výstupního místa, bez zastávek umožňujících nástup či výstup přepravovaných osob nebo naložení či vyložení věcí z vozidla

- přeprava bude poskytována každý pracovní den od 6:00 hodin do 16:00 hodin

- službu je možné využívat výhradně na základě předcházející telefonické objednávky, která musí být učiněna nejméně jeden den před požadovanou jízdou

- při objednání je nutné sdělit:

  1. číslo průkazu přepravované osoby
  2. nástupní a výstupní místo
  3. čas odjezdu

- objednávky jsou přijímány od pondělí do pátku v době od 6:00 hodin do 16:00 hodin, na tel. čísle 770 130 770

- objednávce přepravy v rámci služby nemusí být vyhověno pokud:

  • objednávaná jízda časově koliduje s již dříve sjednanou jízdou
  • k objednávce došlo v témže dni, v němž má dojít k přepravě
  • by uskutečnění jízdy bylo v rozporu se Zásadami pro poskytování služby Senior expres

 

Žádost o užívání služby senior expres

Plná moc