Radnice

Vydání potvrzení o občanském průkazu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vydání potvrzení o občanském průkazu

 2. Základní informace k životní situaci

  Úřad městského obvodu Ostrava-Jih zajišťuje v rámci agendy občanských průkazů vydávání potvrzení o občanském průkazu, a to při ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu, při zadržení neplatného občanského průkazu nebo při odevzdání občanského průkazu v zákonem stanovených případech.

  Občanovi se vydává potvrzení o občanském průkazu při:

  • ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu,
  • zadržení neplatného občanského průkazu,
  • nevydání občanského průkazu z důvodu nepředložení některého dokladu potřebného pro jeho vydání,
  • odezdání občanského průkazu z důvodu nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu,
  • odevzdání občanského průkazu z důvodu, že pozbyl státní občanství nebo ukončil trvalý pobyt na území České republiky anebo požádal o jeho úschovu při dlouhodobém pobytu v zahraničí,
  • odevzdání občanského průkazu opatrovníkem nebo jiným zákonným zástupcem za občana, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu nebo členem domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem,
  • odevzdání občanského průkazu nalezeného, po zemřelém nebo prohlášeném za mrtvého.
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Ohlásit ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu může:

  • držitel občanského průkazu,
  • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let,
  • opatrovník nebo jiný zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Občan je povinen s přihlédnutím ke všem okolnostem a poměrům chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením, zneužitím dat v identifikačním certifikátu nebo jiným zneužitím. Občan je dále povinen ohlásit neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu, že nastaly skutečnosti uvedené v předcházející větě, v případě odcizení občanského průkazu je možno ohlásit tuto skutečnost též policii.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Občan se dostaví na pracoviště určené k vydání potvrzení o občanském průkazu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Potvrzení o občanském průkazu vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad. Policie jej vydává pouze v případě, že je jí nahlášeno odcizení občanského průkazu, že je jí odevzdán nalezený občanský průkaz nebo při zadržení občanského průkazu.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor správních činností, budova D, přízemí, kancelář č. 024

  Úřední hodiny:

  pondělí, středa     8:00 - 12:00    13:00 - 17:00

  čtvrtek                 8:00 - 11:30    12:30 - 16:00

  Každou první středu v měsíci je úřední doba prodloužena do 18:00 hod.

  Tomáš Karwaj
  referent - občanské průkazy 09
  599430411 24 / Radnice, budova D
  Jana Papadopulosová
  referent - Czech POINT 10
  599430408 24 / Radnice, budova D
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Nejsou stanoveny.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Nejsou stanoveny.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za vydání potvrzení o občanském průkazu se správní poplatek nehradí.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Potvrzení o občanském průkazu je občanovi vydáno bezodkladně.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Každý, kdo nalezne cizí občanský průkaz, potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu, je povinen je odevzdat neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu anebo policii. Stejnou povinnost má i občan, který ohlásil ztrátu nebo odcizení občanského průkazu, jestliže dosavadní občanský průkaz nalezne nebo jej získá zpět jinak.

  Každý, kdo má v držení občanský průkaz zemřelého občana nebo občana prohlášeného za mrtvého, je povinen jej odevzdat bezodkladně nejbližšímu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Občan, který ohlásil ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu, je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Vyřízení potvrzení o občanském průkazu elektronickou cestou zákon neumožňuje.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Nejsou stanoveny.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Cestovní doklady

  Úřad městského obvodu Ostrava-Jih zajišťuje v rámci agendy cestovních dokladů tyto činnosti:

  • oznámení o ztrátě, odcizení nebo zničení cestovního dokladu,
  • odevzdání neplatného cestovního dokladu,
  • odevzdání cestovního dokladu, který je zaplněn záznamy,
  • odevzdání cestovního dokladu po zemřelém,
  • odevzdání nalezeného cestovního dokladu.

   

  Vydání občanského průkazu, vydání cestovního dokladu

  O vydání občanského průkazu a cestovního dokladu může občan požádat pouze u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. V Ostravě je možné tak učinit na pracovišti Magistrátu města Ostravy, odbor vnitřních věcí, ul. Gorkého 3037/2, Ostrava-Moravská Ostrava.

  Informace k vyřízení občanského průkazu a cestovního dokladu naleznete na internetových stránkách Magistrátu města Ostravy.

 20. Popis byl naposledy aktualizován

  06.03.2019

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno