Označení psa čipem a přihlášení do evidence chovatelů

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Označení psa čipem a přihlášení do evidence chovatelů

 2. Základní informace k životní situaci

  Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 9/2012, jejíž účinnost platí od 01.01.2013, stanoví povinnost chovatelů psů na území statutárního města Ostravy nechat označit psa staršího 3 měsíců čipem a přihlásit se do evidence chovatelů psů, a to do 30 dnů ode dne, kdy pes dovrší věku 3 měsíce. Do evidence chovatelů je třeba nahlásit ukončení chovu psa, příp. změny a to do 30 dnů ode dne, kdy byl chov psa ukončen nebo kdy změny nastaly.

  • pro psy již označené čipem - chovatel se přihlásí do evidence do 90 dnů ode dne účinnosti vyhlášky
  • pro psy doposud čipem neoznačené - chovatel nechá psa označit čipem do 12 měsíců ode dne účinnosti vyhlášky a přihlásí se do evidence do 30 dnů ode dne označení psa čipem
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Chovatel psa, tj. každá právnická nebo fyzická osoba, která drží nebo chová psa nebo psy, trvale nebo dočasně, přemísťuje psa, nebo obchoduje se psy, provozuje útulky, záchranné stanice, hotely a penziony pro psy, provádí pokusy na psech anebo pořádá jejich veřejná vystoupení. Chovatel je považován za držitele dle vyhlášky o poplatcích ze psů a za osobu, která platí místní poplatek ze psa.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Pro splnění povinnosti stanovené vyhláškou je třeba nechat psa označit čipem a přihlásit se do evidence chovatelů. Tuto vede příslušný městský obvod dle trvalého pobytu nebo sídla chovatele.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Nechte označit psa čipem a přihlaste se do evidence chovatelů.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka.

  Na příslušném úřadu městského obvodu, to je dle místa trvalého pobytu chovatele nebo kde se chovatel se psem zdržuje.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

   

  A) Ve všech případech, vyjma situace uvedené v bodě B:

  Odbor výstavby a životního prostředí, referát životního prostředí, budova B, kanc. č. 102:

  Ing. Jakub Nitra, tel. 599 430 224, jakub.nitra@ovajih.cz

  Ing. Radomíra Hudečková, tel. 599 430 378, radomira.hudeckova@ovajih.cz

  Úřední hodiny:  pondělí a středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hodin.

   

  B) V případě, že chovatel psa jde nově podat přiznání k místnímu poplatku ze psa a tento pes je již trvale označen čipem, provede tímto zároveň i přihlášení do evidence chovatelů psů v rámci přiznání k místnímu poplatku

  Odbor financí a rozpočtu, budova A, kanc. č. 307, tel. 599 430 477, 599 430 315

  Úřední hodiny:  pondělí a středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hodin.

   

  Případné dotazy je možné uskutečnit i zde:

  Kontaktní centrum: tel. 844 121 314 nebo 599 499 311

  Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

  Ing. Lenka Frömlová, specialista ochrany půdy, myslivosti, rybářství a zemědělství, tel. 599 442 312, kanc. č. 314 / Nová Radnice

  Ing. Bc. Eva Reková, specialista ochrany půdy, myslivosti, rybářství a lesa, tel. 599 442 309, kanc. č. 314 / Nová Radnice

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Potvrzení vydané veterinárním lékařem o označení psa čipem s uvedením čísla čipu.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formuláře:

  V papírové podobě k dispozici na Úřadě městského obvodu Ostrava-Jih, na Magistrátu města Ostravy.
  Elektronický formulář na webových stránkách www.ovajih.cz a www.ostrava.cz.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Nejsou.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Úřad městského obvodu Ostrava-Jih provede zápis do evidence bezodkladně.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nejsou.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Nejsou.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Elektronické formuláře na webových stránkách městského obvodu Ostrava-Jih nebo statutárního města Ostravy lze zasílat na výše uvedené e-mailové adresy.

  K žádosti je nutné připojit naskenované potvrzení vydané veterinárním lékařem o označení psa čipem s uvedením čísla čipu. Takto zaslané formuláře není nutno podepsat elektronickým podpisem.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

   

  • Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
  • Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 9/2012, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2013, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů.
 16. Jaké jsou související předpisy
 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Nejsou.

 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Porušení povinnosti lze postihovat jako přestupek, za což lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.

 19. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně

  Proč označit psa čipem?

  V případě ztráty psa označeného čipem lze tohoto psa snadno a nezaměnitelně dohledat a vrátit chovateli. Omezí se počet toulavých a opuštěných psů na území města, Identifikace psa a vedení evidence chovatelů vyloučí možnou záměnu psů, může pomoci při řešení konfliktních situací se psy a usnadní práci městské policii včetně útulku pro opuštěná zvířata. Označení psa čipem je mj. i podmínkou pro vycestování se psem za hranice České republiky.


  Kdo je považován za chovatele?

  Chovatelem je každá právnická nebo fyzická osoba, která drží nebo chová psa nebo psy, trvale nebo dočasně, přemísťuje psy, nebo obchoduje s nimi, provozuje útulky, záchranné stanice, hotely a penziony pro psy, provádí pokusy na psech anebo pořádá jejich veřejná vystoupení. Chovatel je považován za držitele dle vyhlášky o poplatcích ze psů.  Kdo provede označení psa čipem a od koho dostanu potvrzení s číslem čipu?

  Označení psa čipem provádí odborně způsobilé osoby – veterinární lékaři. Po označení psa vydají chovateli potvrzení s uvedeným číslem čipu.


  V jakém věku musím nechat označit svého psa?

  Čipem musí být označen každý pes starší tří měsíců.  Chovám psa staršího 3 měsíců, musím jej nechat označit a do jaké doby?

  Ano, je třeba jej nechat označit čipem do konce roku 2013 a do tohoto data se také přihlásit do evidence chovatelů.


  Kam se mám přihlásit do evidence chovatelů?

  Do evidence chovatelů Vás zapíše příslušný městský obvod, dle místa, kde psa chováte.


  Co musím doložit, abych byl zapsán do evidence chovatelů psů?

  Stačí vyplnit žádost, do níž se uvádí jméno, příjmení, datum narození chovatele, u právnických osob název, sídlo, a IČ. Dále se uvádí údaje o přihlašovaném psu – jméno, datum narození, plemeno, pohlaví, barva, zvláštní znamení, evidenční číslo čipu a den označení psa. Vyplnit je potřeba vyplnit kontaktní údaje pro případ ztráty psa, zejména se jedná o telefon a elektronickou adresu. Žádost doložíte potvrzením veterináře o provedení označení psa s uvedením čísla čipu.


  Kde najdu formuláře přihlášky do evidence chovatelů psů?

  Formuláře lze získat u jednotlivých městských obvodů, u Magistrátu města Ostravy, lze je rovněž stáhnout z webových stránek města.


  Mohu se do evidence chovatelů psů přihlásit bez osobní návštěvy úřadu?

  Ano, žádost v papírové podobě lze poslat poštou. Přihlásit do evidence se lze také prostřednictvím e-mailem zaslaného formuláře, s doložením potvrzení vydaného veterinárním lékařem o označení psa čipem. E-mailové adresy pro zveřejnění podání jsou uvedeny na internetových stránkách příslušných městských obvodů.


  Při povinnosti označit psa čipem, je zohledněn věk psa nebo jeho velikost?

  Není, povinnost nechat psa označit čipem se vztahuje na všechny psy, bez ohledu na jejich věk, velikost, plemeno apod.


  Mám psa označeného čipem již dříve, příp. v zahraničí, musím jej nechat označit znovu?

  Nemusíte, dřívější označení psa čipem, příp. označení psa čipem, který neodpovídá standardu Evropské unie, se uznává. Je třeba se pouze přihlásit do evidence chovatelů psů a to do 90 dnů ode dne účinnosti vyhlášky.


  Můj pes má tetování, musím jej nechat označit čipem?


  Ano.


  Při návštěvě psa, který není chovaný na území města Ostravy, musí být i tento pes označen čipem?

  Pes, který se na území města Ostravy nezdržuje trvale, ale pouze výjimečně, označen čipem být nemusí.


  Co se stane, když svého psa nenechám označit čipem?

  Toto je posuzováno jako porušení obecně závazné vyhlášky města, jedná se o přestupek. Sankcí je pokuta do výše 50 000,- Kč. Kontrolu dodržování obecně závazné vyhlášky provádí strážníci městské policie.

 20. Další související informace

  Nejsou.

 21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 22. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Nejsou.

 23. Za správnost návodu odpovídá útvar
 24. Kontaktní osoba
 25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 26. Popis byl naposledy aktualizován

  29.05.2019

 27. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace