Rozpočet městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2009

-

List 1: Rekapitulace

Rozpočet městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2009

Rekapitulace příjmů a výdajů podle tříd a financování

Tab. č.1

 

 

tis. Kč

Název třídy

Schválený rozpočet r. 2008

Upravený rozpočet k 31.10.2008

Rozpočet r.2009

 

 

 

 

1

daňové příjmy

66 858

66 873

70 507

2

nedaňové příjmy

123 859

126 390

125 137

3

kapitálové příjmy

119 696

119 696

62 046

4

přijaté transfery

363 053

668 578

418 967

 

příjmy celkem

673 466

981 537

676 657

5

běžné výdaje

546 476

806 045

500 956

6

kapitálové výdaje

145 792

328 514

168 556

 

výdaje celkem

692 268

1 134 559

669 512

 

saldo příjmů a výdajů

-18 802

-153 022

7 145

8

financování

18 802

153 022

-7 145

List 2: Příjmy

Rozpočet příjmů městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2009

Tab. č.2 tis. Kč

Příjmy dle druhů

Schválený rozpočet r.2008

Upravený rozpočet k 31.10.2008

Očekávaná skutečnost r. 2008

Rozpočet r.2009

 

Třída 1 - daňové příjmy

66 858

66 873

74 563

70 507

pol. 1341 poplatek ze psů

4 600

4 600

4 600

4 600

pol. 1343 poplatek z veř. prostranství

10 040

10 040

14 080

10 000

pol. 1344 poplatek ze vstupného

0

0

5

0

pol. 1347 popl. za výher. přístroje

10 000

10 000

11 000

11 000

pol. 1351 odvod výtěžku

12 958

12 958

15 315

15 315

pol. 1361 správní poplatky

15 360

15 375

15 663

15 592

pol. 1511 daň z nemovitostí

13 900

13 900

13 900

14 000

 

 

 

 

 

Třída 2 - nedaňové příjmy

123 859

126 390

133 675

125 137

pol. 2111 příjmy z poskytování služeb

3 180

3 180

3 323

3 231

pol. 2119 ostatní příjmy z vl. činnosti

883

883

1 273

1 154

pol. 2122 odvody přísp. organizací

0

0

0

472

pol. 213x příjmy z pronájmu majetku

16 023

17 373

18 596

19 484

pol. 2141 příjmy z úroků

9 883

9 883

13 684

11 138

pol. 2210 sankční platby

500

500

630

500

pol. 2229 vratky transferů

0

0

0

0

pol. 2310 prodej nekapitál. majetku

17

17

565

17

pol. 232x ostatní nedaňové příjmy

91 282

92 463

93 329

87 576

pol.24xx splátky půjčených prostředků

2 091

2 091

2 275

1 565

 

 

 

 

 

Třída 3 - kapitálové příjmy

119 696

119 696

117 096

62 046

pol. 3112 z prodeje nemovitostí

110 196

110 196

110 031

60 196

pol. 3111 z prodeje pozemků

9 500

9 500

7 000

1 850

pol. 3113 ostatní

0

0

65

0

Vlastní příjmy (třída 1+2+3)

310 413

312 959

325 334

257 690

 

 

 

 

 

Třída 4 – přijaté transfery

363 053

668 578

568 430

418 967

pol. 4111 neinvestiční transfery z VPS

0

14 465

14 465

0

pol. 4112 neinvestiční transfery ze SR

33 453

33 945

33 945

33 413

pol. 4113 neinvestiční transfery ze SF

3 014

3 014

3 014

2 680

pol. 4116 ost. neinvest. transfery z SR

3 200

120 372

73 369

400

pol. 4121 neinvest. transfery od obcí

194 865

262 566

259 071

205 323

pol. 4122 neinvest. transfery od krajů

0

63

63

0

pol. 4211 investiční transfery z VPS

0

0

0

0

pol. 4221 investiční transfery od obcí

88 658

184 801

135 151

135 318

pol. 4131 převody z vlastních fondů hosp. činnosti

39 863

49 352

49 352

41 833

Příjmy celkem

673 466

981 537

893 764

676 657

 

 

 

 

 

Financování

 

 

 

 

pol. 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

80 642

214 862

207 313

28 075

pol. 8118 aktivní krátkodobé operace řízení likvidity

-56 800

-56 800

-56 800

-32 700

pol. 8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostředků

-5 040

-5 040

-5 040

-2 520

Financování celkem

18 802

153 022

145 473

-7 145

CELKOVÉ ZDROJE

692 268

1 134 559

1 039 237

669 512

List 3: Výdaje

Rozpočet běžných výdajů městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2009

Tab. č.3

 

 

 

 

tis. Kč

Výdaje dle skupin a §§

Schválený rozpočet r.2008

Upravený rozpočet k 31.10.2008

Očekávaná skutečnost r. 2008

Rozpočet r.2009

 

 

 

 

 

skup.1

zemědělství, lesní hospodářství

110

110

76

110

1014

ozdravování hosp. zvířat a zvláštní veterinární péče

110

110

76

110

1099

ostatní výdaje

0

0

0

0

skup.2

prům. a ostatní odvětví hospodářství

33 803

66 079

62 618

35 117

2141

vnitřní obchod

93

105

137

166

2212

silnice

17 453

21 708

21 708

16 275

2219

záležitosti pozemních komunikací

14 787

42 796

39 302

17 206

2229

záležitosti v silniční dopravě

1 470

1 470

1 471

1 470

skup.3

služby pro obyvatelstvo

350 562

448 630

373 277

301 794

3111

předškolní zařízení

15 252

23 859

23 859

17 415

3113

základní školy

94 622

128 973

128 333

97 805

3114

speciální základní školy

0

0

0

0

3122

střední odborné školy

0

0

0

0

3141

školní stravování

0

0

0

0

3231

základní umělecké školy

0

0

0

0

3311

divadelní činnost

0

0

0

0

3314

činnosti knihovnické

0

0

0

0

3316

činnosti vydavatelské

0

0

0

0

3319

ostatní záležitosti kultury

173

343

342

273

3326

obnova hodnot historického povědomí

1 200

2 417

2 410

200

3349

záležitosti sdělovacích prostředků

2 222

2 222

2 222

2 222

3392

zájmová činnost v kultuře

10 142

10 020

9 985

10 410

3399

záležitosti kultury,církví

190

190

190

220

3412

sportovní zařízení v majetku obce

5 960

5 932

5 317

5 169

3419

tělovýchovná činnost

0

415

405

0

3421

využití volného času dětí a mládeže

508

1 118

1 112

509

3599

ostatní činnost ve zdravotnictví

0

0

0

0

3611

individuální bytová výstavba

2

2

0

0

3612

bytové hospodářství

135 700

180 301

103 400

89 890

3613

nebytové hospodářství

14 011

15 735

15 841

16 379

3632

pohřebnictví

433

433

540

508

3639

komunální služby, územní rozvoj

27 401

31 348

33 046

17 935

3722

sběr a svoz komunálních odpadů

1 850

1 850

1 900

1 850

3729

ostatní nakládání s odpady

1 680

1 680

1 680

1 280

3745

péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

39 216

41 792

42 695

39 729

skup.4

soc. věci a politika zaměstnanosti

20 648

149 750

90 342

16 211

4171

příspěvek na žívobytí

0

90 000

52 000

0

4172

doplatek na bydlení

0

23 000

14 200

0

4173

mimořádná okamžitá pomoc

0

3 500

2 010

0

4179

ostatní dávky sociální pomoci

0

0

0

0

4181

příspěvek při péči o osobu blízkou

0

65

65

0

4182

příspěvek na zvláštní pomůcky

0

100

32

0

4183

příspěvek na úpravu bezbariérového bytu

0

335

258

0

4311

sociální poradenství

0

11

11

0

4319

ostatní výdaje soc. poradenství

0

0

0

0

4329

ostat. soc. péče a pomoc dětem a mládeži

7 864

18 929

8 647

3 040

4339

soc. péče a pomoc rodině a manželství

203

203

169

190

4344

sociální rehabilitace

0

40

40

0

4349

soc. péče a pomoc ostatnímu obyvatelstvu

794

1 477

1 376

879

4351

pečovatelská služba

11 578

11 678

11 158

11 893

4355

týdenní stacionáře

0

20

20

0

4356

denní stacionáře

0

32

32

0

4359

ostatní služby v oblasti sociální péče

209

224

188

209

4371

raná péče

0

20

20

0

4377

sociálně terapeutické dílny

0

10

10

0

4379

ostatní služby sociální prevence

0

106

106

0

4399

ostatní záležitosti sociálních věcí

0

0

0

0

skup.5

bezpečnost státu a právní ochrana

246

246

210

246

5212

ochrana obyvatelstva

0

0

0

0

5311

bezpečnost a veřejný pořádek

0

0

0

0

5512

požární ochrana

246

246

210

246

 

 

 

 

 

 

skup.6

všeobecná veřejná správa a služby

141 107

141 230

130 144

147 478

6112

zastupitelstva obcí

11 878

11 878

11 951

12 305

6114

volby do Parlamentu ČR

0

0

0

0

6115

volby do zastupitelstev ÚSC

0

3 400

3 684

0

6171

činnost místní správy

114 514

115 269

111 164

120 515

6221

humanitární zahraniční pomoc

0

0

0

0

6310

obecné příjmy a výdaje z finančních operací

357

357

287

300

6320

pojištění

1 100

1 100

692

1 100

6399

finanční operace

1 758

1 803

1 793

1 758

6402

finanční vypořádání

0

553

553

0

6409

ostatní činnosti

11 500

6 870

20

11 500

Celkem běžné výdaje

546 476

806 045

656 667

500 956

List 4: Kap_výdaje

Rozpočet kapitálových výdajů městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2009

Tab.č.4

 

 

 

tis. Kč

Výdaje dle skupin a §§

Schválený rozpočet r.2008

Upravený rozpočet k 31.10.2008

Očekávaná skutečnost r. 2008

Rozpočet r.2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skup.2

prům. a ostatní odvětví hospodářství

2 378

34 122

11 012

32 492

2141

vnitřní obchod

0

0

0

0

2212

silnice

1 360

5 570

1 572

11 998

2219

záležitosti pozemních komunikací

1 018

28 552

9 440

20 494

2221

provoz veřejné silniční dopravy

0

0

0

0

2229

záležitosti v silniční dopravě

0

0

0

0

skup.3

služby pro obyvatelstvo

142 514

268 177

232 902

86 837

3111

předškolní zařízení

0

0

0

0

3113

základní školy

26 542

55 192

54 083

1 055

3141

školní stravování

0

0

0

0

3314

činnosti knihovnické

0

0

0

0

3392

zájmová činnost v kultuře

0

458

458

248

3412

sportovní zařízení

35 333

35 361

30 361

2 377

3419

tělovýchovná činnost

0

0

0

0

3421

využití volného času dětí

0

720

720

0

3611

individuální bytová výstavba

0

0

0

0

3612

bytové hospodářství

80 110

166 793

144 634

66 352

3613

nebytové hospodářství

0

1 963

1 663

805

3639

komunální služby, územní rozvoj

0

2 011

304

1 000

3699

ostatní záležitosti bydlení

529

529

529

0

3745

péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

0

5 150

150

15 000

skup.4

soc. věci a polit. zaměstnanosti

0

0

0

0

4356

denní stacionáře

0

0

0

0

4349

ostatní soc. péče

0

0

0

0

skup.5

bezpečnost státu a právní ochrana

0

120

120

0

5311

bezpečnost a veřejný pořádek

0

120

120

0

skup.6

všeobecná veřejná správa a služby

900

26 095

14 436

49 227

6171

činnost místní správy

900

26 095

14 436

49 227

Celkem kapitálové výdaje

145 792

328 514

258 470

168 556

List 5: Výdaje_ORJ

Rozpočet výdajů dle ORJ na rok 2009

Tab. č. 5

 

 

 

tis. Kč

 

Schválený rozpočet r.2008

Upravený rozpočet k 31.10.2008

Rozpočet r.2009

% k schválenému rozpočtu

 

 

 

 

 

1

odbor dopravy a komunálních služeb

81 580

117 784

83 497

102,3

 

běžné výdaje

81 580

117 784

83 497

102,3

 

kapitálové výdaje

0

0

0

-

2

odbor vnitřních věcí

17 182

18 499

17 182

100,0

 

běžné výdaje

17 182

17 949

17 182

100,0

 

kapitálové výdaje

0

550

0

-

3

odbor sociální péče

3 110

65 410

3 070

98,7

 

běžné výdaje

3 110

65 410

3 070

98,7

 

kapitálové výdaje

0

0

0

-

4

odbor financí a rozpočtu

128 000

139 807

116 595

91,1

 

běžné výdaje

128 000

139 807

116 595

91,1

 

kapitálové výdaje

0

0

0

-

5

odbor výstavby a ŽP

112

112

112

100,0

 

běžné výdaje

112

112

112

100,0

 

kapitálové výdaje

0

0

0

-

6

odbor bytového a ostatního hospodářství

147 465

170 465

115 288

78,2

 

běžné výdaje

146 565

168 823

115 288

78,7

 

kapitálové výdaje

900

1 642

0

-

7

odbor školství a kultury

114 045

148 158

121 911

106,9

 

běžné výdaje

114 045

146 958

121 911

106,9

 

kapitálové výdaje

0

1 200

0

-

8

odbor investiční

162 559

370 053

177 930

109,5

 

běžné výdaje

17 667

55 694

13 625

77,1

 

kapitálové výdaje

144 892

314 359

164 305

113,4

9

oddělení informační systém

3 900

9 940

4 898

125,6

 

běžné výdaje

3 900

4 403

3 900

100,0

 

kapitálové výdaje

0

5 537

998

-

10

odbor sociálně právní ochrany dětí

625

57 184

535

85,6

 

běžné výdaje

625

57 184

535

85,6

 

kapitálové výdaje

0

0

0

-

11

odbor právní

352

352

352

100,0

 

běžné výdaje

352

352

352

100,0

 

kapitálové výdaje

0

0

0

-

12

odbor majetkový

14 883

22 387

13 197

88,7

 

běžné výdaje

14 883

17 161

9 944

66,8

 

kapitálové výdaje

0

5 226

3 253

-

13

organizační složka Technická správa

3 510

3 621

0

-

 

běžné výdaje

3 510

3 621

0

-

 

kapitálové výdaje

0

0

0

-

14

oddělení organizační

1 220

1 220

1 220

100,0

 

běžné výdaje

1 220

1 220

1 220

100,0

 

kapitálové výdaje

0

0

0

-

15

oddělení kancelář starosty

2 225

2 225

2 225

-

 

běžné výdaje

2 225

2 225

2 225

-

 

kapitálové výdaje

0

0

0

-

0

rezerva

11 500

7 342

11 500

100,0

 

běžné výdaje-volnočasové aktivity

1 500

0

1 500

100,0

 

běžné výdaje ostatní

10 000

7 342

10 000

100,0

 

kapitálové výdaje

0

0

0

-

0

finanční vypořádání

0

0

0

-

 

Celkem

692 268

1 134 559

669 512

96,7

Běžné výdaje celkem

546 476

806 045

500 956

91,7

Kapitálové výdaje celkem

145 792

328 514

168 556

115,6

List 6: Výhled

Rozpočtový výhled městského obvodu Ostrava-Jih na léta 2010 – 2012

 

 

 

 

tis. Kč

 

2009

2010

2011

2012

Daňové příjmy

70 507

68 000

67 000

66 000

Nedaňové příjmy

125 137

116 816

107 529

101 600

Kapitálové příjmy

62 046

102 950

102 950

51 600

Vlastní příjmy celkem

257 690

287 766

277 479

219 200

Přijaté transfery

418 967

286 649

284 649

282 649

Příjmy celkem

676 657

574 415

562 128

501 849

Financování

-7 145

-60 001

-50 786

-36 929

Celkové zdroje

669 512

514 414

511 342

464 920

Běžné výdaje

500 956

481 334

481 489

464 920

Kapitálové výdaje

168 556

33 080

29 853

0