Rozpočet městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2013

-

Rekapitulace příjmů a výdajů podle tříd a financování

 

Tab. č. 1

tis. Kč

Název třídy

Rozpočet r. 2013

1 daňové příjmy

75 756

2 nedaňové příjmy

43 704

3 kapitálové příjmy

103 670

4 přijaté transfery

394 872

Příjmy celkem

618 002

5 běžné výdaje

588 837

6 kapitálové výdaje

138 812

Výdaje celkem

727 649

saldo příjmů a výdajů

-109 647

8 financování

109 647

 

 

Rozpočet příjmů městského obvodu Ostrava - Jih na rok 2013

 

Tab. č. 2

tis. Kč

Příjmy dle druhů

Rozpočet r. 2013

Třída 1 – daňové příjmy

75 756

pol. 1341 poplatek ze psů

4 300

pol. 1343 poplatek z veř. prostranství

10 000

pol. 1351 odvod z loterií a podobných her

20 000

pol. 1355 odvod z VHP

20 000

pol. 1361 správní poplatky

1 456

pol. 1511 daň z nemovitosti

20 000

Třída 2 – nedaňové příjmy

43 704

pol. 2111 příjmy z poskytování služeb

4 025

pol. 2119 ostatní příjmy z vlastní činnosti

2 548

pol. 2122 odvody příspěv. organizací

489

pol. 213x příjmy z pronájmu majetku

24 438

pol. 2141 příjmy z úroků

1 615

pol. 2212 sankční platby

500

pol. 2310 prodej nekapitál. majetku

5

pol. 232x ostatní nedaňové příjmy

10 084

Třída 3 – kapitálové příjmy

103 670

pol. 3112 z prodeje nemovitostí

100 070

pol. 3111 z prodeje pozemků

3 600

Vlastní příjmy (třída 1+2+3)

223 130

Třída 4 – přijaté transfery

394 872

pol. 4112 neinvestiční transfery ze SR

44 496

pol. 4113 neinvestiční transfery ze SF

1 347

pol. 4121 neinvestiční transfery od obcí

200 268

pol. 4131 převody z vl.fondů hosp.činnosti

148 761

Příjmy celkem

618 002

 

 

Financování

 

pol. 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

132 327

pol. 8118 aktivní krátkodobé operace řízení likvidity

-17 640

pol. 8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostředků

-5 040

Financování celkem

109 647

 

 

Celkové zdroje

727 649

 

 

 

Rozpočet běžných výdajů městského obvodu Ostrava - Jih na rok 2013

 

Tab. č. 3

tis. Kč

Výdaje dle skupin a §§

Rozpočet r. 2013

 

 

Skup. 1 - zemědělství, lesní hospodářství

90

1014 ozdravování hosp. zvířat a zvláštní veterinární péče

90

 

 

Skup. 2 - prům. a ostatní odvětví hospodářství

35 369

2141 vnitřní obchod

162

2212 silnice

17 636

2219 záležitosti pozemních komunikací

16 239

2229 záležitosti v silniční dopravě

1 332

 

 

Skup. 3 - služby pro obyvatelstvo

394 496

3111 předškolní zařízení

39 052

3113 základní školy

78 391

3141 školní stravování

12 459

3319 ostatní záležitosti kultury

259

3326 obnova hodnot historického povědomí

29

3349 záležitosti sdělovacích prostředků

1 953

3392 zájmová činnost v kultuře

10 000

3399 záležitosti kultury, církví

410

3412 sportovní zařízení v majetku obce

4 815

3421 využití volného času dětí a mládeže

1 718

3612 bytové hospodářství

142 665

3613 nebytové hospodářství

40 597

3632 pohřebnictví

557

3639 komunální služby, územní rozvoj

19 626

3722 sběr a svoz komunálních odpadů

1 920

3729 ostatní nakládání s odpady

350

3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

39 695

 

 

Skup. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti

16 466

4329 ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži

2 590

4339 soc. péče a pomoc rodině a manželství

156

4349 soc. péče a pomoc ostatnímu obyvatelstvu

712

4351 pečovatelská služba

12 821

4359 ostatní služby v oblasti sociální péče

187

 

 

skup. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana

238

5512 požární ochrana

238

 

 

skup. 6 – všeobecná veřejná správa a služby

142 178

6112 zastupitelstva obcí

11 133

6171 činnost místní správy

115 448

6310 obec. příjmy a výdaje z finančních operací

300

6320 pojištění

1 045

6399 finanční operace

700

6409 ostatní činnosti

13 552

 

 

Celkem běžné výdaje

588 837

 

 

 

Rozpočet kapitálových výdajů městského obvodu Ostrava–Jih na rok 2013

 

Tab. č. 4

tis. Kč

Výdaje dle skupiny a §§

Rozpočet r. 2013

 

 

skup. 2 – prům. a ostatní odvětví hospodářství

9 215

2212 silnice

1 251

2219 záležitosti pozemních komunikací

7 964

 

 

skup. 3 – služby pro obyvatelstvo

119 895

3111 předškolní zařízení

660

3113 základní školy

7 480

3141 školní stravování

816

3392 zájmová činnost v kultuře

13 100

3412 sportovní zařízení

1 652

3421 využití volného času dětí

440

3612 bytové hospodářství

82 087

3613 nebytové hospodářství

960

3639 komunální služby, územní rozvoj

12 700

 

 

skup. 6 – všeobecná veřejná správa a služby

9 702

6171 činnost místní správy

9 702

 

 

Celkem kapitálové výdaje

138 812