Rozpočet městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2015

-

Rekapitulace příjmů a výdajů podle tříd a financování

 

Tab. č. 1

tis. Kč

Název třídy

Rozpočet r. 2015

1 daňové příjmy

62 092

2 nedaňové příjmy

48 195

3 kapitálové příjmy

10 880

4 přijaté transfery

470 196

Příjmy celkem

591 363

5 běžné výdaje

551 963

6 kapitálové výdaje

104 255

Výdaje celkem

656 218

saldo příjmů a výdajů

-64 855

8 financování

64 855

 

 

Rozpočet příjmů městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2015

 

Tab. č. 2

tis. Kč

Příjmy dle druhů

Rozpočet r. 2015

Třída 1 – daňové příjmy

62 092

pol. 1341 poplatek ze psů

4 300

pol. 1343 poplatek z veř. prostranství

6 000

pol. 1351 odvod z loterií a podobných her

14 000

pol. 1355 odvod z VHP

14 000

pol. 1361 správní poplatky

1 792

pol. 1511 daň z nemovitých věcí

22 000

Třída 2 – nedaňové příjmy

48 185

pol. 2111 příjmy z poskytování služeb

4 155

pol. 2119 ostatní příjmy z vlastní činnosti

3 630

pol. 2122 odvody příspěv. organizací

800

pol. 213x příjmy z pronájmu majetku

26 189

pol. 2141 příjmy z úroků

350

pol. 2212 sankční platby

500

pol. 2310 prodej nekapitál. majetku

5

pol. 232x ostatní nedaňové příjmy

9 896

pol. 24xx splátky půjčených prostředků

2 670

Třída 3 – kapitálové příjmy

10 880

pol. 3112 z prodeje nemovitostí

6 070

pol. 3111 z prodeje pozemků

4 810

Vlastní příjmy (třída 1+2+3)

121 167

Třída 4 – přijaté transfery

470 196

pol. 4112 neinvestiční transfery ze SR

43 903

pol. 4113 neinvestiční transfery ze SF

680

pol. 4137 převod mezi SMO a obvodem

246 161

pol. 4131 převody z vl.fondů hosp.činnosti

179 452

Příjmy celkem

591 363

 

 

Financování

 

pol. 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

69 895

pol. 8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostředků

-5 040

Financování celkem

64 855

 

 

Celkové zdroje

656 218

 

 

 

Rozpočet běžných výdajů městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2015

 

Tab. č. 3

tis. Kč

Výdaje dle skupin a §§

Rozpočet r. 2015

 

 

Skup. 1 - zemědělství, lesní hospodářství

90

1014 ozdravování hosp. zvířat a zvláštní veterinární péče

90

 

 

Skup. 2 - prům. a ostatní odvětví hospodářství

35 539

2141 vnitřní obchod

183

2212 silnice

17 730

2219 záležitosti pozemních komunikací

16 339

2229 záležitosti v silniční dopravě

1 287

 

 

Skup. 3 - služby pro obyvatelstvo

341 387

3111 předškolní zařízení

40 185

3113 základní školy

78 639

3141 školní stravování

11 566

3319 ostatní záležitosti kultury

259

3326 obnova hodnot historického povědomí

27

3349 záležitosti sdělovacích prostředků

1 737

3392 zájmová činnost v kultuře

9 844

3399 záležitosti kultury, církví

420

3412 sportovní zařízení v majetku obce

5 895

3421 využití volného času dětí a mládeže

1 350

3612 bytové hospodářství

98 311

3613 nebytové hospodářství

35 192

3632 pohřebnictví

607

3639 komunální služby, územní rozvoj

16 655

3722 sběr a svoz komunálních odpadů

2 500

3729 ostatní nakládání s odpady

600

3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

37 600

 

 

Skup. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti

18 619

4329 ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži

2 651

4339 soc. péče a pomoc rodině a manželství

156

4349 soc. péče a pomoc ostatnímu obyvatelstvu

1 486

4351 pečovatelská služba

14 139

4359 ostatní služby v oblasti sociální péče

187

 

 

skup. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana

940

5212 ochrana obyvatelstva 702

5512 požární ochrana

238

 

 

skup. 6 – všeobecná veřejná správa a služby

155 388

6112 zastupitelstva obcí

14 385

6171 činnost místní správy

124 198

6310 obec. příjmy a výdaje z finančních operací

280

6320 pojištění

1 045

6399 finanční operace

1 900

6409 ostatní činnosti

13 580

 

 

Celkem běžné výdaje

551 963

 

 

 

Rozpočet kapitálových výdajů městského obvodu Ostrava–Jih na rok 2015

 

Tab. č. 4

tis. Kč

Výdaje dle skupiny a §§

Rozpočet r. 2015

 

 

skup. 2 – prům. a ostatní odvětví hospodářství

310

2219 záležitosti pozemních komunikací

310

 

 

skup. 3 – služby pro obyvatelstvo

88 145

3392 zájmová činnost v kultuře

14 000

3612 bytové hospodářství

58 895

3639 komunální služby, územní rozvoj

15 250

 

 

skup. 6 – všeobecná veřejná správa a služby

15 800

6171 činnost místní správy

15 800

 

 

Celkem kapitálové výdaje

104 255