Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Zásady pro zadávání veřejných zakázek...

Poslední změna: Pátek 10.04.2015 13:18 by Škubal Roman
Zásady pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů
 • schváleno usnesením č. 5036/76 na 76. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih dne 22.06.2006, vč. změny schválené radou obvodu usnesením č. 964/21 ze dne 07.06.2007, usnesením č. 1543/29 ze dne 04.10.2007, usnesením č. 1948/35 ze dne 10.01.2008, usnesením č. 3712/69 ze dne 02.04.2009, usnesením č. 409/10 ze dne 03.03.2011,  usnesením č. 2859/57 ze dne 18.10.2012, usnesením č. 5838/110 ze dne 9. 10. 2014, usnesením č. 0069/2 ze dne 27. 11. 2014 a usnesením č. 608/13 ze dne 9. 4. 2015

 • platné od 01.07.2006, v aktualizovaném znění od 10. 4. 2015

 

Ostrava-Hrabůvka, květen 2006, aktualizace únor 2011, říjen 2012, říjen 2014, prosinec 2014, duben 2015

Zpracoval: oddělení veřejných zakázek úřadu

Vydáno: v tištěné podobě, na intranetu na adrese: Vnitřní normy úřadu - Základní organizační normy, na internetu https://ovajih.ostrava.cz/cs/radnice/verejne-zakazky

Adresa profilu zadavatele: https://vz-ovajih.ostrava.cz/


OBSAHPřílohy
Příloha 1 požadavek na VZ a VZ MR

Příloha 2 přehled VZ příspěvková organizace, přehled VZ odbory/oddělení    

Příloha 3 informace o splnění VZ

Příloha 4 seznam subdodavatelů

 

I. ČÁST

Obecná část

Článek I.
Úvod
 1. Účelem Zásad pro zadávání veřejných zakázek (dále jen "Zásady") Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih (dále jen "zadavatel") a jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů (např. pověření správci domovního a bytového fondu) je upravit závazné postupy zaměstnanců Statutárního města Ostravy, zařazených do Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, členů komisí a jejich náhradníků, zaměstnanců příspěvkových organizací zřízených Městským obvodem Ostrava-Jih a organizací, které jsou napojeny na finanční rozpočet Městského obvodu Ostrava-Jih směřující k uzavírání smluv na úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo provedení stavebních prací v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "zákon") a jeho prováděcích vyhlášek, a v souladu s požadavky stanovenými zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o finanční kontrole") a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

 2. Při zadávání veřejných zakázek je zadavatel povinen v souladu s § 6 zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace s výjimkami uvedenými v § 18 a 101 zákona.

 3. Aplikace Zásad zajišťuje transparentnost a objektivnost při hospodárném, efektivním a účelném nakládání s rozpočtovými prostředky zadavatele. V rámci dodržení co největší objektivnosti a průhlednosti zadávání podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek bude rada zpravidla upřednostňovat otevřené zadávací řízení.

 4. Evidenci veřejných zakázek od Kč 500.000,--, soutěží o návrh bude zajišťovat oddělení veřejných zakázek (dále jen "OVZ"). Tato povinnost se nevztahuje na nákupy v rámci stanovených limitů na pohoštění, na nákup kolků, jízdenek, cenin apod.

 5. Pověření zaměstnanci zodpovědných osob jsou povinni postupovat při zadávání veřejných zakázek rovněž podle zvláštních právních předpisů a vnitřních předpisů úřadu (např. Organizačního řádu a Zásad vztahů Městského obvodu Ostrava-Jih k příspěvkovým organizacím) platných v době vyhlášení veřejné zakázky.

 6. Porušení povinností vyplývajících z ustanovení těchto Zásad budou posuzovány jako závažné porušení povinností ve smyslu § 52 písm. g) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

 

Článek II.
Veřejný zadavatel
 1. Veřejným zadavatelem ve smyslu § 2 odst. 2 písm. c) zákona pro účely těchto Zásad je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, který může být zároveň centrálním zadavatelem, a jím zřízené příspěvkové organizace. Pro zajištění nezbytné operativnosti při jeho činnosti je zastoupen:

1.1. Radou městského obvodu Ostrava-Jih (dále jen "rada"), není-li dále uvedeno jinak, nebo

1.2. u veřejných zakázek malého rozsahu do Kč 500.000,-- bez DPH zodpovědnou osobou:

a) příslušným vedoucím odboru/oddělení úřadu, z jehož části rozpočtu je veřejná zakázka financována, nebo

b) na základě zřizovacích listin statutárním zástupcem příspěvkových organizací.

 


Článek III.
Veřejná zakázka a její předpokládaná hodnota

 1. Veřejná zakázka na úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací je zakázka realizovaná na základě písemné smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více vybranými uchazeči (§ 7 - § 10 zákona).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1.1. Druhy veřejných zakázek (§ 12 zákona):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     a) malého rozsahu - na služby a dodávky, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne Kč 2 mil. bez DPH nebo stavební práce Kč 6 mil. bez DPH                                                                                                                                                     b) podlimitní - na služby a dodávky, jejíž předpokládaná hodnota činí nejméně Kč 2 mil. bez DPH nebo stavební práce Kč 6 mil. bez DPH                                                                                                                                                                c) nadlimitní - na služby a dodávky, jejíž předpokládaná hodnota dosáhne Kč 5 244 000 bez DPH výše nebo na stavební práce Kč 131 402 000 bez DPH výše.
 2. Je-li plnění předmětu veřejné zakázky nebo veřejné zakázky malého rozsahu rozděleno na části, je pro určení předpokládané hodnoty předmětu plnění rozhodující součet předpokládaných hodnot všech jeho částí.

 3. Pokud rozdělením předmětu plnění veřejné zakázky na samostatné části dojde ke snížení jeho předpokládané hodnoty pod výše uvedené limity je takový postup zadavatelem v rozporu se zákonem a tudíž neplatný. Důsledky z toho vyplývající nesou zodpovědné osoby.

 4. Při stanovení předpokládané hodnoty bude postupováno v souladu s § 13 - § 16 zákona.


Článek IV.
Komise pro otevírání obálek s nabídkami
 1. Komise pro otevírání obálek s nabídkami jmenovaná radou na základě návrhu předloženého OVZ (členy mohou být členové stálé hodnotící komise, zodpovědné osoby nebo jejich zástupci příp. jimi pověření zaměstnanci) bude u veřejných zakázek od Kč 500 tis. bez DPH minimálně tříčlenná vč. jejich náhradníků. Administrativu, přípravu materiálů a dokumentaci při otevírání obálek s nabídkami zajišťuje OVZ. O otevírání obálek s nabídkami se pořizuje protokol se jmény členů komise, seznamem uchazečů, pořadových čísel doručených nebo přijatých nabídek, datem a časem doručení nabídky, podepsaný všemi členy komise, jenž se po připojení listiny účastníků přikládá k seznamu nabídek. Tato komise kontroluje, zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyku a návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče dle Dílu 1 Hlavy VII části druhé zákona, u podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek i za přítomnosti uchazečů.

 2. Obálky s nabídkami uchazečů budou přijímány výhradně na podatelně úřadu. U příspěvkových organizací a podnikatelů ovládaných zadavatelem budou nabídky přijímány na jimi určeném místě. U došlých nabídek bude proveden na obálku záznam o datu a času doručení.

 

Článek V.
Hodnotící komise, její složení a jí zajišťované činnosti
 1. Rada jmenovala členy hodnotící komise jako svého poradního orgánu v počtu 25 členů jako členy stálé hodnotící komise rady, kteří jsou vedeni v databázi OVZ. Z těchto členů bude radou pro jednotlivé veřejné zakázky na základě návrhu předloženého OVZ jmenována hodnotící komise, u veřejných zakázek malého rozsahu od Kč 500.000,-- bez DPH minimálně tříčlenná vč. jejich náhradníků a u podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek minimálně pětičlenná vč. jejich náhradníků, z nichž min. jeden člen bude příslušný místostarosta obvodu či tajemník úřadu, dále pak doplněna o vedoucího příslušného odboru nebo jeho zástupce, z jehož prostředků je veřejná zakázka hrazena. Jednání je dále přítomen zapisovatel z OVZ a pověřený zaměstnanec příslušného odboru, z jehož prostředků je veřejná zakázka hrazena. Oba tito účastníci jednání mají hlas poradní. Komise musí mít nejméně jednu třetinu členů s příslušnou odbornou způsobilostí ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Současně se jmenováním členů komise jmenuje rada za každého člena komise jeho náhradníka pro jednotlivé veřejné zakázky.

 2. Komise si předsedu a u podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek i místopředsedu ze svých členů a náhradníků zvolí sama na svém prvním jednání. Členové a náhradníci komise rovněž stvrdí svým podpisem prohlášení o nepodjatosti na tomto jednání nebo na jednání, na němž budou poprvé v hodnotící komisi přítomni.

 3. Komise provádí:
  3.1. Posouzení kvalifikace u veřejných zakázek dle § 59 zákona.
  3.2. Posouzení a hodnocení nabídek dle Dílu 3 Hlavy VII části druhé zákona


  Komise posoudí nabídky z hlediska splnění zákonných požadavků, požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku dle § 22 odst. 1 písm. d) zákona a provede hodnocení nabídek podle základního hodnotícího kritéria dle návrhu bodového ohodnocení a procentuálního stanovení vah pro jednotlivá dílčí kritéria vyhotoveného podle obsahu nabídky. O posouzení a hodnocení nabídek komisí OVZ pořídí zprávu vč. jmen členů komise, seznamu uchazečů, způsobu hodnocení nabídek, hlasování členů komise, zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky (tabulka bodového ohodnocení) podepsanou všemi členy komise.
  Na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, kterou radě spolu se zdůvodněním a protokolem o otevírání obálek s nabídkami předkládá OVZ, rada rozhodne o vyloučení uchazeče po vyřazení jeho nabídky komisí, o pořadí nabídek a o přidělení vybranému uchazeči, u veřejných zakázek malého rozsahu s určením pořadí na 1. a 2. místě s možností zadavatele vyzvat druhého uchazeče v případě neuzavření smlouvy s vybranými uchazečem, a to již bez/s předchozího/m projednání/m v radě.
  Mimořádně nízká nabídková cena
  ve vztahu k předmětu veřejné zakázky písemně uchazečem neodůvodněná do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o písemné zdůvodnění (komise může stanovit i delší lhůtu) nebo komisí jeho zdůvodnění posouzené za neopodstatněné, je podkladem pro vyloučení uchazeče po vyřazení jeho nabídky.

  3.3. Jednání o nabídkách


  Provádí jednání o nabídkách v jednacím řízení s uveřejněním a bez uveřejnění a v soutěžním dialogu.

 

Článek VI.
Hodnotící kritéria
 1. V podmínkách obvodu bude dle druhu veřejné zakázky a její složitosti v návaznosti na rozsah požadavků vymezující předmět plnění veřejné zakázky stanoveno základní hodnotící kritérium dle § 78 zákona takto:

1.1. nejnižší nabídková cena (rozhodná je cena bez DPH, nestanoví-li zadavatel v zadávacích podmínkách jinak), nebo

1.2. ekonomická výhodnost nabídky.

Rozhodne-li se zadavatel pro zadání veřejné zakázky podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, stanoví vždy dílčí hodnotící kritéria tak, aby vyjadřovala vztah užitné hodnoty a ceny. Dílčí hodnotící kritéria se musí vztahovat k nabízenému plnění veřejné zakázky. Mohou jimi být zejména nabídková cena, kvalita, technická úroveň nabízeného plnění, estetické a funkční vlastnosti, vlastnosti plnění z hlediska vlivu na životní prostředí, vliv na zaměstnanost osob se zdravotním postižením, provozní náklady, návratnost nákladů, záruční a pozáruční servis, zabezpečení dodávek, dodací lhůta nebo lhůta pro dokončení. Dílčím hodnotícím kritériem nemohou být smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele, nebo platební podmínky.

 

Článek VII.
Zadávací dokumentace, dodatečné informace k zadávacím podmínkám a prohlídka místa plnění

 

 1. Schválenou zadávací dokumentaci s klasifikací zboží, služeb a stavebních prací, která musí obsahovat technické podmínky (nesmí zaručovat konkurenční výhodu), obchodní podmínky, konkrétní a jednoznačné požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny vč. platebních podmínek (např. splatnost faktur, proplacení části ceny až po ukončení záruční doby apod.), podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny a jiné požadavky (např. aby uchazeč ve své nabídce uvedl, jakou část má v úmyslu zadat jiným osobám, informaci o vyloučení variant, jež jsou přípustné, jestliže základním kritériem je ekonomická výhodnost nabídky), zveřejnění OVZ na profilu zadavatele https://vz-ovajih.ostrava.cz/.

 2. Zadávací dokumentace stavby na stavební práce musí obsahovat příslušnou dokumentaci v rozsahu stanoveném prováděcím předpisem zpracovanou do podrobností, které specifikují předmět veřejné zakázky v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky; soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím předpisem, a to rovněž v elektronické podobě, za její úplnost a správnost odpovídá zaměstnanec pověřený zodpovědnou osobou, z jejíž části rozpočtu je veřejná zakázka financována. 


II. ČÁST

Veřejné zakázky malého rozsahu

A - do Kč 500.000,-- bez DPH


Článek I.
Postupy a další ujednání

 

 1. Zodpovědné osoby event. jejich zástupci je zadávají vystavením a podpisem objednávky (viz příloha Pravidel pro nakládání s finančními prostředky, evidenci majetku a postupy v účetnictví) či uzavřením smlouvy v souladu s platným podpisovým řádem a odpovídají za dodržování rozpočtové kázně, včetně vnitřních předpisů.

 2. Předmět objednávky nebo smlouvy musí být zadán transparentním a nediskriminačním postupem a při dodržení kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti využití finančních prostředků městského obvodu. Součástí objednávky nebo smlouvy bude písemný záznam o provedeném průzkumu trhu popř. jiné zdůvodnění realizace předmětu (např. podání jednoduché nabídky alespoň jedním uchazečem formou dopisu, faxem apod.). Vše bude uloženo a archivováno u příslušných pověřených zaměstnanců zodpovědných osob.

 3. Po uplynutí každého čtvrtletí bude zodpovědnými osobami v elektronické podobě (e-mailem na ) zaslán OVZ přehled o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od Kč 100.000,-- do Kč 500.000,-- bez DPH, jehož přílohou budou faktury (viz vzor v Příloze č. 2 těchto Zásad), pro zpracování přínosu k informování rady.

 

B - nad Kč 500.000,00 bez DPH a nedosáhne na služby a dodávky Kč 2 mil. bez DPH nebo stavební práce Kč 6 mil. bez DPH


Článek I.
Postupy a další ujednání

 

 1. V podmínkách obvodu budou tyto veřejné zakázky malého rozsahu zadány radou na základě písemné výzvy k podání nabídky učiněné OVZ min. třem zájemcům, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne na služby a dodávky Kč 2 mil. bez DPH a u stavebních prací nedosahující Kč 6 mil. bez DPH min. pěti zájemcům a současném zveřejnění na profilu zadavatele https://vz-ovajih.ostrava.cz/. Nabídky předložené uchazeči budou po otevření obálek komisí posouzeny a hodnoceny v hodnotící komisi. Hodnotící komise předá radě k jejímu rozhodnutí návrh na výběr nejvhodnější nabídky a k následnému uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.

 2. Nesmí být vyzýván opakující se okruh zájemcům, není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky malého rozsahu či jinými zvláštními okolnostmi (např. krizový stav, povodně).

 

Článek II.
Obsah podmínek výzvy k podání nabídky

 

 1. Podmínky výzvy budou obsahovat (pro obsah výzvy se přiměřeně použije ustan. § 34 zákona):

1.1. vymezení plnění s podrobnou specifikací a upřesněním rozsahu, ale i další charakteristické znaky ovlivňující kvalitu, estetiku a  využitelnost  

1.2. lhůtu a místo plnění, soutěžní a zadávací lhůtu - lze ji libovolně určit s ohledem na rozsah předmětu plnění

1.3. lhůtu pro podání nabídek, místo, datum a hodinu otevírání obálek

1.4. způsob hodnocení nabídek (podrobněji uvedeno v Čl. VI. Části I. Zásad).

2. Dále může být v podmínkách výzvy požadováno následující:

2.1. pokyny pro způsob podání nabídky (nabídka ve dvou svázaných vyhotoveních, zabraňujícím manipulaci)

2.2. požadavky na splnění kvalifikace dodavatele obdobně jako je uvedeno v Hlavě V Dílu I zákona formou čestného prohlášení nebo dokladů požadovaných k jejich prokázání

2.3. informace o poskytování zadávací dokumentace, u stavebních prací musí být vymezení doloženo příslušnou dokumentací v rozsahu stanoveném prováděcím předpisem zpracovanou do podrobností, které specifikují předmět veřejné zakázky v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky; soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím předpisem, a to rovněž v elektronické podobě.

2.4. zadavatel si vyhrazuje právo uvést v podmínkách výzvy své následující možnosti:

a) upravit, doplnit nebo změnit podmínky výzvy, a to všem dodavatelům shodně a stejným způsobem,

b) veřejnou zakázku malého rozsahu kdykoliv zrušit,

c) neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů,

d) odmítnout všechny předložené nabídky,

e) před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit údaje uvedené uchazečem v nabídce, nebo.


Článek III.
Činnosti zajišťované příslušnými vedoucími odborů/odděleními úřadu
 1. Vedoucí odborů úřadu a jimi pověření zaměstnanci, z jejichž části rozpočtu obvodu je veřejná zakázka financována, zajišťují následující činnosti:

  1.1. Zpracování těchto podkladů pro informaci rady:

a) zdůvodnění vč. kompletně vyplněného a podepsaného formuláře "Požadavku na uskutečnění veřejné zakázky" (viz příloha č. 1 těchto Zásad) s určením její předpokládané hodnoty a informací o zajištění finančními prostředky (z rozpočtu městského obvodu či jiných zdrojů) vč. jednoznačné a konkrétní specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

b) návrhu seznamu zájemců k obeslání výzvou (min. 3 zájemce na základě dosavadních zkušeností s jejich činností a referencí obdobného charakteru)

c) návrhu podmínek výzvy k podání nabídek, s doplněním podmínek výzvy o:

"Zásady ostatního obsahu budoucí smlouvy na zpracování projektové dokumentace či studie"

Do tohoto článku výzvy vložit podmínku o bezplatném odstranění zadavatelem zjištěných vad projektu a o povinnosti zhotovitele uhradit ze smluvně zajištěné pozastávky z ceny projektu vícenáklady případně škody vzniklé při realizaci stavby způsobené vadou projektu.

V tomto článku rovněž stanovit v procentech pozastávku z ceny projektu vázanou na vystavení konečné faktury za realizaci díla. Bude-li prokázána míra zavinění zhotovitele na vzniku případného dodatku ke smlouvě, uplatní zadavatel finanční sankci s ohledem k výši dodatku a ceny stavby srážkou z uvedené pozastávky. Ve smlouvě na zhotovení projektu nutno zajistit možnost uplatnění sankcí i pro případ delšího časového posunu realizace díla.

Zároveň v tomto článku stanovit povinnost a zodpovědnost projektanta za vyhotovení projektové dokumentace v souladu s § 44 - § 47 zákona a v souladu s prováděcí vyhláškou.

1.2. Předání podkladů OVZ nejpozději do 8 dnů před jednáním rady pro jeho potřeby zpracování přínosu.

1.3. Zajištění přípravy a následného předání zadávací dokumentace a dodatečných informací k ní, zajištění prohlídky místa plnění na žádost zájemců, u jmenovitých akcí i pověřenými zaměstnanci dalších zodpovědných osob.

1.4. Předání seznamu žádostí o dodatečné informace a odpovědí na ně OVZ nejpozději 3 dny před skončením lhůty pro podání nabídek.

1.5. Po převzetí obálek s nabídkami po jejich otevření komisí vypracování návrhu posouzení všech přijatých nabídek s podrobným písemným rozborem jednotlivých nabídek a předání tohoto návrhu OVZ v termínu komisí určeném pro jednání hodnotící komise.

1.6. Zabezpečení smluv s vybranými uchazeči v souladu se Směrnicí tajemníka úřadu č. 1/2015 do 10 dnů od obdržení informace od OVZ o možnosti uzavření smlouvy, mimo smluv příspěvkových organizací. Následné předání uzavřené smlouvy s vybraným uchazečem do 2 dnů od jejího podpisu na OVZ.

1.7. Předání vyplněného formuláře "Informace o splnění veřejné zakázky malého rozsahu" (viz Příloha č. 3 těchto Zásad) OVZ nejpozději do 10 dnů od úhrady poslední faktury.

1.8. Zabezpečení kontroly příslušných ustanovení uzavřené smlouvy při realizaci.

1.9. Konzultace finančního rozšíření původní veřejné zakázky malého rozsahu nad 500 tis. Kč bez DPH s OVZ.


Článek IV.
Činnosti zajišťované OVZ
 1. Pověření zaměstnanci OVZ zajišťují následující činnosti:

1.1. Prověření všech vyhotovených podkladů po procesní stránce mimo smluv s uchazečem radou vybraným k realizaci a předložení těchto podkladů k posouzení, doplnění či rozhodnutí radě.

1.2. Průběžné doplňování a úprava databáze dodavatelů, včetně referencí o jejich činnosti na základě předaných podkladů s tím, že u dodavatelů vedených v databázi budou uvedeny i záporné zkušenosti a předkládání této databáze radě k úpravě či možnému doplnění seznamu zájemců pro obeslání výzvou.

1.3. Spolupráce na zpracování návrhu na vyzvání zájemců k účasti v min. počtu tří pro jednotlivou výzvu.

1.4. Zpracování návrhu složení komisí.

1.5. Zpracování a odeslání výzvy k podání nabídky zájemcům po schválení radou.

1.6. Odeslání pozvánky členům komise nejméně 7 dnů před termínem jejího jednání (posouzení a hodnocení nabídek).

1.7. Převzetí nabídek uchazečů.

1.8. Účast na jednáních komisí, které se uskuteční na OVZ, sepsání protokolu o otevírání obálek a zprávy komise o posouzení a hodnocení nabídek.

1.9. Příprava a zajištění zpracování přínosů týkajících se zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro jednání rady.

1.10. Odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky uchazečům po rozhodnutí rady.

1.11. Odeslání informací příslušným vedoucím odborů úřadu o konečném seznamu zájemců, o výsledku a o případných změnách do 4 dnů po obdržení usnesení rady.

1.12. Uveřejnění smlouvy, vč. příloh a dodatků, na plnění veřejných zakázek, jejichž cena přesáhne Kč 500 000 bez DPH, na profilu zadavatele https://vz-ovajih.ostrava.cz/III. ČÁST

Podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky


Článek I.
Předmět úpravy a základní pojmy
 1. Závazný postup zadavatele při zadávání veřejných zakázek, mimo veřejných zakázek uvedených v § 18 zákona, směřující k uzavření smlouvy a k jejich provedení.

 2. Ostatní pojmy (elektronická aukce, dynamický nákupní systém, zájemce, uchazeč, kvalifikační dokumentace, profil zadavatele atd.) dle § 17 zákona.

 3. Významná veřejná zakázka s předpokládanou hodnotu nejméně 50 mil. Kč § 16a zákona.

Článek II.
Zadávací řízení - druhy a podmínky použití, zahájení a jeho průběh
 1. Zadavatel musí dodržet závazný postup při zadávání veřejných zakázek až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení. Veřejnou zakázku s možností využití dynamického nákupního systému (§ 93 - 95 zákona) nebo elektronické aukce (§ 96, 97 zákona) může zadat v:

  1.1. otevřeném řízení (§ 27 zákona) - neomezený počet dodavatelů - výzva k podání nabídek a k prokázání kvalifikace

  1.2. užším řízení (§ 28 zákona) - neomezený počet dodavatelů - výzvy k podání žádostí o účast a k prokázání splnění kvalifikace.

  1.3. jednacím řízení s uveřejněním (§ 22, 29 - 32 zákona) - neomezený počet dodavatelů - výzva k podání žádostí o účast a k prokázání splnění kvalifikace, výzva k podání nabídky min. 3 zájemcům


  a) v předchozím otevřeném, užším řízení nebo soutěžním dialogu - pouze neúplné nebo nepřijatelné nabídky

  b) ve výjimečných případech - nabídkové ceny navzájem nesrovnatelné či neumožnění předem dostatečně přesně určit předmět veřejné zakázky na služby (zejména pojišťovací, bankovní, tlumočnické, právní apod.) nebo stavební práce - pouze pro výzkum a vývoj


  1.4. jednacím řízení bez uveřejnění (§ 23, 34 zákona) - omezený počet zájemců nebo konkrétní zájemce


  lze jej použít - v předchozím otevřeném, užším řízení, zjednodušeném podlimitním řízení nebo jednacím řízení s uveřejněním - žádné nebo nevhodné nabídky, žádné žádosti o účast v užším řízení a jednacím řízení s uveřejněním a za předpokladu splnění podmínek uvedených v zákoně


  1.5. soutěžním dialogu (§ 24, 35 - 37 zákona) - neomezený počet dodavatelů - výzva k podání žádostí o účast a k prokázání splnění kvalifikace, výzva k účasti min. 3 zájemcům, výzva k podání nabídek

  lze jej použít - zvlášť složitý předmět plnění - nelze objektivně přesně vymezit technické podmínky či právní nebo finanční požadavky na splnění veřejné zakázky


  1.6. zjednodušeném podlimitním řízení (§ 25, 38 zákona) - výzva min. 5 zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace u podlimitní veřejné zakázky na služby nebo dodávky, nebo podlimitní veřejné zakázky na stavební práce do Kč 10 mil. bez DPH.


 2. Lhůty a změny lhůt v zadávacím řízení jsou uvedeny v § 39 a § 40 zákona.
 3. Pro výkon práv a povinností podle zákona souvisejících se zadávacím řízením nebo soutěží o návrh může být zadavatelem vybrána a dále pověřena písemnou smlouvou (např. příkazní) i jiná osoba nepodjatá ve vztahu k veřejné zakázce v souladu s § 151 zákona. Ta bude postupovat v souladu s těmito Zásadami a ve spolupráci se zadavatelem a nelze na ni převést rozhodovací pravomoc zadavatele stanovenou zákonem.

Článek III.
Obsah oznámení zadávacího řízení a výzvy k jednání, k účasti nebo k podání nabídek
 1. Obsah oznámení zadávacího řízení

  1.1. Obsah oznámení zadávacího řízení je upraven zákonem a prováděcím právním předpisem k zákonu, jehož součástí jsou vzory formulářů, postup při jejich vyplnění a formy odeslání, dle zadavatelem zvoleného druhu zadávacího řízení veřejné zakázky, např.:
  a) požadavky na splnění kvalifikace dodavatelů dle § 50 - § 62 Dílu 1 Hlavy V zákona, dobu, rozsah a způsob jejího prokázání
  b) zadávací lhůta, po níž je uchazeč svou nabídkou vázán, dle § 43 zákona
  c) jistota do 2 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky dle § 67 zákona
  d) opční právo dle § 99 zákona - právo zadavatele na další dodávky, služby nebo stavební práce
  e) možnost uzavření rámcové smlouvy dle § 11, § 89 - § 92 zákona
  f) možnost zrušení zadávacího řízení dle § 84 zákona, nejpozději však do uzavření smlouvy, přičemž nelze vyžadovat údaje nad rámec zákona a navíc pouze ty, které bezprostředně souvisí s předmětem veřejné zakázky.

 2. Obsah výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění nebo výzvy k podání nabídek v užším řízení, v jednacím řízení s uveřejněním, ve zjednodušeném podlimitním řízení a v dynamickém nákupním systému

  2.1. Údaje vč. požadavků na splnění kvalifikace dodavatelů, které musí být uvedeny ve výzvě k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění, jsou specifikovány v § 34 odst. 2 zákona.


  2.2. Údaje, které musí být uvedeny ve výzvě k podání nabídek v užším řízení nebo v jednacím řízení s uveřejněním, jsou specifikovány v § 28 odst. 4 a § 29 odst. 4 zákona.


  2.3. Údaje, které musí být uvedeny ve výzvě k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, jsou specifikovány v § 38 odst. 4 zákona.


  2.4. Údaje, které musí být uvedeny ve výzvě k podání nabídek v dynamickém nákupním systému, jsou specifikovány v § 95 odst. 5 zákona.


 3. Obsah výzvy k účasti a k podání nabídek v soutěžním dialogu
  3.1. Údaje, které musí být uvedeny ve výzvě, jsou specifikovány v § 35 odst. 4 a § 37 odst. 4 zákona.

Článek IV.
Činnosti zajišťované příslušnými vedoucími odborů/odděleními úřadu
 1. Vedoucí odborů úřadu a jimi pověření zaměstnanci, z jejich části rozpočtu je veřejná zakázka financována, zajišťují následující činnosti:

  1.1.Příprava zadávání veřejných zakázek v souladu se zákonem.

  1.2.Předání seznamu nadlimitních veřejných zakázek dle druhu, které hodlá zadat v příslušném kalendářním roce a z jehož části rozpočtu bude veřejná zakázka hrazena, do 10 dnů po schválení rozpočtu pro příslušný kalendářní rok OVZ, které zajišťuje zveřejnění předběžného oznámení v souladu s § 86 zákona.


  1.3.Příprava a předání těchto podkladů pro rozhodnutí rady OVZ nejpozději do 8 dnů před jednáním rady pro potřeby zpracování přínosu:


  a) zdůvodnění vč. kompletně vyplněného a podepsaného požadavku na uskutečnění veřejné zakázky s určením její předpokládané hodnoty a informací o zajištění finančními prostředky (z rozpočtu obvodu či jiných zdrojů) vč. jednoznačné a konkrétní specifikace předmětu veřejné zakázky

  b) návrhu oznámení zadávacího řízení vč. stanovení objektivních kritérií a požadavků na splnění kvalifikace a ostatní požadované údaje

  c) návrhu výzvy k jednání, k účasti nebo k podání nabídky vč. požadavků na splnění kvalifikace

  d) návrhu seznamu zájemců k obeslání výzvou dle § 28, 29, 34 a 35 zákona vč. zdůvodnění jejich výběru.


  1.4.Zajištění přípravy a následného předání zadávací dokumentace a dodatečných informací k ní, zajištění prohlídky místa plnění na žádost zájemců, u jmenovitých akcí i pověřenými zaměstnanci dalších zodpovědných osob.


  1.5.Předání seznamu žádostí o dodatečné informace a odpovědí na ně OVZ nejpozději 3 dny před skončením lhůty pro podání nabídek.


  1.6.Po převzetí obálek s nabídkami po jejich otevření komisí vypracování návrhu posouzení všech přijatých nabídek a jejich hodnocení dle dílčích kritérií s podrobným písemným rozborem v jednotlivých kritériích a zdůvodněním návrhu bodového hodnocení a předání tohoto návrhu OVZ v termínu komisí určeném pro jednání hodnotící komise.


  1.7.Zabezpečení smluv s vybranými uchazeči v souladu se Směrnicí tajemníka úřadu č. 1/2015 do 10 dnů od obdržení informace od OVZ o možnosti uzavření smlouvy, mimo smluv příspěvkových organizací. Smlouva s vybraným uchazečem bude u podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek uzavřena za předpokladu splnění podmínek dle § 82 zákona. Následné předání uzavřené smlouvy s vybraným uchazečem do 2 dnů od jejího podpisu na OVZ.


  1.8.Předání vyplněného formuláře "Informace o splnění veřejné zakázky" OVZ nejpozději do 10 dnů od úhrady poslední faktury.

  1.9.Zabezpečení kontroly příslušných ustanovení uzavřené smlouvy při realizaci.


  1.10.Konzultace veškerých dodatečných nebo nových stavebních prací nebo služeb na rozšíření původní veřejné zakázky s OVZ.
Článek V.
Činnosti zajišťované OVZ
 1. Pověření zaměstnanci OVZ zajišťují následující činnosti:

  1.1. Prověření všech vyhotovených podkladů po procesní stránce mimo smluv s uchazečem radou vybraným k realizaci a předložení těchto podkladů k posouzení, doplnění či rozhodnutí radě.

  1.2. Zpracování a odeslání oznámení zadávacího řízení ke zveřejnění.

  1.3. Zpracování a odeslání oznámení dodavatelům jejich vyloučení (nesplnění kvalifikace dle § 60 zákona), vč. uvedení důvodu jejich nevybrání nebo oznámení uchazečům jejich vyloučení (§ 71, 76 a 77 zákona) po rozhodnutí rady.


  1.4. Zpracování a odeslání výzev k účasti a výzev k podání nabídek na veřejnou zakázku současně všem zájemcům, kteří nebyli vyloučeni, podle § 28, 29, 34, 35, 37 a 95 zákona po rozhodnutí rady.

1.5.Převzetí, evidence a přidělení pořadového čísla žádostem o účast.

1.6.Převzetí, evidence a přidělení pořadového čísla nabídkám uchazečů na veřejné zakázky dle § 66 zákona.
1.7.Odeslání pozvánky členům komise nejméně 7 dnů před termínem jejího jednání (otevírání obálek s nabídkami, hodnocení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek).

1.8.Účast na jednání komise pro otevírání obálek a sepsání protokolu o jednání této komise a protokolu o otevírání obálek s nabídkami.

1.9.Účast na jednání hodnotící komise a sepsání protokolu o jednání této komise, dále protokolu o hodnocení kvalifikace dodavatelů a zprávy o posouzení a hodnocení nabídek.

1.10.Pořízení a odeslání uchazečům protokolu o konečném výsledku hodnocení dle § 31 zákona a prvnímu v pořadí vč. kopií veškerých protokolů z jednání o jeho nabídce.

1.11.Příprava a zajištění zpracování přínosů a všech materiálů pro jednání rady související s veřejnými zakázkami.

1.12.Zpracování a odeslání oznámení o předběžném výsledku hodnocení nabídek dle § 30 zákona.


1.13 Uvolnění jistoty uchazečům dle § 67 zákona.

1.14.Zpracování a odeslání oznámení o uzavření smlouvy uchazečům dle § 82 zákona nebo oznámení o zrušení zadávacího řízení dle § 84 zákona.

1.15.Odeslání informace o výsledku zadávacího řízení do 7 dnů po jednání rady a odeslání výsledků zadávacího řízení k uveřejnění dle § 83 zákona.


1.16.Zveřejnění zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky po rozhodnutí rady s uvedením důvodů pomocí formuláře dle § 84 zákona.

1.17.Zpracování písemné zprávy zadavatele u každé veřejné zakázky dle § 85 zákona.

1.18.Zpracování a odeslání rozhodnutí o odmítnutí předběžné nabídky dodavatele vč. zdůvodnění a zpracování a odeslání rozhodnutí o zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému dle § 94 zákona.


1.19.Zpracování a odeslání rozhodnutí o námitkách dle § 111 zákona

1.20.Odeslání informací příslušným vedoucím odborů úřadu o konečném seznamu zájemců, o výsledku a o případných změnách do 4 dnů po obdržení usnesení rady.

1.21.Odeslání informací příslušným vedoucím odborů úřadu o možnosti uzavření smlouvy.


1.22.Poskytování metodické pomoci ve spolupráci s investičním odborem ostatním zodpovědným osobám (např. ředitelům škol, p.o.).

1.23.Uveřejnění smlouvy, vč. příloh a dodatků, na plnění veřejných zakázek, písemné zprávy zadavatele, výše skutečně uhrazené ceny a seznamu subdodavatelů dle § 147a zákona na profilu zadavatele https://vz-ovajih.ostrava.cz/.


Článek VI.
Soutěž o návrh
 1. Podmínky, za kterých je možno použít soutěž o návrh, jsou upraveny v § 102 - 109 části čtvrté zákona.

Článek VII.
Námitky a jejich přezkoumání zadavatelem
 1. Podání, přípustnost a náležitosti námitek u veřejné zakázky se řídí ust. § 110, 111 Hlavy I části páté zákona. V podmínkách městského obvodu komunikaci mezi stěžovatelem a zadavatelem zajišťuje OVZ. Oprávněnost podaných námitek přezkoumává starosta obvodu s následným informováním rady. Podklady pro jeho rozhodnutí vč. konečného návrhu písemného sdělení stěžovateli zpracovává OVZ po vyhotovení písemného odborného stanoviska k podaným námitkám příslušnými odbory/odděleními úřadu do 3 dnů.


IV. ČÁST

Společná a závěrečná ustanovení

Článek I.
Povinnosti zadavatele
 1. Zadavatel je povinen:

  1.1. při nakládání s informacemi postupovat tak, aby nedošlo k rozporu s veřejným zájmem, k porušení práv a oprávněných zájmů dodavatelů či k porušení práva dodavatele na obchodní tajemství nebo k ovlivnění hospodářské soutěže v souladu s ust. § 504 zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník.

  1.2. nahradit škodu způsobenou porušením zákona podle platných právních předpisů
  .

Článek II.
Uchování dokumentace

 

 1. Dokumentace se uchovává po dobu 10-ti let od uzavření smlouvy, její změny nebo od zrušení zadávacího řízení v souladu s § 155 zákona a od ukončení účinnosti koncesní smlouvy nebo ode dne zrušení koncesního řízení v souladu s § 33 koncesního zákona, přičemž dokumentaci u veřejných zakázek malého rozsahu do Kč 500.000,-- bez DPH, zadávací dokumentaci a technické specifikace u všech veřejných zakázek uchovává pověřená osoba zodpovědných osob, ostatní dokumentaci vč. nabídek všech uchazečů OVZ. Archivace všech smluv je u odboru majetkového.


Článek III.
Kontrola a dohled nad zadáváním veřejných zakázek
 1. Kontrolu vykonávají oddělení kontroly a interního auditu úřadu a vnější kontrolní orgány (např. příslušný finanční úřad, Nejvyšší kontrolní úřad) v souladu s příslušnými zákonnými opatřeními. Dohled nad zadáváním veřejných zakázek v souladu s Hlavou II částí pátou zákona vykonává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad").

 2. Zadavatel je povinen v případě, že se dopustí správního deliktu dle § 120 zákona, mimo pokuty uložené Úřadem uhradit i náklady řízení stanovené prováděcím právním předpisem.

 3. Komunikaci mezi účastníky řízení a zadavatelem zajišťuje OVZ.

 

Článek IV.
Závěrečná a zrušovací ustanovení

 

 1. Tyto Zásady byly schváleny radou dne 22.06.2006 usnesením č. 5036/76 a nabývají účinnosti v souladu s účinností zákona, a to dnem 01.07.2006.Mgr. Petr Mentlík, v.r.
tajemník úřaduBc. Martin Bednář, v.r.
starosta Městského obvodu Ostrava-Jih

Akce dokumentů