Informace k elektronickému podání

-

Adresa elektronické podatelny: posta@ovajih.cz, je zřízena pro příjem podání učiněných v elektronické podobě, vyřizuje také dotazy k provozu e-podatelny.

ID datové schránky: 2s3brdz

Informace k elektronické podatelně:

Podporované formáty datových zpráv:

 •  pdf (Portable Document Format),
 • PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving),
 • xml (Extensible Markup Language Document),
 • fo/zfo (602XML Filler dokument),
 • html/htm (Hypertext Markup Language Document),
 • odt (Open Document Text),
 • ods (Open Document Spreadsheet),
 • odp (Open Document Presentation),
 • txt/csv (prostý text),
 • rtf (Rich Text Format),
 • doc/docx (MS Word Document),
 • xls/xsls (MS Excel Spreadsheet),
 • ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation),
 • jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format),
 • png (Portable Network Graphics),
 • tif/tiff (Tagged Image File Format),
 • gif (Graphics Interchange Format),
 • mpg/mpeg/mpeg1/mpeg2 (MPEG Phase 1 -ISO-IEC 11172/Phase 2 - ISO//ISO/IEC 13818),
 • wav (Waveform Audio Format),
 • mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3),
 • isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší,
 • edi (mezinárodní standard EDIFACT, standardy ODETTE a EANCOM pro elektronickou výměnu obchodních dokumentů – EDI),
 • dwg (AutoCAD DraWinG File Format) verze 2007 a vyšší,
 • shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx (ESRI Shapefile),
 • dgn (Bentley MicroStation Format) verze V7 a V8,
 • gml/gfs/xsd (Geography Markup Language Document),
 • json (JavaScript Object Notation),
 • mp4/m4a (MPEG-4 Audio ISO/IEC 14496),
 • mp4/m4v/m4p (MPEG-4 Video ISO/IEC 14496),
 • heic/heif (High Efficiency Image File),
 • zip (ZIP File Format, specifikovaný v Info-ZIP Application Note 19970311),
 • asics/scs/asice/sce (Associated Signature Containers Simple / Extended).

V dokumentech nepoužívejte makra - jsou zakázána.

 

Příjem podání na technickém nosiči dat:

 • CD-ROM se souborovým systémem ISO9660
 • DVD-ROM se souborovým systémem ISO9660
 • USB Flash disk

Ostrava-Hrabůvka, Horní 3, místnost A002 (podatelna)

pondělí 8.00  - 17.00
úterý 8.00  - 15.00
středa 8.00  - 17.00
čtvrtek 8.00  - 17.00
pátek 8.00  - 13.00Doručení datové zprávy se potvrzuje odesilateli neprodleně zasláním datové zprávy tohoto obsahu:

Dobrý den!

Vaše podání ve věci "#vec#", které jste "#datum podání#" zaslal(a) na adresu ePodatelny, bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy s názvem "#protokol#".

Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno. Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení Vašeho podání Vás bude kontaktovat přímo určený referent, do jehož kompetence vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.

ePodatelna

U chybného formátu zprávy, nepovolené přílohy, neplatného el. podpisu, infikaci zprávy virem apod. bude odesílateli sdělen důvod nepřijetí datové zprávy.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné činit právní úkony v elektronické podobě:

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 208/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Podání musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.