Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Poslední změna: Pondělí 13.03.2017 15:43 by Škubal Roman

Povinně zveřejňované informace

  1. I. Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy

     

    o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a
    dle vyhlášky č. 442/2006 Sb. kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, v platném znění

     

     

  2. 1. Název

    Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

  3. 2. Důvod a způsob založení

    Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih byl konstituován na základě zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako městský obvod statutárního města, jehož území se člení na městské obvody. Současně Městský obvod Ostrava-Jih jako organizační jednotka města plní některé funkce obce s rozšířenou působností. Samostatnou působnost Statutárního města Ostravy, tedy i Městského obvodu Ostrava-jih, jako veřejnoprávní korporace vymezuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Statutární město uspořádalo své vnitřní poměry ve věcech správy města Obecně závaznou vyhláškou č. 11/2000, Statutem města Ostravy, v platném znění.

  4. 4. Kontaktní spojení
  5. 5. Bankovní spojení

    Komerční banka a.s., pobočka Ostrava-Hrabůvka

  6. 6. IČ obce
  7. 7. DIČ
  8. 9. Žádosti o informace

    Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, se podávají písemně poštou na adresu úřadu, na podatelně úřadu nebo na příslušném odboru úřadu v souladu se Směrnicí upravující postup při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.    Ústně lze podat žádost:

    • telefonicky
    • osobně (na sekretariátech jednotlivých odborů).

    Písemně lze podat žádost:

    • poštou (k rukám vedoucího odboru)
    • předáním písemné žádosti na podatelnu nebo na sekretariát odboru
    • na formuláři žádosti o poskytnutí informace (k dispozici na informacích úřadu).

    Elektronickou poštou lze podat žádost:

  9. 10. Příjem žádostí a dalších podání
    • stížnosti, žádosti, podněty a petice se u úřadu podávají písemně poštou na podatelně úřadu, ústně u příslušného odboru úřadu nebo elektronicky dle předchozího bodu
    • úřad vyřizuje stížnosti, žádosti a podněty podle Směrnice tajemníka č. 05/2010 ÚMOb Ostrava-Jih ve lhůtě do 30 dnů ode dne následujícího po dni podání. Ve stejné lhůtě jsou podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění, vyřizovány petice.

  10. 11. Opravné prostředky
    • o odvolání rozhoduje věcně příslušný orgán státní správy
    • odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádostí o poskytnutí informace se podává písemně poštou na podatelně úřadu, do 15 dnů ode dne jeho doručení (ve smyslu poučení uvedeném v rozhodnutí)
    • o odvolání ve věci samostatné i přenesené působnosti obvodu rozhoduje Magistrát města Ostravy
    • poskytovatel, který vydal rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace, připravuje podklady pro jednání odvolacího orgánu
    • odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání ve smyslu správního řádu
    • proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat
    • rozhodnutí o odmínutí žádosti je přezkoumatelné soudem
    • stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen stížnost) se podává písemně poštou na podatelně úřadu, do 30 dnů od doručení sdělení, jímž byl žadatel odkázán na zveřejněnou informaci, jímž bylo žadateli oznámeno odložení žádosti z důvodu, že požadované informace se nevztahují do působnosti povinného subjektu, nebo jímž bylo žadateli oznámeno, že za poskytnutí informace bude povinný subjekt požadovat úhradu. Stížnost lze také podat do 30 dnů ode dne, kdy uplynula základní či prodloužená lhůta pro poskytnutí informace, aniž byla informace poskytnuta nebo bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti
    • poskytovatel informace ve lhůtě nejvýše 7 dnů od doručení stížnosti informaci, jíž se stížnost týká, žadateli poskytne, vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu.
    • o stížnosti ve věci samostatné i přenesené působnosti obvodu rozhoduje Magistrát města Ostravy
  11. 12. Formuláře

    Formulář "Žádost o poskytnutí informace" lze získat:

    • stáhnutím z webových stránek úřadu ve formátu .pdf
    • na informacích úřadu.
  12. 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

    Návody pro řešení nejdůležitějších životních informací lze získat:

  13. 16. Seznam organizací

    -

  14. 17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.
  15. 18. Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
  16. 19. Licenční smlouva podle § 46 a násl. autorského zákona

    Dosud nebyla uzavřena žádná licenční smlouva.

  17. II. Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

    V souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje Úřad městského obvodu Ostrava-Jih informace o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uschování osobních údajů zpracovávaných jednotlivými odbory Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih.

    Podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) uvedeného zákona jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

    Rozsah a účel údajů shromažďovaných dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

    Osobní údaje zpracovávané na jednotlivých odborech:

    Odbory ÚMOb Ostrava-JihPočet agend
    Odbor financí a rozpočtu 10
    Odbor podpory volených orgánů 9
    Odbor bytového a ostatního hospodářství 16
    Odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury 14
    Odbor sociální péče 6
    Odbor správních činností 17
    Odbor výstavby a životního prostředí 8
    Odbor hospodářské správy 1
    Odbor právní

    9

     

    Odbor majetkový 10
    Odbor investiční 1
    Odbor dopravy a komunálních služeb 13
    Tajemník úřadu 1

    Odbor financí a rozpočtu

    Účel zpracování osobních údajůSubjekt údajůRozsah osobních údajůKategorie příjemců osobních údajů
    Příprava materiálů městského obvodu pro orgány městského obvodu Žadatel Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování písemností; u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, jméno, popřípadě jména a příjmení osob, která jsou jejich zástupci Orgány městského obvodu
    Vystavení potvrzení o bezdlužnosti Žadatel-fyzická osoba Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování písemností Nejsou, pouze pro spis
    Daňové řízení – řízení o místních poplatcích Účastníci řízení Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu popř. adresa pro doručování, výše přeplatku či nedoplatku Účastníci řízení
    Oběh účetních dokladů – realizace požadavků jednotlivých odborů městského obvodu Účastníci řízení Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování písemností, název organizace, sídlo organizace, IČ, DIČ, jméno statutárního zástupce Nejsou stanoveni
    Zajištění platové agendy a všech náležitostí s ní spojených Zaměstnanci, členové zastupitelstva, členové výborů zastupitelstva a komisí rady městského obvodu, členové volebních komisí, osoby vykonávající práci na základě dohod o pracích mimo pracovní poměr Osobní údaje vztahující se ke zpracování platů -  titul, jméno a příjmení, datum a místo narození, adresa trvalého pobytu, státní příslušnost, rodné číslo, pohlaví, rodinný stav, zdravotní pojišťovna, zdravotní postižení, plat, odměna z dohod o pracích mimo pracovní poměr Zaměstnavatel, OSSZ, zdravotní pojišťovny, FÚ, úřad práce
    Penzijní připojištění a životní pojištění zaměstnanců  Zaměstnanci  Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu Zaměstnavatel, penzijní fondy, peněžní ústavy
    Smlouvy a objednávky uzavřené s městským obvodem Fyzické a právnické osoby v postavení účastníků smluv uzavřených s městským obvodem Titul, jméno a příjmení, datum narození, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci Zaměstnanci odboru financí a rozpočtu a orgány městského obvodu
    Škody na zdraví nebo na majetku městského obvodu Žadatel o odškodnění Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, popř. adresa pro doručování písemností; u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci Zaměstnanci odboru financí a rozpočtu, orgány městského obvodu, pojišťovna, zprostředkovatel pojištění
    Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Fyzická osoba a právnická
    osoba
    Jméno, příjmení a kontaktní adresa žadatele; u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci Zaměstnanci odboru financí a rozpočtu, orgány městského obvodu
    Zajišťování agendy vymáhání pohledávek za rozpočtovými příjmy městského obvodu - místními poplatky Dlužník- účastník řízení Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování písemností; název organizace, sídlo organizace, IČ, DIČ, jméno statutárního zástupce Účastníci řízení, dotčené správní orgány

     

    Odbor podpory volených orgánů

    Účel zpracování osobních údajůSubjekt údajůRozsah osobních údajůKategorie příjemců osobních údajů
    Zakládání úřední korespondence jiné povahy (žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., aj.) Fyzické osoby v postavení korespondentů Titul, jméno, příjmení, trvalý pobyt (popř. adresa pro doručování písemností) Orgány městského obvodu, pro vnitřní potřebu
    Vyřizování návrhů, připomínek a podnětů dle ust. §16 ods. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění Fyzická osoba Jméno, příjmení a kontaktní adresa podavatele, případně jiné osobní údaje, pokud je podavatelé uvedou Orgány městského obvodu
    Evidence odměn členů zastupitelstva městského obvodu, členů výborů zastupitelstva městského obvodu a členů komisí rady městského obvodu Členové zastupitelstva městského obvodu, členové výborů zastupitelstva a komisí rady Osobní údaje vztahující se ke zpracování odměny za výkon funkce Poskytovatel odměny
    Evidence členů zastupitelstva městského obvodu, členů výborů zastupitelstva městského obvodu, členů komisí rady městského obvodu Členové zastupitelstva městského obvodu, členové výborů zastupitelstva a komisí rady Titul, jméno, příjmení, datum narození (popř. rodné číslo), trvalý pobyt (popř. adresa pro doručování písemností), e-mail, telefon Pro vnitřní potřebu, v omezeném rozsahu i pro veřejnost
    Příprava materiálů městského obvodu pro orgány městského obvodu Žadatel Titul, jméno, příjmení, datum narození (popř. rodné číslo), trvalý pobyt (popř. adresa pro doručování písemností) Orgány městského obvodu
    SPOZ - ocenění významné životní události občanů (novorozenci, životní výročí, jubilejní sňatky). Novorozenci, jubilanti Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu Pro vnitřní potřebu
    Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacích, ve znění pozdějších předpisů Fyzické a právnické osoby Titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu (popř. adresa pro doručování písemností); u jiných subjektů obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci Orgány městského obvodu, pro vnitřní potřebu
    Smlouvy a objednávky uzavřené s městským obvodem Smluvní strany Titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu (popř. adresa pro doručování písemností); u jiných subjektů obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci Orgány městského obvodu
    Příjem a evidence dokumentů Odesílatel dokumentu Titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu (popř. adresa pro doručování písemností); u jiných subjektů obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci Pro vnitřní potřebu

     

    Odbor bytového a ostatního hospodářství

    Účel zpracování osobních údajůSubjekt údajůRozsah osobních údajůKategorie příjemců osobních údajů
    Ochrana majetku, zamezení protiprávního jednání (minimalizace rizika úmyslného poškození či jiné trestné činnosti, užití kamerového záznamu k identifikaci fyzických osob v souvislosti s poškozením majetku či jinou trestnou činností v bytových domech, objektech občanské vybavenosti a účelových stavbách) Fyzické osoby ve specifikovaných  protorách Údaje z kamerového systému po dobu 7 dní od pořízení Pro vnitřní potřebu a Policii ČR
    Nájemní a podnájemní smlouva Žadatel Titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu (popř. adresa pro doručování písemností); u jiných subjektů obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci Orgány městského obvodu
    Smlouva o výpůjčce a pachtu Žadatel Titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu (popř. adresa pro doručování písemností); u jiných subjektů obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci Orgány městského obvodu
    Smlouva o věcném břemeni Žadatel Titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu (popř. adresa pro doručování písemností); u jiných subjektů obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci Orgány městského obvodu
    Evidence žadatelů Žadatel Titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu (popř. adresa pro doručování písemností); u jiných subjektů obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci Orgány městského obvodu, MMO
    Příprava materiálů pro poskytnutí dotací pro azylanty - daná agenda nebyla dosud řešena odborem OBH Žadatel o dotaci Titul, jméno a příjmení, datum narození,  adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností, číslo průkazu o povolení k pobytu Orgány městského obvodu Ostrava-Jih, orgány města Ostravy
    Zakládání a evidence uzavřených smluv vedená v písemné podobě Fyzické a právnické osoby v postavení účastníků smluv Titul, jméno a příjmení, datum narození,  adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci Pro vnitřní potřebu
    Získání nabídek uchazečů k veřejným zakázkám a kompletní dokumentace VZ Fyzické a právnické osoby v postavení  zájemce o VZ Titul, jméno, příjmení, sídlo podnikání, adresa pro doručování písemností,  u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci Orgány městského obvodu
    Zakládání úřední korespondence jiné povahy (žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., aj.) Fyzické a právnické osoby v postavení korespondentů Titul, jméno, příjmení, sídlo podnikání, adresa pro doručování písemností, u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci Orgány městského obvodu, pro vnitřní potřebu
    Vyřizování stížností dle ust. § 16 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, a dle „Pravidel pro přijímání a vyřizování stížností a peticí“ ve znění pozdějších změn a doplňků Fyzická osoba Titul, jméno a příjmení, kontaktní adresa podavatele stížnosti, případně jiné osobní údaje, pokud je podavatelé uvedou Orgány městského obvodu, pro vnitřní potřebu
    Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Fyzická osoba Titul, jméno a příjmení, kontaktní adresa podavatele stížnosti, případně jiné osobní údaje, pokud je podavatelé uvedou Pro vnitřní potřebu
    Příprava materiálů pro orgány městského obvodu Žadatel Titul, jméno a příjmení, datum narození,  adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci Orgány městského obvodu
    Zajišťování agendy vymáhání pohledávek  Dlužníci Titul, jméno a příjmení, datum narození,  adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci Orgány městského obvodu, účastníci řízení, soudy a jiné orgány veřejné moci
    Dohoda o provedení interiérových úprav bytu a souhlas s jejich provedením Žadatel - nájemce bytu Titul, jméno a příjmení, datum narození,  adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností Pro vnitřní potřebu
    Udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti v bytových domech, objektech občanské vybavenosti a účelových stavbách Žadatel Titul, jméno a příjmení, datum narození,  adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci Orgány městského obvodu,MMO,  pro vnitřní potřebu
    Rušení údajů o místě trvalého bydliště v bytových domech Účastník řízení Titul, jméno a příjmení, datum narození,  adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci Pro vnitřní potřebu

     

    Odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury

    Účel zpracování osobních údajůSubjekt údajůRozsah osobních údajůKategorie příjemců osobních údajů
    Vyřizování stížností dle ust. § 16 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, a dle "Pravidel pro přijímání a vyřizování stížností a peticí", ve znění pozdějších změn a doplňků Fyzická osoba a právnická osoba Jméno, příjmení a kontaktní adresa podavatele stížnosti, případně jiné osobní údaje, pokud je podavatelé uvedou; u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci Zaměstnanci odboru, orgány městského obvodu
    Vyřizování petic dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů, a dle "Pravidel pro přijímání, projednávání a vyřizování petic", ve znění pozdějších změn a doplňků Fyzická osoba a právnická osoba Jméno, příjmení a kontaktní adresa podavatele petic, petičního výboru, popřípadě osob uvedených pod peticí nebo na podpisovém archu, případně jiné osobní údaje, pokud je petenti uvedou; u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci Zaměstnanci odboru, orgány městského obvodu
    Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Fyzická osoba a právnická osoba Jméno, příjmení a kontaktní adresa žadatele; u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci Zaměstnanci odboru, orgány městského obvodu
    Veřejné zakázky Zhotovitelé a uchazeči Jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, místo trvalého pobytu; u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci Zástupce mandátních společností, zaměstnanci odboru a úřadu, orgány městského obvodu
    Smlouvy a objednávky uzavřené s městským obvodem Smluvní strany Titul, jméno a příjmení, datum narození (popř. rodné číslo), adresa trvalého pobytu, případně adresa pro doručování písemností; u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, jméno, popřípadě jména a příjmení osob, která jsou jejich zástupci Orgány městského obvodu
    Příprava materiálů pro orgány města a městského obvodu Žadatel Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování písemností; u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, jméno, popřípadě jména a příjmení osob, která jsou jejich zástupci Orgány města a městského obvodu
    Řízení o stížnostech dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Stěžovatel, příp. další osoby Poměry stěžovatele dle charakteru stížnosti, příp. údaje o osobách, proti nimž stížnost směřuje Stěžovatel, příp. další orgány dle charakteru stížnosti
    Příprava materiálů pro poskytnutí dotací v oblasti kultury, tělovýchovy a volného času Žadatel o dotaci Titul, jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt Orgány městského obvodu
    Návrhy na udělení ocenění pedagogům u příležitosti Dne učitelů Navrhovatelé – zřizovatelé škol a školských zařízení, ředitelé škol, pedagogické kolektivy, školské rady Titul, jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt Orgány městského obvodu, města a kraje
    Jmenování členů školských rad základních škol zřizovaných městským obvodem Členové školských rad Titul, jméno a příjmení, funkce Orgány městského obvodu
    Přenechání prostor v příspěvkových organizacích do dočasného užívání Žadatelé o přenechání prostoru Titul, jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt Orgány městského obvodu
    Žádost o užití znaku městského obvodu Žadatel Titul, jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, případně adresa pro doručování Orgány městského obvodu
    Příjem a evidence dokumentů Odesílatel dokumentu Titul, jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, případně adresa pro doručování Nejsou
    Přijímání nabídek uchazečů k veřejným zakázkám Fyzické osoby v postavení zájemce o veřejnou zakázku Titul, jméno a příjmení, místo podnikání Orgány městského obvodu

     

    Odbor sociální péče

    Účel zpracování osobních údajůSubjekt údajůRozsah osobních údajůKategorie příjemců osobních údajů
    Řízení ve věci ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění Příjemce důchodu, další osoby, o kterých to stanoví zákon  Jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, místo trvalého pobytu, příp. další údaje Účastníci správního řízení
    Zajištění komplexní sociální práce Osoby nacházející se v nepříznivé sociální situaci Jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, místo trvalého pobytu, příp. další údaje Vyjmenované osoby
    Výkon sociálně-právní ochrany dětí Rodiče, zákonní zástupci, opatrovník, nezletilé děti Jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, místo trvalého pobytu, příp. další údaje Vyjmenované osoby
    Správní řízení Účastník řízení Jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, místo trvalého pobytu, příp. další údaje Účastníci řízení, správní orgán
    Řízení o stížnostech dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Stěžovatel, příp. další osoby Poměry stěžovatele dle charakteru stížnosti, příp. údaje o osobách, proti nimž stížnost směřuje Stěžovatel, příp. další orgány dle charakteru stížnosti
    Příprava materiálů pro poskytnutí dotací v oblasti sociální Žadatel o dotaci Titul, jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt Orgány městského obvodu

     

    Odbor správních činností

    Účel zpracování osobních údajůSubjekt údajůRozsah osobních údajůKategorie příjemců osobních údajů
    Vidimace a legalizace Žadatelé o ověření podpisů nebo listin  Jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt, číslo dokladu totožnosti Úřad městského obvodu

    Czech POINT

    • ověřené výstupy
    • datové schránky
    • konverze dokumentů
    • základní registry

    ostatní podání (registr živnostenského podání, identifikace klienta,

    registr účastníků provozu modulu autogramů ISOH)

    Žadatelé Adresní a identifikační údaje dle předtisku žádosti Úřad městského obvodu, Ministerstvo vnitra ČR, Rejstřík trestů, subjekty veřejné správy nebo jiné osoby v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy
    Vedení matričních knih a úkony zabezpečované v souvislosti s vedením matričních knih, včetně vydávání veřejných a jiných listin podle zákona č. 301/2000 Sb. Účastníci řízení Osobní a citlivé údaje Úřad městského obvodu, Ministerstvo vnitra ČR, Český statistický úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, VZP, soudy, zastupitelské úřady, matriční úřady, subjekty veřejné správy nebo jiné osoby v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy
    Změny jména a příjmení Účastníci řízení Osobní a citlivé údaje v rozsahu  stanoveném zákonem č. 301/2000 Sb. Úřad městského obvodu, Ministerstvo vnitra ČR, matriční úřady, účastníci řízení
    Přihlašování k trvalému pobytu a úkony související s vedením evidence obyvatel (ohlašovna pobytu) podle zákona č. 133/2000 Sb. Účastníci řízení Adresní a identifikační údaje v rozsahu stanoveném zákonem č. 133/2000 Sb. Úřad městského obvodu, Ministerstvo vnitra ČR, účastníci řízení, subjekty veřejné správy nebo jiné osoby v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy
    Poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel a manuálních evidencí Státní občané ČR, osoby, které pozbyly státní občanství ČR, cizinci, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana Osobní údaje v rozsahu stanoveném zákonem č. 133/2000 Sb. Úřad městského obvodu, Ministerstvo vnitra ČR, notáři, subjekt údajů, subjekty veřejné správy nebo jiné osoby v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy
    Správní řízení Účastníci řízení Jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popř. adresa pro doručování Úřad městského obvodu, účastníci řízení, subjekty veřejné správy nebo jiné osoby v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy
    Vydávání voličských průkazů Žadatelé o voličský průkaz Adresní a identifikační údaje Úřad městského obvodu
    Volební seznamy Voliči s trvalým pobytem na území městského obvodu Adresní a identifikační údaje Úřad městského obvodu, ohlašovny, okrskové volební komise
    Oznámení ztráty, odcizení nebo nálezu občanského průkazu Držitelé OP Jméno a příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, datum a místo narození, adresa trvalého pobytu, číslo občanského průkazu Ministerstvo vnitra ČR, příslušné úřady obcí s rozšířenou působností, Úřad městského obvodu, oznamovatel
    Vydávání potvrzení podle § 14 zákona č. 128/2000 Sb. Žadatel Adresní a identifikační údaje požadované  žadatelem Žadatel, Úřad městského obvodu
    Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Fyzická osoba Titul, jméno, příjmení, kontaktní adresa žadatele,  u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci Pro vnitřní potřebu, orgány městského obvodu
    Příjem a evidence dokumentů Odesílatel dokumentu Titul, jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, případně adresa pro doručování Úřad městského obvodu
    Volby – projednání a registrace kandidátních listin a úkony spojené s volebním procesem Kandidáti, zmocněnec Titul, jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, (ne)členství v politické straně (hnutí), povolání Politické strany a hnutí, nezávislí kandidáti a veřejnost, Český statistický úřad
    Konání místního referenda Členové přípravného výboru Jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu Orgány městského obvodu
    Shromažďování obyvatel Svolavatel, zástupce svolavatele Jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu Úřad městského obvodu
    Přestupkové řízení Účastníci řízení Jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popř. adresa pro doručování Zaměstnanci oddělení přestupků, účastníci řízení

     

    Odbor výstavby a životního prostředí

    Účel zpracování osobních údajůSubjekt údajůRozsah osobních údajůKategorie příjemců osobních údajů
    Příprava materiálů pro orgány městského obvodu Žadatel Titul, jméno a příjmení, datum  narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, popř. adresa pro doručování písemností Zaměstnanci jednotlivých oddělení odboru a orgány městského obvodu
    Správní řízení Účastníci řízení Jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popř. adresa pro doručování Stavební úřad, účastníci řízení a dotčené orgány
    Vyjádření Žadatel Jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popř. adresa pro doručování Stavební úřad, žadatel, projektant a dotčené orgány
    Evidence a tvorba protokolů z kontrolních prohlídek staveb Stavebník, vlastník stavby Jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popř. adresa pro doručování Stavební úřad, vlastník stavby, stavebník, projektant, zhotovitel, autorizovaný inspektor, stavbyvedoucí, stavební dozor, dotčené orgány, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
    Evidence chovatelů psů Chovatel psa Jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt Úřad městského obvodu
    Zakládání úřední korespondence jiné povahy (žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., aj.) Fyzické a právnické osoby v postavení korespondentů Titul, jméno, příjmení, sídlo podnikání, adresa pro doručování písemností, u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci Orgány městského obvodu, pro vnitřní potřebu
    Vyřizování stížností dle ust. § 16 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, a dle „Pravidel pro přijímání a vyřizování stížností a peticí“ ve znění pozdějších změn a doplňků Fyzická osoba Titul, jméno a příjmení, kontaktní adresa podavatele stížnosti, případně jiné osobní údaje, pokud je podavatelé uvedou Orgány městského obvodu, pro vnitřní potřebu
    Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Fyzická osoba a právnická osoba Titul, jméno, příjmení, kontaktní adresa žadatele,  u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci Pro vnitřní potřebu

     

    Odbor hospodářské správy 

    Účel zpracování osobních údajůSubjekt údajůRozsah osobních údajůKategorie příjemců osobních údajů
    Jmenování členů jednotky Sboru dobrovolných hasičů Členové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu Orgány městského obvodu

     

    Odbor právní

    Účel zpracování osobních údajůSubjekt údajůRozsah osobních údajůKategorie příjemců osobních údajů
    Smlouvy obecně Žadatel Titul, jméno a příjmení, datum narození,  adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich Orgány městského obvodu
    Zakládání a evidence uzavřených smluv vedená v písemné podobě Fyzické a právnické osoby v postavení účastníků smluv Titul, jméno a příjmení, datum narození,  adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci Pro vnitřní potřebu
    Přijímání nabídek uchazečů k veřejným zakázkám a kompletní dokumentace VZ Fyzické a právnické osoby v postavení  zájemce o VZ Titul, jméno, příjmení, sídlo podnikání, adresa pro doručování písemností,  u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci Orgány městského obvodu
    Smlouvy a objednávky uzavřené s městským obvodem Smluvní strany Titul, jméno a příjmení, datum narození (popř. rodné číslo), adresa trvalého pobytu, případně adresa pro doručování Orgány městského obvodu
    Vyřizování stížností dle ust. § 16 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, a dle „Pravidel pro přijímání a vyřizování stížností a peticí“ ve znění pozdějších změn a doplňků Fyzická osoba Titul, jméno a příjmení, kontaktní adresa podavatele stížnosti, případně jiné osobní údaje, pokud je podavatelé uvedou Orgány městského obvodu, pro vnitřní potřebu
    Zajišťování agendy zastupování statutárního města Ostrava – městského obvodu Ostrava-Jih a při právních jednáních Fyzické a právnické osoby Titul, jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, případně adresa pro doručování, datum narození; u jiných subjektů obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci Orgány městského obvodu, účastníci řízení, soudy, jiné orgány veřejné moci
    Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Fyzické a právnické osoby Titul, jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, případně adresa pro doručování, datum narození; u jiných subjektů obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci Orgány městského obvodu, pro vnitřní potřebu
    Zajišťování agendy vymáhání pohledávek a vyklizení  Dlužníci Titul, jméno a příjmení, datum narození,  adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci Orgány městského obvodu, účastníci řízení, dotčené správní orgány
    Evidence soudních řízení, exekucí a isolvencí  Účastníci řízení Titul, jméno a příjmení, datum narození,  adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci Pro vnitřní potřebu

     

    Odbor majetkový

    Účel zpracování osobních údajůSubjekt údajůRozsah osobních údajůKategorie příjemců osobních údajů
    Nájemní smlouva Žadatel  Titul, jméno a příjmení, datum narození,  adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností a u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci Orgány městského obvodu
    Smlouva o výpůjčce Žadatel Titul, jméno a příjmení, datum narození,  adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností a u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci Orgány městského obvodu
    Kupní smlouva Žadatel Titul, jméno a příjmení, datum narození,  adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností a u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci Orgány městského obvodu
    Smlouva o zřízení věcného břemene Žadatel Titul, jméno a příjmení, datum narození,  adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností a u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci Orgány městského obvodu
    Smlouva o právu provést stavbu (dle § 1746 odst.2 NOZ) Žadatel Titul, jméno a příjmení, datum narození,  adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností a u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci Orgány městského obvodu
    Zakládání a evidence uzavřených smluv a objednávek vedená v písemné podobě Fyzické osoby v postavení účastníků smluv Titul, jméno a příjmení, datum narození,  adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností a u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci Pro vnitřní potřebu
    Zakládání úřední korespondence jiné povahy (žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., aj.) Fyzické osoby v postavení korespondentů Titul, jméno a příjmení, datum narození,  adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností a u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci Orgány městského obvodu, pro vnitřní potřebu
    Vyřizování stížností dle ust. § 16 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, a dle „Pravidel pro přijímání a vyřizování stížností a peticí“ ve znění pozdějších změn a doplňků  Fyzická osoba Titul, jméno a příjmení, kontaktní adresa podavatele stížnosti, případně jiné osobní údaje, pokud je podavatelé uvedou Orgány městského obvodu, pro vnitřní potřebu
    Příprava materiálů pro orgány městského obvodu Žadatel Titul, jméno a příjmení, datum narození,  adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností a u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci Orgány městského obvodu
    Zajišťování agendy vymáhání pohledávek  Dlužníci Titul, jméno a příjmení, datum narození,  adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností a u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci Orgány městského obvodu, účastníci řízení, dotčené správní orgány

     

    Odbor investiční

    Účel zpracování osobních údajůSubjekt údajůRozsah osobních údajůKategorie příjemců osobních údajů
    Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Fyzická osoba a právnická osoba  Jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa, popř. adresa pro doručování u fyzické osoby; obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, popř. adresa pro doručování a jména a příjmení osob, které jsou  statutárními zástupci v případě právnické osoby Zaměstnanci odboru, orgány městského obvodu

    Odbor dopravy a komunálních služeb

    Účel zpracování osobních údajůSubjekt údajůRozsah osobních údajůKategorie příjemců osobních údajů
    Vydávání vyjádření, stanovisek Žadatel o vyjádření, stanovisko Titul, jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, popř. adresa pro doručování písemností; u jiných subjektů obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci Zaměstnanci odboru a úřadu, orgány městského obvodu
    Škody na zdraví nebo na majetku v souvislosti se stavem pozemních komunikací Žadatel o odškodnění Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, popř. adresa pro doručování písemností; u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci Zaměstnanci odboru a úřadu, orgány městského obvodu, příslušná pojišťovna
    Zábor veřejného prostranství Ohlašovatel Titul, jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, popř. adresa pro doručování písemností;  u jiných subjektů obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, jméno a příjmení zodpovědné osoby Zaměstnanci odboru a úřadu, orgány městského obvodu
    Správní řízení vedená dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (zvláštní užívání pozemních komunikací, připojování nemovitostí k pozemním komunikacím, uzavírky a objížďky, umísťování pevných překážek atd.) Žadatel Titul, jméno a příjmení, datum narození,  adresa trvalého pobytu, popř. adresa pro doručování písemností; u jiných subjektů obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci; jméno a příjmení zodpovědné osoby Zaměstnanci odboru a úřadu, orgány městského obvodu, ostatní účastníci řízení a dotčené orgány (Policie ČR)
    Likvidace autovraků Zaměstnanec odboru z úřední povinnosti Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, popř. adresa pro doručování písemností; u jiných subjektů název obchodní firmy, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci Zaměstnanci odboru, orgány městského obvodu a Policie ČR, likvidační firma
    Vyřizování petic a stížností Fyzická osoba, právnická osoba Jméno, příjmení a kontaktní adresa pisatele v případě fyzické osoby; obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci v případě právnické osoby Zaměstnanci odboru, orgány městského obvodu
    Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Fyzická osoba, právnická osoba Jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa, popř. adresa pro doručování u fyzické osoby; obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, popř. adresa pro doručování a jména a příjmení osob, které jsou  statutárními zástupci v případě právnické osoby Zaměstnanci odboru, orgány městského obvodu
    Veřejné zakázky Zhotovitelé a uchazeči Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu u fyzických osob; u jiných subjektů obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou  statutárními zástupci Zástupce mandátních společností, zaměstnanci odboru a úřadu, orgány městského obvodu, uchazeči
    Nájemní smlouva Žadatel Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu u fyzických osob; u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou  statutárními zástupci Zaměstnanci odboru, orgány městského obvodu
    Darovací smlouva Žadatel Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu u fyzických osob; u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou  statutárními zástupci Zaměstnanci odboru, orgány městského obvodu
    Příprava materiálů pro jednání orgánů městského obvodu Žadatel Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu u fyzických osob; u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou  statutárními zástupci Zaměstnanci odboru, orgány městského obvodu
    Řízení o pozůstalosti (pohřby osob bez dědiců) Zůstavitel, účastníci řízení o pozůstalosti Titul, jméno, příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu, údaje a informace týkající se pozůstalosti (majetkové, rodinné poměry) Zaměstnanci odboru, účastníci řízení, orgány samosprávy (obvod, statutární město)
    Smlouvy o nájmu hrobového místa (zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví ) Žadatel Titul, jméno, příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu, datum úmrtí a narození zemřelého (rodné číslo) Zaměstnanci odboru, orgány městského obvodu
    Kupní smlouvy Žadatel Titul, jméno, příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu Zaměstnanci odboru, orgány městského obvodu

     

    Tajemník úřadu

    Účel zpracování osobních údajůSubjekt údajůRozsah osobních údajůKategorie příjemců osobních údajů
    Vedení registru oznámení dle zákona o střetu zájmů Žadatelé o nahlížení do registru, vedoucí úředníci, zastupitelé  Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu Pro potřeby registračního orgánu
  18. III. Informace zveřejňované podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

    -

  19. IV. Informace podle § 123 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

    -