Informace o postupu SMO při aplikaci Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2019/1937

Evropský parlament a Rada EU vydaly dne 23.10.2019 směrnici č. 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice). Dle čl. 26 Směrnice byly členské státy povinny provést její transpozici do svých právních řádů do 27.12.2021. Vláda ČR zpracovala návrh zákona o ochraně oznamovatelů, který byl projednán Poslaneckou sněmovnou v prvním čtení, avšak k jeho schválení do data stanoveného pro transpozici směrnice nedošlo. Ministerstvo spravedlnosti, jakožto odborný garant zpracovalo metodiku k přímé aplikovatelnosti Směrnice od 17.12.2021 vůči členským státům a dalším povinným subjektům, mezi něž jsou zařazeny i orgány samosprávných celků a to orgány Krajů a obcí s více než 10000 obyvateli.

Statutární město Ostrava uzavřelo smlouvu o poskytování služeb a souvisejících činností, týkajících se aplikace Směrnice s Advokátní kanceláří Pyšný, Srba & Partneři v.o.s., jež pro Statutární město Ostrava, včetně městských obvodů, povede vnitřní oznamovací systém a na základě této smlouvy určilo příslušnými osobami, jež jsou odpovědny za přijímání oznámení a nakládání s nimi Mgr. Janu Wranikovou a JUDr. Petra Pyšného. Oznamovatelé mohou podávat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému následovně:

 1. písemně v listinné podobě na adresu: Mgr. Jana Wraniková, anebo JUDr. Petr Pyšný, pověřená osoba, Občanská 1115/16, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava s vyznačením doložky do vlastních rukou
 2. písemně v elektronické podobě na adresu: anebo
 3. osobně (ústně) v sídle pověřené osoby po předchozím sjednání termínu schůzky
 4. telefonicky na čísle: 596 242 185 nebo na čísle 596 242 186 v pracovní dny od 10:00 hod. do 14:00 hod.

Po obdržení oznámení bude oznamovatel vyrozuměn o přijetí oznámení ve lhůtě 7 dní od jeho podání. O výsledcích prošetření a posouzení oznámení bude vyrozuměn nejpozději do 3 měsíců od potvrzení přijetí oznámení (ve složitých věcech ve lhůtě 6 měsíců).

Oznamovatelé mohou rovněž podávat oznámení prostřednictvím externího (vnějšího) oznamovacího systému, vedeného Ministerstvem spravedlnosti České republiky. Bližší informace o postupu při přijímání oznámení jsou uveřejněny na internetových stránkách Ministerstvem spravedlnosti České republiky (https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/).
Dále je možné využít tzv. whistleblowing centrum (https://www.whistleblowingcenter.cz/).

Z hlediska osobní působnosti Směrnice může být oznamovatelem fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností, včetně ucházení se o práci, či jinou obdobnou činnost, dozví o protiprávním jednání, které se týká některé z oblastí spadajících do věcné působnosti Směrnice.

Z hlediska věcné působnosti Směrnice se musí oznamované protiprávní jednání týkat některé z níže vypočtených oblastí:

 1. oblast zadávání veřejných zakázek, hospodářské soutěže a státní podpory
 2. oblast finančních služeb, finančních produktů a trhů, předcházení praní peněz a financování terorismu, daně z příjmu právnických osob
 3. oblast bezpečnosti a souladu výrobků s předpisy
 4. oblast bezpečnosti dopravy
 5. oblast ochrany životního prostředí
 6. oblast radiační ochrany a jaderné bezpečnosti
 7. oblast bezpečnosti potravin a krmiv, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat
 8. oblast veřejného zdraví
 9. oblast ochrany spotřebitele
 10. oblast ochrany soukromí a osobních údajů, bezpečnosti sítí a informačních systémů

Z oznamování jsou vyňaty následující informace:

 1. informace, jež by mohly bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky a informace o činnosti zpravodajských služeb
 2. informace o skutečnostech, na které se vztahuje ochrana utajovaných informací o skutečnostech, které podléhají ochraně podle právních předpisů upravujících krizové řízení, o skutečnostech, jejichž vyzrazení by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení
 3. informace, jejichž poskytnutí by mělo za následek porušení zákonem stanovené či smluvně převzaté mlčenlivosti, pokud nebude zákonem, jimž bude provedena transpozice Směrnice do právního řádu ČR, stanoveno jinak

Osobě, která měla oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé a že tyto informace spadaly do oblasti působnosti Směrnice, a která podá v souladu se Směrnicí oznámení prostřednictvím vnitřního nebo externího oznamovacího systému, bude poskytnuta ochrana dle Směrnice. Tato ochrana spočívá např. v zákazu uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám (např. kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám oznamovateli blízkým, právnickým osobám, jejichž společníkem je oznamovatel atd.). Rovněž bude zajištěna důvěrnost vztahující se k totožnosti oznamovatele (případně dalších dotčených osob) a k informacím uvedeným v oznámení.