Bližší informace

Problematiku ztrát a nálezů upravuje ustanovení § 1045 - 1065 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Dle ustanovení § 1052 občanského zákoníku je ten, kdo najde ztracenou věc, povinen ji vydat vlastníkovi, nebo tomu, kdo ji ztratil.

OPUŠTĚNÉ VĚCI A ODPAD NEJSOU AGENDOU ZTRÁT A NÁLEZŮ.

Měla-li movitá věc pro vlastníka zřejmě jen nepatrnou hodnotu a byla-li zanechána na místě volně přístupném veřejnosti (např. umístěná v blízkosti popelnic, pohozená v křoví, za garážemi apod.), považuje se za opuštěnou bez dalšího. Takovéto věci nejsou jako nález přijímány.

Účelem právní úpravy ztrát a nálezů je prostřednictvím obce umožnit opětovné uplatňování vlastnických práv ke ztraceným věcem jejich vlastníkům, nikoliv shromažďování odpadu. Například věci bez hodnoty (klíče, řetězy, staré baterie, apod.), dále věci, které rychle podléhají zkáze, věci silně znečištěné, zapáchající, vlhké, či plesnivé (staré oděvy, obuv, prádlo, deky, staré kabelky, apod.) nespadají do agendy ztrát a nálezů. Do agendy ztrát a nálezů podle nového občanského zákoníku dále nespadají věci viditelně poškozené, jako např. nefunkční elektronika, televizory, rádia, monitory, kola, apod., u nichž je mechanismus poškozen nebo chybí, a věc je nepoužitelná.

Pokud je věc nalezena ve veřejné budově nebo veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli tohoto zařízení.

Je-li nalezeno zvíře, u něhož je zjevné, že mělo vlastníka a nelze-li z okolností poznat, komu má být vráceno, oznámí nálezce nález bez zbytečného odkladu obci. Na základě obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění změny, která byla provedena obecně závaznou vyhláškou č. 9/2015, statutární město Ostrava přijímá do městského útulku pouze psy.

 Městský obvod Ostrava-Jih zveřejňuje nálezy na stránkách: http://nalezy.ostrava.cz

a souběžně obvyklým způsobem na úřední desce: http://www.ovajih.cz/cs/radnice/uredni-deska