Smlouvy a objednávky

Přehled smluv uzavřených smluv a objednávek po 13. 11. 2014
Dnem 1. července 2016 vstoupil v účinnost Zákon o registru smluv (předpis č. 340/2015 Sb.).
Od tohoto data můžete všechny smlouvy uzavřené statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih - které podléhají zveřejnění podle tohoto zákona - vyhledat v Registru smluv.

Přehled smluv uzavřených statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih po 13. 11. 2014 a objednávek s plněním nad 100.000,- Kč bez DPH vystavených po 13. 11. 2014. Nejsou zahrnuty smlouvy z oblasti pracovně právní, smlouvy, na jejichž základě dochází k nájmu bytu nebo hrobového místa, a smlouvy, jejichž předmětem je poskytování sociálních služeb fyzickým osobám (včetně smluv, na jejichž základě se takové vztahy mění či zanikají).

Použité zkratky:

Zkratka Název organizační jednotky
INV Odbor investiční
KIA Oddělení kontroly a interního auditu
OBH Odbor bytového a ostatního hospodářství
ODK Odbor dopravy a komunálních služeb
OFR Odbor financí a rozpočtu
OHS Odbor hospodářské správy
OIS* Oddělení informační systém
OKS* Oddělení kancelář starosty
OMJ Odbor majetkový
OOR* Oddělení organizační
OPR Odbor právní
OSČ Odbor správních činností
OSR Odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
OŠK* Oddělení školství a kultury
OVV Odbor vnitřních věcí
OVZ Oddělení veřejných zakázek
PVO Odbor podpory volených orgánů
RER* Referát ekonomického rozvoje
RPP Referát personální a platový
RTM* Referát tiskový mluvčí
RVS Referát vzdělávání a sekretariát tajemníka
SOC Odbor sociální péče
SPOD Odbor sociálně právní ochrana dětí
TAJ Tajemník úřadu
VŽP Odbor výstavby a životního prostředí

 

* nyní součást příslušného odboru