Právní předpisy města

Právními předpisy města jsou ve věcech patřících do samostatné působnosti obecně závazné vyhlášky, ve věcech patřících do přenesené působnosti nařízení města. V rámci statutárního města Ostravy upravuje postupy při vydávání právních předpisů města obecně závazná vyhláška Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, a to v článku 32.

Obecně závazné vyhlášky vydává zastupitelstvo města. Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky mohou zastupitelstvu města předkládat členové zastupitelstva města nebo rada města. Zastupitelstvo městského obvodu nebo rada městského obvodu může předkládat návrh pouze ve věcech týkajících se jejich území nebo svěřené působnosti.

Návrh obecně závazné vyhlášky je předkládán k projednání městským obvodům. Lhůta pro projednání návrhu obecně závazné vyhlášky činí nejméně 30 pracovních dnů. To neplatí, půjde-li o naléhavý obecný zájem.

Nařízení města vydává rada města na základě zmocnění v zákoně a v jeho mezích.

Obecně závazné vyhlášky a nařízení města musí být vyhlášeny, což je podmínkou

jejich platnosti. Vyhlášení se provede tak, že se právní předpis města vyvěsí na úřední desce magistrátu po dobu 15 dní.  Kromě toho se tyto právní předpisy města vyvěsí po stejnou dobu na úředních deskách úřadů městských obvodů, to však není podmínkou jejich platnosti.

Právní předpisy města mohou být vydány s působnosti pro celé území města nebo jen pro území některého městského obvodu nebo jen pro území některých městských obvodů. Mohou být vydány rovněž s působnosti jen pro některá katastrální území nebo jen pro jedno katastrální území.

Právní předpisy města jsou zveřejněny na stránkách města Ostravy.