Oznámení

o dokončení obnovy katastrálního operátu v katastrálním území Hrabůvka a o jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
Toto oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • všem vlastníkům, kteří mají v městském obvodě trvalý pobyt nebo sídlo,
  • těm vlastníkům, u kterých není katastrálnímu úřadu znám jejich trvalý pobyt nebo sídlo a kterým z uvedených důvodů nemůže katastrální úřad doručit toto oznámení podle § 16 odst. 2 katastrálního zákona.