Provozní řád tržiště a tržních míst

Provozní řád se vztahuje na tržiště a tržní místa, jejichž provozovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih a správcem Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor dopravy a komunálních služeb.

 

Provozní řád tržiště a tržních míst

 

Čl. 1.

Úvodní ustanovení

 

Provozní řád se vztahuje na tržiště1) a tržní místa2), jejichž provozovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih a správcem Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor dopravy a komunálních služeb.

 

Tento provozní řád se vztahuje na:

 1. prodej zboží a poskytování služeb v rámci živnostenského podnikání3),

 2. na prodej zboží a poskytování služeb, které není živnostenským podnikáním např. prodej vlastní produkce zemědělské výroby zemědělskými podnikateli nebo prodej nezpracovaných rostlinných a živočišných výrobků z vlastní drobné pěstitelské a chovatelské činnosti fyzickými osobami4), prodej výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony5) apod.,
 3. prodej zboží a poskytování služeb v rámci přeshraničního poskytování služeb podle zvláštního zákona6) .

 

Čl. 2.

Místa pro prodej zboží a poskytování služeb

 

Prodávat zboží a poskytovat služby lze pouze na místech k tomu určených a vymezených:

 

 1. Tržiště:

  • náměstí SNP, Ostrava-Zábřeh – p. č. 654/43(1), 654/103(2)

  Tržiště je určeno pro prodej ovoce a zeleniny, lesních plodů, květin, vajec a přebytků, medu, rukodělných výrobků, živočišných produktů z pojízdných prodejen a dalších.
  Registrovaní prodejci mají k dispozici v budově správce tržiště WC s umyvadlem s teplou a studenou vodou. Klíč pouze na vyžádání u správce tržiště. V areálu tržiště je umístěn zdroj pitné vody.
  Vjezd motorového vozidla na plochu tržiště je povolen pouze v ranních hodinách, po vyložení zboží musí být motorové vozidlo odstaveno na parkovací místa a to nejpozději do 9.00 hodin.

 2. Tržní místa:
  • ul. Svazácká, Ostrava-Zábřeh (u Vodního areálu) – p. č. 654/42
  • ul. Výškovická, Ostrava-Zábřeh (před OD Kotva) – p. č. 783/11
  • ul. Horymírova, Ostrava-Zábřeh (u OD Koruna) – p. č. 47/7
  • ul. Jugoslávská, Ostrava-Zábřeh (u OD Albert) – p. č. 623/81
  • ul. Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka (u OD Savarinu) – p. č. 485/1
  • ul. Dr. Martínka, Ostrava- Hrabůvka (u OD Budoucnost) – p. č. 463/6
  • ul. Dr.Lukášové, Ostrava-Hrabůvka (parkoviště- zadní trakt obchodní vybavenosti) – p. č. 304/2
  • ul. Výškovická, Ostrava-Výškovice (areál Odra) – p. č. 740/40, 740/68
  • ul. A. Gavlase, Ostrava-Dubina (u OD Albert) – p. č. 101/33
 3. Příležitostná tržní místa o svátcích a slavnostech (trhy):
  • ul. Horní, Ostrava-Hrabůvka (před obchodní vybaveností) - p. č. 311/33
  • ul. Výškovická, Ostrava-Zábřeh (před OD Kotva) – p. č. 3034, 3035, 3036

Tržní místa jsou určena především pro prodej ovoce a zeleniny, lesních plodů, květin, vajec a přebytků, medu,  rukodělných výrobků a dalších.

Na tržnici a tržních místech je povolen prodej živých ryb.

Vjezd motorových vozidel na tržní místa je zakázán.

 

Čl. 3.

Doba prodeje

 

Provozní doba tržiště a tržních míst:

V období od 1. 4. – 31. 10.

 

V období od 1. 11. – 31. 3.

Za tržní dny se považují pondělí až sobota. Neděle pouze k významným dnům (Den matek, Velikonoce, Vánoce, Památka zesnulých apod.).

 

 

Čl. 4.

Oprávnění k prodeji

 

Na tržišti a tržních místech mohou prodávat zboží a poskytovat služby fyzické a právnické osoby oprávněné k provozovaní činnosti podle příslušných právních předpisů. Oprávnění prokazují provozovateli nebo správci tržiště nebo tržního místa (prodej živočišných produktů, pojízdné prodejny – nutné schválení Krajskou veterinární správou).

 

 

Čl. 5.

Podmínky prodeje

 

Povinnosti osob, které vyrábějí, zpracovávají a uvádějí do oběhu živočišné produkty ukládá § 22 zákona č.166/1999 Sb., veterinární zákon (oznámení Krajské veterinární správě o zahájení činnosti, dodržování všech uvedených požadavků a další). Prodej malých množství vlastních produktů z prvovýroby přímo konečnému spotřebiteli viz § 27a veterinárního zákona, veterinární a hygienická pravidla pro prodej zvířat (vč. ryb) na těchto místech viz § 6 až § 8 vyhl.č. 298/2007 Sb., prodej vajec a medu viz § 14 a § 15 téže vyhlášky.

 • prodávající musí dodržovat hygienické předpisy a zodpovídají za zdravotní nezávadnost prodávaného zboží

 • zelenina, brambory, ovoce i lesní plody musí být celé, zdravé, zdravotně nezávadné, čerstvého vzhledu, čisté, nenapadené škůdci; ovoce musí být jakostně přetříděno a během prodeje uloženo v bednách nebo vyloženo na stánku; prodej musí být prováděn výhradně z pultů: orgány veterinární a hygienické služby mohou omezit nebo zakázat prodej některých zemědělských výrobků, s ohledem na podmínky prodeje, jakost zboží a nákazovou situaci

 • při prodeji medu musí mít prodávající laboratorní vyšetření veterinární správy

 • prodej vajec je povolen, je-li venkovní teplota 5-18 °C, pokud není chladící box nebo jiné zařízení

 • stánek prodávajícího musí být označen podle zvláštního předpisu10) , jinak jménem a příjmením nebo názvem prodejce.

 • prodávané zboží musí být viditelně označeno cenovkami: prodávající nesmí o prodávaném zboží uvádět zkreslené nebo nepravé informace s cílem oklamat spotřebitele 9)

 • prodávající je povinen udržovat pronajaté místo v čistotě

 • sortiment je dán vybavením stánku, nebalené potraviny musí být při prodeji chráněny před znečištěním, klimatickými vlivy a kontaktem se spotřebitelem

 • je zakázán vstup zvířat s výjimkou vodících psů nevidomých

 • prodej hub je možný pouze s osvědčením o znalosti hub podle zvláštního právního předpisu7)

 • po skončení činnosti je prodejce povinen upravit místo do náležitého stavu, včetně odstranění svého prodejního stánku, resp. stolu

 • likvidaci vzniklých vedlejších živočišných produktů (VŽP) zajišťuje prodejce na vlastní náklady

 

Při stánkovém prodeji je nutno řídit se zejména zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Dále je nutno dodržet ustanovení zákona č.110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek č. 275/2004 Sb., o požadavcích na zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy, č. 366/2005 Sb., pro zmrazené potraviny, č. 326/2001 Sb., pro maso, masné výrobky, ryby,ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich, č. 77/2003 Sb., pro mléko a mléčné výrobky, zmrzliny a mražené krémy a jedlé tuky a oleje, č. 329/1997 Sb., pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena, č. 330/1997 Sb., pro čaj, kávu a kávoviny, č. 331/1997 Sb., pro koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky a ochucovadla a hořčici, č. 157/2003 Sb., pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, č. 333/1997 Sb., pro přírodní sladidla, med, nečokoládové cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové cukrovinky, č.335/1997 Sb., pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, č. 54/2004 Sb., kterou se stanoví druhy potravin určené pro zvláštní výživu a jejich způsob použití.

 

Při prodeji živých zvířat a živočišných produktů je nutno dodržovat zejména  ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a jeho prováděcí vyhlášku č.  2/2004 Sb., o ochraně hospodářských zvířat při usmrcování (např. při prodeji živých ryb),
vyhlášky č.289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty.

 

Na tržišti a tržních místech je zakázán prodej:

 

 • zboží jejichž prodej je zakázán zvláštními právními předpisy8)

 • živých zvířat, pokud prodej není výslovně povolen  provozním řádem

 • výrobků z vajec, sušených hub

 • střelných zbraní, střeliva, výbušnin a zboží, které svým charakterem propaguje násilí

 • erotického, pornografického zboží a publikací s erotickým obsahem

 

Prodejci a poskytovatelé služeb jsou povinni dbát pokynů provozovatele a správce tržiště nebo tržního místa zejm. při organizaci zásobování, zajištění bezpečného pohybu osob, využívání poskytovaných prostředků k výkonu činnosti apod.

 

Tímto provozním řádem nejsou dotčeny podmínky provozování činnosti stanovené zvláštními právními předpisy11).

 

Čl. 6.

Povinnosti provozovatele

 

Provozovatel tržiště a tržních míst, nebo osoba jím pověřená (správce tržiště) je povinen:

 • viditelně označit boxy na tržišti

 • umístit tento provozní řád ve velikosti dobře čitelné na viditelném přístupném místě a tržiště a tržní místa provozovat v souladu s ním a jeho dodržování kontrolovat

 • organizovat obsazování prodejních míst na tržišti a tržních místech

 • požadovat od prodávajících předložení dokladů opravňujících k prodeji na tržišti a tržních místech

 • dbát, aby provozní a prodejní zařízení byla jednotně označena dle čl. 5 a odpovídala hygienickým veterinárním a bezpečnostním předpisům

 • vést evidenci prodávajících podle zvláštního právního předpisu

 • dbát na dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele

 

 

Čl. 7.

Poplatky za užívání

 

Poplatky za užívání místa pro prodej upravuje Obecně závazná vyhláška Statutárního města Ostravy č. 13/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství v sazbách stanovených pro Městský obvod Ostrava-Jih.

Poplatek za užívání místa pro prodej je splatný bez výzvy a vyměření podle částky (sazba x m2 x počet dnů za celkově zabranou plochu).

Poplatek za užívání místa pro prodej prodávajícímu vyměří správce tržnice (zaměstnanec odboru dopravy a komunálních služeb ÚMOb Ostrava-Jih).

Poplatek za užívání místa pro prodej je prodávající povinen zaplatit před zahájením prodeje v provozní budově tržiště (ul. Čujkovova, Ostrava-Zábřeh) pondělí – sobota do 10:00 h. Za prodej v neděli zaplatí prodávající poplatek správci nejpozději v sobotu do 10:00 h v provozní budově tržiště. Poplatek lze platit denně, týdenním nebo měsíčním paušálem.

Poplatek za poskytnutou el. energii je stanoven 5,- Kč/1kwh.

 

 

Čl. 8.

Kontrola dodržování provozního řádu

 

 • Kontrolu dodržování povinností stanovených tímto provozním řádem provádějí pověření zaměstnanci Statutárního města Ostravy, zařazení do Úřadu městského obvodu Ostrava Jih.

 • Kontroly dle zvláštních právních předpisů budou provádět oprávnění pracovníci Městské policie, České obchodní inspekce, České zemědělské a potravinářské inspekce, živnostenských úřadů, hygienické a veterinární služby, metrologií a zkušebnictví apod.

 

Vzor pro označení stánků osob majících postavení podnikatelů (živnostníků)

 

Podnikatel: obchodní firma (právnická, fyzická osoba) nebo název (právnická osoba)

nebo jméno a příjmení

 

IČ: ………………………….

 

Místo podnikání: adresa

(sídlo, organizační složka)

 

Osoba odpovědná za činnost provozovny: jméno a příjmení

 

 

Vzor pro označení jiné osoby

 

(např. prodej nezpracovaných rostlinných, živočišných výrobků z vlastní drobné pěstitelské činnosti a lesních plodin přímým spotřebitelům fyzickými osobami)

 

Jméno a příjmení prodávajícího

 

………………………………..

 

 

Tyto tabulky s označením musí být umístěny na viditelném místě.

 

 

 

Čl. 9.

 

Tento provozní řád tržiště a tržních míst vydal odbor dopravy a komunálních služeb ÚMOb Ostrava Jih, byl schválen Radou Městského obvodu Ostrava-Jih usnesením č. 5627/108 ze dne 15.07.2010.

 

 

Nabývá účinnosti dne 01.08.2010

 

 

 

Ing. Radim Dostál

vedoucí odboru dopravy

a komunálních služeb

 

1) Tržiště je vymezený prostor, umožňující celoroční prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím podle stavebního zákona na prodejních místech při použití prodejních zařízení (stánky, stoly, stojany, mobilní nebo jiná zařízení). Prostor je veřejně přístupný.

2) Tržní místo je vymezený prostor, mimo provozovnu určenou k prodeji zboží a poskytování služeb rozhodnutím podle stavebního zákona a mimo tržnice a tržiště na prodejních místech při použití prodejních zařízení. Prostor je veřejně přístupný.

3) zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

4) zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

5) např. zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů

6) zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb

7) § 3 zákona č. 110/2004 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 475/2002 Sb., vyhláška o zkoušce znalosti hub

8) např. § 133 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (lihoviny, tabákové výrobky) § 8 vyhlášky č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi

9) § 14a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

10) § 7 a § 8 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

11) např. zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb,
zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 110/2004 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon
, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví