VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2023

-

Kontaktní osoby ÚMOb Ostrava-Jih pro volby 

Mgr. Radek Drong, tel.: 599 430 294, e-mail: radek.drong@ovajih.cz
Renata Čečotová, tel.: 599 430 255, e-mail: renata.cecotova@ovajih.cz
Alena Tylečková, tel.: 599 430 222, e-mail: 

 

Právní předpisy

  • Ústava České republiky (čl. 54 až 61)
  • zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • prováděcí vyhláška č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů


Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu České republiky ze dne 27. června 2022, zveřejněném ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb., dne 1. července 2022, byla vyhlášena volba prezidenta České republiky, která proběhne ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (případné druhé kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023).

Rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení volby prezidenta České republiky

 

Právo volit prezidenta České republiky má občan ČR, který alespoň ve druhý den volby dosáhl věku  18 let a nenastala u něj překážka ve výkonu volebního práva. Ve druhém kole volby prezidenta může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola volby prezidenta dosáhl věku 18 let.

Na území městského obvodu Ostrava-Jih hlasují voliči v 95 stálých volebních okrscích. U tří z těchto okrsků je z organizačních důvodů plánována změna adresy volebních místností. Jedná se o volební okrsky číslo 11006, 11007 a 11008, jejichž volební místnosti se nacházely v budově Vítkovické střední průmyslové školy na adrese Ostrava-Hrabůvka, Hasičská 1003/49. Nově budou volební místnosti volebních okrsků číslo 11006 a 11007 přemístěny do prostor budovy Komorního klubu na adrese Ostrava-Hrabůvka, Velflíkova 285/8. Volební místnost volebního okrsku číslo 11008 bude nově přemístěna do prostor budovy Základní školy Provaznická 64 na adrese Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 831/64. Informace o jednotlivých volebních okrscích budou zveřejněny na úřední desce zdejšího úřadu, včetně elektronické úřední desky.

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá úřad městského obvodu na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu. Informace k vydávání voličských průkazů jsou uvedeny níže.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů úřad městského obvodu a v den volby také okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. O možnost volit do přenosné volební schránky mohou voliči požádat již nyní na tel. čísle 599 430 222, 599 430 255, popř. na e-mail: alena.tyleckova@ovajih.cz.

Oprávnění voliči obdrží hlasovací lístky do schránek nejpozději tři dny před prvním dnem prvního kola volby prezidenta v obálkách s informací o čísle volebního okrsku, adrese volební místnosti                         a s informací o způsobu hlasování. Pokud se výjimečně stane, že volič lístky do 10. ledna 2023 neobdrží, může si celou sadu vyzvednout na Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, odboru správních činností, ohlašovně pobytu, kancelář č. 025 A a 026 A nebo v den volby ve volební místnosti. V případě druhého kola volby prezidenta obdrží volič hlasovací lístky pouze ve volební místnosti.

 

Voličské průkazy

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá úřad městského obvodu na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu.

V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, úřad městského obvodu mu vydá voličský průkaz pro obě kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo).

Volič může ode dne vyhlášení volby až do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů (do 11. ledna 2023 do 16.00 hodin) u Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih osobně požádat o vydání voličského průkazu. Rovněž může požádat písemným podáním, doručeným Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka, nejpozději 7 dnů přede dnem volby (do 6. ledna 2023 do 16.00 hodin); toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. Úřad městského obvodu Ostrava-Jih voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem volby (od 29. prosince 2022) předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to i do zahraničí. Voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den volby dostavit na zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně je možné přistoupit k hlasování.

O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požádat také v době mezi prvním a druhým kolem volby, tj. písemně do 20. ledna 2023 do 16.00 hodin, osobně do 25. ledna 2023 do 16.00 hodin.

Voličský průkaz může vydávat zastupitelský úřad - za stejných podmínek jako obecní úřad - na žádost voliče, který je u něj zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

 

 

Informace o možnosti delegování členů a náhradníků do okrskových volebních komisí pro volbu prezidenta republiky konanou na území České republiky ve dnech 13. a 14. ledna 2023, případné druhé kolo volby ve dnech 27. a 28. ledna 2023

V souladu s ust. § 18 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb.,  o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, může občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována,  politická strana, politické hnutí nebo koalice, která má zastoupení v Poslanecké sněmovně nebo Senátu Parlamentu České republiky, anebo politická strana, politické hnutí nebo koalice, která nemá zastoupení v Parlamentu České republiky a v posledních volbách získala alespoň jeden mandát v územně příslušném zastupitelstvu kraje (v našem případě Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje), delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem volby, t.j. 14. prosince 2022 do 16.00 hodin, 1 člena a 1 náhradníka do okrskové volební komise v každém volebním okrsku zřízeného na území městského obvodu Ostrava-Jih.

Delegování členů a náhradníků se provede tak, že se jejich seznam osobně doručí nebo zašle starostovi, a to v listinné nebo elektronické podobě prostřednictvím podatelny Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka, a jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem politické strany nebo politického hnutí, anebo jméno a příjmení občana, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, popř. jméno a příjmení osoby, která byla k tomuto úkonu písemně pověřena a která kopii písemného pověření k seznamu přiloží. Dále může seznam obsahovat telefonní číslo, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty člena, popřípadě náhradníka a údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni. Seznam podepíše osoba oprávněná jednat jménem politické strany nebo politického hnutí, občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, nebo osoba, která je k provedení delegování členů a náhradníků pověřena.

S ohledem na krátké lhůty stanovené uvedeným volebním zákonem doporučujeme doručit seznamy delegovaných členů okrskových volebních komisí s předstihem a zároveň poučit delegované o povinné účasti na prvním zasedání okrskových volebních komisí, jehož předpokládaný termín bude  21. prosince 2022 v době od 14.00 hodin pro okrsky č. 11001-11032, od 16.00 hodin pro okrsky 11033-11064 a od 18.00 hodin pro okrsky 11065-11095 v Domě kultury AKORD Ostrava-Zábřeh, náměstí SNP 1, Ostrava-Zábřeh. 

Dle ust. § 18 odst. 7 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, nedostaví-li se delegovaný nebo jmenovaný zástupce na první zasedání okrskové volební komise bez omluvy, nebude mu umožněno dodatečné složení slibu (členství v okrskové volební komisi vzniká složením slibu).

Dle ust. § 6 odst. 4 vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů, v případě, že se člen okrskové volební komise některého z jednání komise nezúčastní, bude mu celková výše odměny poměrně zkrácena.

 


Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí


Informace o počtu a sídle volebních okrsků na území městského obvodu Ostrava-Jihformuláře:

žádost o vydání voličského průkazu

plná moc k převzetí voličského průkazu

 

Odkazy na volební informace:

https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volba-prezidenta-republiky-2023.aspx

www.volby.cz

www.czso.cz