VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ V ROCE 2022

-

Kontaktní osoby ÚMOb Ostrava-Jih pro volby 

Mgr. Radek Drong, tel.: 599 430 294, e-mail: radek.drong@ovajih.cz
Renata Čečotová, tel.: 599 430 255, e-mail: renata.cecotova@ovajih.cz
Alena Tylečková, tel.: 599 430 222, e-mail: 

 

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 5. dubna 2022 zveřejněným pod č. 81/2022 Sb., byly vyhlášeny volby do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech. Dny konání voleb byly stanoveny na pátek 23. září a sobotu 24. září 2022.


Právní předpisy

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do ZO“)

Vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“)

 

INFORMACE PRO VOLEBNÍ STRANY

Registrace kandidátních listin

Úřad městského obvodu Ostrava-Jih je pro volby do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech konané ve dnech 23. a 24. září 2022 registračním úřadem, ke kterému se podávají kandidátní listiny volebních stran pro volby do Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih.

Kandidátní listiny volebních stran je možno podávat k Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka do 19. července 2022 do 16.00 hodin. V uvedené lhůtě je třeba, aby byla kandidátní listina Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih doručena, nestačí tedy např. její předání k poštovní přepravě.

Lhůty podle zákona o volbách do ZO nelze prodloužit, ani prominout jejich zmeškání.


Náležitosti kandidátních listin

Kandidátní listiny mohou podávat volební strany. Volební stranou mohou být registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice, nezávislí kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů. 

Kandidátní listina dle ust. § 22 zákona o volbách do ZO obsahuje tyto náležitosti:

a) název zastupitelstva obce (v případě městského obvodu Ostrava-Jih tedy Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih),

b) označení volebního obvodu, jsou-li volební obvody vytvořeny (v rámci městského obvodu Ostrava-Jih nebyly volební obvody pro tyto volby vytvořeny, resp. městský obvod Ostrava-Jih tvoří jeden volební obvod),

c) název volební strany a označení, o jaký typ volební strany jde, s uvedením názvu politických stran a politických hnutí,

d) jména a příjmení kandidátů, pohlaví, jejich věk ke druhému dni voleb, povolání kandidáta, část obce, nečlení-li se obec na části, obec, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, případně k přechodnému pobytu, jde-li o cizince podle § 4 odst. 1 zákona o volbách do ZO, název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že nejsou členy žádné politické strany nebo politického hnutí (tedy údaj "bez politické příslušnosti"),

e) pořadí na kandidátní listině vyjádřené pomocí arabského čísla,

f) jméno a příjmení zmocněnce volební strany a jeho náhradníka s uvedením místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, není-li volební stranou nezávislý kandidát,

g) jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo,

h) jde-li o sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, označení politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo, nebo označení, že jde o nezávislého kandidáta,

i) podpis zmocněnce volební strany; u nezávislého kandidáta podpis kandidáta; podává-li kandidátní listinu politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice anebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jejich jménem, popřípadě jménem organizační jednotky je-li ustavena.

Vzor kandidátní listiny je obsažen ve vyhlášce jako vzor č. 6.

Volební strana může na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva. Do Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih je voleno 45 členů zastupitelstva. Po uplynutí šedesátého dne přede dnem voleb do zastupitelstva obce nelze již doplňovat do kandidátní listiny další kandidáty ani vzájemně měnit jejich pořadí.

Ke kandidátní listině musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do zastupitelstva městského obvodu a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva městského obvodu. Na prohlášení kandidát dále uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, případně k přechodnému pobytu, jde-li o cizince podle § 4 odst. 1 zákona o volbách do ZO, a datum narození.

Vzor prohlášení kandidáta je obsažen ve vyhlášce jako příloha ke vzoru č. 6.

Volební strana, s výjimkou nezávislého kandidáta, činí úkony ve volebních věcech prostřednictvím svého zmocněnce. Zmocněncem nebo jeho náhradníkem je fyzická osoba, která je takto označena na kandidátní listině; nemůže jím být osoba mladší 18 let, osoba s omezenou svéprávností nebo kandidát. Úkony zmocněnce je volební strana vázána. Svého zmocněnce může volební strana písemně odvolat; zmocnění zaniká okamžikem doručení tohoto odvolání registračnímu úřadu.

Další informace jsou k dispozici rovněž na stránkách Ministerstva vnitra.

 

Petice

Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, je třeba podle ust. § 21 odst. 4 zákona o volbách do ZO připojit ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími kandidaturu této volební strany.

V záhlaví petice a na každé její další straně musí být uveden název volební strany, název zastupitelstva obce (v případě městského obvodu Ostrava-Jih tedy Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih), do kterého volební strana kandiduje, a rok konání voleb.

Vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu, případně adresa místa přechodného pobytu, jde-li o cizince podle ů 4 odst. 1 zákona o volbách do ZO, jinak tento hlas pro podporu volební strany nelze započítat. Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých.

Potřebný počet podpisů voličů je stanoven v příloze zákona o volbách do ZO, a to ve vztahu k počtu obyvatel obce k 1. lednu toho roku, v němž se konají volby, tj. k 1. lednu 2022.

Počet obyvatel městského obvodu Ostrava-Jih, stanovený v souladu s ust. § 73 zákona o volbách do ZO ke dni 1. ledna 2022, byl 100 841.

Kdo je voličem, je uvedeno v ust. § 4 odst. 1 zákona o volbách do ZO.

Potřebné počty podpisů voličů pro nezávislého kandidáta a sdružení nezávislých kandidátů pro volby do Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih jsou uvedeny v tabulce.

 

potřebný počet podpisů

voličů pro nezávislého

kandidáta

potřebný počet podpisů

voličů pro sdružení

nezávislých kandidátů

1009 7059

 

Tato informace je zveřejněna rovněž na úřední desce Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih.

 

Informace o změně volebních okrsků na území statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih


Zveřejnění potřebného počtu podpisů voličů na peticích pro nezávislého kanditáta a sdružení nezávislých kandidátů

 

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí