Volby do zastupitelstev krajů v roce 2020

-

Informace pro voliče

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 9. dubna 2020, zveřejněným ve Sbírce zákonů dne 15. dubna 2020 pod č. 169/2020 Sb., byly vyhlášeny volby do zastupitelstev krajů a stanoveny dny jejich konání na pátek 2. října a sobotu 3. října 2020. V pátek 2. října hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů začíná ve 14:00 hodin a končí v 22:00 hodin a v sobotu 3. října hlasování začíná v 8:00 hodin a končí ve 14:00 hodin.

 

Příprava a průběh voleb do zastupitelstev krajů se řídí zákonem č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Volby do Senátu Parlamentu České republiky nebyly ve volebním obvodě č. 71, do kterého spadá městský obvod Ostrava-Jih, v letošním roce vyhlášeny, neboť proběhly v roce 2018.

 

Parlament České republiky schválil zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020. Tento zákon upravuje speciální možnosti pro hlasování v podzimních volbách osobám s nařízenou izolací/karanténou z důvodu nemoci covid-19. Tito voliči nebudou moci odvolit v klasických volebních místnostech, ale právě jen některým ze způsobů podle tohoto speciálního zákona. Více informací zde.

V této souvislosti zveřejnil Krajský úřad Moravskoslezského kraje:

  • informaci o zřízení volebních stanovišť,  více zde
  • informaci o telefonním čísle pro žádosti o hlasování do zvláštní přenosné schránky, více zde


 Kontaktní osoby ÚMOb Ostrava-Jih pro volby

Mgr. Radek Drong, tel.: 599 430 294, e-mail: radek.drong@ovajih.cz

Renata Čečotová, tel.: 599 430 255, e-mail: renata.cecotova@ovajih.cz

Alena Tylečková, tel.: 599 430 222, e-mail: alena.tyleckova@ovajih.cz


Informace dalších volebních orgánů k volbám

Ministerstvo vnitra

Český statistický úřad

 

Právo volit do zastupitelstva kraje má

státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje a nenastala u něj překážka ve výkonu volebního práva

 

Voličský průkaz

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá úřad městského obvodu na jeho žádost voličský průkaz.

Žádost o voličský průkaz lze podat:

a) písemně

podáním v listinné podobě opatřeným úředně ověřeným podpisem voliče zaslaným na adresu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, odbor správních činností, Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka,

nebo

podáním v elektronické podobě zaslaným prostřednictvím datové schránky voliče do datové schránky Městského obvodu Ostrava-Jih, identifikátor datové schránky: 2s3brdz.

Ve výše uvedených případech musí být písemná žádost doručena Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, odboru správních činností, nejpozději 7 dnů přede dnem hlasování, tj. do 25. září 2020 do 16:00 hodin.

 

b) osobně na ohlašovně Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih na adrese Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka, budova A, kanc. č. 025 a 026. V případě osobního podání nemusí být podpis na žádosti úředně ověřen. Osobně lze požádat do 30. září 2020 do 16:00 hodin.

 

Vydávání voličských průkazů na základě podané žádosti bude probíhat na ohlašovně Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih od vyhlášení voleb nejpozději do 2 dnů přede dnem voleb, tj. do 30. září 2020 do 16:00 hodin předáním voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí k převzetí voličského průkazu s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu průkazu, anebo zasláním na adresu uvedenou v žádosti.

 

Hlasování mimo volební místnost

Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor správních činností, ohlašovnu pobytu (osobně na adrese Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka, v kanceláři č. 025 A a 026 A, tel.: 599 430 302 nebo 599 430 354, nebo písemně na posta@ovajih.cz, popř. prostřednictvím datové schránky městského obvodu Ostrava-Jih) a ve dny voleb přímo okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena!

 

Hlasovací lístky

Oprávnění voliči obdrží hlasovací lístky do schránek nejpozději 3 dny přede dnem voleb, v obálkách s informací o čísle volebního okrsku a adrese volební místnosti. Pokud se výjimečně stane, že volič lístky neobdrží do 29. září 2020, může si celou sadu vyzvednout u Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, odboru správních činností, ohlašovny pobytu, na adrese Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka, kancelář č. 025 A a 026 A, nebo v den voleb přímo ve volební místnosti.

 

Způsob hlasování

Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné. Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Po učinění záznamu do výpisu ze stálého seznamu obdrží volič od okrskové volební komise úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové. Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu dodatečně a umožní mu hlasování. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze stálého seznamu. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky.

 

Kam k volbám

V městském obvodu Ostrava-Jih je vytvořeno 96 stálých volebních okrsků. Informace o jednotlivých volebních okrscích budou zveřejněny rovněž na úřední desce Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, včetně úřední elektronické desky, a webových stránkách městského obvodu.


K vyhledání adresy volebních místností lze použít i tento odkaz:
https://volby.tmapserver.cz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace o počtu a sídle volebních okrsků městského obvodu Ostrava-Jih

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové voelbní komise a vyrozumění o temínu školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledku hlasování

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje