Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021

-

Informace pro voliče

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 28. prosince 2020, zveřejněným ve Sbírce zákonů dne 31. prosince 2020 pod číslem 611/2020 Sb., byly vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a stanoveny dny jejich konání na pátek 8. října a sobotu 9. října 2021. 

Příprava a průběh voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se řídí zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Kontaktní osoby ÚMOb Ostrava-Jih pro volby

Mgr. Radek Drong, tel.: 599 430 294, e-mail: radek.drong@ovajih.cz

Renata Čečotová, tel.: 599 430 255, e-mail: renata.cecotova@ovajih.cz

Alena Tylečková, tel.: 599 430 222, e-mail: alena.tyleckova@ovajih.cz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Informace pro voliče Městského obvodu Ostrava-Jih o vydávání voličských průkazů

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán (dle místa trvalého pobytu), vydá úřad městského obvodu na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu voličů. Volič pak může hlasovat za podmínek stanovených zákonem o volbách do Parlamentu České republiky na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

 

 

Žádost o vydání voličského průkazu

 

Přijímání žádostí o vydání voličského průkazu

Úřad městského obvodu Ostrava-Jih (dále jen „úřad“) přijímá žádosti o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, tj. od 31. 12. 2020

  • do 01. 10. 2021 do 16.00 hod. písemným podáním žádosti
  • do 06. 10. 2021 do 16.00 hod. osobním podáním žádosti

Žádosti občanů s trvalým pobytem v městském obvodě Ostrava-Jih lze podat:

  • písemně - žádost musí být doručena úřadu nejpozději dne 01. 10.2021 do 16.00 hod., žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče. Adresa pro zaslání:

         Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor správních činností

         Horní 791/3

         700 30 Ostrava-Hrabůvka

  • písemně v elektronické podobě - žádost zaslaná prostřednictvím datové schránky; žádost musí být doručena do datové schránky úřadu (ID datové schránky: 2s3brdz) nejpozději dne 01. 10.2021 do 16.00 hod
  • osobně  - v budově A Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka, kanceláře A25 a A26, do 06. 10.2021 do 16:00 hodin

 

Předání voličského průkazu – od 23.09.2021

Úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle, nejdříve však 15 dní přede dnem voleb dle § 6a odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace Ministerstva vnitra  pro voliče v karanténě/izolaci z důvodu onemocnění covid -19

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace pro voliče volebních okrsků číslo 11023, 11024 a 11025

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace o počtu a sídle volebních okrsků na území městského obvodu Ostrava-Jih

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace o možnosti delegování členů a náhradníků do okrskových volebních komisí

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí a vyrozumění o termínu školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledku hlasování

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace pro voliče v karanténě / izolaci z důvodu onemocnění covid-19

Dne 13. 8. 2021 byl publikován pod č. 296/2021 Sb. zákon, který umožní hlasovat ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021 i osobám, jimž bude v době voleb nařízena karanténa nebo izolace z důvodu onemocnění covid-19. Zákon též umožní hlasování voličům umístěným v zařízeních, která byla rozhodnutím krajské hygienické stanice uzavřena.

Zvláštní způsoby hlasování budou zajišťovat v rámci jednotlivých krajů speciální hlasovací komise složené ze tří osob jmenovaných ředitelem příslušného krajského úřadu; také sčítání takto odevzdaných hlasů provede zvláštní sčítací komise u krajského úřadu. Bližší informace jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva vnitra v odkaze Volby, popř. na stránkách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prokazování totožnosti ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Telefonní spojení volebních místností

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Informace k volbám dalších volebních orgánů

Ministerstvo vnitra

Český statistický úřad

Magistrát města Ostravy (včetně aplikace „Kam mám jít volit?“)