Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Volby

Poslední změna: Úterý 12.03.2019 11:00 vypršelo
.

VOLBY 2019

 

Kontaktní osoby Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih pro volby:

Mgr. Radek Drong, tel.: 599 430 294, mobil: 731 437 930, e-mail: radek.drong@ovajih.cz

Renata Čečotová, tel.: 599 430 255, mobil: 725 828 491,e-mail:renata.cecotova@ovajih.cz

Alena Tylečková, tel.: 599 430 222, mobil: 601 103 350, e-mail:alena.tyleckova@ovajih.cz

Volby do Evropského parlamentu

 

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 8. ledna 2019 zveřejněným pod č. 9/2019 Sb. byly vyhlášeny volby do Evropského parlamentu a dny konání voleb byly stanoveny na 24. a 25. května 2019.


Právní předpisy

Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

 

Informace pro voliče

Podmínky hlasování pro občany České republiky žijící na území České republiky

Podmínky hlasování pro občany České republiky žijící v zahraničí

Podmínky hlasování pro občany jiných členských států Evropské unie na území České republiky

Information on the principles and manner of voting

Voličské průkazy

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož seznamu voličů je zapsán, vydá Úřad městského obvodu Ostrava-Jih na jeho žádost voličský průkaz.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb až do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů (22. května 2019), a to osobně u Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih. Rovněž může požádat písemným podáním, doručeným Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka, nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (17. května 2019); toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. Úřad městského obvodu Ostrava-Jih voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (9.května 2018) předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.

 

Žádost o vydání voličského průkazu

Plná moc k převzetí voličského průkazu

 

Delegování členů okrskové volební komise

Politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina byla pro volby do Evropského parlamentu zaregistrována, může delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb (tj. do 24. dubna 2019 do 16:00 hodin) jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise.

Delegování členů a náhradníků se provede tak, že se jejich seznam osobně doručí nebo zašle starostovi, a to v listinné podobě nebo v elektronické podobě. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka, případně adresu přechodného pobytu, jde-li o občana jiného členského státu, a jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice, popřípadě jméno a příjmení osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží. Dále může seznam obsahovat telefonní číslo, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty člena, popřípadě náhradníka a údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta. Seznam podepíše zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice nebo osoba, která je k provedení delegování členů a náhradníků zmocněncem pověřena.

Není-li touto delegací doasaženo nejnižšího stanoveného počtu členů okrskové volební komise (7 členů), jmenuje před jejím prvním zasedáním členy na neobsazená místa starosta. V případě, kdy počet členů okrskové volební komise poklesne pod stanovený počet v průběhu voleb do Evropského parlamentu a nejsou-li náhradníci podle věty první, jmenuje starosta na neobsazená místa další členy komise.

Vzor delegování členů a náhradníků okrskových volebních komisí

 

Odkazy na volební informace:

Volební výsledky (Český statistický úřad)

Kam mám jít volit (vyhledávání volebních místností podle bydliště)

Informace Ministerstva vnitra České republiky

 

Portlet s fixním textem
Portlet s fixním textem