Volby

-

 

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ROCE 2024


Kontaktní osoby ÚMOb Ostrava-Jih pro volby

Mgr. Radek Drong, tel.: 599 430 294, e-mail: radek.drong@ovajih.cz
Renata Čečotová, tel.: 599 430 255, e-mail: renata.cecotova@ovajih.cz
Alena Tylečková, tel.: 599 430 222, e-mail. alena.tyleckova@ovajih.cz

 

Právní předpisy

  • zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 26. ledna 2024 byly vyhlášeny volby do Evropského parlamentu a dny konání voleb na území České republiky byly stanoveny na 7. a 8. června 2024. V pátek 7. června 2024 budou volební místnosti otevřeny v době od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 8. června 2024 od 8.00 do 14.00 hodin.

 

Vyhlášení výsledků voleb do Evropského parlamentu zde

 

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY A ZASTUPITELSTEV KRAJŮ V ROCE 2024

Právní předpisy

  • zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 233/2000 Sb., o  provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a  doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č.  212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 12. června 2024 byly vyhlášeny volby do zastupitelstev krajů a ve volebním obvodu č. 71 se sídlem Ostrava-město i volby do Senátu Parlamentu České republiky.

Dny konání voleb byly stanoveny na 20. a 21. září 2024, případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky na 27. a 28. září 2024.

Jestliže před druhým kolem voleb ve volebním obvodu se kandidát své kandidatury vzdá, pozbude práva být volen, nebo zemře, koná se druhé kolo voleb třináctý den po ukončení hlasování v prvním kole.

Do volebního obvodu č. 71 spadají městské obvody Ostrava-Jih, Proskovice, Polanka nad Odrou.

V městském obvodu Ostrava-Jih je vytvořeno 95 stálých volebních okrsků. Informace o jednotlivých volebních okrscích budou zveřejněny na úřední desce, včetně úřední elektronické desky.

 

Vyhlášení voleb zde

 

Právo volit do zastupitelstva kraje má

státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje a nenastala u něj překážka ve výkonu volebního práva


Voličský průkaz

 Voliči s trvalým pobytem v městském obvodu Ostrava-Jih,  který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá Úřad městského obvodu Ostrava-Jih na jeho žádost voličský průkaz. 

Volič může požádat o vydání voličského průkazu osobně u Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih ode dne vyhlášení voleb až do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů do 18. září 2024 do 16.00 hodin. Rovněž může požádat písemným podáním, doručeným Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 13. září 2024 do 16.00 hodin; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

  

Žádost o vydání voličského průkazu 

Plná moc k převzetí voličského průkazu


Právo volit do Senátu Parlamentu České republiky má

státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, ve druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let a nenastala u něj překážka ve výkonu volebního práva.

 

Voličský průkaz

Voliči s trvalým pobytem v městském obvodu Ostrava-Jih, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá Úřad městského obvodu Ostrava-Jih na jeho žádost voličský průkaz. Voličský průkaz pro volby do Senátu se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu ve volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny volby.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu osobně u Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih ode dne vyhlášení voleb až do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů do 18. září 2024 do 16.00 hodin. Rovněž může požádat písemným podáním, doručeným Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 13. září 2024 do 16.00 hodin; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. Úřad městského obvodu Ostrava-Jih voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, od 5. září 2024 předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. V případě konání druhého kola voleb do Senátu může volič požádat osobně o vydání voličského průkazu do uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 25. září 2024 do 16.00 hodin.

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb do Senátu ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo voleb do Senátu, obecní úřad mu vydá voličský průkaz pro obě kola voleb. 

 

Žádost o vydání voličského průkazu 

Plná moc k převzetí voličského průkazu


Hlasování mimo volební místnost 

Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat ÚMOb Ostrava-Jih, odbor správních činností, ohlašovnu pobytu (osobně v kanceláři č. 025 A a 026 A, tel.: 599 430 302 nebo 599 430 354, nebo písemně na posta@ovajih.cz) a ve dny voleb přímo okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

  

Hlasovací lístky

Oprávnění voliči obdrží hlasovací lístky do schránek nejpozději 3 dny přede dnem voleb, v obálkách s informací o čísle volebního okrsku a adrese volební místnosti a s informací o způsobu hlasování. Pokud se výjimečně stane, že volič lístky neobdrží do 17. září 2024, může si celou sadu vyzvednout na ÚMOb Ostrava-Jih, odboru správních činností, ohlašovně pobytu, kancelář č. 025 A a 026 A nebo ve dny voleb ve volební místnosti. Pro případné druhé kolo voleb do Senátu si volič hlasovací lístky vyzvedne až ve volební místnosti.

 

Kam k volbám

V městském obvodu Ostrava-Jih je vytvořeno 95 stálých volebních okrsků. Informace o jednotlivých volebních okrscích budou zveřejněny rovněž na úřední desce Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, včetně úřední elektronické desky, a webových stránkách městského obvodu.


Odkazy na volební informace:

www.volby.cz