Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Volby

Poslední změna: Pátek 09.11.2018 08:19 vypršelo
.

VOLBY 2018

 

Vyplácení zvláštní odměny za členství v okrskové volební komisi

Zvláštní odměna za členství v okrskové volební komisi při volbách do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 5. a 6. října a 12. a 13. října 2018 bude vyplacena v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v hotovosti v termínech:

 

 • pondělí 26. listopadu 2018 v době od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 17.00 hod.
 • středa 28. listopadu 2018 v době od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 17.00 hod.

 

na pokladně v přízemí budovy D Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, na adrese Ostrava-Hrabůvka, Horní 791/3 (platný občanský průkaz nebo cestovní pas s sebou).

Členům okrskových volebních komisí, kteří požádali o zaslání odměny na účet, bude tato odměna na uvedený účet připsána do 20. listopadu 2018.

-------------------------------------------------------------------------------

Kontaktní osoby městského obvodu Ostrava-Jih pro volby:

Mgr. Radek Drong, tel.: 599 430 294, mobil: 731 437 930, e-mail: radek.drong@ovajih.cz

Renata Čečotová, tel.: 599 430 255, mobil: 725 828 491,e-mail:renata.cecotova@ovajih.cz

Alena Tylečková, tel.: 599 430 222, mobil: 601 103 350, e-mail:alena.tyleckova@ovajih.cz

Volby do Senátu Parlamentu České republiky

 

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 31. května 2018 zveřejněným pod č. 85/2018 Sb. byly vyhlášeny volby do Senátu Parlamentu České republiky rovněž ve volebním obvodě č. 71 se sídlem Ostrava-město. Dny konání voleb byly stanoveny na 5. a 6. října 2018, případné II. kolo voleb na 12. a 13. října 2018.

Právní předpisy

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do Parlamentu")

Vyhláška č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbách do Parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky, v platném znění

Do volebního obvodu č. 71 spadají městské obvody Ostrava-Jih, Proskovice, Polanka nad Odrou.

V souladu s ust. §  13 odst. 1 písm. b) zákona o volbách do Parlamentu bude Magistrát města Ostravy, odbor vnitřních věcí, registračním úřadem pro volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodě č. 71 se sídlem Ostrava-město.

Úkoly obecního úřadu a starosty (např. vedení seznamu voličů, vydávání voličských průkazů, zajištění činnosti okrskové volební komise) plní orgány jednotlivých městských obvodů.

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá Úřad městského obvodu Ostrava-Jih na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb až do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů (3. října 2018), a to osobně u Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih. Rovněž může požádat písemným podáním, doručeným Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka, nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (28. září 2018); toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. Úřad městského obvodu Ostrava-Jih voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (20. září 2018) předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech voleb do Senátu ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu, popřípadě v jakémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby, jde-li o voliče, který nebydlí na území České republiky.

V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo voleb do Senátu, obecní úřad mu vydá voličský průkaz pro obě kola voleb.

Žádost o vydání voličského průkazu

Plná moc k převzetí voličského průkazu

 

Volby do obecních zastupitelstev

 

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 31. května 2018 zveřejněným pod č. 85/2018 Sb. byly vyhlášeny volby do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech. Dny konání voleb byly stanoveny na 5. a 6. října 2018.

Právní předpisy

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do ZO").

Vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbách do ZO a o změně některých zákonů (dále jen „vyhláška")

Registrace kandidátních listin

Úřad městského obvodu Ostrava-Jih je pro volby do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech konané ve dnech 5. a 6. října 2018 registračním úřadem, ke kterému se podávají kandidátní listiny volebních stran pro volby do Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih.

Kandidátní listiny je možno podávat k Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka do 31.7.2018 do 16.00 hodin. V uvedené lhůtě je třeba, aby byla kandidátní listina Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih doručena, nestačí tedy např. její předání k poštovní přepravě. Lhůty podle zákona o volbách do ZO nelze prodloužit, ani prominout jejich zmeškání.

Náležitosti kandidátních listin

Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí mohou podávat volební strany. Volební stranou mohou být registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice, nezávislí kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů.

Kandidátní listina dle ust. § 22 zákona o volbách do ZO obsahuje tyto náležitosti:

 • název zastupitelstva obce
 • označení volebního obvodu, jsou-li volební obvody pro volby do zastupitelstva obce vytvořeny
 • název volební strany a označení, o jaký typ volební strany podle ust. § 20 odst. 1 zákona o volbách do ZO jde, s uvedením názvu politických stran a politických hnutí
 • jména a příjmení kandidátů, pohlaví, jejich věk a povolání, část obce, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že nejsou členy žádné politické strany nebo politického hnutí (tj. "bez politické příslušnosti"),
 • pořadí na kandidátní listině vyjádřené pomocí arabského čísla,
 • jméno a příjmení zmocněnce volební strany a jeho náhradníka s uvedením místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, není-li volební stranou nezávislý kandidát,
 • jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo,
 • jde-li o sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, označení politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo, nebo označení, že jde o nezávislého kandidáta,
 • podpis zmocněnce volební strany; u nezávislého kandidáta podpis kandidáta; podává-li kandidátní listinu politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice anebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jejich jménem, popřípadě jménem organizační jednotky, je-li ustavena.

 

Vzor kandidátní listiny je obsažen ve vyhlášce jako vzor č. 6.

Ke kandidátní listině musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do zastupitelstva obce a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva obce. Na prohlášení kandidát uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu (tj. svoji úplnou adresu), a datum narození (ust. § 22 odst. 3 zákona o volbách do ZO). Vzor přílohy č. 6

Uvedené informace jsou k dispozici rovněž na stránkách Ministerstva vnitra.

Petice

Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, je třeba podle ust. § 21 odst. 4 zákona o volbách do ZO připojit ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími kandidaturu této volební strany.

V záhlaví petice a na každé její další straně musí být uveden název volební strany, název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje, a rok konání voleb. Vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu (tj. úplná adresa), jinak tento hlas nelze pro podporu volební strany započítat. Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých.                                   Potřebný počet podpisů voličů je stanoven v příloze zákona o volbách do ZO, a to ve vztahu k počtu obyvatel obce k 1. lednu toho roku, v němž se konají volby, tj. k 1. lednu 2018.

Kdo je voličem, je uvedeno v ust. § 4 odst. 1  zákona o volbách do ZO.

Potřebné počty podpisů voličů pro nezávislého kandidáta a sdružení nezávislých kandidátůpro volby do Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih jsou uvedeny v tabulce.

Potřebný počet podpisů

pro nezávislého kandidáta

Potřebný počet podpisů

pro sdružení nezávislých kandidátů

1055 7380

 

Tato informace je zveřejněna rovněž na úřední desce Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih.

--------------------------------------------------------------------------------

Informace o možnosti delegování členů a náhradníků do okrskových volebních komisí pro volby do Senátu Parlamentu České republiky a do obecních zastupitelstev konané v dnech 5. a 6. října 2018 a případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky

Dle ust. § 17 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o volbách do zastupitelstev obcí"), ve znění pozdějších předpisů, může každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Zastupitelstva města Ostravy nebo Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, delegovat nejpozději do 30 dnů přede dnem voleb, tj. do 5. září 2018 do 16.00 hodin, jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise v každém volebním okrsku, ve kterém se do příslušného zastupitelstva volí.

Z usnesení Nejvyššího správního soudu č.j. Vol 23/2014-110 ze dne 20.11.2014 vyplývá, že jakkoli při souběhu voleb do Senátu a voleb do obecních zastupitelstev podle ust. § 70 zákona o volbách do zastupitelstev obcí, plní okrskové volební komise zřízené podle tohoto zákona úkoly okrskových volebních komisí i pro volby do Senátu, je nutno s ohledem na čl. 22 Listiny základních práv a svobod upřednostnit výklad, jenž i v takovém případě umožňuje subjektu kandidujícímu toliko ve volbách do Senátu uplatnit právo podle ust. § 14e odst. 3 zákona o volbách do Parlamentu České republiky delegovat člena a náhradníka do okrskových volebních komisí.

Delegování členů a náhradníků se provede tak, že se jejich seznam osobně doručí nebo zašle starostovi, a to v listinné podobě nebo v elektronické podobě. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka, případně přechodného pobytu, jde-li o cizince, a jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice nebo jiné volební strany, ledaže jde o nezávislého kandidáta, popřípadě jméno a příjmení osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží; v případě nezávislého kandidáta jeho jméno a příjmení. Dále může seznam obsahovat telefonní číslo, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty člena, popřípadě náhradníka a údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta. Seznam podepíše zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice nebo jiné volební strany, ledaže jde o nezávislého kandidáta, osoba, která je k provedení delegování členů a náhradníků zmocněncem pověřena, nebo nezávislý kandidát.


S ohledem na krátké lhůty stanovené uvedeným volebním zákonem doporučujeme delegovat seznamy členů a náhradníků okrskových volebních komisí s předstihem a zároveň poučit členy o povinné účasti na prvním zasedání okrskových volebních komisí, které se bude konat dne 12. září 2018:

 • od 12.00 hodin pro okrsky č. 11001 – 11032
 • od 14.30 hodin pro okrsky č. 11033 – 11064
 • od 17.00 hodin pro okrsky č. 11065 – 11096

v Domě kultury AKORD & POKLAD, s.r.o., Náměstí SNP 1, Ostrava-Zábřeh.


Dle ust. § 1 odst. 3 vyhlášky č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v případě, že se předseda nebo člen okrskové volební komise všech jednání nezúčastňuje, bude mu celková výše odměny poměrně zkrácena. Takovýto postup se uplatní mj. i v případě, kdy se člen okrskové volební komise neúčastní třeba jen prvního jednání okrskové volební komise, kde dochází ke složení slibu a k losování předsedy a místopředsedy okrskové volební komise. Důvody neúčasti přitom nejsou rozhodné, ani to, zda účast je omluvená či neomluvená.

--------------------------------------------------------------------------------

Členství v okrskové volební komisi ve volbách do zastupitelstev obcí

 

Informace k volebnímu právu občanů jiných členských států EU

 

http://www.mvcr.cz/clanek/stanoviska-k-volbam-do-zastupitelstev-obci.aspx

 

 

Další informace:

Oznámení o počtu členů Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih na volební období 2018-2022

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích pro nezávislého kandidáta a sdružení nezávislých kandidátů

Informace o počtu a sídle volebních okrsků městského obvodu Ostrava-Jih

Informace o losování čísel pro pořadí volebních stran na hlasovacím lístku

Výzva registračního úřadu k ověření údajů na hlasovacím lístku

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí

Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech

 

Odkazy na volební informace:

Volební výsledky (Český statistický úřad)

Informace k volbám (Český statistický úřad)

Kam mám jít volit (vyhledávání volebních místností podle bydliště)

 

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka


Úřední hodiny »