VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ V ROCE 2022

-

Kontaktní osoby ÚMOb Ostrava-Jih pro volby 

Mgr. Radek Drong, tel.: 599 430 294, e-mail: radek.drong@ovajih.cz
Renata Čečotová, tel.: 599 430 255, e-mail: renata.cecotova@ovajih.cz
Alena Tylečková, tel.: 599 430 222, e-mail: 

 

Právní předpisy

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do ZO“)

Vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“)


Volby do Senátu Parlamentu České republiky se v městském obvodu Ostrava-Jih v letošním roce nekonají. 

 

Informace pro voliče 

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 5. dubna 2022, zveřejněným dne 13. dubna 2022 pod č. 81/2022 Sb., byly vyhlášeny volby do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech. V uvedených volbách budou voliči na území městského obvodu Ostrava-Jih volit do Zastupitelstva města Ostravy a Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih.

Volby proběhnou ve dnech 23. září a 24. září 2022. V pátek 23. září budou volební místnosti otevřeny v době od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 24. září od 8:00 do 14:00 hodin.

V městském obvodu Ostrava-Jih je vytvořeno 95 stálých volebních okrsků. Informace o jednotlivých volebních okrscích budou zveřejněny na úřední desce, včetně úřední elektronické desky.

Volby do Senátu Parlamentu České republiky se v městském obvodu Ostrava-Jih v letošním roce nekonají.

 

Kdo může volit

Při hlasování ve volbách do Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih a Zastupitelstva města Ostravy na území městského obvodu Ostrava-Jih, musí mít volič, který je státním občanem České republiky nejpozději dne 24. září 2022 18 let a musí mít trvalý pobyt na území městského obvodu Ostrava-Jih.

Volit do výše uvedených zastupitelstev může také občan jiného členského státu EU, který nejpozději dne 24. září 2022 dovrší 18 let a má v městském obvodě Ostrava-Jih trvalý nebo registrovaný přechodný pobyt.

 

Hlasovací lístky

Voliči na Jihu dostanou do domovních schránek dvoje hlasovací lístky v jedné doručovací obálce. Budou to hlasovací lístky pro volby do Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih a Zastupitelstva města Ostravy, které budou vytištěny oboustranně.

Oprávnění voliči obdrží hlasovací lístky do schránek nejpozději 3 dny přede dnem voleb v obálkách s informací o čísle volebního okrsku a adrese volební místnosti a s informací o způsobu hlasování. Pokud se výjimečně stane, že volič lístky neobdrží do 20. září 2022, může si celou sadu vyzvednout na radnici městského obvodu Ostrava-Jih (ulice Horní 3, Hrabůvka), odboru správních činností, ohlašovně pobytu, kancelář č. 025 A a 026 A nebo ve dny voleb ve volební místnosti.

 

Koho budeme volit

Pětačtyřicet členů Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih budou voliči vybírat z jedenácti  zaregistrovaných volebních stran a pětapadesát členů Zastupitelstva města Ostravy pak ze čtrnácti zaregistrovaných volebních stran.

 

Zásady hlasování u voleb do zastupitelstev obcí

Při hlasování ve volbách do Zastupitelstva města Ostravy a Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih má volič povinnost prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky nebo státní občanství státu, jehož příslušníci jsou oprávněni na území České republiky volit, a to platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu, anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

 

Úprava hlasovacího lístku

Ve volební místnosti obdrží volič úřední obálku, popř. hlasovací lístky pro volby do Zastupitelstva města Ostravy a Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, pokud si je nedonesl, a vstoupí do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.

Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno.

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič může hlasovací lístky upravit jedním z uvedených způsobů:

  • Volič může označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku.
  • Volič může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran. Nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva města nebo městského obvodu má být zvoleno. Počet členů zastupitelstva města nebo zastupitelstva městském obvodu, který má být zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku.
  • Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat. Volič může označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeni kandidáti ostatních volebních stran. V tomto případě je dán hlas předně jednotlivě označeným kandidátům. Dále z označené volební strany je dán hlas pouze tolika kandidátům, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci.

Po úpravě obou hlasovacích lístků je volič společně vloží do jedné úřední obálky.

 

Přenosné volební schránky

Během voleb do obecních zastupitelstev, které se uskuteční 23. a 24. září, bude možné využít také přenosné volební schránky. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů úřad městského obvodu a v den voleb také okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Pouze však v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

O možnost volit do přenosné volební schránky mohou voliči požádat již nyní, a to na telefonním čísle: 599 430 222, 599 430 255, popřípadě na e-mailové adrese: alena.tyleckova@ovajih.cz. Úřad městského obvodu bude rovněž u většiny volebních místností umístěných v patře budov zajišťovat prostřednictvím zaměstnanců úřadu službu pro přímé předávání žádostí voličů o možnost volit do přenosné volební schránky.

 

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí a vyrozumění o termínu školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledku hlasování

 

Informace o změně volebních okrsků na území statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih


Zveřejnění potřebného počtu podpisů voličů na peticích pro nezávislého kanditáta a sdružení nezávislých kandidátů

 

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

 

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků na území městského obvodu Ostrava-Jih

 

Oznámení o výsledku losování pořadí volebních stran na hlasovacím lístku pro volby do Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih

 

Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech

 

Telefonní seznam volebních místností v městském obvodu Ostrava-Jih

------------------------------------------------------------------
Informace o volbě prezidenta České republiky

Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu České republiky ze dne 27. června 2022, zveřejněném ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb., dne 1. července 2022, byla vyhlášena volba prezidenta České republiky, která proběhne ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (případné druhé kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023).

Rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení volby prezidenta České republiky

 

Voličské průkazy

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá úřad městského obvodu na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu.

V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, úřad městského obvodu mu vydá voličský průkaz pro obě kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo).

Volič může ode dne vyhlášení volby až do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů (do 11. ledna 2023 do 16.00 hodin) u Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih osobně požádat o vydání voličského průkazu. Rovněž může požádat písemným podáním, doručeným Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka, nejpozději 7 dnů přede dnem volby (do 6. ledna 2023 do 16.00 hodin); toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. Úřad městského obvodu Ostrava-Jih voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem volby (od 29. prosince 2022) předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to i do zahraničí. Voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den volby dostavit na zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně je možné přistoupit k hlasování.

O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požádat také v době mezi prvním a druhým kolem volby, tj. písemně do 20. ledna 2023 do 16.00 hodin, osobně do 25. ledna 2023 do 16.00 hodin.

Voličský průkaz může vydávat zastupitelský úřad - za stejných podmínek jako obecní úřad - na žádost voliče, který je u něj zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

 

formuláře:

žádost o vydání voličského průkazu

plná moc k převzetí voličského průkazu

 

Odkazy na volební informace:

https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volba-prezidenta-republiky-2023.aspx

www.volby.cz

www.czso.cz