ÚČELOVÉ DOTACE NA ROK 2022

PROGRAM NA POSKYTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY, MĚSTSKÉHO OBVODU OSTRAVA-JIH NA ROK 2022

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih schválilo svým usnesením č. 0334/ZMOb-JIH/1822/13 ze dne 10.06.2021 vyhlášení výběrového řízení na poskytování veřejné finanční podpory - účelových neinvestičních dotací pro rok 2022 z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih v oblastech školství a vzdělávání a kultury; volného času dětí a mládeže a prevence kriminality; sportu; sociální péče s termínem podávání žádostí v období od 15. září do 30. září 2021. Do výběrového řízení se žadatelé budou přihlašovat prostřednictvím elektronického formuláře v aplikaci EvAgend. Elektronické formuláře jsou uveřejněny níže.

 

Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2022 se skládá ze všeobecné části, která je společná pro všechny oblasti a ze specifických podmínek pro jednotlivé oblasti.

Program - všeobecná část

Program - specifické podmínky pro oblast ŠVK, VČPK a sport

Program - specifické podmínky pro oblast sociální péče

 

Manuál pro žadatele o dotaci na rok 2022

Aktualizovaný MANUÁL PRO ŽADATELE O DOTACI s podrobným návodem "Jak zpracovat žádost o dotaci na rok 2022" je uveřejněný v MANUÁLU - ZDE.

Logo obvodu Ostrava-Jih se znakem

Seminář pro žadatele o dotaci na rok 2022

Odbor školství a kultury ve spolupráci s odborem sociální péče připravil na pondělí 6. září 2021 pro žadatele o účelovou neinvestiční dotaci SEMINÁŘ, na kterém se účastníci dozvěděli důležité informace o změnách v Programu včetně postupu podávání elektronických žádostí. Všem děkujeme za účast a přejeme hodně úspěchů při podávání žádosti.


Elektronické formuláře žádostí o poskytnutí dotace na rok 2022 a povinné přílohy programu:

POZOR - DŮLEŽITÁ INFORMACE!

Dne 01.06.2021 vstoupil v účinnost nový zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, který má vazbu na stávající zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na základě, kterého poskytují obce, města, kraje atd. peněžní prostředky v rámci Výzev a dotačních Programů. Nově je zde stanovena povinná příloha „Úplný výpis z evidence skutečných majitelů“. Proto vám již nyní, s dostatečným předstihem  3 měsíců, sdělujeme informace s podrobným postupem, který je uveden ZDE.

Žádáme vás, abyste si vše důkladně prostudovali a co nejdříve si např. prostřednictvím notáře zápis do evidence skutečných majitelů provedli. Povinnou přílohu „Úplný výpis z evidence skutečných majitelů“, budete moci získat po provedeném zápisu nebo automatickém průpisu prostřednictvím veřejného portálu na https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik

Na tomto portálu se musíte "Přihlásit" a po té budete vyzváni přes svou datovou schránku se identifikovat. Po přihlášení a přes přihlašovací údaje k datové schránce si stáhnete Úplný výpis z evidence skutečných majitelů, který získáte okamžitě a zdarma. Nutnou podmínkou je mít na IČO žadatele zřízenou datovou schránku. Další možností jak získat Úplný výpis z evidence skutečných majitelů je přes písemnou žádost podanou na Krajském soudě v Ostravě. Lhůta pro vyřízení je do 30 dnů a každá strana stojí 70 Kč. Soud je v současné chvíli žádostmi zahlcen. Proto všechny moc prosíme o zřízení datových schránek, které budou do budoucna velmi potřebné např. při podepisování veřejnoprávní smluv, pro zasílání vyúčtování atd.

 

Kontaktní osoby v jednotlivých oblastech

odbor školství a kultury:

oblast

kontaktní osoba

telefon

e-mail

ŠVK (školství a vzdělávání a kultury)

Bc. Dagmar Reiterová

599 430 263

dagmar.reiterova@ovajih.cz

VČPK (volného času dětí a mládeže a prevence kriminality)

 

 

 

Bc. Dagmar Reiterová

 

 

 

 

599 430 263    

 

 

 

dagmar.reiterova@ovajih.cz

S (sportu)

Ing. Romana Filipová

599 430 369

romana.filipova@ovajih.cz

 

odbor sociální péče:

oblast

kontaktní osoba

telefon

e-mail

SP (sociální péče)

Danuše Havlíková

599 430 454

danuse.havlikova@ovajih.cz

Odkaz ke stažení a nainstalování programu 602XML Filler + Manual

Technická podpora

Informace k poskytování veřejné podpory malého rozsahu (de minimis)

Poskytnutí veřejné finanční podpory pro rok 2022

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih rozhodlo svým usnesením č. 0392/ZMOb-JIH/1822/15 dne 09.12.2021 o poskytnutí účelových dotací pro rok 2022 ze schváleného rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih roku 2022 v oblasti školství a vzdělávání a kultury; volného času dětí a mládeže a prevence kriminality; sportu v celkové výši 3 900 000 Kč a pro oblast sociální péče ve výši 1 100 000 Kč. Celkem byla pro rok 2022 z rozpočtu vyčleněna pro účelové dotace částka 5 mil. Kč.

ZMOb OSTRAVA-JIH ROZHODLO O ÚČELOVÝCH DOTACÍCH PRO ROK 2022 takto:

-         oblast školství a vzdělávání a kultury (ŠVK)

-         oblast volného času dětí a mládeže a prevence kriminality (VČPK)

-         oblast sportu (S)

-         oblast sociální péče (SP)


Úplné znění veřejnoprávní smlouvy pro rok 2022 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA - ZDE

 

Pokyny a formuláře pro řádné čerpání a vyúčtování veřejné finanční podpory – účelové dotace poskytnuté pro rok 2022 najdete ZDE

 FORMULÁŘ "vyúčtování" v oblasti:

- školství a vzdělávání a kultury (ŠVK)

- volného času dětí a mládeže a prevence kriminality (VČPK)

- sport (S)

- sociální péče (SP)

 

FORMULÁŘ "hodnotící zpráva"

 

Znak a logo městského obvodu Ostrava-Jih pro prezentaci

Příjemce dotace je povinen za účelem propagace podporovaného projektu používat znak a logo městského obvodu Ostrava-Jih a případně další sloganová loga např. náš JIH, a to na pozvánkách, propagačních materiálech, na potisku propagačních předmětů, apod.).

Loga městského obvodu Ostrava-Jih

Logo městské obvodu Ostrava-Jih se znakem - barevná verze

náš JIH

Další možnosti a loga naleznete na odkaze https://ovajih.ostrava.cz/cs/o-jihu/logo-mestskeho-obvodu