ÚČELOVÉ DOTACE NA ROK 2023

PROGRAM NA POSKYTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY, MĚSTSKÉHO OBVODU OSTRAVA-JIH NA ROK 2023.

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih rozhodlo svým usnesením č. 0435/ZMOb-JIH/1822/17 ze dne 09.06.2022 o vyhlášení výběrového řízení na poskytování veřejné finanční podpory - účelových neinvestičních dotací pro rok 2023 z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih v oblastech školství a vzdělávání a kultury; volného času dětí a mládeže a prevence kriminality; sportu; sociální péče s termínem podávání žádostí v období od 13.07. do 27.07.2022. Do výběrového řízení se žadatelé budou přihlašovat prostřednictvím elektronického formuláře v aplikaci EvAgend. Elektronické formuláře jsou uveřejněny níže.

 

PROGRAM NA POSKYTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2023 se skládá ze všeobecné části, která je společná pro všechny oblasti a ze specifických podmínek pro jednotlivé oblasti:

Program - všeobecná část

Program - specifické podmínky pro oblast ŠVK, VČPK a sport

Program - specifické podmínky pro oblast sociální péče

Příloha č. 1 - prohlášení de minimis

 

PŘÍJEM ELEKTRONICKÝCH ŽÁDOSTÍ OD 13.07.2022 - 27.07.2022!!!


MANUÁL PRO ŽADATELE O DOTACI NA ROK 2023

Aktualizovaný MANUÁL PRO ŽADATELE O DOTACI s podrobným návodem "Jak zpracovat žádost o dotaci na rok 2023" je uveřejněný v MANUÁLU - ZDE.


SEMINÁŘ PRO ŽADATELÉ O DOTACE NA ROK 2023

Odbor školství a kultury ve spolupráci s odborem sociální péče připravil pro žadatele o účelovou neinvestiční dotaci SEMINÁŘ, na kterém se účastníci dozvěděli důležité informace o změnách v Programu včetně postupu podávání elektronických žádostí.


Termín pro příjem žádostí bude od 13. 7. 2022 do 27. 7. 2022. Z tohoto důvodu obvod pro žadatele o dotace připravil s předstihem také seminář s názvem "Jak správně podat žádost o dotaci", který se uskutečnil 15. 6. 2022 od 15:30 - 17:00 hod. Informace ze semináře zájemci naleznou v MANUÁLU uveřejněném na těchto webových stránkách.


ELEKTRONICKÉ FORMULÁŘE ŽÁDOSTÍ

Elektronické formuláře žádostí o poskytnutí dotace na rok 2023 a povinné přílohy programu:

AKTUÁLNÍ ÚPLNÝ VÝPIS Z EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ

POZOR - DŮLEŽITÁ INFORMACE!!!

Dne 01.06.2021 vstoupil v účinnost nový zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, který má vazbu na stávající zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na základě, kterého poskytují obce, města, kraje atd. peněžní prostředky v rámci Výzev a dotačních Programů. Nově je zde stanovena povinná příloha aktuální „Úplný výpis z evidence skutečných majitelů“ (nesmí být starší 2 až 3 měsíců).

Žádáme vás, abyste si vše důkladně prostudovali a co nejdříve si např. prostřednictvím notáře zápis do evidence skutečných majitelů provedli. Povinnou přílohu aktuální „Úplný výpis z evidence skutečných majitelů“, budete moci získat po provedeném zápisu nebo automatickém průpisu prostřednictvím veřejného portálu na https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik

Na tomto portálu se musíte "Přihlásit" a po té budete vyzváni přes svou datovou schránku se identifikovat. Po přihlášení a přes přihlašovací údaje k datové schránce si stáhnete Úplný výpis z evidence skutečných majitelů, který získáte okamžitě a zdarma. Nutnou podmínkou je mít na IČO žadatele zřízenou datovou schránku.

Další možností jak získat Úplný výpis z evidence skutečných majitelů je přes písemnou žádost podanou na Krajském soudě v Ostravě. Lhůta pro vyřízení je do 30 dnů a každá strana stojí 70 Kč. Proto všem doporučujeme zřízení datových schránek a kvalifikovaného elektronického podpisu, který bude do budoucna velmi potřebný např. při podepisování veřejnoprávních smluv, pro zasílání vyúčtování atd.

 

KONTAKTNÍ OSOBY PRO JEDNOTLIVÉ OBLASTI

odbor školství a kultury:

oblast

kontaktní osoba

telefon

e-mail

ŠVK (školství a vzdělávání a kultury)

Bc. Dagmar Reiterová

599 430 263

 dagmar.reiterova@ovajih.cz

VČPK (volného času dětí a mládeže a prevence kriminality)

 

Bc. Dagmar Reiterová

  

599 430 263    

  

dagmar.reiterova@ovajih.cz

S (sportu)

Ing. Romana Filipová

599 430 369

romana.filipova@ovajih.cz

 odbor sociální péče:

oblast

kontaktní osoba

telefon

e-mail

SP (sociální péče)

Danuše Havlíková

599 430 465

danuse.havlikova@ovajih.cz

ODKAZ NA STAŽENÍ A NAINSTALOVÁNÍ PROGRAMU 602XML Filler + Manual

TECHNICKÁ PODPORA

INFORMACE K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ PODPORY MALÉHO ROZSAHU (de minimis)

POSKYTNUTÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY PRO ROK 2023

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih rozhodlo svým usnesením č. 0018/ZMOb-JIH/2226/2 dne 15.12.2022 o poskytnutí účelových dotací pro rok 2023 ze schváleného rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih roku 2023 v oblasti školství a vzdělávání a kultury; volného času dětí a mládeže a prevence kriminality; sportu v celkové výši 4 260 000 Kč a pro oblast sociální péče ve výši 1 300 000 Kč. Celkem byla pro rok 2023 z rozpočtu vyčleněna pro účelové dotace částka 5 560 000 Kč.

ZMOb OSTRAVA-JIH ROZHODLO O ÚČELOVÝCH DOTACÍCH PRO ROK 2023 takto:

-         oblast školství a vzdělávání a kultury (ŠVK)

-         oblast volného času dětí a mládeže a prevence kriminality (VČPK)

-         oblast sportu (S)

-         oblast sociální péče (SP)

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA NA ROK 2023

Úplné znění veřejnoprávní smlouvy pro rok 2023 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA - ZDE

 

VYÚČTOVÁNÍ DOTACE - POKYNY A PRAVIDLA

Pokyny a formuláře pro řádné čerpání a vyúčtování veřejné finanční podpory – účelové dotace poskytnuté pro rok 2023 najdete POKYNY PRO VYÚČTOVÁNÍ - ZDE

 

FORMULÁŘ "vyúčtování" v oblasti:

- školství a vzdělávání a kultury (ŠVK) ZDE

- volného času dětí a mládeže a prevence kriminality (VČPK) ZDE

- sport (S) ZDE

- sociální péče (SP)

 

FORMULÁŘ "Závěrečná hodnotící zpráva"

 

ZNAK A LOGO MĚSTSKÉHO OBVODU OSTRAVA-JIH PRO PREZENTACI

Příjemce dotace je povinen za účelem propagace podporovaného projektu používat prioritně znak a logo městského obvodu Ostrava-Jih, a případně další sloganová loga, která jsou dobrovolná např. náš JIH, Společně tvoříme Jih, Jih žije aj., a to na pozvánkách, propagačních materiálech, na potisku propagačních předmětů, apod.).

Loga městského obvodu Ostrava-Jih

Logo městské obvodu Ostrava-Jih se znakem - barevná verze

náš JIH

Další možnosti a loga naleznete na odkaze https://ovajih.ostrava.cz/cs/o-jihu/logo-mestskeho-obvodu