Formuláře a pokyny pro řádné čerpání a vyúčtování veřejné finanční podpory - účelové dotace poskytnuté pro rok 2016

Informace pro příjemce veřejné finanční podpory - účelové dotace pro rok 2016 v oblasti sociální péče

formulář "Vyúčtování"

formulář "Hodnotící zpráva"

Příjemce veřejné finanční podpory – účelové dotace se smlouvou o poskytnutí účelové dotace v oblasti sociální péče zavazuje:

 1. použít dotaci výhradně ke stanovenému účelu v souladu s podrobným rozpočtem předloženého projektu,
 2. využívat dotaci co nejhospodárněji a vést řádnou, oddělenou a analytickou evidenci jejího čerpání v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Originály účetních dokladů, týkajících se realizace projektu, označit číslem této smlouvy 13/022/../16 a pořadovým číslem účetního dokladu, v případě, že poskytnuté finanční prostředky použijete v souladu se smlouvou na nákup cen, dopravu a ubytování, je nutno k vyúčtování doložit jmenný seznam držitelů cen a účastníků akce,
 3. vyvíjet činnost dle projektu a jednotlivé akce uskutečnit v termínech uvedených v projektu, případné změny místa a termínu konání akce předem oznámit poskytovateli,
 4. po dobu životnosti hmotného a nehmotného majetku, pořízeného z prostředků účelové dotace, tento majetek nezcizit, neprodat, nedarovat a nepředat do užívání jinému subjektu z titulu výpůjčky či nájmu bez předešlého písemného souhlasu poskytovatele učiněného formou dodatku k této smlouvě (viz. čl. V.),
 5. vyčerpat, vyúčtovat a nevyčerpané finanční prostředky vrátit do jednoho měsíce po ukončení akce (u celoročních projektů vyúčtována do jednoho měsíce po vyčerpání poskytnutých finančních prostředků), nejpozději do 15.12.2016 (rozhodující je razítko podatelny nebo pošty). Nedodržení termínu je důvodem neposkytnutí účelových dotací v budoucích letech.
 6. kopie čitelných zaúčtovaných účetních dokladů (vyúčtování) včetně objednávek, výpisů z účtu, pokladních dokladů a jiných dokladů, které se vztahují k čerpání dotace doložit tiskopisem “Vyúčtování poskytnuté účelové dotace v roce 2016 v oblasti sociální péče” a závěrečnou hodnotící zprávou. Osobní náklady doložit formou kopií pracovních smluv a dohod,  výkazů odpracované doby, dokladů o způsobu výplaty OON potvrzujících úhrady plateb, dokladů o výši zákonných odvodů a způsobu jejich úhrady.
 7. pokud je příjemce dotace plátcem DPH, nebo se jím v průběhu roku 2016 stane, je dotace, poskytnutá na úhradu nákladů dle čl. II., v cenách bez DPH, a to v případě, že příjemce má nárok na odpočet DPH na vstupu. Tento příjemce je povinen poskytnutou dotaci vyúčtovat v cenách bez DPH,
 8. písemně oznámit poskytovateli své zrušení, přeměnu společnosti, změnu právní formy, změnu statutárního orgánu, vstup do likvidace, zahájení konkurzního řízení, změny související s činností, na něž se dotace poskytuje, a to vše do 15 dnů ode dne rozhodnutí o změně,
 9. nepřevést svá práva a povinnosti z této smlouvy na jinou fyzickou nebo právnickou osobu,
 10. prezentovat vhodným způsobem Statutární město Ostravu, Městský obvod Ostrava-Jih, zejména uvádět na všech propagačních materiálech, že akce je realizována s finanční podporou Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih,
 11. umožnit Městskému obvodu Ostrava–Jih provedení kontroly účelnosti hospodaření s výše uvedenou účelovou dotací a správnosti použití těchto finančních prostředků v účetní evidenci,
 12. po dobu 10 let od skončení projektu archivovat originály dokladů prokazujících čerpání dotace,
 13. účelovou dotaci vrátit Městskému obvodu Ostrava–Jih v plné výši, nebude-li projekt realizován.


Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se všemi právními důsledky s tím spojenými.

 1. Příjemce je povinen podrobit se průběžné a následné kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a o změně některých předpisů, ve znění pozdějších předpisů, za účelem prověření dodržování podmínek smlouvy pro nakládání s poskytnutými prostředky. Příjemce je povinen na požádání předložit kontrolnímu orgánu za účelem provedení kontroly veškeré účetní a ostatní potřebné doklady, vztahující se k nakládání s poskytnutými finančními prostředky.
 2. Poskytovatel je oprávněn provádět kontrolu kvality a úrovně činnosti a aktivit zaměstnanci odboru sociální péče, a to i namátkově, za tím účelem jsou zaměstnanci odboru sociální péče oprávněni vstupovat do příslušných objektů.
 3. Při zjištění neoprávněného použití nebo zadržení prostředků rozpočtu Městského obvodu Ostrava-Jih budou uplatněny postupy dle obecně platných právních předpisů.
 4. Neoprávněným použitím finančních prostředků příjemcem se rozumí takové použití finančních prostředků, kterým byla porušena povinnost stanovená právním předpisem nebo smlouvou nebo jestliže nelze prokázat, že poskytnutá dotace byla použita v souladu s touto smlouvou. Zadržením finančních prostředků se rozumí jejich úmyslné nevyčerpání pro sjednaný účel a nevrácení poskytovateli.


Příjemce dotace může za účelem propagace realizace projektu používat znak Městského obvodu Ostrava-Jih (tisk pozvánek, propagačních materiálů, potisk propagačních předmětů, apod.).

Finanční prostředky jste oprávněni použít pouze ke krytí nákladů účelově určených smlouvou dle rozpočtu Vašeho projektu. Mohou být použity ode dne podání žádosti, nejdříve od 1. 1. 2016 v souladu s harmonogramem projektu.

Originály účetních dokladů označte číslem smlouvy o poskytnutí účelové dotace 13/022/../16, poté pořizujte jejich kopie přikládané k vyúčtování. V případě, že poskytnuté finanční prostředky použijete v souladu se smlouvou na nákup cen, je nutno k vyúčtování doložit jmenný seznam s adresou držitelů cen. Paragony a faktury musí mít všechny náležitosti, nesmí být škrtané a přepisované. Data pořízení dokladu musí být ve vztahu k pořádané akci.

Projekt zhodnoťte, pokud je dotace poskytnuta na zajištění běžné činnosti, přiložte zprávu o činnosti za daný rok. Přiložte pozvánky, letáčky, účastnické a startovací listiny, seznamy výherců, apod.

V případě, že budete nuceni vracet námi poskytnuté finanční prostředky, kontaktujte nás předem, prosím, z důvodu správného zajištění dané finanční operace.


Kontaktní osoby v oblasti sociální péče:

 • pí Galajdová Drahomíra, tel.: 599 430 454, budova C Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, kancelář č. 126
 • pí Marečková Kateřina, tel.: 599 430 423, budova C Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, kancelář č. 126