Audit majetkové správy

26/8 2015
Hlavní činností příspěvkové organizace Majetková správa bylo hospodaření s domovním fondem spadajícím pod městský obvod Ostrava-Jih. Od 1. 9. 2015 její činnost (záležitosti související s pronájmem bytů, nebytových prostor, garáží a garážových stání v bytových domech) přebírá bytový odbor úřadu. Co za touto změnou stojí, rozkrývá v rozhovoru radní Markéta Langrová.
Audit majetkové správy
Co zapříčinilo poměrně brzy po vašem nástupu na radnici tak rozsáhlou změnu?
V září roku 2014 proběhla u našeho městského obvodu kontrola Magistrátu města Ostravy, zaměřená na přiměřenost a systém finanční kontroly. Tato kontrola ukázala na nedostatečnosti v systému realitní agentury, která byla pověřena správou domovního a bytového fondu (DaBF). Přičemž ve stejném režimu pracovala i samotná Majetková správa.
O konkrétních problémech jsme se dozvěděli až 19. ledna 2015 a hned následujícího dne zasedala Rada města Ostravy, která nám stanovila termín pro odstranění zjištěných nedostatků do 31. 5. 2015. Pokud bychom je neodstranili, hrozilo by našemu obvodu, že přijde o finanční prostředky až ve výši 10 mil. Kč.
Jak jste se rozhodli všechny nedostatky odstranit?

Zásadním krokem bylo rozhodnutí našeho zastupitelstva ze dne 5. 3. 2015. Rozhodli jsme o převodu výkonu správy DaBF z příspěvkové organizace Majetková správa zpět na zřizovatele (úřad), a to od 1. 9. 2015. Tímto převodem dochází nejen k odstranění těch nejzávažnějších nedostatků (sjednocení účetního systému, dodržování zákona o fi
nanční kontrole, vymáhání pohledávek, ...), ale také k výraznému zlepšení služeb pro naše občany.
Kontrola z magistrátu upozornila i na špatný systém vymáhání pohledávek?

Ano a právní odbor našeho úřadu provedl kontrolu, při které byla opět zjištěna řada nedostatků. Týkaly se zejména špatného vymáhání pohledávek, čímž úřadu (v období 2012–2014) vznikla nemalá škoda. Na jejím vyčíslení bude od 1. 9. 2015 pracovat právní odbor úřadu.
V návaznosti na nedostatky rada v dubnu rozhodla o  provedení forenzního auditu, který na rozdíl od běžného auditu jde více do hloubky. Cílem tedy není jen hodnocení, ale například
také odhalení vazeb mezi jednotlivými osobami.
Na minulém zastupitelstvu padl dotaz, proč jste firmu,která forenzní audit prováděla, nevybrali formou soutěže. Bylo to z důvodu jisté ochrany možných důkazů před případným zničením?

Ano, přesně tak. Obávali jsme se, že by mohlo dojít ke zničení důkazů. Proto jsme postupovali velmi opatrně. Jmenovitě společnost Ernst&Young byla nicméně vybrána tak, jak nám to legislativa umožňuje. Udělali jsme si průzkum trhu a za firmou stojí řada výborných hodnocení.
Potvrdil forenzní audit Vaše podezření?

Jednoznačně, už jenom to, jakým způsobem fungovaly dodavatelské služby, mnohé naznačuje. V prověřovaném období (2012–2014) činily náklady na opravy bytů celkem 96,1 mil. Kč bez DPH. Z  toho 95,7 mil Kč bez DPH (99,5 %) tvořily pravděpodobně záměrně
zakázky v hodnotě nižší než 100  000  Kč, tedy bez nutnosti soutěžení. Forenzní audit poukázal také na pravděpodobné dělení zakázek, tak aby se do stotisícového limitu vešly, a vyplácení nerealizovaných prací. Na základě těchto zjištění jsme podali dvě trestní oznámení, jedno může vést k obvinění více osob. Po zajištění důkazních dokumentů za prověřované období 2012–2014 a podání trestních oznámení si celou situaci převzala policie.
Co ale situace znamená pro občany, kteří například žijí v obecním bytě?

Pro občany se výrazně zjednoduší veškerá administrativa. Vše (včetně hotovostních plateb na pokladně) totiž budou moci vyřídit na jednom místě, a to na radnici obvodu na ulici Horní. Jedná se nejen o pronájmy bytů, ale také nebytové prostory, garáže a garážová stá- ní v bytových domech.
Ovlivní něco i nově zavedené kontrolní mechanismy?

Rozhodně! Od září budou nastaveny principy tak, aby nedocházelo k nehospodárnému nakládání s penězi daňových poplatníků. Nyní peníze půjdou tím správným směrem – na skutečné opravy, renovace a další. Vyvádění peněz, které mají sloužit občanům, nebudeme tolerovat.