Obyvatelé lokality Středoškolská využili příležitost vyjádřit se k její proměně

30/6 2021

Území vymezené ulicemi Středoškolská a U Studia je důležitou rozvojovou lokalitou. Je určeno pro bytovou výstavbu a městský obvod Ostrava-Jih plánuje nabídnout pozemky k prodeji.

V současné době probíhá zpracování urbanistické studie, která prověří možnosti lokality a navrhne pro budoucí výstavbu konkrétní podmínky a pravidla. V průběhu jejího zpracování uspořádal městský obvod ve spolupráci s Městským ateliérem prostorového plánování a architektury (MAPPA) veřejné projednání, na kterém se mohli občané se záměrem podrobně seznámit a také sdělit zpracovatelům své podněty.

Obyvatelé lokality Středoškolská využili příležitost vyjádřit se k její  proměně

Území vymezené ulicemi Středoškolská a U Studia v městském obvodu Ostrava-Jih patří do skupiny důležitých ostravských rozvojových lokalit, které si zaslouží pozornost urbanistů. Městský ateliér MAPPA proto po dohodě se zástupci městského obvodu vyhlásil v březnu 2021 veřejnou zakázku na zpracovatele urbanistické studie. Jejím vítězem se stal ateliér UYO architekti.

Studie bude řešit celou lokalitu komplexně a bude dbát na její provázanost s širším okolím. Výsledkem bude návrh podmínek a pravidel pro budoucí výstavbu, kterými se zájemce o koupi pozemků bude muset řídit. Stanoví například, jaké budovy, v jaké velikosti a výšce je do této lokality možné umístit v souladu s platným územním plánem a zaměří se i na veřejná prostranství, jejich využití a vybavenost.

 „Tímto projektem pokračujeme ve spolupráci s ateliérem MAPPA, která se nám osvědčila. Sami máme představu, co dané území potřebuje, ale jsme rádi, že získáme komplexní pohled odborníků. Díky této studii bude jasnější, jak zde vybudovat místo příjemné pro život. Kam bude vhodné umístit bydlení, kam obchod nebo hřiště, jak si poradit s technickou infrastrukturou či parkováním. Výstupy studie zapracujeme do podmínek pro investory z řad soukromých subjektů, kteří o koupi projeví zájem,“ řekl místostarosta městského obvodu Ostrava-Jih Jan Dohnal.

Ateliér MAPPA během tvorby studie se zpracovatelem úzce spolupracuje, zapojeni jsou také zástupci městského obvodu a veřejnost. Občanům byl záměr představen na veřejném projednání, které se uskutečnilo 23. 6. 2021. V sále Střední školy stavební a dřevozpracující, která s lokalitou přímo sousedí, se sešlo okolo čtyřiceti účastníků. Během více než dvouhodinového setkání měli lidé možnost klást dotazy, diskutovat a také předat své podněty a připomínky. Ty se týkaly nejen prostoru, kde vzniknou nové domy, ale také okolí. Zazněla například přání na kultivovaný klidový prostor se zelení, řešení míst, která jsou přetížena dopravou, doplnění hřiště pro sportovní aktivity nebo zachování prostoru pro volný pohyb psů.

„Budoucí výstavba může přinést řadu benefitů i pro současné obyvatele, protože změny se budou týkat i širšího okolí. Počítáme např. s opravami a dobudováním chodníků, zvýšením bezpečnosti na komunikacích nebo doplněním kvalitní zeleně. Už teď máme připraven projekt na revitalizaci blízkého prostranství, které je podmáčené a v dnešní podobě špatně prostupné. Za nedlouho zde vznikne upravený prostor vhodný pro trávení volného času. Místní lidé tedy o zeleň nepřijdou,“ upřesnil Jan Dohnal.

„Vážíme si názorů a podnětů občanů, které zazněly na veřejném projednání. Řada z nich byla konstruktivní a budeme s nimi v rámci studie pracovat. Názory lidí, kteří území denně využívají, urbanistům doplní informace, jak má lokalita fungovat. Naším cílem je připravit návrh pravidel pro zástavbu a nová veřejná prostranství, kterými se rozvoj tohoto místa co nejlépe nasměruje,“ uvedla architektka Zuzana Paclová z ateliéru MAPPA.

Výstupy ze setkání lze najít zde: ZÁPIS, PREZENTACE

Podněty mohou lidé zasílat až do 7. 7. 2021 na adresu stredoskolska@ovajih.cz.