Ostrava ruší stavební úřady v menších obvodech. Jaké změny čekají Ostravu-Jih?

20/6 2024

Od 1. července vstoupí v platnost nový stavební zákon a na něj navazující vyhlášky, v rámci kterého dojde ke sloučení některých stavebních úřadů v Ostravě. Jaké jsou změny v oblasti nového stavebního zákona a počtu stavebních úřadů na území města a co budou znamenat pro Ostravu-Jih?

Ostrava ruší stavební úřady v menších obvodech. Jaké změny čekají Ostravu-Jih?

Od 1. 7. 2024 tedy bude na území města Ostravy fungovat stavební úřad magistrátu města, který bude vykonávat činnost pro správní obvod Ostravy a Ostravy jako obce s rozšířenou působností a pět stavebních úřadů městských obvodů, které budou vykonávat působnost obecního stavebního úřadu nejen pro svůj správní obvod, ale i sousední menší obvody.

 Jedná se o tyto obvody:

- obvod Ostrava-Jih, který bude vykonávat správu i pro obvody Hrabová, Nová Bělá, Stará Bělá, přičemž pro Proskovice tuto agendu již vykonává,

- obvod Slezská Ostrava, který bude vykonávat správu i pro obvody Michálkovice, Radvanice a Bartovice),

- obvod Moravská Ostrava a Přívoz (bude vykonávat správu i pro obvody Petřkovice, Lhotka, Hošťálkovice),

- obvod Vítkovice (bude vykovávat správu i pro obvody Mariánské Hory a Hulváky, Nová Ves),

- obvod Poruba (bude vykovávat správu i pro obvody Krásné Pole, Plesná, Martinov, Pustkovec, Třebovice, Svinov, Polanka nad Odrou).

 

Co se změní pro Ostravu-Jih?

„Pro náš obvod to znamenalo zřídit místa pro 5 nových zaměstnanců, kdy z okolních úřadů přešel pouze jeden pracovník stavebního úřadu, a to z městského obvodu Hrabová. Další zaměstnance teprve hledáme. Dále jsme museli rekonstruovat část našeho úřadu tak, abychom získali nové kanceláře,“ uvedl ke změnám starosta Ostravy-Jihu Martin Bednář.

Noví pracovníci budou působit v rámci odboru výstavby a životního prostředí, který sídlí v budově radnice Ostravy-Jihu na ulici Horní 791/3 v Ostravě-Hrabůvce.

 „V budoucnu by změna legislativy a digitalizace měly přinést urychlení procesu, bohužel se obáváme, že v počátečním období tomu bude spíše naopak a s účinnosti nového zákona může a zřejmě i bude docházet k průtahům. Dodnes například nikdo z úředníků neviděl, jak funguje software, v němž se mají žádosti zpracovávat. Občané se musí rovněž připravit na výrazné zvýšení správních poplatků u některých typů správních řízení. Jsem si však jist, že naši zaměstnanci udělají všechno proto, aby byli občané Jihu i sousedních obvodů spokojeni a nedocházelo ke zbytečným zdržením nebo prodlevám,“ komentoval nový stavební zákon a související vyhlášky starosta Bednář s tím, že také Ministerstvo pro místní rozvoj počítá s překlenovacím obdobím, a to až do 30. 6. 2027. Cílem je usnadnit stavebníkům přechod na novou legislativu. Záleží na stavebníkovi, jakou úpravu si zvolí – ta nová mu ale přináší řadu výhod včetně jednodušší dokumentace a rychlejšího povolení.

 Nové znění stavebního zákona i na něj navazujících vyhlášek najdete zde. 

 

Jaké stavby budou povolovat stavební úřady městských obvodů?

Působnost, která je svěřena městským obvodům, je uvedena v Příloze číslo 1 Statutu města. Uvedené městské obvody jsou stavebními úřady a jako takové vykonávají působnost ve věcech stavebního řádu, a předpisů vydaných k jeho provedení, pro následující stavby a záměry:

- jednoduché stavby uvedené v příloze č. 2 stavebního zákona, povolované samostatně nebo v souboru staveb,

- změny dokončených staveb a rekolaudace, povolované samostatně nebo v souboru staveb,

- ostatní stavby, pokud budou povolovány v souboru staveb, kde stavbou hlavní bude stavba svěřená (tj. stavba jednoduchá, změna dokončené stavby či rekolaudace),

- vodní díla související se stavbami jednoduchými či podmiňující stavby jednoduché, související se změnami dokončených staveb a rekolaudacemi, související se stavbami pozemních komunikací (silnic II. třídy, silnic III. třídy, místních komunikací a účelových komunikací), povolovaná samostatně nebo v souboru svěřených staveb,

- technická infrastruktura ve smyslu § 10 odst. 1 písm. b) stavebního zákona (s výjimkou nesvěřených staveb vodních děl), povolovaná samostatně nebo v souboru svěřených staveb;

- Silnice II. třídy, silnice III. třídy, místní komunikace a účelové komunikace, povolované samostatně nebo v souboru svěřených staveb,

- změny využití území,

- dělení nebo scelení pozemků,

- stanovení ochranného pásma týkající se jednoduché stavby.

Statutem města je současně uvedeno, že v jednotlivých odůvodněných případech může Magistrát města Ostravy stanovit jinak.

 

Co to znamená, že Magistrát města Ostravy vykonává činnost stavebního úřadu pro správní obvod Ostravy a Ostravy jako obce s rozšířenou působností?

Magistrátu města vzniká nově dle § 34a nového stavebního zákona povinnost pro správní území obce s rozšířenou působností (tedy mimo vlastní území města Ostravy) povolovat stavby:

- bytové domy,

- silnic II. a III. třídy, místní komunikace, veřejně přístupné účelové komunikace,

- technické infrastruktury, která je součástí distribuční soustavy v elektroenergetice nebo plynárenství

- vodních děl, a to včetně staveb tvořících s nimi soubor staveb. Například lze uvést, že pokud bude vodní dílo součástí stavby rodinného domu (například rodinný dům s čističkou odpadních vod), kterou by za jiných okolností vydával stavební úřad obce ve správním území ORP (např. Šenov, Vratimov…), bude napříště takovou stavbu povolovat Magistrát města Ostravy.

 

Pro které obce bude Magistrát města Ostravy zajišťovat činnosti stavebního úřadu?

Magistrát města Ostravy bude zajišťovat činnost obecního stavebního úřadu pro správní území města Ostravy, současně ale také nově (dle nového stavebního úřadu) převezme část agendy, kterou vykonávaly na území ORP stavební úřady ve:

- Vratimově (území obcí Vratimov, Horní Datyně),

- Brušperku (Košatka nad Odrou, Stará Ves nad Ondřejnicí),

- Šenově u Ostravy (Šenov u Ostravy, Václavovice u Frýdku-Místku),

- Velké Polomi (Velká Polom, Horní Lhota u Ostravy, Dolní Lhota u Ostravy, Čavisov)

- Bílovci (Klimkovice, Olbramice, Zbyslavice, Vřesina u Bílovce).