Psi musejí mít od ledna čip

10/12 2012

S účinnosti od 1. ledna 2013 byla Zastupitelstvem města Ostravy schválena Obecně závazná vyhláška (OZV) č. 9/2012, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů.

Psi musejí mít od ledna čip

 

Z vyhlášky plynou pro každého chovatele psa, chovaného na území statutárního města Ostravy, tyto povinnosti:

  • nechat psa trvale označit elektronickým čipem, který odpovídá ISO standardu a to nejpozději do 30 dnů ode dne, v němž pes dovršil věku 3 měsíců
  • přihlásit se do evidence, vedené evidenčním orgánem, ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy byl pes označen čipem nebo kdy se uvedený chovatel stal chovatelem psa označeného čipem
  • ohlásit evidenčnímu orgánu pro účely evidence ukončení chovu psa na území statutárního města Ostravy, jeho úhyn, ztrátu nebo únik a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy nastala některá z uvedených skutečností.

Zaevidování načipovaných psů, chovaných na území městského obvodu Ostrava-Jih, bude probíhat takto:

  • chovatel psa, který jde nově podat přiznání k místnímu poplatku ze psa, provede tímto zároveň i přihlášení do evidence čipovaných psů v rámci přiznání k místnímu poplatku, a sice v kanc. č. 307, budova A ÚMOb Ostrava-Jih, Odbor financí a rozpočtu (tel. 599 430 477, 599 430 315)
  • chovatel psa, který psa nechal trvale označit čipem ještě dříve před účinností této vyhlášky a chovatel psa, který přiznání k místnímu poplatku podal rovněž dříve před účinností této vyhlášky a nechal psa trvale označit čipem po účinnosti této vyhlášky, se dostaví do kanc. č. 102, budova B ÚMOb Ostrava-Jih, Referát životního prostředí (tel. 599 430 224, 599 430 378). Zároveň zde chovatel obdrží dle vyhlášky potvrzení, že se přihlásil do evidence. Bude zde i možné zaslat naskenované potvrzení od veterináře, že byl pes označen čipem, včetně uvedení jeho kódu, a to na emailové adresy jakub.nitra@ovajih.cz, radomira.hudeckova@ovajih.cz, přičemž zpětně bude zasláno potvrzení o přihlášení do evidence.

Zároveň chovatele psů upozorňujeme, že v případě porušení povinností, stanovených výše uvedenou vyhláškou, může být toto porušení považováno za přestupek (v případě, že je chovatelem fyzická osoba), za což lze uložit pokutu až do výše 50 000,- Kč, popř. za správní delikt (v případě, že je chovatelem psa právnická osoba), za což lze uložit pokutu až do výše 50 000,- Kč.

 

Vzhledem k velkému množství psů, chovaných na území Městského obvodu Ostrava-Jih a tedy předpokládané určité časové náročnosti při zpracování a vytvoření evidence, chtěli bychom tímto požádat chovatele psů, aby přihlášení do evidence čipovaných psů nesměřovali hned do prvních dnů roku 2013, ale provedli jej průběžně během týdnů tak, aby byly možné čekací lhůty, v počátku zřizování evidence, co nejkratší.

Plné znění OZV č. 9/2012 je na http://www.ostrava.cz/cs/urad/pravni-predpisy/vyhlasky-statutarniho-mesta-ostravy/9-2012