Veřejné konkurzní řízení na ředitele pro Gymnázium, Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 6a

15/4 2021

Rada Moravskoslezského kraje vyhlásila konání veřejného konkurzního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace kraje: Gymnázium, Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace. Přihlášku je možno podat do 19. 4. 2021.

Veřejné konkurzní řízení na ředitele pro Gymnázium, Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 6a

Co od vás očekáváme:

 • odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost a praxi podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • plnou svéprávnost
 • občanskou a morální bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost
 • znalost problematiky řízení a obecně závazných právních předpisů zejména v oblasti školství
 • praxi na vedoucím pracovním místě v oblasti školství nejméně 4 roky (výhodou)
 • Předpokládaný termín nástupu: 1. 8. 2021

Zaujala vás tato nabídka?

Doručte nám do 19. 4. 2021 tyto dokumenty:

 • přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon, e-mail)
 • úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání dokládající splnění odborné kvalifikace (diplom, vysvědčení o státní zkoušce/dodatek k diplomu, vysvědčení o pedagogické způsobilosti, osvědčení o absolvování celoživotního vzdělávání apod.
 • úředně ověřený doklad o absolvování studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti řízení školství, případně jeho doložení do 2 let od počátku výkonu činnosti ředitele školy
 • strukturovaný životopis
 • přehled o průběhu všech předchozích zaměstnání včetně časového vymezení (např. potvrzení zaměstnavatelů, pracovní smlouvy, zápočtový list atd.)
 • čestné prohlášení o plné svéprávnosti
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
 • lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání činnosti ředitele školy
 • koncepci rozvoje školy (dodržet rozsah maximálně 5 normostran)

Přihlášku je nutno zaslat poštou nebo osobně doručit do 19. 4. 2021 (rozhoduje datum podacího razítka pošty nebo podatelny) na adresu:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor školství, mládeže a sportu
28. října 117
702 18 Ostrava

Obálku označte: NEOTVÍRAT – KONKURZNÍ ŘÍZENÍ – NÁZEV ORGANIZACE


Další informace

 • Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze přihlášky doložené kompletními náležitostmi. Přihlášku, životopis, čestné prohlášení a koncepci rozvoje školy vlastnoručně podepište.
 • Zveřejnění konkurzu na úřední desce kraje.

Bližší informace vám poskytne:

Martina Volná, odbor školství, mládeže a sportu, tel.: 595 622 398, e-mail: martina.volna@msk.cz