Začínají volby do zastupitelstev našeho obvodu i města Ostravy

23/9 2022

Dnes ve 14 hodin se otevře všech 95 volebních místností na Jihu. Pro voliče budou přístupny dnes do 22:00 hodin a zítra pak od 8:00 do 14:00 hodin.

Pětačtyřicet členů Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih budou voliči vybírat z jedenácti zaregistrovaných volebních stran a pětapadesát členů Zastupitelstva města Ostravy pak ze čtrnácti zaregistrovaných volebních stran.
Začínají volby do zastupitelstev našeho obvodu i města Ostravy
Při hlasování ve volbách do Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih a Zastupitelstva města Ostravy na území městského obvodu Ostrava-Jih musí mít volič, který je státním občanem České republiky, nejpozději dne 24. září 2022 18 let a musí mít trvalý pobyt na území městského obvodu Ostrava-Jih.
Volit do výše uvedených zastupitelstev může také občan jiného členského státu EU, který nejpozději dne 24. září 2022 dovrší 18 let a má v městském obvodě Ostrava-Jih trvalý nebo registrovaný přechodný pobyt.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu, anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů úřad městského obvodu a v den voleb také okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Pouze však v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
O možnost volit do přenosné volební schránky mohou voliči požádat již nyní, a to na telefonním čísle: 599 430 222, 599 430 255, popřípadě na e-mailové adrese: alena.tyleckova@ovajih.cz. Úřad městského obvodu bude rovněž u většiny volebních místností umístěných v patře budov zajišťovat prostřednictvím zaměstnanců úřadu službu pro přímé předávání žádostí voličů o možnost volit do přenosné volební schránky.
Informace o jednotlivých volebních okrscích budou zveřejněny na úřední desce, včetně úřední elektronické desky, a také na Fb a webu obvodu nebo na webu volby.cz.