Zásobníky na vodu pro mateřské a základní školy v našem obvodu

22/2 2023

Situace ohledně probíhající změny klimatu a s ní související boj proti suchu se dotýká rovněž zastavěných území, tedy měst a obcí, Ostravu-Jih nevyjímaje. Příčinou problému je velké množství nepropustných ploch (např. komunikace, střechy budov), ze kterých je v urbanizovaném prostředí dešťová voda sváděna přímo do kanalizace a následně do vodoteče, čímž se urychluje odtok vody. Jednou z cest jak zpomalit odtok dešťové vody do kanalizace a zlepšit hospodaření s dešťovou vodou je instalování podzemních retenčních nádrží. První projekt, jehož cílem je zlepšit hospodaření se srážkovou vodou na území městského obvodu Ostrava-Jih, se týká instalace podzemních zásobníků na dešťovou vodu. 

Zásobníky na vodu pro mateřské a základní školy v našem obvodu

V rámci projektu budou pořízeny a instalovány podzemní nádrže na zachytávání srážkových vod u 15 mateřských a základních škol v městském obvodu Ostrava-Jih. Zachycená dešťová voda bude využita na zálivku ve školních zahradách. Konkrétně se jedná o tyto příspěvkové organizace:

 1. ZŠ Krestova 36A
 2. MŠ I. Herrmanna 23
 3. MŠ P. Lumumby 25
 4. MŠ Srbská 4
 5. MŠ Zlepšovatelů 27
 6. MŠ Šponarova 16
 7. MŠ Mitušova 4
 8. ZŠ F. Formana 45
 9. MŠ Mozartova 9
 10. MŠ Mjr. Nováka 30
 11. ZŠ Provaznická 64
 12. ZŠ V. Košaře 6
 13. MŠ F. Formana 13
 14. MŠ J. Maluchy 105

15. Základní škola MUDr. Emílie Lukášové a Klegova

 

Celkové předpokládané náklady projektu činí 9 983 064 Kč. Část nákladů bude hrazena formou dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národní plán obnovy ve výši 7 287 984 Kč.

U veřejných budov, které jsou svěřeny do správy městského obvodu Ostrava-Jih, dosud nebyly instalovány žádné podzemní zásobníky na dešťovou vodu. Jedná se tedy o pilotní projekt, který je zaměřen na zpomalení odtoku dešťové vody do kanalizace a zlepšení hospodaření s dešťovou vodou. Projekt je zároveň zahájením trendu, kterým se chce obvod v budoucnu více zabývat a realizovat další opatření, která zlepší hospodaření s dešťovou vodou a zlepší adaptaci na nepříznivé důsledky změny klimatu (výměna nepropustných povrchů za propustné/polopropustné, revitalizace rybníků, vybudování zelených střech atp.).