Druhá bezdoplatková zóna v městském obvodu Ostrava-Jih

5/10 2020

Hotelový dům Hlubina v Ostravě-Hrabůvce se oficiálně stává oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů, tzv. bezdoplatkovou zónou. Nově přistěhovaní lidé tam již nebudou mít nárok na doplatek na bydlení. První bezdoplatkovou zónou byl v dubnu 2019 vyhlášen pozemek s ubytovacím zařízením BYDLENÍ IDEAL OSTRAVA s.r.o. na ulici Hulvácká 8 v Zábřehu, dříve známé pod názvem Ubytovna SOIVA.

Druhá bezdoplatková zóna v městském obvodu Ostrava-Jih

„Vyhlášení bezdoplatkové zóny je jednou z mála možností, jak může radnice problémové ubytovny v obvodu ovlivnit. Rada městského obvodu Ostrava-Jih o vyhlášení tzv. bezdoplatkových zón u problémových oblastí na Jihu žádala opakovaně. Poprvé ihned první den platnosti zákona 1. června 2017. Tehdy se žádost týkala pěti ubytoven, a to včetně Hotelového domu Hlubina. Aktuálně máme místa, kde se zamezí dalšímu sestěhování problémových obyvatel dvě a usilujeme o další,“ uvedl starosta Martin Bednář s tím, že aktivní přístup k řešení problémů s ubytovnami také slíbili při volební kampani.

O návrhu na vydání opatření obecné povahy především na základě stanovisek OSPOD (orgánu sociálně právní ochrany dětí) Ostrava-Jih a Policie ČR a na základě dat z oddělení přestupkové Úřadu městského obvodu a Městské policie Ostravy, rozhodl v rámci přenesené působnosti Úřad městského obvodu Ostrava-Jih kladně a vyhlásil Hotelový dům Hlubina oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů s důsledky, vyplývajícími ze zákona o pomoci v hmotné nouzi.

Na území nejlidnatějšího obvodu Ostrava-Jih v současnosti funguje celkem 12 ubytoven. Městský obvod soustavně vyvíjí aktivity s cílem iniciovat řešení problematiky systému doplatků. Již třetím rokem svolává pracovní jednání s poslanci Parlamentu České republiky za náš kraj, při kterém předkládá reálné návrhy a doporučení z každodenního života samospráv pro podle jeho názoru nezbytnou úpravu současného nevyhovujícího systému.

 

Ve snaze zamezit podnikání „obchodníků s chudobou“ učinil obvod již v roce 2015 všem majitelům ubytoven v obvodu nabídku na odkup nemovitosti se záměrem následné rekonstrukce některých budov a případné řízení provozu ubytoven přímo obvodem. Na nabídku odkupu reagovali pouze tři z tehdejších třinácti ubytoven, přičemž u dvou požadovaná cena výrazně přesahovala znalecký posudek, třetí (ubytovna SOIVA, dnes Bytový dům Hulvácká 8) po prvním jednání od záměru prodeje odstoupil. S majiteli hotelového domu Hlubina, který patří k nejproblémovějším lokalitám, radnice opakovaně intenzivně jednala téměř rok a půl i díky tomu, že zástupci ubytovny postupně přivedli dva potencionální investory HD Hlubina a společně s nimi předložili záměr, který radnice podporovala, a to přestavbu ubytovny na byty vč. snížení pater budovy. Znalecký posudek byl výnosovou metodou jejich znalcem vyčíslen na 85 milionů, znalcem městského obvodu na 67,5 mil. Vzhledem ke skutečnosti, že městský obvod nezamýšlel dál tuto ubytovnu provozovat, nabídl 50 milionů korun. Ubytovna byla v květnu 2018 prodána majiteli řady dalších ubytoven, p. Gavlasovi, s uvedenou cenou nemovitosti necelých 37 milionů korun.

 

Obvod finančně podporuje neziskové organizace, které jsou na Jihu zapojeny také do  multidisciplinárního týmu, jehož cílem je efektivní řešení problémů právě v sociálně vyloučených lokalitách. Tým na Jihu, vzniklý v roce 2017,  je specifický z hlediska působnosti na velkém území. Proto byl rozčleněn na  4 kluby, přičemž jeden funguje primárně pro ubytovnu SOIVA. V týmu pracují zástupci městského obvodu Ostrava-Jih, odboru školství a odboru sociální péče Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, zástupci Městské policie (MP) a Policie ČR, zástupci občanů, majitelů ubytoven a neziskových organizací, kteří se snaží v lokalitách ubytoven posílit prevenci kriminality prostřednictvím asistentů prevence kriminality a multidisciplinárního přístupu. Cílem aktivní spolupráce napříč uvedenými organizacemi a veřejností je zajistit bezpečné a klidné vzájemné soužití především v blízkosti ubytoven Hlubina, Areál, Čujkovova a Soiva, zlepšit chování ubytovaných i vztahy s okolními občany. Společně s neziskovým sektorem se všichni v rámci prevence snaží nabídnout volnočasové aktivity dětem a mládeži. Dětem věnuje pozornost také oddělení sociálně právní ochrany dětí odboru sociální péče, které má na ubytovnách řadu klientů.