ÚČELOVÉ DOTACE NA ROK 2024

PROGRAM NA POSKYTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY, MĚSTSKÉHO OBVODU OSTRAVA-JIH NA ROK 2024

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih rozhodlo svým usnesením č. 0057/ZMOb-JIH/2226/4 ze dne 15.06.2023 o vyhlášení výběrového řízení na poskytování veřejné finanční podpory - účelových neinvestičních dotací pro rok 2024 z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih v oblastech školství a vzdělávání (ŠV); kultury (K); volného času dětí a mládeže a prevence kriminality (VČPK); sportu (S); sociální péče (SP) s termínem podávání žádostí v období od 13.09.2023 do 27.09.2023 včetně. Do výběrového řízení se žadatelé budou přihlašovat prostřednictvím elektronického formuláře v aplikaci EvAgend. Elektronické formuláře jsou uveřejněny níže.

 

PROGRAM NA POSKYTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2024 se skládá ze všeobecné části, která je společná pro všechny oblasti a ze specifických podmínek pro jednotlivé oblasti:

Program - všeobecná část pro všechny oblasti stejná

Program - specifické podmínky pro oblast ŠV, K, VČPK a sport

Program - specifické podmínky pro oblast sociální péče (SP)

Příloha č. 1 - prohlášení de minimis

Veřejnoprávní smlouva na rok 2024

 

PŘÍJEM ELEKTRONICKÝCH ŽÁDOSTÍ JE OD 13.09.2023 - 27.09.2023!!! V této lhůtě musíte dodat i papírovou podobu žádosti s vlastnoručním podpisem včetně podepsaných příloh, pokud nepodáváte žádost s elektronickým kvalifikovaným podpisem!


MANUÁL PRO ŽADATELE O DOTACI NA ROK 2024

Aktualizovaný MANUÁL PRO ŽADATELE O DOTACI s podrobným návodem "Jak zpracovat žádost o dotaci na rok 2024" je uveřejněný v MANUÁLU - ZDE.


SEMINÁŘ PRO ŽADATELÉ O DOTACE NA ROK 2024

Městský obvod Ostrava-Jih opět připravil pro žadatele o účelovou neinvestiční dotaci SEMINÁŘ, na kterém se účastníci dozvěděli důležité informace o změnách v Programu včetně postupu podávání elektronických žádostí a pravidla pro finanční vypořádání dotace. Seminář se bude konat v pondělí 11.09.2023 od 15.30 - 17 hod. v sále zastupitelstva, 4. patro, budova A, radnice Městského obvodu Ostrava-Jih. Počet míst je omezen, proto za každého žadatele může být přihlášena jen jedna osoba! Zájemci o seminář se přihlašují a svůj zájem zasílají co nejdříve e-mailem Ing. Romaně Filipové na adresu romana.filipova@ovajih.cz Děkujeme za spolupráci.    

 

SEMINÁŘ 11.09.2023 NOVĚ ROZŠÍŘEN O INFORMACE K DALŠÍM FORMÁM FINANČNÍ PODPORY

Dne 11.09.2023 po skončení semináře k dotacím bude navazovat od 17 hod. další informace k nové formě finanční podpory s názvem Corrency, velmi důležité nejen pro spolky, ale i další příjemce podpor. Od 17.30 hod. budou poskytnuty informace k Participativnímu rozpočtu a projektům Sousedství!!! v městském obvodu Ostrava-Jih. Kapacita míst je dostačující, není nutné se předem hlásit, stačí když dojdete a vše si vyslechnete. Děkujeme za spolupráci a budeme se těšit na setkání. 

 

ELEKTRONICKÉ FORMULÁŘE ŽÁDOSTÍ

Elektronické formuláře žádostí o poskytnutí dotace na rok 2024 a povinné přílohy programu:

 

AKTUÁLNÍ ÚPLNÝ VÝPIS Z EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ

POZOR - DŮLEŽITÁ INFORMACE!!!

Dne 01.06.2021 vstoupil v účinnost nový zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, který má vazbu na stávající zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na základě, kterého poskytují obce, města, kraje atd. peněžní prostředky v rámci Výzev a dotačních Programů. Nově je zde stanovena povinná příloha aktuální „Úplný výpis z evidence skutečných majitelů“ (nesmí být starší 3 měsíců).

Žádáme vás, abyste si vše důkladně prostudovali a co nejdříve si např. prostřednictvím notáře zápis do evidence skutečných majitelů provedli. Povinnou přílohu aktuální „Úplný výpis z evidence skutečných majitelů“, budete moci získat po provedeném zápisu nebo automatickém průpisu prostřednictvím veřejného portálu na https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik

Na tomto portálu se musíte "Přihlásit" a po té budete vyzváni přes svou datovou schránku se identifikovat. Po přihlášení a přes přihlašovací údaje k datové schránce si stáhnete Úplný výpis z evidence skutečných majitelů, který získáte okamžitě a zdarma. Nutnou podmínkou je mít na IČO žadatele zřízenou datovou schránku.

Další možností jak získat Úplný výpis z evidence skutečných majitelů je přes písemnou žádost podanou na Krajském soudě v Ostravě. Lhůta pro vyřízení je do 30 dnů a každá strana stojí 70 Kč. Proto všem doporučujeme zřízení datových schránek a kvalifikovaného elektronického podpisu, který bude do budoucna velmi potřebný např. při podepisování veřejnoprávních smluv, pro zasílání vyúčtování atd.

 

KONTAKTNÍ OSOBY PRO JEDNOTLIVÉ OBLASTI

odbor školství a sportu:

oblast

kontaktní osoba

telefon

e-mail

ŠV (školství a vzdělávání)

Bc. Dagmar Reiterová

599 430 263

 dagmar.reiterova@ovajih.cz

VČPK (volného času dětí a mládeže a prevence kriminality)

 

Bc. Dagmar Reiterová

  

599 430 263    

  

dagmar.reiterova@ovajih.cz

S (sportu)

Ing. Romana Filipová

599 430 369

romana.filipova@ovajih.cz

 odbor sociální péče:

oblast

kontaktní osoba

telefon

e-mail

SP (sociální péče)

Danuše Havlíková

599 430 465

danuse.havlikova@ovajih.cz

odbor kultury a vztahů s veřejností:

oblast

kontaktní osoba

telefon

e-mail

K (kultura)

Silvie Krejchová

599 430 230

silvie.krejchova@ovajih.cz

ODKAZ NA STAŽENÍ A NAINSTALOVÁNÍ PROGRAMU 602XML Filler + Manual

Návod pro instalaci:  https://www.602.cz/downloads/software602-filler-4-instalace.pdf 

Návod pro aplikaci:  https://www.602.cz/downloads/software602-form-filler-2022-05.pdf 

TECHNICKÁ PODPORA

INFORMACE K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ PODPORY MALÉHO ROZSAHU (de minimis)

POSKYTNUTÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY PRO ROK 2024

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih rozhodlo svým usnesením č. ...../ZMOb-JIH/2226/6 dne 14.12.2023 o poskytnutí účelových dotací pro rok 2024 ze schváleného rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih roku 2024 v oblasti školství a vzdělávání ve výši 300 000 Kč; v oblasti kultury ve výši 300 000 Kč; v oblasti volného času dětí a mládeže a prevence kriminality ve výši 1 100 000 Kč, v oblasti sportu 2 000 000 Kč a pro oblast sociální péče ve výši 1 300 000 Kč. Celkem byla pro rok 2024 z rozpočtu vyčleněna pro účelové dotace částka 5 000 000 Kč.

ZMOb OSTRAVA-JIH ROZHODLO O ÚČELOVÝCH DOTACÍCH PRO ROK 2024 takto:

-         oblast školství a vzdělávání (ŠV)

-         oblast kultury (K)

-         oblast volného času dětí a mládeže a prevence kriminality (VČPK)

-         oblast sportu (S)

-         oblast sociální péče (SP)

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA NA ROK 2024

Úplné znění veřejnoprávní smlouvy pro rok 2024 -  VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA - ZDE

 

VYÚČTOVÁNÍ DOTACE - POKYNY A PRAVIDLA

Pokyny a formuláře pro řádné čerpání a vyúčtování veřejné finanční podpory – účelové dotace poskytnuté pro rok 2024 najdete POKYNY PRO VYÚČTOVÁNÍ - ZDE

 

FORMULÁŘ "vyúčtování" v oblasti:

- školství a vzdělávání (ŠV) ZDE

- kultury (K) ZDE

volného času dětí a mládeže a prevence kriminality (VČPK) ZDE

- sport (S) ZDE

sociální péče (SP)

 

FORMULÁŘ "Závěrečná hodnotící zpráva"

 

ZNAK A LOGO MĚSTSKÉHO OBVODU OSTRAVA-JIH PRO PREZENTACI

Příjemce dotace je povinen za účelem propagace podporovaného projektu používat prioritně znak a logo městského obvodu Ostrava-Jih, a případně další sloganová loga, která jsou dobrovolná např. náš JIH, Společně tvoříme Jih, Jih žije aj., a to na pozvánkách, propagačních materiálech, na potisku propagačních předmětů, apod.).

Loga městského obvodu Ostrava-Jih

Logo městské obvodu Ostrava-Jih se znakem - barevná verze

náš JIH

Další možnosti a loga naleznete na odkaze https://ovajih.ostrava.cz/cs/o-jihu/logo-mestskeho-obvodu