Pět let společně

Projekt je realizován z Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko prostřednictvím Fondu mikroprojektů 2014–2020 v Euroregionu Silesia.

Logo CZ-PL

Název projektu: Pět let společně

Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002983

Harmonogram realizace projektu: 01. 01. 2022 – 30. 11. 2022


Hlavní cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je prohloubit spolupráci mezi městským obvodem Ostrava-Jih a městem Wodzislaw Ślaski a dále zhodnotit projekty realizované v programovém období 2014 – 2020 a připravit se na nové programové období 2021 – 2027. V rámci projektu proběhnou setkání osob, které organizovaly a zajišťovaly realizaci projektů pro různé skupiny účastníků (tzn. poskytovatelé služeb pro seniory, pedagogové, zástupce žadatele). Budou realizovány teambuildingové aktivity, exkurze, výměna zkušeností (zejm. při řešení epidemické situace), aktivity propagující přihraniční spolupráci a diskuse k rozšíření možnosti budoucí spolupráce. Vyvrcholením celého projektu bude závěrečná konference, které se zúčastní všichni aktéři, kteří se na projektu spolupodíleli.


Klíčové aktivity projektu:

KA č. 0 – Příprava projektu (01.06.2021-06.09.2021)
KA č. 1 – Řízení projektu (01.01.2022-30.11.2022)
KA č. 2 – Setkání veřejné správy v Brenna (01.01.2022-30.06.2022), PL
KA č. 3 – Setkání osob odpovědných za realizaci seniorské politiky (01.01.2022-30.06.2022), CZ
KA č. 4 – Vzdělávání a sociální péče – setkání (01.05.2022-31.10.2022), PL
KA č. 5 – Závěrečná konference (01.09.2022-30.11.2022), CZ


Partneři projektu:

Žadatel/Vedoucí partner: Miasto Wodzisław Śląski

CZ projektový partner: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih


Celkové výdaje, z toho spolufinancování z EU:

Celkové výdaje projektu: 28 850,08 EUR
Hodnota spolufinancování z EFRR: 24 522,56 EUR

 

Příručka pro rodiče