Úřady bez hranic

Spolupráce města Wodzisław Śląski a městského obvodu Ostrava-Jih za účelem zlepšení kvality poskytovaných veřejných služeb a posílení komunitního rozvoje.

Číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001386
Program: Interreg V-A Česko – Polsko, Fond mikroprojektů Euroregionu Silesia
Prioritní osa: Spolupráce institucí a komunit
Partner projektu: Miasto Wodzisław Śląski
Partner: statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Předpokládané náklady: 23 725,48 Eur
Spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj (85 %): 20 166,65 Eur

V rámci projektu budou realizovány aktivity, jejichž cílem je zlepšení kvality poskytovaných veřejných služeb a také zapojení občanů do veřejného života. Projekt se průřezově zabývá širokým spektrem oblastí, do kterých veřejný sektor zasahuje (např. komunitní rozvoj, sociální služby, odpadové hospodářství atd.). Díky projektu dojde k výměně zkušeností mezi oběma partnery a prohloubení spolupráce mezi oběma úřady i místními komunitami. První aktivitou projektu je konference, která je zaměřena na teorii a praxi veřejné služby. Účastníci se podělí o své zkušenosti v poskytování veřejných služeb, co funguje a jaké jsou naopak problémy, které se nedaří odstranit. Na konferenci budou přítomni také zástupci veřejnosti, kteří tak budou mít bezprostřední možnost vyjádřit se k diskutovaným tématům. Společná diskuse přispěje k překonání bariér jak mezi úředníky a občany, tak i mezi Čechy a Poláky. Druhou aktivitou jsou stáže vybraných úředníků na obou úřadech. Díky těmto stážím budou účastníci součástí procesů, které probíhají u obou partnerů a budou se moci inspirovat novými nápady, které se v praxi osvědčily. Třetí aktivitou je realizace školení a workshopů v polské obci Brenna. Témata workshopů budou různá, např. příprava a realizace budoucích společných projektů, vedení projektového týmu, zapojení obyvatel do rozvoje komunitního života atp. Poslední aktivitou je závěrečná konference v Ostravě, která bude shrnutím předcházejících aktivit. Velký prostor bude věnován zejména účastníkům zahraničních stáží, kteří se s posluchači podělí o své zkušenosti a dojmy z prožité stáže. V rámci projektu bude vydána také brožura, která stručně shrne vše, co se v průběhu realizace aktivit událo.

cz-pl