Rozvoj kompetencí a znalostí zaměstnanců zařazených do úřadu Městského obvodu Ostrava - Jih

Projekt byl předložen v rámci Operační programu Zaměstnanost.

Operační program: OP Zaměstnanost

Způsobilé náklady projektu: 3 787 697,55 Kč

Dotace EU: 3 219 542,91 Kč

Dotace ze státního rozpočtu: 378 769,75 Kč

Realizace: 01.01.2018 -  31.12.2019

 

Anotace projektu

Záměrem projektu je posilování efektivnosti výkonu úřadu Městského obvodu Ostrava-Jih . V rámci projektu budou podpořeny aktivity, které jsou zaměřeny na:

  1. optimalizaci procesů a postupů ve veřejné správě zejména prostřednictvím strategického řízení,
  2. profesionalizaci veřejné správy prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejich pracovníků v oblastech souvisejících s oborem jejich působnosti,
  3. zkvalitnění metod řízení lidských zdrojů prostřednictvím personálního a procesního auditu.

Realizací projektu se docílí nastavení procesních mechanismů, které mají za cíl rozvíjet a optimalizovat chod úřadu. Výstupem bude strategický dokument úřadu, který bude jednoznačně definovat dlouhodobé směry rozvoje úřadu a odrážet své poslání a stanovenou vizi. Provedením procesního a personálního auditu dojde k přehlednému zmapování personálního potenciálu a jeho možnosti využití, dále ke zmapování průběhu procesů včetně posouzení jejich účelnosti. Zvýší se odborná kvalifikace zaměstnanců úřadu, v důsledku čehož se zkvalitní služby a rozhodování zaměstnanců úřadu dle zaměření jednotlivých odborů. Zlepší se přístup ke klientům, což přispěje ke zlepšení vnímání úřadu jako celku, jak přímo zaměstnanci, tak ze strany občanů. Vzděláváním, například k v projektovém řízení, se zdokonalí proces řízení, nastavením jasných postupů se minimalizují možné chyby v přípravě i realizaci projektů. Výsledkem bude rovněž úspora na straně rozpočtu obvodu díky získaným externím zdrojů.

 

 logo esf