10. Příjem žádostí a dalších podání

  • stížnosti, žádosti, podněty a petice se u úřadu podávají písemně poštou na podatelně úřadu, ústně u příslušného odboru úřadu nebo elektronicky dle předchozího bodu
  • úřad vyřizuje stížnosti, žádosti a podněty podle Směrnice tajemníka č. 05/2010 ÚMOb Ostrava-Jih ve lhůtě do 30 dnů ode dne následujícího po dni podání. Ve stejné lhůtě jsou podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění, vyřizovány petice.