Konkurz na ředitele školy

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Ostrava–Jih vyhlašuje KONKURZ na funkci ředitele Základní školy a mateřské školy Ostrava – Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové organizace

 

S T A T U T Á R N Í  M Ě S T O  O S T R A V A

M ě s t s k ý  o b v o d  O s t r a v a – J i h

v y h l a š u j e

 

v souladu s § 3 vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích

 

K O N K U R Z

 

na funkci ředitele

Základní školy a mateřské školy Ostrava – Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové organizace
Požadavky :

 • vzdělání a pedagogická praxe podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • znalost problematiky řízení školství a školských předpisů
 • občanská a morální bezúhonnost

Písemně zašlete :

 • přihlášku ( uveďte kontaktní adresu, telefon)
 • ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom i vysvědčení)
 • doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem
 • strukturovaný životopis (s uvedením odborných znalostí a dovedností)
 • koncepci rozvoje školy (maximálně 5 stran strojopisu)
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
 • lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonáváné funkci
 • úředně ověřený doklad o absolvování studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti řízení školství, případně doložení zahájení studia (nepovinná příloha)

Předpokládaný nástup do funkce : 1.8.2006
Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze přihlášky doložené kompletními doklady opatřené vlastnoručním podpisem uchazeče.
Přihlášky posílejte do 30. 4. 2006 na adresu :
Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava – Jih, odbor školství a kultury, Horní 3, 700 30 Ostrava – Hrabůvka. Obálku označte slovy “Konkurz – neotvírat”.