SON – Občanský zákoník a bydlení

Povinnosti v rámci společenství – mnozí členové společenství vlastníků bytových jednotek se zajímají, jak přinutit souseda, majitele bytové jednotky, aby uhradil dluhy, vzniklé poškozením společného majetku. Zajímají je i nástroje, jak přimět zarputilého neplatiče k k placení řádných příspěvků do fondu oprav.

K tomu odpovídáme:

Práva a povinnosti vlastníka jednotky jsou upraveny zákonem o vlastnictví bytů a platí pro ně i občanský zákoník. Předpokládají se alespoň základní znalosti o povinnostech vlastníka jednotky, tak zejména členů výboru společenství. V případě, že vlastník jednotky, nebo ti, kdo s ním bydlí, způsobí závadu či poškození na jiných jednotkách nebo na domě, musí tuto závadu odstranit. Pokud tak neučiní, bude na něm společenství vlastníků pohledávku vymáhat. Věc může dojít tak daleko, že k zajištění pravomocně přisouzených pohledávek vzniká dnem právní moci rozhodnutím soudu zástavní právo k jednotce tohoto dlužníka ve prospěch ostatních jednotek. Zároveň vzniká zástavní právo na jeho movitých věcech.

Ustanovení § 14 zákona o vlastnictví bytů upravuje také případy, kdy vlastník jednotky zasáhne do práv ostatních vlastníků jednotek způsobem, který podstatně omezuje nebo znemožňuje výkon jejich práv. Nesplní-li povinnosti, které mu opět v krajním případě uloží soud, může společenství nebo některý z vlastníků jednotek navrhnout, aby soud nařídil prodej jednotky. Vždy zde ale musí být pravomocné rozhodnutí soudu, na jehož základě může společenství vlastníků jednat o majetku dlužníka.

Vlastníci jednotek jsou zároveň povinni přispívat do fondu oprav na správu domu. Náklady nesou poměrně podle velikosti svého spoluvlastnického podílu. V případě, že tyto povinnosti nejsou včas a řádně plněny, vzniká dnem právní moci soudního rozhodnutí vlastníkům jednotek zástavní právo k jednotce povinného vlastníka. Vlastník jednotky se takto vystavuje nebezpečí, že může o bytovou jednotku přijít. Výtěžek z prodeje jednotky je pak použit na úhradu dluhů či způsobených škod.

Další aktuální informace z problematiky bydlení budeme průběžně zveřejňovat jako součást naší informační a právně osvětové činnosti.

Termín konání Informační poradny pobočky SON v dubnu bude druhý čtvrtek v měsíci – 13. 4. 2006 od 16,00 hodin v KD Odra ve Výškovicích. Těšíme se na vaši účast.

Břetislav Spurný