Výzkum statistiků v obvodu

Český statistický úřad organizuje v roce 2006 v souladu se zákonem č.89/1995 Sb., o státní statistické službě ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice – SILC 2006. Účelem šetření je získat nejnovější reprezentativní údaje o sociálním a ekonomickém postavení českých domácností, o různých typech jejich příjmů, o nákladech na bydlení a životních podmínkách. Šetření se uskuteční na území celé ČR v cca 10 000 náhodně vybraných bytech.

Vlastní šetření proběhne v době od 25. února do 23. dubna 2006 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Budou se zjišťovat údaje potřebné pro tvorbu sociální politiky státu, např. v otázkách nezaměstnanosti, daní, poskytování sociálních dávek atd. a pro hodnocení dopadu opatření přijatých vládou na životní úroveň domácností.

Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat pověřením k výkonu funkce, případně služebním průkazem ČSÚ, které jim vydá Krajská správa ČSÚ v Ostravě. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita údajů zjištěných u domácností. Ochrana individuálních údajů je zajištěna v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Všechny osoby zúčastněné na zjišťování a zpracování údajů jsou vázány mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu § 16 uvedeného zákona.

Do výběru pro šetření Životní podmínky 2006 se v Moravskoslezském kraji dostal i MO Ostrava-Jih. Pokud byste měli nějaké dotazy ohledně popisovaného šetření, můžete se obrátit na Evu Kramolišovou tel.: 595 131 212.

Jan Kartous
ředitel KS ČSÚ