Konkurs na ředitele

S T A T U T Á R N Í  M Ě S T O  O S T R A V A
M ě s t s k ý  o b v o d   O s t r a v a – J i h


v y h l a š u j e


v souladu s § 3 vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích

K O N K U R S

na funkci ředitele
Základní školy a mateřské školy Ostrava – Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizace

 

Požadavky :

 • vzdělání a pedagogická praxe podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • znalost problematiky řízení školství a školských předpisů
 • občanská a morální bezúhonnost

 

Písemně zašlete :

 • přihlášku ( uveďte kontaktní adresu, telefon)
 • ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom i vysvědčení)
 • doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem
 • strukturovaný životopis (s uvedením odborných znalostí a dovedností)
 • koncepci rozvoje školy (maximálně 5 stran strojopisu)
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
 • lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonáváné funkci
 • úředně ověřený doklad o absolvování studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Písemně zašlete v oblasti řízení školství, případně doložení zahájení studia

(nepovinná příloha)
Ke konkursnímu řízení budou přijaty pouze přihlášky doložené kompletními doklady opatřené vlastnoručním podpisem uchazeče.
Přihlášky posílejte do 15. 9. 2006 na adresu :
Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava – Jih, odbor školství a kultury, Horní 3, 700 30 Ostrava – Hrabůvka. Obálku označte slovy “Konkurs – neotvírat”.