Rodinné centrum stále pomáhá ohroženým rodinám

Rodinné centrum jako detašované pracoviště odboru sociálně právní ochrany dětí poskytuje již třetím rokem sociální služby ohroženým rodinám s narušenou funkcí některých složek rodinného systému. Tříčlenný tým terénních sociálních pracovníků centra poskytuje na základě využití individuálních i skupinových metod sociální práce soustavnou pomoc třiceti potřebným rodinám a organizuje a podporuje rozvoj volnočasových aktivit u svých klientů i u sociálně znevýhodněných dětí v přilehlé lokalitě centra.

Součástí Rodinného centra je také tzv.Chráněné bydlení o dvanácti bytových jednotkách, které slouží k azylovému ubytování matek a otců s dětmi, kteří se ocitli v krizové situaci spojené se ztrátou vlastního bydlení. Centrum též plní funkci nízkoprahového zařízení a poskytuje poradenství v oblasti sociálně právní ochrany dětí všem skupinám obyvatel.

 

Klubovna

V minulém roce byla činnost Rodinného centra rozšířena o nové pracoviště pro realizaci volnočasových aktivit pro děti klientů centra a pro děti ohrožené sociálním vyloučením z přilehlé oblasti Ostravy – Jihu. Zde probíhají pod vedením odborného pedagoga činnosti a aktivity zaměřené na rozvoj schopností a dovedností a na rozvoj zájmových aktivit u zmiňovaných dětí, taktéž zde probíhá doučování dětí školního věku a příprava dětí předškolního věku na povinnou školní docházku.

Tato „Klubovna“ vznikla v rámci projektu Bezpečný Jih, dílčího programu KIPR(komunitní a individuální práce s rodinou) ve spolupráci s obcí Ostrava – Jih, a stala se vyhledávaným místem pro trávení volného času sociálně ohrožených dětí. V rámci aktivit Klubovny se děti věnují rozvoji kreativity ve výtvarných činnostech, rozvoji schopností a dovedností v rámci interaktivních her a získávají základní znalosti v oblasti práce na PC. Díky vytvoření systému vlastních vnitřních norem chování Klubovny si děti osvojují pravidla společenských norem chování a dodržování základních hygienických návyků. V rámci spolupráce s Policií ČR se také seznámili s pravidly silničního provozu, s trestním zákonem, rizikovými způsoby chování apod., a to pod vedením vyškolených pracovníku Policie.

Počet dětí, které mají zájem o využití služeb Klubovny je bohužel vyšší, než jaké jsou prostorové a personální možnosti Klubovny, proto musela být pro její provoz vytvořena určitá závazná pravidla. Děti si velmi oblíbily „svou tetu“, pod jejímž odborným pedagogickým vedením tráví smysluplně svůj volný čas.


Projekt PROLOK

V tomto roce se Rodinnému centru podařilo v rámci nového projektu PROLOK (problémová lokalita) rozšířit využití Klubovny pro komunitní práci s dospělými klienty. Každý měsíc jsou organizovány přednášky s odborníky z Úřadu práce a Kofoedovy školy v oblasti nezaměstnanosti, s odborníky Zdravotního ústavu v oblasti Zdravého životního stylu, s odbornými pracovníky Dětského domova pro děti do tří let v oblasti ústavní výchovy a náhradní rodinné péče. Dále také přednáší odborníci v oblasti sociálního zabezpečení a rodinného práva a pracovníci Policie ČR v oblasti trestního práva.

Tyto přednášky jsou přijímány s velkým zájmem klientů, kteří tak mohou získat užitečné informace v uvedených oblastech a během debat s odborníky nalézt nový způsob řešení svých tíživých problémů. Během přednášek jsou klienti motivování k aktivní práci na změně své nepříznivé situace a k lepší spolupráci s institucemi, které jim mohou pomoci jejich problém řešit. V Klubovně též začal probíhat pod vedením odborného lektora každotýdenní výcvik práce na PC, který přijali klienti s velkým zájmem, neboť se zde mohou zdarma naučit pracovat se základními programy a tím si zvýšit své znalosti a možnosti nalezení zaměstnání. Dále se zde učí pracovat s internetem, který je jim taktéž zdarma přístupný a který mohou využívat k aktivnímu hledání nového bydlení či zaměstnání.


Víkendový pobyt

V rámci projektu PROLOK byl také v měsíci květnu zorganizován další víkendový pobyt pro děti z ohrožených rodin v rekreačním středisku Tetřev v Horní Lomné. Tento pobyt byl zaměřen stejně jako v minulosti na edukaci v oblasti ochrany přírody a na relaxaci v krásném přírodním prostředí beskydských hor. Pobytem byly vytvořeny bezpečné podmínky pro možné odreagování negativních prožitků dětí a vymanění se alespoň na čas z problémového rodinného prostředí. Pozitivní vliv těchto pobytů je zjevný, děti jsou více motivovány ke spolupráci s Rodinným centrem, objevují se určité pozitivní změny v oblasti chování a prožívání. V měsíci listopadu bude uskutečněn další relaxačně – edukační pobyt, o který je již nyní velký zájem.


Projekt „Starší mladším“

V tomto roce začalo Rodinné centrum také spolupracovat v rámci Programu Make a Connection, projektu „Starší mladším“ se studenty Telekomunikačního učiliště v Ostravě – Porubě, kteří realizují každý měsíc sportovně – edukační aktivitu pro sociálně ohrožené děti , jejímž cílem je ukázat těmto dětem jak mohou kvalitně trávit svůj volný čas a motivovat je k vytvoření vlastní potřeby vyhledávat a realizovat efektivní a kvalitní aktivity v rámci sportovního či zájmového kroužku. Velkým pozitivem je věková blízkost studentů dětem, kteří se tak stávají motivovanější pro aktivní činnosti.

Rodinné centrum je přesvědčeno o správnosti svého úsilí, kterým se snaží o systematické řešení problémů narušeného rodinného systému u svých klientů. Prostřednictvím působení na změnu postojů a chování jednotlivých členů rodiny se snaží zajistit funkci rodiny jako celku a umožnit tak ohroženým dětem život v jejich přirozeném prostředí primární rodiny.

Zuzana Konderlová
Rodinné centrum