SON – pokračování právního rozboru zák. č. 107

Navazuje na prvotní rozbor jednotlivých ustanovení novely Občanského zákoníku, zveřejněný v červnových Jižních listech.

Z dalších významných změn OZ uvádíme pro nájemce bytů tyto:

Nově je ustanoveno právo pronajímatele požadovat při uzavírání nové nájemní smlouvy složení tzv. Kauce., nebo-li prostředků k zajištění nájemného a jiných závazků souvisejících s nájmem. Netýká se však těch, kteří mají uzavřenu smlouvu v současné době. Výše této kauce nesmí přesáhnout trojnásobek měsíčního nájemného a záloh na služby. Tyto prostředky je pronajímatel oprávněn použít k náhradě závazků nájemce jen pokud byly přiznány vykonavatelným rozhodnutím soudu, vykonavatelným rozhodčím nálezem nebo nájemcem písemně uznané. Z textu zákona vyplývá, že pronajímatel je oprávněn použít tyto prostředky pouze v souvislosti s nájmem bytu, nikoliv v souvislosti s náklady vedení účtu, které bude muset hradit pronajímatel.

Pokud došlo k oprávněnému čerpání kauce ze strany pronajímatele z důvodů uznaných zákonem, je nájemce povinnen tyto prostředky do původní výše doplnit, a to do jednoho měsíce. Nedoplnění kauce je považováno na hrubé porušení povinnosti nájemce a je důvodem k výpovědi podle § 711 odst.2 písm. b) Po skončení nájmu je pronajímatel povinen tyto prostředky nájemci vrátit do jednoho měsíce od vyklizení bytu a to včetně úroků.

Ruší se striktní povinnost pronajímatele vždy předat nájemci byt ve stavu způsobilém užívání a nově se stanoví možnost, aby se pronajímatel s nájemcem v nájemní smlouvě dohodl, že byt bude předán ve stavu, který není způsobilý k řádnému využívání nájemcem a nájemce provede úpravy sám. Mezi nájemcem a pronajímatelem musí dojít k dohodě o vzájemném vymezení práv a povinností.

Je třeba upozornit i na změnu § 712 odst. 2OZ, a to především v souvislosti se skutečností, kdy soud mohl z důvodů zvláštního zřetele hodných rozhodnout, že nájemce má právo na náfradní byt o menší podlahové ploše, nižší kvalitě a méně vybavený, popřípadě i mimo obec, než je vyklizovaný byt, nebo právo na náhradní ubytování.

S účinností zákona č. 107/2006 Sb. tak může soud rozhodnout pouze na návrh pronajímatele. Vzhledem k tomu, že předložení takového návrhu nelze ze strany pronajímatele ve většině případů očekávat, doporučujeme v těchto případech apelovat na dobré mravy, postupovat tedy podle § 3 OZ. Doporučujeme nájemcům využít ve sporných a komplikovaných případech Informační poradny MO SON, kde vám rádi a kvalifikovaně poradíme.

Závěrem připomínám, že Informační poradna v měsíci září je druhý čtvrtek 14.9. 2006 od 16,00 hod. v KD Odra ve Výškovicích.

Břetislav Spurný