Odbor investiční

Řeší:

Je odborem úřadu, který na základě schváleného investičního záměru připravuje a zajišťuje na území městského obvodu realizaci investiční výstavby s předpokládanými náklady nad 300 tis. Kč bez DPH, pokud jsou alespoň částečně hrazeny z prostředků městského obvodu či statutárního města Ostravy, a to včetně dodávek, služeb a prací neivestičního charakteru, které s realizací investiční výstavby souvisejí. Plní funkci ústředního investora – stavebníka a technického dozoru stavebníka nad prováděním investiční výstavby obvodu. Zastupuje vlastníka ze zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Při této činnosti vychází z požadavků ostatních odborů úřadu a spolupracuje s nimi při řešení všech otázek souvisejících se zadáním, přípravou a realizací akcí investiční výstavby, včetně jejich předání a zaúčtování po dokončení.
Navrhuje a kontroluje ekonomické nástroje při realizaci investičních záměrů. Po zajištění výše uvedených činností rada pověřuje odbor k zastupování vlastníka pro úkony vyplývající ze zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

 

Členění odboru

  • oddělení přípravy investic
  • oddělení realizace investic
  • oddělení ekonomické a přípravy veřejných zakázek