Odbor sociální péče

Řeší:

Je odborem úřadu pro zabezpečení činností v samostatné a přenesené působnosti, v rozsahu svěřeném městskému obvodu statutem na úsecích sociálních věcí. V přenesené působnosti odbor vykonává sociální práci s jednotlivými cílovými skupinami osob v nepříznivé sociální situaci, včetně výkonu funkce zvláštního příjemce dávky pomoci v hmotné nouzi, vykonává činnosti na úseku sociálně–právní ochrany dětí, důchodového pojištění a vykonává funkci opatrovníka osob omezených ve svéprávnosti. Zajišťuje poskytování sociální péče osobám se zdravotním postižením, seniorům a osobám, které se nacházejí v hmotné nouzi ve smyslu platných právních předpisů. Těmto občanům poskytuje poradenství.

Členění odboru

 • oddělení péče o staré a zdravotně postižené občany
 • oddělení sociální pomoci osobám v hmotné nouzi a sociální prevence
 • oddělení sociálně-právní ochrana dětí
 • oddělení sociální prevence

 

Působnost

 

Je odborem úřadu pro zabezpečení činností v samostatné a přenesené působnosti, v rozsahu svěřeném městskému obvodu statutem na úsecích sociálních věcí. V přenesené působnosti odbor vykonává sociální práci s jednotlivými cílovými skupinami osob v nepříznivé sociální situaci, včetně výkonu funkce zvláštního příjemce dávky pomoci v hmotné nouzi, důchodového pojištění, vykonává činnosti na úseku sociálně - právní ochrany dětí, důchodeového pojištění a vykonává funkci opatrovníka osob omezených ve svéprávnosti, zastupování při podpisu smluv v pobytových službách z důvodu nepříznivého zdravotního stavu uživatelů. Poskytuje poradenství v oblasti sociální péče a sociálních služeb osobám se zdravotním postižením, seniorům a osobám, které se nacházejí v hmotné nouzi ve smyslu platných právních předpisů.

 

Oddělení sociální prevence

Agenda oddělení zajišťuje péči o děti vyžadující zvýšenou pozornost prostřednictvím sociální kurately pro děti a mládež, která spočívá v provádění opatření směřujících k odstranění, zmírnění nebo zamezení prohlubování nebo opakování poruch psychického, fyzického a sociálního vývoje dítěte.

Cílová skupina: Děti s výchovnými problémy, které zanedbávají povinnou školní docházku, nepřipravují se na své budoucí povolání a nevykonávají výdělečnou činnost, požívají alkohol nebo návykové látky, vedou zahálčivý způsob života, který poškozuje jejich řádnou výchovu, spáchaly trestný čin nebo čin jinak trestný, opakovaně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití, dopouštějí se útěků od rodičů, sebepoškozování apod.

Dle §7 zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, je každý oprávněn upozornit na závadové chování dětí jejich rodiče a každý je oprávněn upozornit orgán SPOD na porušení povinnosti nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti.

Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Zabezpečuje výkon sociálně právní ochrany, čímž se rozumí především ochrana práv dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana jeho oprávněných zájmů, včetně ochrany jmění, obnovení narušených funkcí rodiny a zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině. Důraz je kladen hlavně na nejlepší zájem a blaho dítěte, ochranu rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči. Sociálně-právní ochrana je poskytována bezplatně, všem dětem až do 18 let věku, pokud zletilosti nenabyly dříve. Orgán sociálně-právní ochrany je povinen se řídit při výkonu sociálně-právní ochrany standardy kvality, které jsou kritérii určujícími úroveň kvality poskytování sociálně-právní ochrany.

Cílová skupina: ohrožené nezl. děti (dle § 6 zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění), děti, kterým byl orgán sociálně právní ochrany ustanoven kolizním opatrovníkem.

Oddělení sociální pomoci osobám v hmotné nouzi a sociální prevence

Zejména zajišťuje terénní sociální práci, poradenskou činnost, poskytuje např. informace o možnostech a výběru sociálních služeb či administrativní pomoc při vyplňování nebo kontrole žádostí o různé typy dávek. Dále poskytuje pomoc občanům, kteří jsou ohrožení sociálním vyloučením. Povinností je také vyhledávat osoby v nepříznivé sociální situaci, informovat je o možnostech řešení jejich situace a za tímto účelem s nimi pracovat.

Cílová skupina: osoby v hmotné nouzi, rodiny s dětmi, osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby žijící rizikovým způsobem života, osoby bez přístřeší, oběti trestné činnosti a domácího násilí.

Sociální pracovníci oddělení sociální pomoci osobám v hmotné nouzi a sociální prevence  a jsou připraveni občanům poskytnout komplexní sociální poradenství a pomoc při řešení nejrůznějších životních situací. Například občanům poradí a pomohou:

 • vyřizováním osobních dokladů (při podání žádosti o vystavení občanského průkazu, cestovního pasu, rodného listu, průkazu pojištěnce zdravotní pojišťovny)
 • s přihlášením do evidence uchazečů o zaměstnání u úřadu práce
 • při hledání a změně zaměstnání
 • s vyřizováním dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek pro osoby se zdravotním postižením a dávek státní sociální podpory u úřadu práce
 • při řešení finančních problémů (exekuce, dluhy)
 • při hospodaření s finančními prostředky
 • při řešení bytové situace
 • s orientací v nabídce sociálních služeb v Ostravě a okolí
 • při řešení domácího násilí
 • při řešení dalších obtížných životních situací (např.pomoc při zajišťování azylového ubytování osobám, které se přechodně ocitly v tísni a nejsou schopny si  pomoci vlastními silami)

 

Oddělené rovněž zajišťuje výkon funkce kurátora pro dospělé. Poskytuje poradenství pro osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody. V souvislosti s výkonem činnosti kurátora pro dospělé pak spolupracuje se zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,  s Vězeňskou službou České republiky, Probační a mediační službou České republiky, Úřadem práce, správními úřady a dalšími územními samosprávnými celky.

Oddělení péče o staré a zdravotně postižené občany

Zabezpečuje zejména poskytování pomoci a podpory seniorům a osobám zdravotně postiženým v nepříznivé sociální situaci, zajišťuje terénní sociální práci, základní i odbornou poradenskou činnost např. v oblasti předávání informací o registrovaných zařízeních sociálních služeb, o službách sociální péče, a to terénních, ambulantních i pobytových, či administrativní pomoc při vyplňování nebo kontrole žádostí o různé typy sociálních dávek. Vykonává funkci opatrovníka osob s omezenou svéprávností, nevyjímaje sociální práci navazující na spolupráci s pobytovými zařízeními sociální péče v kontextu zastupování osob při podpisu smlouvy o pobytové sociální službě.

Cílová skupina: senioři a zdravotně postižení, osoby v hmotné nouzi, osoby s omezením svéprávnosti, osoby sociálně vyloučené, osoby žijící rizikovým způsobem života, osoby bez přístřeší, oběti trestné činnosti a domácího násilí.

Sociální pracovníci oddělení péče o staré a zdravotně postižené občany jsou připraveni občanům poskytnout komplexní sociální poradenství a pomoc při řešení nejrůznějších životních situací. Například občanům poradí a pomohou:

 • s vyřizováním příspěvku na péči
 • s vyřizováním příspěvku na bydlení 
 • s vyřízením invalidity
 • s vyřizováním důchodů
 • při hospodaření s finančními prostředky
 • při řešení bytové situace
 • při podání žádosti do domova pro seniory nebo domu s pečovatelskou službou
 • s orientací v nabídce sociálních služeb v Ostravě a okolí
 • při výkonu funkce opatrovníka osob omezených ve svéprávnosti
 • při podání žádosti o ustanovení zvláštním příjemcem důchodu nebo dávek
 • při podání podnětu na zastupování s omezením svéprávnosti i bez omezení svéprávnosti osob
 • při řešení domácího násilí